Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z za?o?ycielem SGO Gda?sk - BLOG GUNFIRE
Wywiad z za?o?ycielem SGO Gda?sk - BLOG GUNFIRE

Piotr "Wroobel" Wróblewski - redaktor bloga www.blog.gunfire.pl

Jaki? czas temu uda?o mi si? nawi?za? kontakt z za?o?ycielem grupy paramilitarnej SGO Gda?sk. Status owej grupy w ?rodowisku militarnym oraz charakter jej dzia?ania sprawiaj?, ?e wydaje si? by? nadzwyczaj interesuj?ca. Pomy?la?em, ?e czytelnicy bloga Gunfire równie? chcieliby przyjrze? si? bli?ej tej organizacji. Jak powszechnie wiadomo najbardziej wiarygodne informacje na ten temat posiada sam przedmiot rozwa?a? – grupa SGO Gda?sk.

Efektem mojej pracy jest wywiad z Ramirezem twórc? i dowódc? SGO Gda?sk . Zapraszam do lektury.

Gunfire: Jak to si? wszystko zacz??o? Sk?d pomys? na SGO Gda?sk? Czy wzorowali?cie si? na ju? istniej?cych grupach militarnych?

Ramirez:

Wszystko zacz??o si? od potrzeby treningów i ch?ci wynoszenia jaki? umiej?tno?ci z „zabaw z replik?”. Nie znale?li?my takiej grupy w naszym lokalnym ?rodowisku,  ale jak si? okaza?o osób o podobnym podej?ciu by?o wi?cej. Pocz?tkowo dzielili?my si? mi?dzy sob? wiedz?, któr? wyci?gn?li?my indywidualnie ze swojej s?u?by, szkole? czy sprawdzonych materia?ów z Internetu.  Za?o?eniem by?o stworzenie czego? nowego, hybrydy Strzelca czyli organizacji czerpi?cej wiedz? od mundurowych,  grupy rekonstrukcyjnej lu?no wzoruj?cej si? na jednostkach specjalnych oraz grupy paramilitarnej. Mo?liwo?ci rozwoju dopatrywali?my si? w?a?nie w tym nietypowym po??czeniu cech dzia?aj?cych ju? formacji.

Gunfire: Z kim wspó?pracuje grupa?

Ramirez:

Otwarte i pozytywne podej?cie SGO do wspó?pracy z innymi podmiotami jest chyba g?ównym czynnikiem wp?ywaj?cym na rozwój grupy. W zró?nicowanym zakresie wspó?pracujemy z instruktorami przydatnych nam dziedzin jak strzelectwo, sztuki walki i taktyka, firmami szkoleniowymi, s?u?bami mundurowymi i innymi podmiotami. Nie wspó?pracujemy na zasadzie wyci?gania r?ki z has?em „daj” , tylko my?limy o korzy?ciach dla naszego partnera. Dlatego do wspó?pracy uda?o nam si? pozyska? m.in. producenta odzie?y outdoorowej Helikon-Tex, firm? szkoleniow? Counterterrorism Training Poland czy nieformalny patronat dowódców jednostek wojskowych z których wywodz? si? cz?onkowie naszej grupy. Wspó?pracujemy te? z parkiem przygód Kolibki Adventure Park, na którym organizujemy treningi kondycyjne, producentem ?odzi RIB udost?pniaj?cym nam do prób swoje produkty oraz z studiem fotograficznym Tabodesign, pracuj?cym nad naszymi materia?ami zdj?ciowymi i promocj?.

Grzegorz Miko?ajczyk (Counterterrorism Training Poland) oraz Waldemar Lijewski (BOR) podczas szkolenia dla oddzia?ów SGO z Gda?ska, Bielska i Szczecina.

?ród?o: archiwum prywatne SGO

Gunfire: Jakie perspektywy stoj? przed Wami?

Ramirez:

Nie potrafi? odpowiedzie? na te pytanie i to jest chyba najciekawszy aspekt dzia?ania w SGO. 2 lata temu by?o nas 4, obecnie mamy tyle samo oddzia?ów w kraju. Rok temu dzia?ali?my w kombinezonach BW i kamizelkach UTG, obecnie sprz?t jednej osoby mo?e by? wi?cej wart ni? kiedy? ca?ego zespo?u. ?wiczyli?my w lesie, obecnie trenujemy legalnie na ró?nych obiektach z których korzystaj? równie? s?u?by mundurowe, symulacje realizujemy w autobusach, szko?ach czy jednostkach p?ywaj?cych, a na pokazy zaprasza nas wojsko i ?andarmeria. Mam tylko nadzieje, ?e za 2 lata nie zmieni si? tylko jedno – entuzjazm i zaanga?owanie osób tworz?cych SGO.

Gunfire: Czy by?by? w stanie powiedzie? który projekt z Waszej dotychczasowej dzia?alno?ci by? najtrudniejszy i dlaczego akurat ten?

Ramirez:

Powinienem pewnie powiedzie?, ?e najtrudniejsze by?y treningi i szkolenia, ale one s? akurat indywidualnymi zmaganiami z w?asnymi s?abo?ciami i brakami. W kontek?cie zespo?owym jedn? z trudniejszych inicjatyw której podj??a si? grupa by?a wspó?organizacja Military Days i zwi?zana z tym pomoc przy Biegu Morskiego Komandosa. Musieli?my przy skromnych zasobach osobowych zapewni? atrakcje dla kilku tysi?cy odwiedzaj?cych, pomóc przy s?dziowaniu zawodów i rywalizowa? w nich. Ponad tydzie? przygotowa? do pokazów, pomoc przy budowie obozu, zaanga?owanie zaprzyja?nionych instruktorów i grup…i jeszcze przykra kradzie? sprz?tu na kilka dni przed akcj?. Po Military Days zm?czeni byli wszyscy, ale u?cisk d?oni i s?owa uznania dowódcy Formozy oraz mo?liwo?? wspó?pracy z osobami z tej jednostki da?y nam ogromna satysfakcj?.

Gunfire: Jak my?lisz, czemu w Internecie jest grupa osób, która próbuje Was atakowa? negatywnymi komentarzami? Jaki jest stosunek grupy do tych wypowiedzi?

Ramirez:

Trudno mi oceni? zachowanie takich osób, bo nikt z nas nie przejawia tego rodzaju frustracji. Zadaj? sobie raczej pytanie, jak osoby specjalizuj?ce si? w internetowych dyskusjach odnajduj? w sobie autorytet do krytykowania zachowa? i aktywno?ci innych – nie tylko nas, bo takie osoby co do zasady swoj? opini? musz? prezentowa? w ka?dym temacie. Tutaj pewnego rodzaju hipokryzj? jest dla mnie zarzut „parcia na szk?o”, przez osoby uprawiaj?cy „opiniotwórczy” ekshibicjonizm, czyli w uproszczeniu gadanie dla samego gadania.

Stosunek grupy do komentarzy reprezentuje czasem manager grupy. To przy okazji odpowied? po co manager w niesformalizowanej grupie. Nie tracimy czasu na nieko?cz?ce si? dyskusje, wolny czas wolimy przeznaczy? na treningi i dzia?anie. Wierze, ?e je?li kto? ma co? cennego do powiedzenia to przeka?e to nam w prywatnej wiadomo?ci i co jest buduj?ce – ma to zazwyczaj miejsce.

Sekcja Operacji Wodnych SGO na pok?adzie ?odzi u?ywanej przez Jednostki Specjalne.

?ród?o: archiwum prywatne SGO

Gunfire: A co z zarzutem „parcia na szk?o”?

Ramirez:

Je?eli w taki sposób rozumowana jest próba profesjonalnej promocji ?rodowiska i podejmowanych przez niego aktywno?ci no to obawiam si?, ?e nie ma dobrych widoków na przysz?o??. Co jest przeciwwag? dla informacji o osobach strzelaj?cych z replik do ludzi czy zwierz?t, interwencjach policji, stra?y miejskiej i ?andarmerii? W jaki sposób ?rodowisko ma promowa? przed s?u?bami mundurowymi i spo?ecze?stwem zaanga?owane podej?cie do tematu? Rozumiem, ?e nie ma to znaczenia dla osób, które w ramach hobby chodz? raz na jaki? czas si? postrzela?. Wydaje mi si? jednak, ?e jest wi?cej osób dla których nie jest oboj?tne postrzeganie naszego ?rodowiska jako wyro?ni?tych dzieci z zabawkami. Sami znamy ten problem z autopsji, bo nie raz zdarza?y si? reakcje typu „to tylko grupa ASG”. A to opinia krzywdz?ca, zwa?ywszy na prace podejmowan? przez wielu ludzi w tym ?rodowisku. Podejmujemy wi?c ci??k? prac?, anga?uj?ca instruktorów, fotografów i firmy ?eby t? sytuacj? zmieni?, napotykamy jednak przy tym co? w rodzaju „strza?u w plecy”. Odnie?? móg?bym si? do zarzutów naszej  niewiedzy, konieczno?ci poprawy jaki? elementów w dzia?aniu, innej formy dzia?ania. Jak jednak prowadzi? rzeczow? dyskusj? na zasadzie szukania SGO w lodowce lub „parcia na szk?o”? Ale co poradzi?, robimy dalej swoje bo nie wszystko da si? zmieni?.

Gunfire: Jakich ludzi zrzesza SGO Gda?sk ? S? to studenci, osoby pracuj?ce, uczniowie?

Ramirez:

Ka?dego. Jeste?my otwarci na ludzi i staramy si? ?eby ka?dy móg? wykorzysta? swój potencja?, dlatego grup? tworz? ambitne i pracowite osoby. W szeregach SGO znajdziemy zarówno mundurowych, osoby pracuj?ce jak i studentów i uczniów.  Wi?kszo?? osób to ludzie ko?o 30, z w?asn? dzia?alno?ci? gospodarcz? lub pracuj?ce jako specjali?ci w swoich bran?ach – dlatego znajdujemy czas na realizacje swoich pasji.

Gunfire: Jak wygl?daj? spotkania SGO Gda?sk?

Ramirez:

Mamy kilka typów spotka?. Zaliczamy do tego zarówno spontaniczne wypady na rower, biegi, p?ywanie na basenie jak i treningi taktyczne. W przypadku tych ostatnich zasad? jest, ?e po przedstawieniu pojedynczych zagadnie? uczestnicy na koniec sprawdzaj? pe?ne spektrum nabytych umiej?tno?ci przy symulacjach lub ?wiczeniach. Dosy? wa?n? kwesti? jest strzelanie do siebie z replik, którego unikamy. Takie zachowania ca?kowicie zamazuj? bariery przy u?yciu broni. Dlatego w miejsce swobodnej wymiany kompozytu, cz?sto wprowadzamy proces decyzyjny i konieczno?? oceny sytuacji. Tak powsta? wewn?trzny system symulacji SGO PolSim, który czasami ko?czy si? nawet bez oddania ?adnego strza?u w trakcie ca?ego dnia symulacji. Liczy si? element zaskoczenia, szybko?ci i wykorzystanie zast?pczych ?rodków interwencyjnych jak pirotechnika, krzyk czy o?lepienie.

Przygotowywanie wewn?trznego materia?u filmowego podczas zaj?? strzeleckich z u?yciem broni palnej.
?ród?o: archiwum prywatne SGO

Gunfire: Z jak? cz?stotliwo?ci? odbywaj? si? spotkania?

Ramirez:

Treningi kondycyjne pod okiem by?ego instruktora SPAP odbywaj? si? 2 razy w tygodniu. Treningi taktyczne od 2 do 4 razy w miesi?cu. Do tego prawie ka?dy indywidualnie trenuje jakie? sztuki walki, p?ywa lub robi kursy. Brakuje na to wszystko czasu, a progres na tym etapie wymaga niestety jeszcze wi?kszych po?wi?ce?.

Gunfire: Czy aby uczestniczy? w spotkaniach trzeba przej?? jak?? selekcj??

Ramirez:

SGO BOST stosuje formalna selekcj?, wzorowan? na tych z jednostek specjalnych. Sami je przechodzili wi?c wiedz? jak sprawdzi? motywacj? swoich rekrutów. Zasadniczym pytaniem przy selekcji jest to co mamy przy jej pomocy osi?gn??. W Gda?sku to rekrut prowadzi w?asna selekcj?. Je?eli odnajduje si? w grupie, walczy ze swoimi s?abo?ciami, chce si? uczy? i realizuje si? w taki sposób to na pewno zostanie z nami. Wszystkie grupy SGO szukaj? takich samych osób – pasjonatów, otwartych na prac? w zespole i ch?tnych do nabywania nowych umiej?tno?ci.

Chcia?bym podzi?kowa? Ramirezowi za po?wi?cenie czasu oraz udzielenie wyczerpuj?cych odpowiedzi na moje pytania. Gunfire ?yczy dalszych sukcesów.

Specjalne podzi?kowania za pomoc w realizacji wywiadu dla ?ukasza ?wi?tkowskiego.

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | clibin009 dnia January 16 2018 04:57:38
clb0116
ugg outlet store
jordan shoes for sale
ugg outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses outlet
adidas outlet
pandora jewelry
pandora uk
cheap air jordans
michael kors outlet online
polo outlet online
adidas nmd r1
coach outlet online
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
the north face outlet
ugg boots sale
ugg
cheap air jordans
coach outlet store online clearance
michael kors outlet store
oakley sunglasses outlet
canada goose jackets
discount ray ban sunglasses
canada goose outlet online
ugg boots
cheap oakley sunglasses
uggs on sale
ralph lauren outlet online
adidas outlet store
adidas sneakers
canada goose parka
uggs outlet
coach purses
coach factory outlet online
canada goose coats
uggs outlet
adidas nmd r1
coach outlet online
canada goose coats
timberland outlet store
longchamp bags
ugg boots
coach factory outlet
michael kors handbags
canada goose outlet
kate spade handbags
nike outlet store online
canada goose jackets uk
uggs outlet
coach factorty outlet online
ugg outlet
canada goose outlet store
louboutin outlet
nfl jerseys
coach factory outlet
canada goose jackets
supreme clothing
supreme uk
coach factory outlet online
yeezy boost 350
adidas yeezy shoes
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
air max
fitflops sale clearance
coach handbags outlet
cheap jordan shoes
canada goose coats
yeezy shoes
tory burch shoes
burberry outlet online
longchamps
ugg sale
cheap ugg boots
red bottom
coach outlet online
coach factory outlet online
adidas ultra boost
michael kors outlet clearance
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet online
uggs clearance
polo ralph lauren outlet
fitflop sandals
coach outlet online
air jordans
adidas campus shoes
moncler
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren outlet online
coach outlet online
michael kors outlet
christian louboutin sale
ugg boots outlet
canada goose sale
oakley sunglasses outlet
ralph lauren outlet online
cheap nfl jerseys wholesale
ugg outlet
nike air max 2018
adidas yeezy boost
cheap ugg boots
louis vuitton factory outlet
birkin handbags
birkenstock outlet
cheap jordans free shipping
ugg boots
ralph lauren sale
ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
fitflops sale
canada goose sale
air max
ugg boots outlet
moncler sale
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose jackets
coach outlet online
canada goose sale
michael kors outlet store
moncler sale
yeezy boost 350
red bottom heels
north face outlet
canada goose jacket
christian louboutin shoes
pandora jewelry store
michael kors bags
ugg boots
michael kors outlet clearance
valentino outlet
kate spade outlet online
nike outlet online
ferragamo outlet
coach factory outlet online
pandora charms outlet
hermes bags
bottes ugg
timberland outlet
adidas outlet store
burberry outlet online
canada goose jackets
hermes bag
adidas nmd runner
pandora charms outlet
the north face outlet
michael kors outlet canada
moncler coats
coach outlet store online
michael kors outlet clearance
moncler pas cher
coach factory outlet online
pandora jewelry
the north face jackets
canada goose outlet
pandora charms
uggs outlet
louis vuitton outlet store
pandora charms sale
louboutin outlet
uggs outlet
fred perry shirts
coach outlet store online
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
cheap uggs
yeezy shoes
uggs clearance
ralph lauren outlet online
ugg boots
pandora charms
michael kors outlet online
fitflops sale
yeezy boost
adidas yeezy boost
moncler jackets
coach outlet online
nike outlet store
coach factorty outlet online
michael kors outlet canada
burberry handbags
moncler outlet online
kate spade handbags
columbia sportswear outlet
uggs outlet
canada goose jackets
moncler uk
ralph lauren outlet online
salvatore ferragamo outlet
air max shoes
nmd adidas
louis vuitton outlet online
moncler jacket
cheap jordan shoes
michael kors outlet clearance
michael kors
nike air max 97
polo ralph lauren outlet online
supreme shirts
canada goose jackets
ray ban sunglasses sale
yeezy boost 350
adidas outlet online
ray bans
ugg canada
pandora charms
kate spade outlet
louis vuitton outlet
ralph lauren uk
birkenstock shoes
michael kors outlet clearance
pandora uk
adidas shoes
michael kors outlet online
longchamp sale
kate spade outlet
michael kors
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
canada goose
hermes bags
canada goose jackets
air jordan shoes
ralph lauren uk
tory burch outlet online
coach factory outlet online
nike outlet online
north face jackets
longchamp outlet store
ralph lauren outlet online
nfl jerseys
mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet online
ugg outlet online
salvatore ferragamo shoes
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
pandora charms outlet
coach outlet online
cheap jordans
canada goose outlet online
michael kors outlet store
ralph lauren outlet
kate spade handbags
coach outlet online
ray ban sunglasses discount
caterpillar boots
moncler uk
cheap nike shoes
ralph lauren
kate spade outlet online
michael kors outlet store
adidas superstars
mbt shoes sale
jordans
michael kors outlet online
ferragamo shoes
gucci outlet online
fitflop shoes
oakley sunglasses outlet
nike outlet
valentino
mulberry
pandora charms sale
nike shoes
nike air max 97
yeezy boost 350
ugg boots
adidas store
louis vuitton handbags
ray ban glasses
adidas superstar shoes
hermens
canada goose
canada goose jackets
polo ralph lauren
ralph lauren sale
coach factory outlet online
coach outlet online
timberland boots
canada goose
canada goose coats
canada goose jackets
coach factory outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet online
ugg outlet store
philipp plein
burberry outlet
hermes outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet store
kate spade handbags
michael kors handbags outlet
ugg outlet
adidas yeezy
canada goose jackets
coach outlet online
ugg boots
michael kors outlet online
yeezy shoes
ray ban sunglasses discount
michael kors
michael kors outlet online
canada goose jackets
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
nike zoom
coach outlet store online
coach factory outlet online
north face outlet
cheap jordan shoes
canada goose
north face jackets
canada goose outlet
canada goose sale
retro 11
pandora charms sale clearance
philipp plein outlet
coach outlet online
adidas yeezy
uggs outlet
uggs outlet
uggs outlet
nike air max 2018
michael kors
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
ralph lauren
ralph lauren
coach outlet online
michael kors outlet store
pandora charms outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses for women
adidas yeezy boost
adidas nmd runner
coach outlet canada
louis vuitton factory outlet
michael kors
longchamp outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet online
polo ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet
ugg outlet store
mulberry uk
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
gucci outlet
louboutin shoes
cheap air jordans
mbt
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap jordans for sale
canada goose outlet
adidas
canada goose coats
coach factory outlet online
fitflop sandals
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
ugg boots
michael kors outlet online
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet canada
pandora jewelry
michael kors outlet store
nike sneakers
christian louboutin shoes
adidas nmd r1
burberry outlet online
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
pandora outlet
uggs
uggs outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg outlet
michael kors bags
moncler coats
coach outlet online
cheap jordan shoes
ugg boots women
pandora sale clearance
hermes handbags
ugg boots
coach outlet store
adidas yeezy boost 350
nike shoes
moncler outlet online
kate spade outlet online
fred perry polo shirts
uggs outlet
moncler coats
air jordan retro
canada goose coats
pandora outlet
adidas nmd r1
moncler jackets
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet
canada goose sale
harden vol 1
kate spade outlet online
ugg boots
north face sale
ray ban sunglasses outlet
nike sneakers
burberry handbags
moncler outlet online
ralph lauren uk
mulberry outlet uk
ugg outlet store
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren
longchamp bags
mbt
ugg boots
timberland outlet
moncler jackets
ugg canada
canada goose jackets
michael kors outlet store
coach factory outlet online
michael kors outlet online
canada goose jackets
red bottoms
the north face outlet
adidas outlet online
ralph lauren outlet online
clb0116
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Tajna bro? Survival Niemcy zamykaj? Makarov KWC Taktyka zielona LIGA ASG Combat Szkolenie Certyfikowane
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,137
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:226,940
W tym miesiącu:569,423
W tym roku:569,423
Wszystkich:57,286,923
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: