Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Kwiaty airsoftu polskiego


Sucha: Z AS jako takim to laaata temu (siedem?) na pikniku dla pracowników Volkswagen Banku, gdzie pojecha?am z kole?ank?. By? pokaz i mo?na by?o sobie postrzela?. Pomy?la?am wtedy, ?e w?a?nie odkry?am hobby swojego ?ycia. W?a?ciciele giwer zapytani o cen? sprz?tu odpowiedzieli: "Ooooo! To drogi sport. Z mundurem i ze wszystkim to nawet ponad tysi?c z?otychr30;" Ha! Ha! Ha! Tysi?c.... ?miech na sali! Jak sobie dzisiaj policz? ile ja w to w?adowa?am...
2. W jakiej jeste? grupie i jak trafi?a? do grupy?hichel: Nale?? do FST Pozna?. Do grupy trafi?am przez Sharkiego, którego pozna?am na "sympatii". Po kilku randkach i strzelankach wzi??am od niego naszywk?, przyszy?am sobie do munduru i tak ju? zosta?o - jestem jedyn? osob? w FST poza za?o?ycielami, która wprosi?a si? ?okciami omijaj?c proces rekrutacji.


Ice: "Przewin??am si?" przez wiele ekip. Na samym pocz?tku by?a po prostu grupka "kumpli z osiedla", pó?niej próby stworzenia jakiej? dru?yny, zebrania ludzi i usystematyzowania spotka? oraz wprowadzenie treningów. Motywacja ludzi by?a ró?na, wi?c ekipa si? rozpad?a. Potem moj? uwag? przyku?a "czarna taktyka" i przez pewien okres nale?a?am do grupy zajmuj?cej si? tylko tymi zagadnieniami. Jej byli cz?onkowie tworz? dzisiejszy SPAP KRAKÓW. Trafi?am pó?niej na WMASG i okaza?o si?, ?e ca?y airsoft mo?e wygl?da? zupe?nie inaczej. Zdecydowa?am si? pojecha? na podkrakowski poligon "Pasternik", który by? i jest nadal najwi?kszym miejscem spotka? krakowskiego ?rodowiska. Tam na dobre zwi?za?am si? z G.G.A KRUK, z którymi walcz? ju? dwa lata. Oprócz tego, poprzez liczne wyjazdy, w przeró?ne zak?tki Polski, na milsimy, manewry i zloty, nawi?za?am wiele cennych znajomo?ci. Jednak t? najcenniejsz? by?o poznanie cz?onków FORMACJI ?L?SK, co skusi?o mnie do zwi?zania si? równie? ze ?l?skim ?rodowiskiem. I tak jestem dzi? krakowskim Krukiem i ?l?skim Hajerem.


mer: Nale?a?am do 45RMC - ?ód?, obecnie jestem przyjacielem innej grupy - 42RMC - Tarnów. Obie grupy pozna?am w lato 2007, kiedy by?am na krótkich wakacjach w Polsce. Przyjecha?am g?ównie dla nich, przytacha?am troch? brytyjskich gratów niedost?pnych w Polsce i podzieli?am si? wiedz?. Ch?opaki s? naprawd? ok - good banter, I have to say!


Sucha: Pytanie! Super Wszyscy znaj? FCS, mimo ?e jest nas niewiele osób (no dobra, mo?e nie wszyscy ale wi?kszo?? zna Perskie oko) Jako? nas wida? w ?wiatku. Lans to nasze drugie imi?... no dobra, to by? ?arcik. Jak do nich trafi?am - na jednym Igloo przez przypadek zosta?am ich medykiem. Musia?a ich wida? wzruszy? moja postawa, bo zaprosili mnie do teamu. Tak naprawd? to d?u?sza i barwniejsza historia, ale nie chce mi si? pisa?r30;
3. Czy masz równie? podobne zainteresowania? (sporty extremalne, sztuki walki)


hichel: Zanim zacz??am bawi? si? w AS trenowa?am kilka miesi?cy Krav Mag?, lecz niestety z braku czasu musia?am porzuci? j? dla AS. Obiecuj? sobie, ?e kiedy? wróc? do tego.


Ice: Tak. Oprócz airsoftu, interesuj? si? survivalem - st?d staram si? ??czy? te dwie rzeczy. Jestem p?etwonurkiem, aktywnie uprawiam trekking górski i lubi? wspinaczk? ?ciankow?. Jestem chyba uzale?niona od wysi?ku fizycznego ;), bo wielk? satysfakcje sprawiaj? mi marsze górskie i ?wiczenia sprawno?ciowo-wytrzyma?o?ciowe.


mer: Jak ju? wspomnia?am, nale?? do ACF (w tym roku b?dzie 3 lata), zdobywam armijne kwalifikacje (tzw. APC Sylabus), oraz najwa?niejsze (szczególnie dla wszystkich zainteresowanych Britsh Army) - wiedz?. Obecnie jestem w kadrze seniorsko-sier?anckiej... to ci??ki kawa?ek chleba, ale warto! W momencie, gdy pisz? te s?owa, mija dopiero 2 godzina od momentu, gdy wróci?am z kolejnego obozu treningowego i jak tylko sko?cz? wywiad - b?d? si? dzieli? wiedz?. A jest czym!


Sucha: Strzelectwo, no i teraz zapisa?am si? na skoki spadochronowe. Jak si? bawi? to z muzyczk? Super

4. Czego si? po AS spodziewa?a? i czy to si? pokry?o z oczekiwaniami? Czy co? Ci? pozytywnie/negatywnie zaskoczy?o?hichel: Po AS spodziewa?am si? dobrej zabawy, kopa adrenaliny i dosta?am to. Pozytywnie zaskoczyli mnie ludzie i atmosfera panuj?ca na strzelankach.


Ice:
Spodziewa?am si? aktywnego sp?dzania czasu, w nietradycyjny sposób, w?ród ludzi, którzy dziel? ze mn? pasje. I te oczekiwania si? sprawdzi?y.


mer: W ACF sukcesywnie wbijali mi do g?owy zasady (bardziej znane w Polsce jako "regulamin") i na pocz?tku doznawa?am wr?cz... szoku, widz?c podej?cie graczy AS do replik, a tak?e munduru. Teraz jest ju? zdecydowanie lepiej, przywyk?am do tego, ?e to jest ?wiat AirSoftu, a nie armijne koszary. Bywa, ?e boli mnie gdy widz? jak ?atwo ludzie zak?adaj? paski sier?anckie, ale mówi si? trudno. Za to bardzo cieszy fakt, czy gracze AS podchodz? na serio do sprawy i pytaj? o ka?dy detal, a potem zamieszczaj? zdj?cia - wtedy czuj? dumna. Co mnie najbardziej negatywnie zaskoczy?o? Repliki broni - s? zdecydowanie zbyt delikatne, zbyt niedok?adnie, zbyt drogie i zbyt ?atwo dost?pne!


Sucha: Dok?adnie tego si? spodziewa?am - wszystko zale?y od ludzi, z którymi si? bawisz.

5. Komu polecasz i nie-polecasz t? zabaw??hichel: Zabaw? polecam wszystkim tym, którzy lubi? adrenalin? i potrzebuj? jej do ?ycia oraz potrafi? si? bawi?. Zabawy zdecydowanie nie polecam facetom metroseksualnym oraz kobietom z tipsami przewra?liwionym na punkcie wygl?du i swoich paznokci ;) Zabawa zdecydowanie jest dla osób, które maj? czas na hobby.


Ice: My?l?, ?e nie da si? jednoznacznie odpowiedzie? na to pytanie. Na niedzielne strzelanki mo?e przyj?? ka?dy, niektóre manewry wymagaj? ju? wi?kszego zaanga?owania, a milsimy, s? dla ludzi, którzy to zaj?cie postrzegaj? ju? w inny sposób i chc? si? rbawi?r1; bardziej realistycznie. Wszystko zale?y od tego czym jest dla nas AS, czego oczekujemy od tego zaj?cia i co ono, tak naprawd? ma nam da?. Ja osobi?cie polecam AS ludziom, którzy wymagaj? od siebie troch? wi?cej, nie boj? si? ruchu no i przede wszystkim przestrzegaj? zasad fair play.


mer: Z pewno?ci? mog?abym poleci? t? zabaw? kole?ankom i kolegom ze swojej kadry - po ca?ej taktyce i dopinania wszystkiego na ostatni guzik w dowodzeniu na szczeblu plutonu przydaje si? troch? prostej zabawy, gdzie mo?na z?ama? prawie wszystkie regulaminy oraz wi?kszo?? zasad! AS jest te? nie?le stymuluj?c? zabaw? dla tych, którzy nie tylko chc? si? postrzela?, ale poudawa? wojsko - z mojego punktu widzenia.


Sucha: Co za pytanie :) Niech si? bawi kto chce, byle rozs?dny. Idioci powoduj? spi?cia i wypadki.

6. Odwieczne i denerwuj?ce zapewne pytanie rco widzi kobieta w airsofcie?r1;. Czym dla Ciebie jest AS - Co Ci daje (odreagowanie, roz?adowanie, rado??, spe?nienie, satysfakcj?, ?wie?e powietrze, mo?e co? innego?)


hichel: AS jest dla mnie 1/4 mojego ?ycia. Dzi?ki niemu mam wspania?? odskoczni? od rzeczywisto?ci oraz wielu przyjació?. Lubi? adrenalin? i bez niej mi si? nudzi w ?yciu, wi?c strzelanka jest dla mnie odskoczni? i czystym relaksem po tygodniu pracy. Uwielbiam przebywa? w?ród ludzi oraz na ?onie natury wi?c ka?da strzelanka daje mi ogromn? rado?? - jest to dla mnie najprzyjemniesza cz??? tygodnia. Nie wspominaj?c ju? o zlotach, które stanowi? moje jedyne wakacje w ci?gu roku i s? najprzyjemniejszym momentem w roku.


Ice: Co widzi kobieta w airsofcie?... Tu znów ci??ko powiedzie?, zale?y czym dla niej jest airsoft. Niestety, zdarza si? tak, ?e kobiety rstrzelaj?r1; tylko dlatego, ?e robi to ich facet. Wtedy d?ugo nie poci?gn? ;) bo same nie czerpi? z tego du?ej satysfakcji.

Dla mnie AS jest sposobem na ?ycie. Nauka nowych umiej?tno?ci, uczeniem si? nowych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach i pokonywania w?asnych granic. Sprawdzania swoich mo?liwo?ci. Poza tym AS jest dla mnie robieniem czego?, co sprawia mi du?? satysfakcje wraz ze ?wietnymi lud?mi. Jest przyjemno?ci?.


mer: W AS mo?e dostrzeg?yby dobr? zabaw? - szczególnie po tym, co wspomnia?am w poprzedniej odpowiedzi.


Sucha: Wszystkie wymienione. No i nie ma to jak w sobotni poranek ubi? paru ch?opów :D Oprócz tego airsoft wyrabia kondycj?, no i zawsze lubi?am bro? i wojskowe ciuchy.


7. Kobieta w airsofcie r11; plusy i minusy.hichel:

+ Równe uprawnienia i brak taryfy ulgowej dla kobiet.

+ Nie mo?na narzeka? na brak m?skiego towarzystwa.

- Jedynym minusem bycia kobiet? w airsofcie jest to, ?e trudniej si? nam wysika? na polu walki ;)


Ice: Plusem mo?e by? to, ?e kobieta b?dzie, swego rodzaju rzewn?trzn? bateri?r1;, bo przy kobiecie nikt nie chce pokaza? s?abo?ci, wi?c mobilizuje si? do dzia?ania. Plusem jest te? to, ?e kobieta czasem inaczej oceni sytuacje - mo?e trafniej [akura - Regdorn ;)]

Do minusów mo?na zaliczy? zmys? orientacji, który zawodzi chyba cz??ciej ni? u facetów.


mer: Patrz?c przez pryzmat ACF - bez wzgl?dów na plusy i minusy - jest to zawsze urozmaicenie, i to bardzo ciekawe.


Sucha: Ja bym powiedzia?a, ?e zdecydowanie same plusy. ?agodzimy obyczaje, no i w ogóle jako? mi?o jest. Wi?kszo?? panów jest wr?cz szarmancka. To pewno ze wzgl?du na proporcje: 100 facetów na jedn? babeczk?.
8. Jak s?dzisz, dlaczego tak ma?o kobiet interesuje si? airsoftem?


hichel:

- bo wi?kszo?? facetów chce mie? hobby dla siebie, gdzie mog? si? wyrwa? z domu spotka? z kumplami i cz?sto nie chc? ci?gn?? za sob? swojej kobiety,

- bo wi?kszo?? kobiet obawia si? trudnych warunków, ubrudzenia si?, bólu, siniaków, po?amania paznokci,

- bo wi?kszo?? kobiet woli wydawa? na kosmetyki i ciuchy, ni? na zabawki do AS,

- bo Polska to taki kraj, gdzie wci?? panuje g?upie przekonanie, ?e jednak militaria, strzelanie to m?skie hobby, a baby do garów.


Ice: Powiedzmy wprost, nie jest to rtypowe damskie zaj?cier1;. To trzeba po prostu lubi?, a ma?o która kobieta interesuje si? wojskiem i militariami. S? zaj?cia, w których realizuj? si? lepiej.
mer: To ju? musi by? mentalno?? ludzi. W Polsce panuje przekonanie, ?e baba w domu ma siedzie?, dla tego nie pobawi si? w AS ani nie zajmie czym? innym (no bo ma w domu siedzie?, facet jest od takich spraw jak AS), a w UK jest inne przekonanie - zarówno dziewczyny jak i ch?opaki siedz? przed TV albo w pubach.


Sucha: Maj? inne problemy: dom, dziecir30; Nie oceniam czy wa?niejsze, czy mniej wa?ne. Poprostu inne. Ch?? walki i wspó?zawodnictwa to raczej m?ski atawizmr30; có? jak pokazuje przyk?ad zdrzaj? si? wyj?tki.
9. Wypowiedz si? na temat: Kobiety w airsofcie r11; chyba szukaj? ch?opa 


hichel: Owszem mo?e s? takie przypadki kobiet, ale po sobie wiem, ?e dla mnie to jest pasja, a nie sposób na znalezienie faceta. Wypowiem si? na podstawie moich do?wiadcze?: z AS zaczyna?am przez to, ?e mój facet si? w to bawi? i tak przez 2 lata jako? inni faceci nie zwracali mojej uwagi bo nie by?am sama. Teraz ponad rok by?am singlem i przez ten czas dosz?am do wniosku, ?e moje hobby tak naprawd? utrudnia znalezienie faceta poniewa? faceci boj? si? takich kobiet, które maj? tak "m?skie" pasje. A poza tym je?li jakikolwiek facet próbowa?by mnie odci?gn?? od AS, ekipy to jest u mnie spalony, a ma?o który facet chce mie? kobiet? która ma praktycznie samych kumpli. AS pomaga przetrwa? samotno??, powoduje, ?e ma si? zaj?cie oraz przyjació?, ale napewno nie pomaga znale?? sobie faceta, a wr?cz utrudnia poniewa? jeste? dla facetów fajnym kumplem.


Ice: By? mo?e s? i takie, które uwa?aj? airsoft za dobry sposób na podryw, ja z pewno?ci? do nich nie nale??. Trzeba robi? to, co si? lubi, dla samego siebie - nie dla kogo?. Uwa?am, ?e te dziewczyny, które si? anga?uj? w AS, z pewno?ci? nie robi? tego dla faceta.


mer: Zdecydowanie si? nie zgadzam! Znowu zwróc? uwag? na mentalno?? ludzi - w UK szukasz dobrego towarzystwa, fajnych ludzi z którymi razem fajnie sp?dzi si? czas. Oczywiste jest, ?e zawsze kto? kogo? zechce pozna? bli?ej... ale jest to szalone - i jak ju? wspomnia?am - liczy si? czas sp?dzony razem z grup? znajomych! "Ch?opów" to si? szuka w pubach, nie AS, albo armii.


Sucha: Hmmmm, jak ju? jaka? babka gra, to raczej dlatego, ?e chce. Chocia? zdarzaj? si? przypadki, które graj?, bo chc? albo ch?opa zatrzyma? albo znale?? nowego. Ale czy to co? z?ego? Ja w ka?dym razie nie szukam. U?a33;miech
10. Czy kiedykolwiek spotka?a? si? z dyskryminacj??


hichel: Nie pozwoli?abym na to, aby kto? mnie dyskryminowa? tylko ze wzgl?du na p?e?, wi?c nikt nigdy nie odwa?y? si? tego zrobi?. PokazujÄa33; jÄa33;zyk


Ice: Tak, nie raz. To zjawisko, które by?o, jest i b?dzie. I nic dziwnego, bo airsoft, to zaj?cie zdominowane przez m??czyzn. Cho? wi?kszo?? z nich nie jest nastawiona negatywnie, to jednak nie widz? w kobiece partnera do dzia?ania na polu airsoftowym. Ciekawie jest pó?niej ogl?da? ich reakcje, gdy okazuje si?, ?e s? w b??dzie, lub nie daj bo?e, który? zgin?? z kobiecej r?ki.


mer:
Zawsze panuje ma?a dyskryminacja, np. co? si? odwali, to pada "W?a?nie takie s? kobiety!", ale generalnie kobiety/dziewczyny s? dobrze traktowane - w ka?dym razie zdecydowanie lepiej, ni? gdy ch?opak co? odwali. Taki to si? dopiero nas?ucha!


Sucha: Hmmmr30; Trudno to nazwa? dyskryminacj?, ale rzeczywi?cie par? razy musia?am po prostu udowodni? swoj? warto?? jako "?o?nierz". Ale zasadniczo nie mam z tym problemu.
11. Najlepsza bro? dla kobiety r11; ma?a i por?czna, czy taka z d?ug? luf?, t?umikiem i bajerami?


hichel: P90 - najlepsze dla kobiety :) D?ugo si? próbowa?am do niej przekona?, ale teraz wiem, ?e ju? nie chc? ?adnej innej. Ma?e i por?czne pozwala na to czego z d?u?szmi, ci??szymi giwerami nie da?abym rady zrobi?, a przy tym noszenie p90 nawet ca?y dzie? nie powoduje bólów kr?gos?upa.


Ice: Nie ma regu?y. Tu znaczenia nie ma p?e?, ale w?asne preferencje. Dostosowanie broni do w?asnych potrzeb, pe?nionej funkcji i umiej?tno?ci. Ona nie ma wygl?da?, tylko dobrze dzia?a? i by? skuteczna, a czy dodamy mas? rbajerówr1; to nie ma ?adnego znaczeniar30; to


mer: Zdecydowanie karabin snajperski - dobra obs?uga, dobre umiej?tno?ci strzeleckie i niesamowita wytrwa?o?? i cierpliwo?? na ten jeden strza? - tylko dla kobiet. Faceci w tym czasie mog? bawi? si? w wojn?, nosi? 100kg oporz?dzenia i umiera? setkami... haha.


Sucha: To zale?y co kto lubi. Ja lubi? mie? "lans i wypas" Perskie oko (wybaczcie ten kolokwializm) cho? to wynika raczej ze specyfiki teamu. Z d?ugo?ci? lufy nie przesadzam, w ko?cu nie mam kompleksu "ma?ego cz?onka" ;) Tak naprawd? zbyt d?uga bro? by?aby dla mnie niepor?czna. Mam w ko?cu krótsze r?ce ni? standardowy facet.
12. Mundury r11; co jest najwa?niejsze przy wyborze?


hichel: W moim przypadku nie mia?am za du?ego wyboru ze wzgl?du na ujednolicenie munduru w FST.


Ice: Przede wszystkim funkcjonalno??. Mundur musi si? dobrze maskowa?, bo to jest jego g?ówn? funkcj?. Chroni? cia?o przed wszystkimi elementami z zewn?trz, by? dobrze dobrany pod wzgl?dem materia?owym do danej pogody i warunków (ripstop, gore-tex itp.) no i by? wygodny. To czy dobrze wygl?damy, jest drugorz?dn? spraw?, przecie? teren dzia?a? to nie wybieg.


mer:
Trudno mi powiedzie?. Ja mam mundur fasowany, tak samo reszta batalionu, i jedynie, co jest najwa?niejsze, to... aby by?o regulaminowo, a jednocze?nie wygodnie.


Sucha: Trzy s?owa: LANS, LANS, LANS ?a33;miech Znów specyfika teamur30;
13. Czy zdarza Ci si? za?o?y? co? rniekonwencjonalnegor1; podczas strzelania?hichel: Lubi? mundur wi?c strzelanka jest dla mnie rado?ci? dzi?ki temu, ?e wko?cu mo?na sobie w nim pobiega?. Nie odczuwa?am i nie odczuwam potrzeby noszenia czego? niekonwencjonalnego na t? okazj?.


Ice: Raczej nie. Mam sprawdzony sprz?t i odpowiedni ubiór, który zawsze zabieram ze sob?. Modyfikuje i dobieram go odpowiednio do terenu i czasu dzia?a?. Czasem skleroza zmusi mnie do niekonwencjonalnych rozwi?za?, ale to rzadko si? zdarza.


mer: Moim najgorszym wykroczeniem by?o za?o?enie czapeczki cywilnej z daszkiem, z jakim? dziwnym kamufla?em (nawet nie?le tonuj?cym si? z DPM'em). Widzia?am te? na poligonie jedn? L/Cpl [Lance Corporal r11; odpowiednik kaprala w WP; przyp.XiE]... ró?ow?, we?nian? czapk? na g?owie. W?a?cicielka by?a bardzo z niej zadowolona - ciep?o i ?adnie.


Sucha: Chodzi Ci o koronkow? bielizn???? ZaskoczenieEeeer30; wybieram raczej "termosy" i ciep?e kalesony.... U?a33;miech
14. A na co dzie?r30; wojskowe ubrania, czy mo?e raczej spódnica?


hichel: Niestety z powodu pracy nie mog? sobie pozwoli? na chodzenie na codzie? na wojskowo :( Poza prac? zdecydowanie najbardziej lubi? styl sportowy i militarny.


Ice: Spódnica-nie, nie przepadam za nimi. Ale nie paraduje te? w mundurze po ulicy. Ubieram si? normalnie, ale przede wszystkim wygodnie.


mer: Ani jedno ani drugie!


Sucha: U mnie to ró?nie. Czasem wygl?dam jak ?o?nierz, czasem jakbym si? urwa?a z XIX wiecznego pogrzebu. Taki wiktoria?ski mam odpa?.
15. Czy airsoft zabija kobieco???


hichel: Ja od dziecka by?am bardziej ch?opcem ni? dziewczynk? wi?c przez AS nie zauwa?y?am wi?kszych zmian w tej kwestii :) Aczkolwiek niektórzy faceci twierdz?, ?e poza polem walki i tak jestem ca?kiem kobieca.


Ice: W pewnym sensie na pewno. To jeszcze zale?y, kto jak postrzega kobieco??. Ale bieganie w mundurze, z karabinem po lesie nie zaliczy?abym do tych, które ukazuj? kobieco??. W airsofcie nie ma na ni? miejsca - nie przychodzisz po to, ?eby ?adnie wygl?da? czy poopiekowa? si? ch?opakiem, ale po to by aktywnie sp?dzi? czas i skopa? tym facetom ty?ki ;) Na kobieco?? b?dzie czas pó?niej.


mer: Nie. Udowadnia tylko, jak ludzie potrafi? by? ró?ni, oraz podej?cie do spraw wed?ug p?ci. Ch?opcy zdecydowanie szybciej sk?adaj? i rozk?adaj? bro?, ale to w?a?nie dziewczyny d?ugo i bardzo dok?adnie czyszcz? karabin - inspektorzy nigdy nie maj? nic do zarzucenia. Wyobra?cie sobie teraz np. tak? dwójk? czyszcz?c? razem LSW [Light Support Weapon - odpowiednik polskiego elkaemu; przyp. XiE] - dzi?ki wspó?pracy osi?gn?li doskona?e wyniki.


Sucha: Absolutnie nie! Powiedzia?abym nawet, ?e pozwala stworzy? nowe horyzonty kobieco?ci :)
16. Jak oceniasz warto?ci bojowe kobiet (i jak je porównujesz do m??czyzn)?hichel: Nie widz? ró?nic pomi?dzy warto?ci? bojow? kobiety, a m??czyzny, aczkolwiek kobieta mo?e by? nawet lepsza poniewa? charakteryzuje si? wi?ksz? zawzi?to?ci?, aby udowodni? facetom, ?e nie jest gorsza i ?e te? da rad?.


Ice: Jak pisa?am w odpowiedzi na wcze?niejsze pytanie, my?l? ?e ró?nice z m??czyznami mo?na ?atwo zatrze?. Troch? pracy i systematyczno?ci wystarczy by np. kondycje podci?gn?? do m?skiego poziomu, lub nawet j? przewy?szy?. Inne warto?ci bojowe - takie jak celno??, szybko?? dzia?ania, mobilno?? - mo?na bez problemu wypracowa?. Potrzeba do tego tylko czasu. Nie uwa?am by kobiety by?y mia?y mniej zdolno?ci bojowych.


mer: Nawi?zuj?c do swoich poprzednich odpowiedzi - przy dobrej wspó?pracy i/lub odpowiednim wykorzystaniu umiej?tno?ci (zale?nych od p?ci) mo?na by?oby naprawd? wiele uzyska? (np. tak jest w?a?nie w ACF). Np. na szczeblu dowodzenia fantastycznie wygl?da wspópraca IC z 2IC, gdzie IC to facet a 2IC to kobieta [IC r11; first in command, 2IC r11; second in command; przyp. XiE]. IC planuje i mówi, idziemy tu i tam, a 2IC ju? ma na uwadze, ?e teren bardzo trudny i zm?czy ludzi, albo ?e nie starczy zapasów itd. Czasami my - kobiety - nie pozwalamy pozabija? si? facetom U?a33;miech


Sucha: Jak ju? babka zdecyduje si? na regularne strzelanie- jest lepsza. U?a33;miech Ha! Ha!
17. Kobieta i dowodzenier30;. Co my?lisz na ten temat?


hichel:
Je?li ma si? do?wiadczenie i pomys? jak to robi? i ma si? stado facetów, które jest si? w stanie przekrzycze?, wykonuj?ce wiernie polecenia to kobieta mo?e by? tak samo dobrym dowódc? jak m??czyzna. Tutaj wa?niejsza jest kwestia do?wiadczenia i charyzmy ni? p?ci.


Ice: Dowódca powinien by? przede wszystkim zdecydowany, pewny siebie, umie? wydawa? rozkazy i egzekwowa? je. Powinien umie? kontrolowa? pole walki, reagowa? w odpowiednim momencie i dba? o swoich r?o?nierzyr1;. Posiada? pewn? wiedz?, mie? ch?ci i umie? zmobilizowa?. Je?eli te wszystkie cechy posiada kobieta to nie widz? przeciwwskaza? by zosta?a ona dowódc?.


mer: Patrz odp. 16


Sucha: Nie mam z tym problemu. Problem maj? ci którzy mnie nie s?uchaj?. U?a33;miech
18. A co Twoi koledzy my?l? o kobiecie-dowódcy?hichel: Zdania s? podzielone. Jedni uwa?aj?, ?? si? nadaj? inni, ?e nie (ale ola? ich bo to pewnie szowini?ci jacy? :P ).


Ice: My?l?, ?e trzeba zapyta? tych którymi kiedy? mia?am przyjemno?? dowodzi?. Na pocz?tku zawsze s? w?tpliwo?ci, ale autorytet ka?dy dowódca musi sobie wypracowa?, bez wzgl?du na to czy jest kobiet? czy m??czyzn?. Oczywi?cie, je?li chodzi o kobiety, jest wi?cej w?tpliwo?ci i du?o rzadziej spotyka si? j? w funkcji dowódcy, ale wszystko zale?y od niej samej, jej charakteru i umiej?tno?ci. Nie ka?dy m??czyzna nadaje si? na dowódc?r30; to samo z kobietami.


mer: Tak d?ugo, jak osoba potrafi odpowiednio dowodzi? - wie co robi?, zna si? na robocie, podejmuje odpowiednie decyzje i dba o ludzi - mo?e by? to facet lub kobieta. Nie wszystkie kobiety nadaj? si? bezpo?rednio do samego dowodzenia (w armii przecie? nie tylko to si? robi), podobnie jest przecie? z facetami. Patrz?c na WP, jako? nie wida? samych oficerów, ?wietnie dowodz?cych sob? nawzajem.


Sucha: Jestem zast?pc? dowódcy w naszym teamie i to nie ja si? nim mianowa?am. U?a33;miech Ci którzy mnie znaj? nie maj? z tym problemów.
19. Para (np. Ty i Twój ch?opak/m??czyzna) w airsofcie powinna stanowi? zespó?, czy raczej lepiej ?eby biegali osobno?


hichel: Dzia?anie z facetem w zespole potrafi wzmacnia? zwi?zek, ale i dzieli? - wszystko zale?y od tego jak przebiega wspó?praca. Bo je?li facet na Ciebie zaczyna krzycze?, ?e robisz co? nie tak, to wtedy ma si? ochot? jednak poby? po przeciwnych stronach lufy i posia? do niego porz?dn? seri?, wy?y? si? a po akcji pogodzi?.


Ice: Wszystko zale?y od pary. Je?li dobrze im si? razem wspó?pracuje to powinni stanowi? zespó?.


mer: Patrz?c na histori? - kochankowie walcz? za siebie nawzajem bardziej zaciekle. Uwa?am jednak, ?e lepiej skupi? si? na kreowaniu ogólnej wi?zi dobrej przyja?ni w sekcji/kadrze. Je?li kto? zostanie zraniony/wyeliminowany, masz wi?ksz? motywacj?, bo to Twoja kole?anka/kolega, tak samo czuje si? reszta sekcji/kadry, i razem, wspólnie podwajacie wysi?ki. Panuje te? inny rodzaj konkurencji oraz dbania o siebie nawzajem oraz zaufania - powiedzmy, ?e bardziej "zdrowy". W ka?dym razie nie umierasz z zazdro?ci albo obawy, a wokó? Ciebie jest mnóstwo ludzi, którzy na wiele ró?nych sposobów dbaj? o Ciebie.


Sucha: Zale?y co kto lubi. Znam i takie i takie pary.
20. Co robisz rw cywilur1;?


hichel: Pracuj? jako przedstawiciel handlowy w drukarni wielkoformatowej, studiuj? zaocznie logistyk? - w?a?nie ko?cz? licencjat.


Ice: Mieszkam i ucz? si? w Krakowie. Oprócz tego trenuj? siatkówk?, a do niedawna by?am równie? instruktorem ZHP.


mer: Ucz? si?, pracuj? i "s?u??" w lokalnym batalionie.


Sucha: Pracuj? w agencji reklamowej. Jestem grafikiem.
21. Co mog?oby spowodowa? ?e od?o?ysz airsoft na bok?hichel: Ci??a lub problemy zdrowotne uniemo?liwiaj?ce normalne funkcjonowanie/poruszanie si?.


Ice: Chyba tylko kontuzja, która uniemo?liwi?aby mi dalszy ruch i rozwój. Chocia? nawet wtedy, nie odpu?ci?abym tak ?atwo.


mer: Odej?cie z batalionu.


Sucha: Nie oszukujmy si?- bro? ostra U?a33;miech
22. AS to dla Ciebie raczej hobby czy mo?e sposób na ?ycie? Uzasadnij.


hichel: Hobby to za ma?e s?owo, pr?dzej pasja i sposób na ?ycie. Moje ?ycie sk?ada si? z 4 elementów: AS (i wszystkie sprawy oraz ludzie z tym zwi?zani), praca, uczelnia, sen. Po prostu bez AS i ludzi, których dzi?ki niemu pozna?am nie wyobra?am sobie ju? ?ycia. Z lud?mi z AS spotykam si? nie tylko na polu walki, ale tak?e pracuj? z nimi i chodz? na piwo, imprezuj? i jest to towarzystwo, w którym cz?owiek nigdy si? nie nudzi bo zawsze ??czy nas wspólna pasja.


Ice: To pytanie pokrywa si? z pytaniem nr 6. Airsoft, i to co si? z nim ??czy (a wi?c militaria, survival) jest dla mnie sposobem na ?ycie. Pasj?, w której si? realizuje i w której chc? si? doskonali?. Adrenalina i pokonywanie samego siebie sprawia mi satysfakcje. Przekraczanie w?asnych granic i przesuwanie ich o krok do przodu, ci?g?e podnoszenie poziomu kondycji fizycznej, ale przede wszystkim kszta?towanie charakteru i uczenie si? walki z w?asnymi s?abo?ciami to rzeczy, które chc? robi? i staram si? realizowa?.


mer: Mo?e by? "sposób na ?ycie w necie" - to przez Internet ludzie z ?rodowiska AS pisz? do mnie i zadaj? pytania.


Sucha: Raczej hobby, chocia? takie któremu po?wi?ca si? zdecydowanie wi?cej czasu. Mam w ko?cu te? inne zainteresowania. To moje ulubione hobby - tak bym to okre?li?a.
23. Czym Twoim zdaniem AS mo?e nie?? jakie? warto?ci? Jakie?


Hichel: AS jak ka?da gra zespo?owa uczy dzia?ania w grupie i wzmacnia wi?zi mi?dzy lud?mi, pozwala zbudowa? przyja?? opart? na zrozumieniu wzajemnym i zaufaniu.


Ice: Z ca?? pewno?ci? niesie warto?ci. Uczy pracy zespo?owej, zaanga?owania, pokonywania w?asnych s?abo?ci. Cz?owiek aktywnie sp?dza czas - to ju? jest du?y plus, w dzisiejszym ?wiecie. Ka?da pasja czy hobby, rozwija i kszta?tuje charakter, przynosi nowe do?wiadczenia i uczy. Poza tym, polskie ?rodowisko AS jest tak rozlegle, ?e daje to te? mo?liwo?? poznania nowych ludzi i nawi?zania wielu ciekawych kontaktów.


mer: Tylko zabaw?.


Sucha: Hmmm... zale?y w du?ej mierze kto czego szuka, ale nie bez znaczenia jest tu "team working", poczucie wspólnoty, lojalno?? i takie tam. No i s? tacy, co szkol? si? na wypadek wojny ;)
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 20 2010 02:49:54
heh
rozwin??bym w?tek, ale odpuszcz? sobie... Pokazuje j?zyk
zaczynaj?c i ko?cz?c polemik? na w/w temat mam gdzie? jakiej p?ci jest cz?owiek obok mnie...
ma wykonywa? zadania...
koniec.
:-)
#2 | Mario75 dnia May 20 2010 11:00:29
Jak dla mnie na polu walki ?o?nierz jest ?o?nierz. Na d?ugim patrolu z ton? gratów pomog? tak samo Koledze jak Kole?ance. Rozdaj?c zadania rozdam takie same Koledze i Kole?ance. Dla mnie to bez znaczenia. Uwa?am, ?e ASG to cz?sto przy takim podej?ciu idealne miejsce dla zwolenników/zwolenniczek równouprawnienia kobiet. Tutaj licz? si? umiej?tno?ci, które z czasem si? nabywa lub nie. Je?li szybko si? "?apie" i obserwuje, w krótkim czasie mo?na sta? si? cz??ci? Squadu i nie odstaje si? wyszkoleniem. Symulacja pola walki jaka jest w ASG my?l?, ?e wybaczy wi?cej kondycyjnie. Jednak na tak krótkich dystansach zdecydowanie wi?cej wymaga uwagi i szybkich reakcji walcz?cego. Jest co "ogarnia?" oboj?tne czy to facet czy dziewczyna. Z przymru?eniem oka Kto powiedzia?, ?e dziewczyna nie mo?e by? w czo?ówce wariorów ?
#3 | Marduk dnia May 20 2010 15:29:08
je?li chodzi o przydatno?? kobiet na polu walki to tak jak napisa? Mario dla mnie nie ma ró?nicy czy jest to kobieta czy facet. Chcesz si? bawi? b?dziesz traktowana/y jednakowo ze wszystkimi ma?o mnie interesuje kto jest czyim znajomym, córka, synem, szwagrem, dziadkiem; chcesz si? bawi? zasuwasz jak inni i tyle

a je?li chodzi o obecno?? kobiet na polu walki to czasami milo popatrze? jak jaka? atrakcyjna niewiasta biegnie z karabinem mocno ?ciskaj?c front grip heh
#4 | Mario75 dnia May 23 2010 23:45:48
Dzisiaj na nocnym treningu z Cannabis Commando Anka wykonywa?a rozkazy i pilnowa?a swojej strefy nie tylko bez zastrze?e?, ale tak ?e by?em z niej dumny. By? rozkaz pilnowa? strefy i siedzie? cicho. Niemal zapomnia?em, ?e mam tam ?o?nierza. Czasem sprawdzi?em czy nie ?pi, bo cicho by?o na jej posterunku jak makiem zasia?. Twardo pilnowa?a strefy. Bravo!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Survival Skarby... Odda? r?k? Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana Taktyka zielona Zbrojownia ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,951
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,951
W tym miesiącu:600,529
W tym roku:600,529
Wszystkich:57,318,029
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: