W ostaniach dniach ?wiat obieg? materia? ataku na prezydenta Czech przy u?yciu repliki ASG. Pozostaje mie? nadzieje, ?e ten akt nie b?dzie
inspiracj? dla ewentualnych na?ladowców. Dlatego zach?camy do zachowania ca?kowicie przeciwnego – spróbowania swoich si? jako PMC. Czy mo?na zaj?? si? zagadnieniami ochrony w realiach ASG?

Od 4 miesi?cy w ramach formacji SGO dzia?a oddzia? SGO SEC (Security), specjalizuj?cy si? w zagadnieniach ochrony osób. Nie chcieli?my tworzy? kolejnej grupy rekonstrukcyjnej AT w Warszawie, tylko zaproponowa? co? nowego. Co ciekawe, w?ród cz?onków grupy wi?kszo?? stanowi? rekonstruktorzy wspomnianych grup SPAT. Dalej realizuj? si? oni w swoich ?rodowiskach, ale dodatkowo podejmuj? si? nowej aktywno?ci.

CO? NOWEGO, CO? INNEGO
Specyfika ochrony osób, odbiega ca?kowicie od zasad stosowanych przy
zwyk?ych strzelankach, czy czarnej i zielonej taktyce. Zespó? operuje
praktycznie wy??cznie na replikach broni krótkiej na zasadzie concealed carry weapon (niewidoczna bro?). Jej u?ycie nast?puje tylko w sytuacji krytycznej i w warunkach 100% zasadno?ci jej u?ycia – i to jest zdecydowan? ró?nic? od innych aktywno?ci, gdy? jednostka praktycznie nie opuszcza kabury.

ImageUnifikacja procedur z zakresu ochrony w SGO Gda?sk (bez konfiguracji sprz?towej PMC)

TRENING CZYNI MISTRZA
Sporadyczne wykorzystanie replik nie oznacza jednak braku potrzeby
doskonalenia strzeleckiego, a wr?cz przeciwnie. Szybka ocena sytuacji,
b?yskawiczne dobycie jednostki i oddanie celnego strza?u wymaga bieg?ej obs?ugi broni i regularnego treningu. Zaj?cia na pewno nie nale?? do najciekawszych, a rozwój trwa i trwa…

ImagePo??czenie zaj?? kondycyjnych z treningiem strzeleckim

BEZ WROGIEGO NASTAWIENIA
Kolejna ró?nica to ?rodowisko dzia?ania oraz ca?kowicie inny wymiar
„walki” ni? przy strzelankach czy milsimach. Kontakt z celem, do momentu ataku nie mo?e mie? charakteru agresywnego czy nawet prowokuj?cego. Dlatego konieczne s? ?wiczenia przystosowuj?ce do reagowania na podejrzane sytuacje czy nawet konieczno?? przeciskania si? przez sztuczny t?um. A wszystkiemu towarzyszy trudne do oduczenia nerwowe si?ganie w kierunku kabury.

ImageT?um jak na wyprzeda?y, a tu jeszcze trzeba si? spieszy? i pilnowa? „klamki”.

GAD?ETY? NIE, DZI?KUJ?.
Wygl?d nie mo?e przyci?ga? uwagi. Dlatego ochron? balistyczn? stanowi
lekki body armour dyskretnie schowany pod koszul? za du?? o jeden czy dwa rozmiary. Pod nieprzylegaj?c? do cia?a odzie??, skry? mo?na na pasie kabur? i ?adownice. Do tego czapka bejsbolówka, bojówki w cywilnej tonacji i sprz?t mamy ju? prawie skompletowany. Lans? To nie ten kierunek.

ImagePodstawowy „zestaw wyj?ciowy” SGO SEC

PROCEDURY
Nie b?dziemy uczy? ani przedstawia? technik stosowanych przy ochronie
osób, jednak chcieliby?my wyja?ni? ich specyfik?. W czerwonej najwa?niejszy jest medyk, w CQB zespó?, a przy ochronie tylko i wy??cznie VIP. Trzeba wi?c przyzwyczai? si?, ?e zawsze b?dziemy wystawia? si? na pierwsz? lini? ognia. Jednak nie oznacza to celowego pakowania si? w problemy. G?ówn? zasada jest unikanie ryzyka. Wi?c je?eli jest opcja na obej?cie t?umu przechodniów lub wyj?cia z obiektu tylnymi drzwiami to korzystamy z niej.

ImageDomino – jeden ruch, uruchamiaj?cy ca?? reakcj? ?a?cuchow?

SECSIM
Mimo, ?e osoby które realizuj? treningi zajmuj? si? zagadnieniami ochrony zawodowo to mimo wszystko jest to tylko pasja, zabawa, samorealizacja. Jednym z jej przejawów s? symulacje. Stworzony termin SecSim (Security Simulations) to nic innego jak sposób sposób na weryfikacj? nabywanych umiej?tno?ci i skuteczno?ci wypracowanych procedur. Poza zespo?em ochrony i VIP-em potrzebni s? pomys?owi napastnicy i osoby trzecie. Symulacja mo?e obejmowa? zwyk?? zaczepk? przechodnia, agresywny t?um, po zamach z u?yciem strzelca wyborowego. Czym bardziej zaskakuj?cy przebieg wydarze? tym ciekawsze i trudniejsze zadanie do wykonania.

ImageWarsztaty unifikacyjne SGO SEC dla SGO Gda?sk (bez konfiguracji sprz?towej PMC)

B?DZIE BOLA?O – CZYLI „PLAY REAL, PLAY HARD”
Osoby orientuj?ce si? w zasadach ASG na pewno zauwa?y?y ju? pewn? kolizj? z ogólnie przyj?tymi standardami, któr? jest ekstremalnie bliski kontakt i odleg?o?? oddania strza?u. W praktyce wymiana ognia mo?e odbywa? si? na nawet na dystansie 1-5 m. Przy nastawieniu typowo strzelankowym nie ma w ogóle opcji próby rekonstrukcji takich dzia?a?. Trzeba by? równie? gotowym na ewentualno?? kontaktu fizycznego – oberwania przy próbie ataku, obrony – nawet VIP, który mo?e by? przygnieciony przez swoj? ochron? nie jest w pe?ni wolny od ryzyka odniesienia urazu.
Pocz?tkuj?cym proponujemy wersj? mniej inwazyjn?. Zamiast oddania strza?u z repliki, mo?na rzuci? w VIP-a pi?k? tenisow?, zamiast ataku (gumowym) no?em treningowym, za skuteczny atak mo?na uzna? sam? udan? próbe uderzenia VIP-a.

ImageZa?o?eniem podczas treningów jest przygotowanie na obron? nie tylko przed broni? paln?, ale równie? bia?? oraz konieczno?ci? zastosowania elementów samoobrony.

Scenariuszy i sposobów na pozoracj? jest wiele – wszystko zale?y od podej?cia i celu jaki chcemy osi?gn??. Osoby, które chcia?yby spróbowa? swoich si? zapraszamy do wspó?pracy z SGO SEC (Warszawa). Ochrona o charakterze sticte militarnym (PMC) w kolejnym materiale.

Informacje o oddziale dost?pne s? na oficjalnej witrynie formacji SGO:
http://www.formacjasgo.pl/sgo-sec/

Autor: Ramirez
Fotografia: tabodesign.com
Wsparcie sprz?towe: Gunfire.pl Helikon-Tex

http://img36.imageshack.us/img36/3517/gunfirelogo.png

http://img705.imageshack.us/img705/7825/helikontexznakrgb01.png