Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

M4A1 WE AEG ASCU

Test repliki M4A1 WE ASCU Upgraded - Koalicja Pó?noc & Gunfire

Jacek 6th Forest Recon Division Koszalin KOALICJA PÓ?NOC - Redaktor Naczelny. Specjalizacja: Nowo?ci, artyku?y o tematyce airsoftowej i militarnej. Kontakt PW oraz

Pragniemy po raz kolejny na ?amach portalu www.KoalicjaPolno... przedstawi? recenzj? repliki udost?pnionej przez firm? Gunfire.

Tym razem mamy do czynienia z produktem marki WE, a mianowicie z ich pierwszym AEGiem. Jest to replika karabinu M4A1, która dodatkowo zosta?a wyposa?ona dzi?ki Gunfire w system ASCU.

Prawd? jest, ?e od czasu niedawnego wpuszczenia jej na rynek airsoftowy powsta?o ju? kilka recenzji, ale uwa?amy, ?e jest to replika, która pod kilkoma wzgl?dami ró?ni si? od masy innych emek i dlatego naprawd? warto zaprezentowa? j? po raz kolejny - tym razem na naszym portalu. Co ciekawe i najbardziej warte uwagi - dopiero niedawno do omawianej repliki zacz?to montowa? modu? elektroniczny ASCU i Koalicja Pó?noc b?dzie prawdopodobnie jako jedna z pierwszych, a mo?e nawet pierwsza mia?a przyjemno?? przedstawi? test repliki w?a?nie z zamontowanym wy?ej wymienionym systemem optoelektronicznym.

Przejd?my zatem do recenzji i testu.

Dane techniczne, które mo?emy znale?? na stronie dystrubutora:

Nazwa:
WEA001AEG ASCU
Producent:
WE
Gwarancja:
12 miesi?cy
Pr?dko?? wylotowa [FPS]:
~400
Nap?d repliki:
Nap?d elektryczny
Wersja gearboxa:
Gearbox v2
Tryb ognia:
Ogie? pojedynczy, ci?g?y, seria 3 strza?owa
Wykonanie:
nylon + metal
D?ugo?? repliki [mm]:
770 / 855 mm
D?ugo?? lufy wewn?trznej [mm]:
363
Waga [g]:
3075
Rodzaj magazynka:
Magazynek typu Hi-Cap
Pojemno?? magazynka [szt.]:
300
Hop-Up:
Tak, regulowany
Blow Back:
Brak

Do powy?szych informacji warto doda?, ?e replika posiada dzia?aj?cy system bolt-catch.

Dane techniczne ju? znamy, przechodzimy zatem dalej.

Opakowanie

Replik? otrzymujemy w szarym kartonie, na którym mo?emy zobaczy? dwie naklejki producenta. Nic poza tym.

Po otwarciu kartonu naszym oczom ukazuje si? kawa?ek, tak?e kartonowej, "przykrywki", a pod ni? gruba wartswa folii b?belkowej. Po wyj?ciu tych dwóch elementów zabezpieczaj?cych udaje nam si? zobaczy? replik? po raz pierwszy.

Szczerze mówi?c zabezpieczenie karabinu nie jest zadowalaj?ce - sam karton nie bardzo go chroni, a folia b?belkowa nie jest te? wielkim plusem. Podczas transportu ?atwo mo?e doj?? do przebicia kartonu i uszkodzenia produktu wewn?trz. Ogólnie bardzo cz?sto zdarza si? otrzyma? replik? chi?sk? lepiej zabezpieczon? ni?eli markowy produkt, który zazwyczaj jest wi?cej warty (ot taki paradoks).


Co otrzymujemy wraz z replik??

Niestety, tak jak to zazwyczaj bywa z naszymi markowymi "zabawkami", w zestawie z karabinem nie u?wiadczymy ?adnych baterii, zawiesze? taktycznych, ?adowarek czy te? startowej paczki kulek. Wraz z replik? otrzymujemy jedynie magazynek oraz dwie instrukcje obs?ugi - jedna dotycz?ca samego karabinu, druga systemu ASCU.

Obie instrukcje mo?emy przeczyta? w j?zyku angielskim, niestety polskiej wersji w zestawie nie otrzymujemy. Mimo to, nawet je?li kto? nie jest znawc? j?zyków, powinien sobie bez problemu poradzi? z odczytaniem zawartej w nich tre?ci, gdy? s? jasno, przejrzy?cie i obrazkowo przedstawione.

Warto doda?, ?e na stronie sklepowej naszego partnera - www.Gunfire.pl mo?na pobra? instrukcj? dotycz?c? modu?u ASCU w j?zyku polskim.

Replika - ogl?dziny zewn?trzne

Karton otwarty, zabezpieczenia wyj?te, naszym oczom ukazuje si? przepi?kna emka. Od razu wida?, ?e konstrukcja jest solidna.

Czas wzi?? karabin w r?ce. Replika ci??ka, czujemy, ?e w naszych r?kach spoczywa ponad 3 kilo i ?e nie jest to ?adna tandetna, plastikowa zabawka. Pierwsze z?o?enie do strza?u i pierwszy wniosek, ?e emka jest ?wietnie wywa?ona i pozwala na pewny chwyt i operowanie.

Jednym z najwa?niejszych aspektów, je?li chodzi o ogl?dziny zewn?trzne, jest spasowanie poszczególnych elementów - w tej replice jest ono znakomite, nic si? nie chwieje, nic nie lata, wszystko jest na swoim miejscu, nie do?wiadczymy nadmiernych luzów na kolbie czy chwycie przednim, ani te? niepasuj?cych do siebie cz??ci np. w postaci odstaj?cego górnego korpusu od dolnego.


Przejd?my dalej - kolorystyka i estetyka wykonania. W tym miejscu naprawd? musz? przyzna?, ?e kiedy ujrza?em pierwszy raz t? replik? na ?ywo, to wydawa?o mi si?, ?e chyba ?adniej wykonanego karabinu jeszcze nie widzia?em. My?l?, ?e mog? pokusi? si? o s?d, ?e nawet emki GP czy KWA nie maj? tak jednolitej struktury body, prowadnicy kolby, cz??ci z tworzywa sztucznego oraz innych elementów zewn?trznych. Farba po?o?ona na tych cz??ciach tak?e nie pozostawia nic do ?yczenia - nic si? nie ?wieci, wszystko jest matowe i pi?knie si? ze sob? komponuje. Na plus dla producenta jest tak?e fakt, ?e praktycznie nigdzie nie dojrzymy ?adnych nadlewek czy te? innych niedoskona?o?ci.

Nasza wersja repliki nie ma na?o?onych ?adnych oznacze? producenta, numeru seryjnego czy te? innego loga. Nie jest to na pewno wad?, gdy? kupuj?cy mo?e wybra? sobie model z tak?e z oznaczeniami jakimi s? laserowo naniesiony numer seryjny oraz logo NAVY SEAL.

My?l?, ?e warto w osobnym akapicie wspomnie? o elementach stalowych, zamontowanych w M4A1 WE. Tymi elementami s?: t?umik p?omienia, przedni ustalacz chwytu przedniego, tylni ustalacz chwytu przedniego (tzw. delta ring), nakr?tka przy prowadnicy kolby, piny, klapka okna wyrzutowego ?usek, zatrzask magazynka, cz??ci chwytu transportowego, nasadka monotowana pomi?dzy prowadnic? kolby a body, a tak?e magazynek. Dzi?ki temu, ?e te cz??ci s? stalowe oraz pokryte antykorozyjn?, lekko szar? farb?, a przede wszystkim, ?e jest ich tak du?o, nasza replika w pewnym sensie zalicza si? do grona replik wyró?niaj?cych si? spo?ród ca?ej reszty, ale co jednak najwa?niejsze to oryginalny wygl?d oraz wytrzyma?o??, która jest na pewno wy?sza ni? w innych karabinach.


Kolejn? wa?n? rzecz? jest wykonanie chwytu przedniego, chwytu pistoletowego oraz kolby. Co najciekawsze nie s? one z ABSu, jak to zazwyczaj bywa we wszystkich replikach ASG. Materia?, z którego s? zrobione to wzmocniony strukturalnie nylon dzi?ki czemu trwa?o?? i wyrzyma?o?? tych cz??ci po raz kolejny jest o wiele wi?ksza. Na tle innych produktów z tej kategorii, zdecydowanie wyprzadzaj? one konkurencj? - ich kolorystyka, a tak?e faktura jest znakomita - ka?dy z tych elementów jest matowy, oprócz tego mo?emy by? pewni ?e replika nie wy?lizgnie si? nam z r?k - chwyty s? lekko chropowate, natomiast kolba wyposa?ona jest tak?e w antypo?lizgow? stopk?.


Ciekawym elementem repliki jet tak?e chwyt transportowy. Jest on wyposa?ony w zespó? zintegrowanych przyrz?dów celowniczych. Jego najbardziej u?ytkowane cz??ci takie jak np. monta? na szyn? RIS oraz przyrz?dy celownicze wykonane s? ze stali.


Na stronie dystrubutora znajdziemy informacj? o tym, ?e producent wprowadza do repliki szereg innowacyjnych rozwi?za? technicznych. Na pewno do jednego z nich zalicza si? dzia?aj?cy bolt-catch. Jego konstrukcja i zasada dzia?ania s? bardzo proste - blaszka wyrzutnika ?usek jest wyposa?ona w spr??ynk? mocowan? od wewn?trz do body, po odci?gni?ciu r?czki prze?adowania blaszka zatrzymuje si? w tylnej pozycji i mo?emy j? zwolni? poprzez naci?ni?cie bolt-catch'a, który dzi?ki temu, ?e przechodzi przez GB mo?e przycisn?? "zapadk?" zwalniaj?c? znajduj?c? si? po drugiej stronie korpusu.

Mo?na powiedzie? "kolejny bajer" - owszem, ale jak? rado?? daje nam kiedy mo?emy prze?adowa? replik? i zwolni? "zamek" tak jak w ostrym odpowiedniku. :)

Niestety z tym "bajerem" musimy uwa?a?. Jako przykry fakt musz? doda?, ?e w naszej replice wewn?trzna cz??? systemu zwalniacza zamka z?ama?a si? podczas standardowego prze?adowania. My?l?, ?e element by? po prostu wykonany ze s?abej jako?ci stopu metalu lub te? posiada? wewn?trzny defekt np. mikrop?kni?cie. Po tym wydarzeniu niestety ju? nie mo?emy cieszy? si? mo?liwo?ci? zwolnienia zamka, lec oczywi?cie w ?adnym stopniu nie przek?ada si? to na dzia?anie repliki.

Zespó? muszki w naszej replice wykonany jest równie? z jednolitego metalu pokrytego matow? farb?. Oprócz tego element ten posiada ciekawe oznaczenia (jedyne oznaczenia jakie znajdziemy na naszym M4 WE), których te? raczej nie spotkamy w innych replikach.

Lufa zewn?trzna w emce to kawa? porz?dnego metalu. Nie trzeba si? tu du?o rozpisywa?, faktura jest jednolita, a farba nie ?wieci si? w przeciwie?stwie do nakr?canej na luf? przed?u?ki, ale o niej za chwil?. Gwint na lufie jest standardowy - 14mm lewoskr?tny. 

Niestety tak jak w ka?dej recenzji jekiegokolwiek produktu, tak i tutaj znajdziemy jaki? minus pod aspektem wygl?du z zewn?trz. Minusy s? "a?" dwa :) - jest to kolorystyka magazynka i przed?u?ki lufy zewn?trznej (o której ju? wspomina?em) oraz niestandardowo?? prowadnicy kolby. Farba po?o?ona na tych dwóch pierwszych elementach jest niestety ?wiec?ca, a jej czer? mocno odró?nia si? od pozosta?ych cz??ci w teoretycznie tym samym kolorze. Drugim minusem jest to, ?e nie mo?emy w M4A1 WE przeprowadzi? kabli na ty? w taki sposób, aby móc praktycznie z tego rozwi?zania korzysta? - zako?czenie prowadnicy kolby jest niestety "zaspawane" i nie mo?emy bez du?ej ingerencji w jej budow?, wsadzi? cho?by baterii. Nie stanowi to jednak wi?kszego problemu, gdy? w chwycie przednim jest wystarczaj?co du?o miejsca na akumulator, gorzej jednak jak by?my chcieli przeprowadzi? modyfikacj? repliki np. w postaci za?o?enia przednich szyn RIS.

Na zdj?ciu poni?ej mo?na dobrze zobaczy? ró?nic? kolorów pomi?dzy luf? zewn?trzn?, a jej przed?u?k?.

I magazynek wraz z prowadnic? kolby.

Przyjrzyjmy si? jednak troszk? bli?ej magazynkowi. Jak to si? mówi "pozory myl?" czy te? "nie oceniaj ksi??ki po ok?adce", tak te? w tym wypadku wygl?d to nie wszystko, magazynek mimo tego, ?e jest to Hi-Cap i mimo tego, ?e si? troch? ?wieci, jest wykonany bardzo dobrze, posiada wyt?oczone oznaczenia producenta WE oraz znakomicie podaje kulki. Jako ciekawostk? dodam, ?e na jednym podkr?ceniu replika mo?e wystrzeli? nawet 100 kulek, bez ani jednej zacinki czy te? innego problemu z podawaniem.

Kompatybilno?? z innymi cz??ciami zewn?trznymi

Ka?dy maniak ASG zgodzi si? chyba, ?e replika M4A1 w wersji podstawowej i nie tylko, prawie zawsze stanowi podstaw? do stworzenia czego? co mo?e odró?nia? j? od reszty karabinów. Inaczej mówi?c, M4 mo?emy przerobi? na praktycznie wszystko co tylko sobie zapragniemy.

Tak i w tym wypadku do repliki mo?emy do??czy? mas? cz??ci dodatkowych od ró?nych producentów i wi?kszo?? z nich na pewno b?dzie pasowa?. Emka wyposa?ona jest w standardow? szyn? RIS 22mm, gdzie mo?emy do??czy? dowolne przyrz?dy celownicze, w miejsce t?umika p?omienia mo?emy wstawi? jakikolwiek t?umik d?wi?ku, gdy? gwint, tak jak w powy?szym przypadku z luf?, tak?e jest standardowy - lewoskr?tny 14mm. Gniazdo magazynka jest dosy? szerokie, a jednocze?nie na tyle dopasowane, ?e wchodz? do niego magazynki ró?nych marek np. CA, PMAG, Boyi czy te? KWA i praktycznie ?aden z z nich nie lata w nim nadmiernie, ani te? si? nie blokuje. W miejsce chwytu przedniego mo?emy wstawi? szyny RIS (niestety w tym wypadku mo?e by? problem z bateri?), kolba tak?e mo?e by? zast?piona innym produktem z tej kategorii. Mo?na d?ugo by jeszcze wymienia? co jest kompatybilne, ale krótko mówi?c, praktycznie ca?a replika jest wykonana w zgodzie ze standardem Marui AEG i nie powinni?my mie? problemu z jej modyfikacj?, zarówno z zewn?trz jak i wewn?trz.

Poni?ej widoczna szyna RIS.

I lekko zmodyfikowana replika z zamontowanym t?umikiem d?wi?ku Troy, magazynkiem Magpul PTS P-Mag oraz kolb? Magpul PTS MOE. Wszystko dopasowane jest znakomicie, kolba chodzi p?ynnie bez luzów, magazynek nie lata, t?umik bez problemu nakr?ca si? na gwint i trzyma si? na nim równie? sztywno.


Podsumowanie ogl?dzin zewn?trznych

Replika karabinu szturmowego M4A1 marki WE jest produktem, który cechuje si? du?? doz? oryginalno?ci w porównaniu z z reszt? produktów z tej kategorii. Jest to pierwszy karabin elektryczny wychodz?cy spod skrzyde? tajwa?skiego producenta WE - wszystkie wcze?niejsze repliki tej marki by?y zasilane gazowo i stanowi?y kompromis pomi?dzy cen?, a jako?ci?.


Wed?ug mnie M4 WE jest wykonana jak na swoj? cen? znakomicie. Jako?? wszystkich elementów zewn?trznych jest zaskakuj?ca, a estetyka wykonania mo?e wywo?a? szczer? rado??, nawet u do?wiadczonych graczy. 

Karabin bez problemu mo?emy dopasowa? do swojej osoby, zarówno pod wzgl?dem wygl?du zewn?trznego jak i gabarytów (rozsuwana kolba). Jak ju? wcze?niej wspomnia?em, replika jest wykonana w zgodzie ze standardem Marui wi?c mo?emy do??cza? do niej bardzo wiele elementów ró?nych marek wedle naszego gustu.

Warto na koniec doda? jeszcze raz, ?e dzi?ki tym wszystkim wy?ej opisanym zaletom replika zalicza sie do grona produktów "oryginalnych" w swojej kategorii - nie pod wzgl?dem marki, a raczej jako?ci wykonania, u?ytych materia?ów i nowinek technicznych.

ASCU - czym jest, po co jest, jakie funkcje daje?

Kilka razy w tej recenzji pad?o ju? s?owo "ASCU". Maj?c jednak na uwadze wszystkich airsoftowców, nie tylko tych, którzy maj? du?? wiedz? na temat nowo?ci technicznych np. takich jakim jest ASCU, pragn? wyja?ni? czym dok?adnie jest ten system i co nam umo?liwia, zanim przejdziemy do opisu wn?trza repliki.

Airsoft Smart Control Unit - oznacza to Airsoftowy Inteligenty Modu? Steruj?cy.

Zamieszcz? tutaj krótki opis ze sklepu Gunfire.pl, gdy? chyba nic nie mog?oby odda? istoty urz?dzenia lepiej ni? on sam:

ASCU jest dwucz??ciowym modu?em elektronicznym (jednostka steruj?ca i jednostka czujnika), który po zainstalowaniu w replikach Airsoft znacz?co poprawia ich dzia?anie. Tradycyjny uk?ad stykowy zosta? zast?piony jednostk? czujnika monitoruj?c? aktualne po?o?enie z?batki t?okowej, selektora ognia i spustu. Zebrane przez ni? informacje s? przekazywane jednostce steruj?cej – tam oprogramowanie w procesorze analizuje je i steruje silnikiem repliki za pomoc? aktywnego hamulca MOSFET.

ASCU usprawnia prac? gearboxa v.2 i sprawia, ?e replika dorównuje najbardziej kosztownym i skomplikowanym replikom klasy PTW.

System ASCU nadzoruje prac? repliki bez wzgl?du na szybko?? naci?ni?cia spustu i odpowiada za pe?ne wykonanie cyklu pracy t?oka, zarówno w trybie ognia pó?automatycznego, jak i ognia ci?g?ego. Po ka?dym strzale t?ok zatrzymuje si? w po?o?eniu wyj?ciowym.

ASCU posiada system Low Drain Protection specjalnie zaprojektowany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem akumulatorów litowo-polimerowych (LiPo).

ASCU przerywa tryb ognia w replice w razie jakichkolwiek problemów, chroni?c w ten sposób elementy wewn?trzne przed dalszym uszkodzeniem.

ASCU jest ?atwy do zainstalowania w replice z gearboxem v.2. Wi?kszo?? modeli nie wymaga modyfikacji oryginalnych cz??ci karabinów Airsoft, w przypadku niektórych jednak mog? by? niezb?dne drobne i ?atwe do wprowadzenia zmiany, dzi?ki którym proces instalacji przebiegnie bez problemów.

Mi jako u?ytkownikowi dwóch replik z zamontowanym ASCU trudno jest nie zgodzi? si? z powy?szym opisem, powiem wi?cej, potwierdzam, i? wszystko wy?ej opisane jest prawd? i podpisuj? si? pod tym.

Kilka naszych wniosków dotycz?cych ASCU (sprawdzone i potwierdzone):

 • Mo?liwo?? zaprogramowania karabinu na tryb ognia BURST - seria trzystrza?owa za jednym naci?ni?ciem spustu (jest mo?liwo?? u?ytkowania go jednocze?nie z trybami pojedynczym i automatycznym)
 • Reakcja na spust - dzi?ki wmontowanemu w jednostce mikrostykowi i procesorowi, które wykrywaj? ka?dy ruch spustu i z?batek jest znakomita, wr?cz niemo?liwa do osi?gni?cia w replikach ze zwyk?? kostk? stykow?.
 • Zabezpieczenie przed nadmiernym roz?adowaniem akumulatora - dzi?ki tej opcji mamy pewno??, ?e nasze LiPo nigdy nie osi?gnie stanu okre?lonego jako krytyczny dla tego rodzaju akumulatorów i ?e nie stanie si? z nim nic z?ego.
 • Czuwanie nad elektryk? - dzi?ki ASCU unikniemy sytuacji, gdzie przy zwarciu mo?e doj?? do spalenia silnika, mosfeta, przepalenia styków, a nawet stopienia kostki stykowej. W razie jakiejkolwiek awarii elektrycznej ca?y dop?yw pr?du jest odcinany i nie ma mo?liwo?ci, aby zasz?a jakakolwiek reakcja niepo??dana.
 • Czuwanie nad prac? GB - tak jak wy?ej, w przypadku jakiejkolwiek awarii pod wzgl?dem technicznym (np. nieprawid?owa praca z?batek, t?oka czy innej cz??ci) dop?yw pr?du tak?e jest odcinany dzi?ki czemu unikniemy awarii, a co za tym idzie dodatkowych kosztów w postaci np. wymiany t?oka, z?batek czy innych cz??ci wewn?trznych.
 • Ten punkt cz??ciowo odnosi si? do poprzedniego - ASCU czuwa nad prawid?ow? prac? repliki tak?e w kwestii oddawania zawsze pe?nych strza?ów. Nie wa?ne czy spust wci?niemy do ko?ca, czy b?dziemy strzela? seri?, replika zawsze wykona pe?ny cykl pracy t?oka i z?batek, dzi?ki czemu t?ok nigdy nie zostanie w tylnej pozycji, przez co spr??yna b?dzie zwolniona (nie ubije si?), a tak?e napr??enia w GB zostan? zmniejszone.
 • Mo?liwo?? rozbudowy systemu - modu? ASCU mo?na b?dzie wkrótce rozbudowa? tak?e o dodatkowy element w postaci inteligentnej komory Hop-Up nad któr? prace i fazy testowe zosta?y z powodzeniem zako?czone. G?ówn? zalet? nowego typu komory HU ASCU b?dzie, to ?e replika przestanie strzela? po wystrzeleniu ostatniej kulki z magazynka. Ca?o?? systemu (ASCU w GB + inteligentna komora HU) b?dzie si? ze sob? ??czy?a i wspó?pracowa?a, co umo?liwi nam stworzenie repliki naprawd? wyj?tkowej, której praca zachwyci ka?dego airsoftowca. Wersja ostateczna komory zosta?a ju? zbudowana i nied?ugo powinna pojawi? si? w sprzeda?y, zapewne tak?e u naszego partnera Gunfire.pl
 • Jedn? z wa?niejszych zalet jest tak?e cena - ASCU w wersji 2 kosztuje 295z?, na pierwszy rzut oka mo?e wyda? si? to nawet sporo, jednak warto przeliczy? wszystkie korzy?ci jakie p?yn? z monta?u urz?dzenia, ile wynios?oby nas porz?dne okablowanie w replice, dobry mosfet oraz ile naprawy, które przy intensywnym u?ytkowaniu karabinu s? niemal rzecz? pewn?.

Co ciekawe, w standardowej wersji karabinu, bez ASCU mamy zamontowany system automatycznego zwalniania spr??yna po ustawieniu selektora ognia na SAFE. Jest to ciekawe i przydatne rozwi?zanie, które rzadko mo?na u?wiadczy? w jakiejkolwiek (nawet bardzo dobrej) replice.

Wn?trze repliki

Tak jak ju? wcze?niej wspomnia?em - M4A1 WE jest zaprojektowana tak jak praktycznie ca?a reszta replik typu Marui wi?c nie ma wi?kszych problemów z dostaniem si? do ?rodka. Jedynym troszeczk? uci??liwym zabiegiem jest to, ?e aby zdj?? ca?kowicie górne body wraz z luf? i chwytem przednim musimy zdj?? tak?e zespó? muszki z komor? gazow? oraz odkr?ci? delta ring, aby kostka ASCU wraz z kablami mog?a swobodnie wyj??. Sposobem na pozbycie si? tego problemu mog?oby by? wmontowanie do kabli znajduj?cych si? w chwycie przednim, z??czek, po których roz??czeniu mo?na by?oby wyci?gn?? same kabelki pod delta ringiem, w otworze pod luf? bez konieczno?ci demonta?u tylu elementów i konieczno?ci przepychania ASCU pod odkr?conym delta ringiem co mo?e skutkowa? uszkodzeniem modu?u.

Uporali?my si? z roz?o?eniem repliki na pó?, wyj?li?my luf? wraz z komor? i gumk?, przyst?pmy wi?c do ich krótkiego opisu.

 • Lufa - mosi??na, o ?rednicy 6.08mm. Mimo tego, ?e nie jest to produkt najwy?szej jako?ci, zapewnia poprawny i dosy? precyzyjny tor lotu kulki.

 • Gumka Hop-Up - wykonana z gumy, mi?kka, lecz wytrzyma?a, naprawd? ci??ko j? uszkodzi? podczas standardowych czynno?ci (wyci?gnie, wk?adanie lufy, regulacja podczas pracy repliki). Dodatkowo bardzo dobrze podkr?ca i wspó?pracuje z dysz?, pozwala równie? na precyzyjn? regulacj? co przek?ada si? na zasi?g repliki.

 • Komora Hop-Up - stety lub niestety jest plastikowa, mimo to jako?? jej wykonania jest bardzo dobra. Dobrze wspó?pracuje z dysz?, gumk? i luf?, zapewnia dobr? szczelno??. Z?batki s? zabezpieczone przed spadaniem i zmienianiem pozycji dzi?ki dobrym nak?adkom blokuj?cym.

Rozk?adamy replik? dalej...

Odkr?canie prowadnicy kolby - ta czynno?? odbywa si? znów nieco inaczej ni? zwykle, najpierw musimy odkr?ci? ?rubk? imbusow? utrzymuj?c? prowadnic? w jednej pozycji, znajduj?c? si? przy zapadkach odpowiedzialnych za zmienianie po?o?enia kolby. Po zdj?ciu prowadnicy naszym oczom ukazuje si? metalowy, pod?u?ny element w kszta?cie walca, z otworami, którego zadaniem jest zapewnienie dodatkowej stabilno?ci samej prowadnicy kolby oraz mo?liwo?? wkr?cenia ?ruby stabilizuj?cej prowadnic? spr??yny wewn?trz gearboxa. Na tym elemencie trzyma si? tak?e wy?ej wymieniona ?rubka imbusowa.

Po powy?szym etapie mo?na przyst?pi? do wybijania kolejnych pinów z body, odkr?cania zatrzasku magazynka oraz demonta?u chwytu pistoletowego wraz z silnikiem. Te czynno?ci tym razem maj? przebieg standardowy, tak jak u wi?kszo?ci replik M4. Jako ciekawostk? dodam tylko, ?e g?ówne piny oprócz tego ?e s? stalowe, to maj? wewn?trz pod?u?ne z?obienia, w które wchodz? g?ówki ma?ych wkr?tów umieszonych w body, stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przeciw zgubieniu pinów, czy te? ich samoistnej zmiany po?o?enia wzgl?dem body.

Po?wi??my par? zda? silnikowi. Niestety jego jako?? jest dosy? niska. Na stronie dystrybutora znajdziemy informacj?, ?e jest to silnik o zwi?kszonej szybko?ci, jednak nie jest to produkt wytrzymuj?cy wi?ksze tuningi czy te? doskonale wspó?pracuj?cy z ASCU - do tego systemu powinien by? stosowany najlepiej silnik neodymowy z mocnymi magnesami. Mimo wszystko przy zwyk?ym u?ytkowaniu repliki, bez tuningów, ten powinien troszk? czasu pos?u?y?.

Wszystko roz?o?one wi?c czas ju? wyj??, a nast?pnie rozkr?ci? gearboxa.

 • Szkielet GB - wykonany ze stopu aluminium, posiada 8 milimetrowe otwory na ?o?yska. Wygl?da na solidny i raczej jest przystosowany do solidnych tuningów mocowych - potwierdzeniem tego mo?e by? fakt, ?e w bli?niaczym modelu repliki (jedynie bez ASCU) u kolegów z SCDTV zamontowana by?a spr??yna nawet M150 i nadal gearbox dzia?a? bezproblemowo, a po kilku tysi?cach wystrzelonych na semi i auto kulek nie by?o wida? ?adnych ?ladów zu?ycia (wcze?niej jednak zaistnia?a konieczno?? wstawienia mocniejszego silnika). Najwa?niejsz? jednak rzecz? je?li chodzi o szkielet jest to, ?e producent WE jako jeden z nielicznych (obok KWA) zastosowa? ju? sposób na zapobieganie p?kaniu s?ynnego V2. Sposobem tym jest wykonanie naci?? w przedniej cz??ci szkieletu, w miejscu gdzie zazwyczaj zaczyna si? p?kni?cie. Dzi?ki temu, ?e naci?cia s? okr?g?e, nie daj? pocz?tkowi mikrop?kni?ciom powstaj?cym normalnie w tym miejscu podczas pracy GB.

 • ?o?yska - metalowe, ?lizgowe, 8mm. Nie ma co si? nad nimi d?ugo rozpisywa?. ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e dobrze spe?niaj? swoj? rol? i na pewno s? bardziej wytrzyma?e ni? ?o?yska kulkowe.

 • Dysza - wykonana z tworzywa sztucznego, kierunkowa, nie posiada dodatkowej uszczelki, a mimo to zapewnia bardzo dobr? szczelno??.


 • T?ok - poliw?glanowy, o jednolitej strukturze, z jednym stalowym z?bem, fabrycznie pozbawiony drugiego z?ba dzi?ki czemu nie b?dziemy mieli problemu z nieprawid?ow? prac?. Poliw?glan, z którego zosta? wykonany t?ok oprócz tego, ?e jest bardzo wytrzyma?y jak na tworzywo sztuczne, jest tak?e bardzo lekki co na pewno przek?ada si? na ?ywotno?? gearboxa podczas tuningów mocowych. Dodatkowo mo?na powiedzie?, ?e t?ok z z?batkami wspó?pracuje cicho i bezproblemowo.


 • G?owica t?oka - producent jak wida? mocno postawi? na jako?? elementów zewn?trznych jak i wewn?trznych, tak te? w tym wypadku g?owica t?oka to nie byle co - oprócz tego, ?e jest ?wietnie uszczelniona, to jest tak?e zaopatrzona w szereg kierunkowych kana?ów wlotowych, które wp?ywaj? na lepsze roz?o?enie i ukierunkowanie s?upa powietrza, dzi?ki czemu osi?gi naszej repliki s? tak?e wy?sze.

 • G?owica cylindra - wykonana cz??ciowo z tworzywa, a tak?e z materia?u podobnego do twardej gumy zapewniaj?cego pe?ne uszczelnienie, który dodatkowo stanowi amortyzacj? dla g?owicy t?oka.

 • Cylinder - aluminiowy, typu 2, w kolorze czarnym. ?wietnie wspó?pracuje z g?owic? cylindra i t?oka. Je?li nie chcemy ingerowa? we wn?trze repliki i np. wymiania? cylindra na typ 0, to mo?emy by? pewni, ?e stockowy produkt pos?u?y nam przez d?ugi, d?ugi czas.

 • Spr??yna - o niejadnakowym skoku, daje pr?dko?? pocz?tkow? rz?du ponad 400 fps, prawdopodobnie jest to M100 - M110. Tak jak reszta cz??ci, spr??yna tak?e wygl?da na dosy? solidn?.

 • Prowadnica spr??yny - metalowa, bez ?o?yskowania. Niestety w naszym przypadku w prowadnicy od?ama?y si? skrzyde?ka stabilizuj?ce jej po?o?enie w gearboxie. Prowadnica zosta?a wymieniona na inn?, standardow?, mosi??n? do GB typu V2 i replika znów dzia?a jak wcze?niej.

 • Z?batki - stalowe, bardzo wytrzyma?e, bez najmniejszych niedoskona?o?ci. Naprawd? wida? na ich przyk?adzie jako?? i precyzj? wykonania. Na pewno b?d? s?u?y? bardzo d?ugo, zarówno bez tuningu jak i z tuningiem mocowym. Jako ciekawostk? mo?na doda?, ?e z?batka silnikowa posiada 8 zapadek przeciwpowrotnych, co jednak nie ma wi?kszego znaczenia przy zamontowanym module ASCU, gdzie nie trzeba stosowa? zatrzasku przeciwpowrotnego "anti-reversal", ale na pewno ma znaczenie w replice, gdzie nie u?wiadczymy opisywanego modu?u optoelektronicznego.

 • Popychacz dyszy - wykonany z tworzywa sztucznego, standardowy do GB V2. Dobrze spe?nia swoje zadanie.

 • P?ytka selektora - element odpowiedzialny za zmian? ognia w replice. W naszym karabinie jest ona specjalnie zmodyfikowana pod modu? ASCU. Oprócz tego wykonana standardowo, z tworzywa, powinna s?u?y? d?ugi czas.

 • Widoczne pod p?ytk? selektora blaszki s? cz??ci? wewn?trznego modu?u ASCU. Razem z p?ytk? odpowiadaj? one za zmian? ognia. Dzi?ki wmontowanej w p?ytk? selektora blaszce mo?liwe jest natychmiastowe przes?anie informacji do modu?u o tym jaki tryb ognia jest ustawiony w danym momencie.

Test strzelecki

Opisali?my wygl?d zewn?trzny, wn?trze, czym jest ASCU, tak wi?c czas na opis testu strzeleckiego.

Na samym pocz?tku replika zosta?a sprawdzona na chronometrze. Wykaza? on ~ 400FPS na kulkach 0.2g firmy G&G przy ustawieniu Hop-Up na 0. Moim zdaniem to bardzo przyzwoity wynik. Pomiar zosta? wykonany na chrono XCortech X3200.

Po pomiarach pr?dko?ci wylotowej nadszed? czas na sprawdzenie celno?ci i zasi?gu repliki.

Wed?ug naszych pomiarów zasi?g maksymalny wyniós? 60m (+/- 5m), za? zasi?g skuteczny to 40m.

Poni?ej przedstawiamy tarcz? A4, pokazuj?c? trafienia z odleg?o?ci 30m.

Test u?ytkowy

Ze wzgl?du na to, ?e mieli?my dosy? du?o czasu na porz?dne przetestowanie repliki, mo?emy podzieli? si? tak?e opini? odnosz?c? sie do jej u?ytkowania.

By?a ona z nami na 3 spotkaniach ASG i bra?a w nich czynny udzia?. Oprócz tego, dzielnie pozowa?a do zdj?? jak i odda?a kilka tysi?cy strza?ów, zarówno próbnych jak i do konkretnego celu. Prze?y?a tak?e rozkr?canie na cz??ci pierwsze.

Wszystkie przeprowadzone przez nas testy dowiod?y, ?e M4 WE ASCU to naprawd? kawa? porz?dnego karabinu. Nie mówi? tak dlatego, ?e jest to replika dosy? droga, dlatego, ?e ma ASCU czy te? dlatego, ?e jest firmy WE. Mówi? tak dlatego, poniewa? uwa?am, ?e chyba nie znalaz?a by si? osoba, która uzna?aby, ?e wykonanie tej emki jest s?abe, która powiedzia?aby, ?e jej dzia?anie pozostawia wiele do ?yczenia czy te?, ?e jej funkcjonalno?? stoi na niskim poziomie.

Poni?ej przedstawiamy film ukazuj?cy prac? repliki z systemem ASCU. Polecamy ogl?da? z d?wi?kiem i jako?ci? HD 1080px.

Replik? testowali?my z akumulatorem typu LiPo firmy REDOX. Baterie te s? tak?e dost?pne w sklepie GUNFIRE i stanowi? nowo?? na rynku, wyznaczaj?c przy tym now?, lepsz? jako??, m.in. dzi?ki temu, ?e ka?dy pakiet jest indywidualnie sprawdzany, s? r?cznie parowane oraz ka?dy posiada swój indywidualny numer ID, pozwalaj?cy na prze?ledzenie ca?ej historii u?ytkowania danego akumulatora, daje to 100% gwarancj? wymiany produktu na nowy w czasie awarii.


Podsumowanie

My?l?, ?e ca?a replika zosta?a opisana w recenzji dosy? szczegó?owo, mimo to wypada napisa? krótkie zako?czenie.

M4 WE ASCU jest replik?, która nadaje si? zarówno dla niezaawansowanych graczy, ale równie? dla tych, którzy traktuj? ASG jako jedn? z wa?niejszych cz??ci swojego ?ycia, dla tych, którzy oczekuj? od swojego produktu czego? wi?cej.

Dzi?ki na?o?eniu du?ego nacisku na jako?? i wykonanie repliki, jej wygl?d jak i praca nie pozostawiaj? praktycznie nic do ?yczenia.

M4 WE z zamontowanym systemem ASCU pozwala na ca?kiem nowy wymiar u?ytkowania repliki. To co umo?liwia nam uk?ad ASCU zosta?o wcze?niej szczegó?owo opisane. Istnieje te? jednak mo?liwo?? kupna repliki bez tego modu?u.

Cena repliki nie jest wygórowana, szczerze mówi?c powiedzia?bym, ?e jest niska jak na tak dobry karabin, który ?mia?o mo?e konkurowa?, a nawet przewy?szy? swoj? jako?ci? repliki, za które p?acimy cz?sto du?? cz??? miesi?cznej pensji. :) Za M4 WE bez ASCU p?acimy jedyne 900z?, a z ASCU 1160z? (ceny od naszego partnera Gunfire).

Zalety:

 • wygl?d zewn?trzny, jako?? wykonania, u?yte materia?y
 • ?wietne spasowanie wszystkich elementów
 • wiele cz??ci stalowych
 • ASCU - szerokie spektrum mo?liwo?ci repliki
 • dzia?aj?cy bolt catch
 • wysoka jako?? cz??ci wewn?trznych  (z?batki, t?ok, g?owice, ?o?yska itd.)
 • bardzo dobrze wykonany gearbox, w którym dodatkowo zastosowano sposób na problem z p?kaniem V2
 • bardzo dobra szczelno??
 • ?wietne osi?gi repliki w stocku
 • kompatybilno?? z innymi cz??ciami na rynku
 • mo?liwo?? mocnego tuningu
 • dobra praca magazynka
 • nowe, lepsze rozwi?zanie montowania prowadnicy kolby

Wady:

 • s?abe zabezpieczenie repliki w kartonie
 • kolor magazynka i przed?u?ki lufy zewn?trznej
 • s?aby silnik (najlepsz? opcj? by?by montowany stockowo neodym)
 • plastikowa komora Hop-Up (mimo dobrej szczelno?ci i wspó?pracy z reszt? cz??ci, my?l?, ?e metalowa mog?aby by? lepsza)
 • s?aby materia?, z którego wykonano bolt catch (niestety u nas si? z?ama?)
 • s?aba jako?? prowadnicy spr??yny (w naszej replice skrzyde?ka stabilizuj?ce si? u?ama?y)

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jasiek dnia November 01 2012 21:02:57
Replik? widzia?em na w?asne oczy i musz? przyzna?, ?e syci U?miech. Zero luzów, wygl?da naprawd? solidnie, oprócz koloru przed?u?ki lufy wszystko na wysokim poziomie. Killer
#2 | clibin009 dnia May 22 2018 02:38:39
2018.5.22chenlixiangfurla handbags
rolex watches
reebok shoes
michael kors uk
vans scarpe
jordan
nike blazer
adidas flip-flops
louboutin
beats headphones
longchamp handbags
adidas shoes
christian louboutin
vans pas cher
new balance femme
rolex watches
nike huarache
jordans
chloe handbags
pandora jewelry
vans outlet
guess pas cher
roty burch outlet
timberland
nike uk
nike air max 2017
jordan 12
cheap jordans
montre pas cher
nike outlet
longchamp
nike pas cher
christian louboutin
air force
adidas superstar
air max
nike clothing
yeezy shoe
asics gel
coach outlet
michael jordan
iphone x case
adidas outlet store
nfl jerseys
vans outlet
chaussure nike
mizuno
nike mercurial
mac cosmetics
louboutin
timberland shoes
scarpe hogan
ray ban sunglasses
mizuno
converse shoes
prada handbags
tn pas cher
thomas sabo uk
occhiali oakley
lunette oakley
adidas originals
swarovski jewelry
cheap jerseys
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste pas cher[/url]
michael kors outlet clearance
barbour jackets
ray ban sunglasses
skechers sneakers
jordan
pandora bijoux
mac makeup
links of london uk
softball bats
france world cup jersey
mac cosmetics outlet
ed hardy
roshe run
hogan shoes
michael kors outlet online
beats by dre
oakley uk
lacoste shoes
nike air max
hogan
christian louboutin
nike air max
jordan
longchamp handbags
valentinos
coach outlet online
air jordan

nike outlet
oakley sunglasses
adidas clothing
adidas outlet store
nike air max 90
michael kors
guess factory
prom dresses
louboutin pas cher
burberry outlet
tommy hilfiger pas cher
bottega
bcbg max azria
jordan 11
nike free
burberry sale
asics running
nike roshe run
burberry
nike air max
wedding dress
dolce and gabbana
supra shoes
michael kors
nike air
new balance
ralph lauren outlet
nike free
true religion outlet
mulberry handbags
softball bats
jordan 5
converse chuck taylor
hilfiger outlet
mizuno running shoes
adidas outlet
adidas outlet store
balenciaga sneakers
versace handbags
adidas zx flux
nike factory outlet
cheap jerseys
oakley vault
polo ralph lauren
nike air max
free running
new balance soldes
ray ban
nike soccer shoes
portugal world cup jersey
jordan 1
ralph lauren uk
polo ralph lauren
swarovski
nike store
nike shoes
beats headphones
michael kors handbags
michael kors uk
belgium world cup jerseys
christian louboutin
mac makeup
nike blazer
hilfiger uk
marc by marc jacobs
nike air max
ralph lauren
weitzman shoes
ghd hair straighteners
converse uk
nike outlet store
bijoux swarovski
replica watches
fitflop
burberry outlet
mont blanc pens
air max
kate spade
spain world cup jersey
air max 2018
reebok outlet
nike air max
dansko shoes
jordan xx9
air jordan
dolce and gabbana
air max 95
true religion
adidas trainers uk
michael kors
lunette ray ban
nike roshe run
salvatore ferragamo
nike vapor max
montres
orologi rolex
blazer nike
mercurial superfly
jordan
ray ban occhiali
supra shoes
puma shoes
asics trainers
pandora uk
clarks shoes
air max 90
yves saint laurent
nike free run
tory burch
cheap basketball shoes
kobe bryant shoes
nike roshe
adidas outlet store
bottega veneta
roshe run
jordan pas cher
michael kors outlet
mont blanc pens
converse
argentina world cup jersey
sac michael kors
salvatore ferragamo
nike roshe
ralph lauren
lebron shoes
nike shoes
lebron james shoes
hermes birkin
tods shoes
boy london clothing
true religion
true religion jeans
nike air max
converse
longchamp outlet
sac michael kors
nike free run
michael kors factory outlet
omega watches
kobe 9 elite
pandora bracciali
fendi
jordan 4
chrome hearts jewelry
michael jordan
fitflops
nike kyrie 2
michael kors
sac longchamp
oakley sunglasses
kate spade uk
coach outlet
cheap oakley sunglasses
miu miu shoes
goyard handbags
prada
polo ralph lauren
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
hermes birkin bag
jordan 6
nike air max 97
asics gel
kates pade outlet online
replica watches
ray ban sunglasses
nike huarache
polo ralph lauren
ferragamo
nike air max
nike free
air max
balance shoes
five finger shoes
true religion outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap wedding dresses
new balance
longchamp outlet
germany world cup jersey
soccer jerseys
adidas soccer cleats
jordan 3
ray ban pas cher
pandora charms
ai max
cheap jordan shoes
kevin durant shoes
longchamp pas cher
nike air max
karen millen
iphone cases
bcbg
guess canada
coach factory outlet
hermes
louboutin
balance shoes
celine handbags
lebron 11
iphone 7 cases
swarovski gioielli
marc jacobs
michael kors outlet
para jumpers
mulberry
air force
adidas superstar
pandora jewelry
michael jordan
montre homme
air max
fitflops outlet
stuart weitzman
true religion jeans
burberry

nike air force 1
michael kors canada
louboutin outlet
ray ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
tory burch
timberland pas cher
cheap wedding dresses
polo ralph lauren
sac vanessa bruno
brazil world cup jersey
herve leger dresses
dansko outlet
instyler
cartier bracelet
jimmy choo shoes
fendi handbags
michael kors outlet
nike free
adidas running shoes
nike air max
oakley sunglasses
ai max
air max
flip flops
salomon shoes
oakley pas cher
air max plus
ray ban sunglasses
ray ban
kenzo clothing
adidas slides
replica watches
converse all stars
air max 90
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
prada outlet
nike roshe run
2018.5.22chenlixiang
#3 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:47:43
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
#4 | chenjinyan dnia July 20 2018 04:39:50
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Elektryczny Blow Back Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Zbrojownia Survival Podcast ASG Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,778
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:120,341
W tym miesiącu:703,919
W tym roku:703,919
Wszystkich:57,421,419
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: