Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GP-25 – DBoys (recenzja by rus.mil.pl)

GP-25 – DBoys (recenzja by rus.mil.pl)

Zapraszamy do przeczytania recenzji granatnika do AK firmy Boyi/DBoys, która jest pierwszym owocem wspó?pracy Gunfire z portalem Rus.mil.pl.

Potfur - www.rus.mil.pl

D?ugo oczekiwany, budz?cy obawy i niepokoje – GP-25 produkcji DBoys. Wbrew stereotypom, firma ta znana z replik broni z ni?szej pó?ki, pokaza?a ?e potrafi co? wi?cej. Szczegó?owa recenzja okiem rekonstruktora.

Min??y ponad dwa lata od opisu granatników podlufowych autorstwa Kazika, szmat czasu.

Dzi?, wracamy do tematu granatników. Na tapet? – dzi?ki ?yczliwo?ci Gunfire.pl - trafia d?ugo wyczekiwany GP-25 produkcji DBoys.

Podczas kampanii reklamowo-informacyjnej nie oby?o si? bez wtop, gdzie granatnik by? reklamowany zdj?ciem GP-25 produkcji G&P jednego z cz?onków nieistniej?cej ju? Razwiedki.

Jednak?e, granatnik ju? jest, w przyst?pnej cenie – czas wi?c na konkrety.

Od razu zaznaczam – nas (redaktorów rus.mil’a) najbardziej interesuje kwestia odwzorowania, aspekty airsoftowe (jak osi?gi itp. rzeczy) to kwestie, przy których najlepiej si?gn?? do wyspecjalizowanych mediów, jak chocia?by SCDTV, które te? ma w planach recenzj? GP-25.

Pude?ko

Nigdy nie rozumia?em czemu recenzenci w innych serwisach przyk?adaj? stosunkowo du?? wag? do pude?ka. Granatnik w raz z granatem zapakowany jest w zwyczajne, tekturowe pud?o wype?nione trzema grubymi g?bkami – z do?u, z góry i forma z wyci?tymi otworami na przedmioty. Po co komu obrazki, wi?kszo?? i tak od razu dobiera si? do zawarto?ci, a ta – jest w pude?ku bezpieczna.

Prócz oczywistych elementów – w pude?ku nie ma nic, brak instrukcji i innych papierków. Obs?uga granatnika takich nie wymaga wi?c…

Zapomnia? bym – pude?ko jest oznaczone napisem rus.mil.pl - i to jedyne co je wyró?nia z milionów innych kartonów.

Pude?ko granatnika i par? gad?etów od Gunfire (zaznaczamy, ?e nie s? one cz??ci? normalnej paczki ;) ).

Wn?trze pude?ka – wszystko na miejscu, chronione przez g?bki

Granatnik

Jest to porz?dne pó?tora kilo z ogonkiem (1700g), metalu uzupe?nione plastikowym chwytem. Przy obecnej cenie, nie powinno by? zaskoczeniem, ?e granatnik nie jest w ca?o?ci ze stali. Wi?kszo?? elementów jest wykonana z bli?ej nieznanego mi metalu, a stalowe s? tylko niektóre elementy tj.: celownik, kilka blaszek blokuj?cych wkr?ty i element ??cz?cy cz??? spustow? z luf?.

W momencie zakupu, granatnik jest z?o?ony i gotowy do u?ytku – wystarczy podczepi? i cieszy? si?.

Dla jasno?ci – trudno mi oceni? czy granatnik jest kopi? GP-25 produkcji G&P czy te? nie (pomijaj?c kwesti? monta?u, który jest zdecydowanie inny oraz obecno?? samego celownika), wi?c nie b?d? tu porównywa? obu.

Odwzorowanie

Zacznijmy od celownika i skali.

W wi?kszo?ci przypadków, skala sk?ada si? z dwóch cz??ci - bia?ej (cyfry 1, 2, 3 i 4) oraz czerwonej (ostatnie cyfry 3 i 2).

Jak wida? na zdj?ciach, replika ma skal? jednobarwn?. Napisy ??obione/grawerowane, wype?nione bia?? farb? (do?? niechlujnie miejscami – ale dodaje to wg mnie smaczku).

Skala celownika z repliki, bia?e oznaczenia, cho? ostatnie 3 i 2 powinny by? czerwone

Skala z prawdziwka – ostatnie dwie cyfry (wraz z podzia?k?) na czerwono

Przycisk do regulacji nastaw celownika, w wi?kszo?ci przypadków jest po prostu klockiem, z nawierconymi dwoma otworami – zaznaczam w wi?kszo?ci przypadków.

W replice, jest to nadal klocek – ale otwory s? innego kszta?tu. W?a?nie takie otwory s? w rzadziej spotykanych wersjach.

Podobnie ma si? sytuacja z nakr?tk? (?e tak nazw?) mocuj?c? celownik. Lwia cz??? orygina?ów, ma j? zupe?nie innego kszta?tu, bez przecinki. Jednak?e, istniej? egzemplarze z identyczn? nakr?tk?.

Oba elementy, cz?sto by?y wykonywane z innego materia?u – by?y szare, a nie jak w replice czarne.

Guziczek regulacji skali i nakr?tka skali – w ró?nych modelach, ró?ne wersje

Wariant GP-25 z odmiennym guziczkiem i nakr?tk?

Po odwróceniu granatnika na drug? stron? mamy numer seryjny, niestety – nie wiem czy unikalny czy nie. Jak to z numerami bywa, by?y malowane i czyste. Problem w tym, ?e numer jest wybity z?? czcionk?.

Praktycznie na wszystkich egzemplarzach jakie dane by?o mi ujrze?, numer jest wybijany czcionk? rozmiaru 4 – identyczn? jak numery na karabinkach.

Zdarza?y si? jednak inn? czcionk?, wi?c nie jest a? tak ?le jak by si? wydawa?o.

Granatnik z obu boków wraz z numerem seryjnym (za du?a czcionka)

Prawdziwek z numerem seryjnym, zdarzaj? si? te? wersje z inn? czcionk? i bez farby

Kolejnymi detalami odró?niaj?cymi replik? od orygina?u jest skobel monta?u, znajduj?cy si? w cz??ci tylnej (tej bli?ej ok?adzin) i trzpienie mocuj?ce monta? do granatnika.

Sytuacja ma si? identycznie jak z nakr?tk? i wspomnianym wcze?niej klockiem – by?y wykonywane z metalu o innej barwie. Nie uda?o mi si? znale?? zdj?cia, które jednoznacznie mówi?o o czarnych egzemplarzach. Nie jest to jednak wielki problem, kolor tych elementów mo?na zmieni? samemu w domowym zaciszu.

Czerwone punkty oznaczaj? elementy, które powinny by? ciemnoszare (a s? czarne)

Jednak, najwi?ksz? wtop? producenta jest gwint – a w?a?ciwie jego brak. Zamiast niego mamy proste ??obienie, które nie jest gwintem, ze wzgl?du na brak skr?tu. Jest to dosy? powa?ny b??d szczególnie gdy pozb?dziemy si? czarnej farby z wn?trza (co uwydatni wizualny problem).

Z drugiej strony – w lufie nie ma spr??yny znanej z replik GP-30, która mog?a razi? co bardziej wra?liwych.

Oczywi?cie kwestia gwintu jest jedynie aspektem realizmu/estetyki i w przypadku repliki nie ma ?adnego wp?ywu na jej dzia?anie.

Gwint (a w?a?ciwie jego brak) w replice

Gwint w prawdziwku

Cz??? spustowa, skrywaj?ca ca?y mechanizm strzelaj?cy. Zwalniacz pocisku odwzorowano ?licznie, kolor, faktura zbli?ona jest do prawdziwka.

Rozbie?no?ci pojawiaj? si? przy bezpieczniku.

Nie widzia?em nigdy, bezpiecznika z wy??obionym czerwon? lini?. Co gorsze – w prawdziwkach nigdzie nie wida? nawet ??obienia.

Opis pozycji jest za to zgodny z orygina?em – ??obione, malowane na bia?o `PR` na zabezpieczony i `OG` na odbezpieczony.

Spust, bezpiecznik i zwalniacz. Na bezpieczniku czerwone (niepotrzebne) ??obienie.

Prawdziwek, wida? brak czerwonego ??obienia na bezpieczniku, reszta si? zgadza.

Kolor trzpieni w elemencie spustowym i blaszki je trzymaj?cej te? nie powinien by? czarny, a ciemno szary – do naprawienia w domu.

Chwyt pistoletowy jest plastikowy, kawa? solidnego plastiku. Rzeczywisty odpowiednik, posiada? co najmniej dwa rodzaje chwytów. Jeden z otworem u do?u – ten w?a?nie jest w replice – i drugi z przewierceniem z boku na wylot – to tak w ramach akcji odci??ania jakim GP-25 by? poddawany przez ca?? swoj? histori?.

Chwyty z GP – z lewej z otworem na wylot, z prawej – identyczny jak w replice

Fajne rzeczy

Na plus, nale?y policzy? mo?liwo?? szybkiego monta?u i demonota?u granatnika na replice. W przeciwie?stwie do GP-30, nie jest wymagana obecno?? jakich? dziwnych obejm i innych cudów.

Granatnik si? wciska na luf? i nasuwa na monta? u do?u kolanka gazowego. Mo?e nie uda? si? to za pierwszym razem i granatik b?dzie wymaga? malutkiej korekty – ale o tym pó?niej.

Chwyt pistoletowy jest montowany na wcisk, wystarczy mocniej poci?gn?? i zostanie zdemontowany. Bez obaw – nie ma mo?liwo?ci by zdj?? si? samoczynnie gdy jest zamontowany na replice.

Najwi?ksz? frajd? daje jednak mo?liwo?? roz?o?enia granatnika tak jak jest to opisane w oryginalnej instrukcji.

Na górze, znajduje si? przycisk – wci?ni?cie go umo?liwi przekr?cenie lufy o oko?o 180 stopni i od??czenie jej od cz??ci spustowej.

By z??czy?, proces nale?y odwróci? – z t? ró?nic?, ?e przycisku nie wciskamy z ty?u a z przodu, by schowa? bolec blokuj?cy luf?.

Roz?o?ony granatnik, bez udzia?u ?adnych narz?dzi

Rozk?adanie granatnika wg podr?cznika

Granat

To co najbardziej cieszy to kszta?t, jest na ile to mo?liwe zbli?ony do WOG-25. Ma cienk? dupk? gdzie mie?ci si? sp?onka, ma ryjek na owalnym ?ebku – niestety oszpecony zaworkiem i otworami na kulki. Pozosta?e detale s? jednak ?adnie odwzorowane. Ma cienkie ??obienie w po?owie na ca?ym obwodzie, a i poni?ej znajduj? si? kolejne ??obienia.

Co prawda ów zestaw ??obie? w prawdziwych WOG’ach jest czarny lub ciemnoszary – jednak ma?ni?cie ich farb? w domu rozwi?zuje ten problem. Wi?cej o prawdziwych WOG’ach w artykule Kazika Amunicja bez?uskowa WOG-25, WOG-25P i inne

Z racji konstrukcji granatu i mechanizmu utrzymuj?cego granat w lufie – nie ma mo?liwo?ci u?ywa? replik granatów 40mm, trzeba kupowa? dedykowane granaty.

Z drugiej strony – na podstawie granatu, mo?na z powodzeniem wykona? repliki z ?ywicy, które od biedy ujd? – a ju? na pewno wype?ni? ?licznie ?adownice.

Producent nie poda? pojemno?ci samego granatu, ale uda?o mi si? do niego wcisn?? 66 kulek, z czego prawie po?owa (a konkretnie 35) wypad?a jak odwróci?em go do góry nogami. Reszta trzyma?a si? solidnie (nie chcia?a wyj?? mimo solidnego potrz?sania). (Granat ma realn? pojemno?? 30 kulek, gdy? uszczelka blokuj?ca kulki znajduje si? w po?owie d?ugo?ci ka?dego kana?u – przyp. Gunfire)

Korekta

Prócz poprawki wymienionych wy?ej rozbie?no?ci (ciekaw jestem kto poprawi gwint :) ) replika granatnika mo?e wymaga? pomniejszych zmian by w ogóle uda?o si? j? zamontowa?.

W momencie gdy monta? nie chce w pe?ni zaskoczy?, problemem mo?e by? trzpie? trzymaj?cy celownik. Po prostu mo?e by? on zbyt d?ugi i granatnik nie trzyma osi lufy, przez co ty? nie chce obj?? metalowego elementu trzymaj?cego doln? ok?adzin?. Wystarczy wzi?? pilniczek i delikatnie spi?owa? milimetr, mo?e dwa – to w zupe?no?ci rozwi??e spraw?.

Szary trzpie?, trzymaj?cy skal? celownika mo?e utrudnia? monta? granatnika – je?li tak, spi?owa? go pilniczkiem

Drug? poprawk? wart? wykonania jest poluzowanie ?ruby trzymaj?cej celownik, wyj?cie klocuszka reguluj?cego i wkr?cenie go ponownie. Czasem trafia si? egzemplarz gdzie klocuszek zosta? ?le w?o?ony i nie utrzymuje celownika w zadanym po?o?eniu.

Ostatni? sugerowan? poprawk? jest ma?ni?cie bezbarwnym lakierem gwintu muszki. Gwint jest na ca?ej d?ugo?ci i jest to jedyna rzecz jaka trzyma j? na miejscu. Szkoda by?o by j? zgubi?.

Muszka granatnika, warto kapn?? na ni? bezbarwnym lakierem, uchroni to przed samoczynnym wykr?caniem si?

Podsumowanie

Trudno mi wyda? jednoznaczn? opini?, szczególnie ?e replika DBoys nie ma konkurencji na rynku. Produkcja poprzednich replik GP-25 (GP-25 od G&P i BG-15 od CAW) jest wstrzymana od dawna i jedynym sposobem na ich zdobycie jest polowanie na rynku wtórnym.

Jednak patrz?c na sam opis poprzednich modeli i DBoysa, nie sposób nie stwierdzi? przewagi tego drugiego. Wystarcz? do tego dwa s?owa: monta? i celownik. Monta? jest prosty, realistyczny i nie wymaga montowania dodatkowych „peryferiów” na lufie (vide klocek z GP-25 od G&P lub pier?cienie z replik GP-30 dowolnego producenta). A celownik po prostu jest, co samo w sobie stawia go wy?ej ni? produkty G&P czy CAW. W ramach dobijania konkurencji warto jeszcze wspomnie?, ?e model CAW jako prawdziwy airsoftowy antyk ma luf? wykonan? z… plastiku.

Podsumowuj?c ka?dy, któremu ró?nic? robi? takie detale si? ucieszy. Szczególnie je?li we?miemy pod uwag?, ?e wi?kszo?? niedoci?gni?? producenta mo?na bez problemu poprawi? samodzielnie ma?ym kosztem. Wi?cej czasu zajmie przebicie numerów seryjnych, ale i to jest wykonalne. Niestety – gwintu nie da si? przeskoczy?, cho? przyzna? musz?, ?e po wsadzeniu granatu brak krzywizn jest prawie niezauwa?alny.

Spróbuj? uj?? krótko – jest dobrze, je?eli nie bardzo dobrze. Jeden czy dwa wieczory i b?dzie prawie idealnie.

PS. I na koniec rada – kupuj?c granatnik proponuj? od razu kupowa? gumow? stopk? i wymieni? standardowy pasek na skórzany lub pozby? si? go ca?kowicie.


PS.2. I uwaga z forum (od Saperskiego): „Z prób „terenowych” z przykro?ci? stwierdzam ze oryginalne (treningowe i nie tylko) granaty WOG-25 niestety, bez pewnej ingerencji w gwinty granatnika Boya, nie pasuj?.”

Recenzja wykonana dzi?ki wspó?pracy z portalem Rus.mil.pl

?ród?o: www.blog.gunfire.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | zoll dnia January 12 2018 10:49:31
With an enticing pre order replica watches uk and a growing waiting list of future customers, Hauttman is poised to become a major player in the emerging rolex replica sale brand market. This is a nice touch, and I think many collectors will enjoy having this on their desks a little bit of sophisticated replica watches uk nerdery that you can show off. As usual we have the herd of nattering nabobs who will find fault with every rolex replica sale that is reviewed. what we had was a prototype, so this will be getting some changes in what you see should you pick one of these up. So, with all that polish, this is rolex watches store that catches the light, especially those beveled hands. The watches store is a superb piece of rolex watches store. I owned one a few years ago and it was very reliable and accurate, absolutely replica watches issues with it.
#2 | clibin009 dnia May 22 2018 01:35:20
2018.5.22chenlixiangfurla handbags
rolex watches
reebok shoes
michael kors uk
vans scarpe
jordan
nike blazer
adidas flip-flops
louboutin
beats headphones
longchamp handbags
adidas shoes
christian louboutin
vans pas cher
new balance femme
rolex watches
nike huarache
jordans
chloe handbags
pandora jewelry
vans outlet
guess pas cher
roty burch outlet
timberland
nike uk
nike air max 2017
jordan 12
cheap jordans
montre pas cher
nike outlet
longchamp
nike pas cher
christian louboutin
air force
adidas superstar
air max
nike clothing
yeezy shoe
asics gel
coach outlet
michael jordan
iphone x case
adidas outlet store
nfl jerseys
vans outlet
chaussure nike
mizuno
nike mercurial
mac cosmetics
louboutin
timberland shoes
scarpe hogan
ray ban sunglasses
mizuno
converse shoes
prada handbags
tn pas cher
thomas sabo uk
occhiali oakley
lunette oakley
adidas originals
swarovski jewelry
cheap jerseys
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste pas cher[/url]
michael kors outlet clearance
barbour jackets
ray ban sunglasses
skechers sneakers
jordan
pandora bijoux
mac makeup
links of london uk
softball bats
france world cup jersey
mac cosmetics outlet
ed hardy
roshe run
hogan shoes
michael kors outlet online
beats by dre
oakley uk
lacoste shoes
nike air max
hogan
christian louboutin
nike air max
jordan
longchamp handbags
valentinos
coach outlet online
air jordan

nike outlet
oakley sunglasses
adidas clothing
adidas outlet store
nike air max 90
michael kors
guess factory
prom dresses
louboutin pas cher
burberry outlet
tommy hilfiger pas cher
bottega
bcbg max azria
jordan 11
nike free
burberry sale
asics running
nike roshe run
burberry
nike air max
wedding dress
dolce and gabbana
supra shoes
michael kors
nike air
new balance
ralph lauren outlet
nike free
true religion outlet
mulberry handbags
softball bats
jordan 5
converse chuck taylor
hilfiger outlet
mizuno running shoes
adidas outlet
adidas outlet store
balenciaga sneakers
versace handbags
adidas zx flux
nike factory outlet
cheap jerseys
oakley vault
polo ralph lauren
nike air max
free running
new balance soldes
ray ban
nike soccer shoes
portugal world cup jersey
jordan 1
ralph lauren uk
polo ralph lauren
swarovski
nike store
nike shoes
beats headphones
michael kors handbags
michael kors uk
belgium world cup jerseys
christian louboutin
mac makeup
nike blazer
hilfiger uk
marc by marc jacobs
nike air max
ralph lauren
weitzman shoes
ghd hair straighteners
converse uk
nike outlet store
bijoux swarovski
replica watches
fitflop
burberry outlet
mont blanc pens
air max
kate spade
spain world cup jersey
air max 2018
reebok outlet
nike air max
dansko shoes
jordan xx9
air jordan
dolce and gabbana
air max 95
true religion
adidas trainers uk
michael kors
lunette ray ban
nike roshe run
salvatore ferragamo
nike vapor max
montres
orologi rolex
blazer nike
mercurial superfly
jordan
ray ban occhiali
supra shoes
puma shoes
asics trainers
pandora uk
clarks shoes
air max 90
yves saint laurent
nike free run
tory burch
cheap basketball shoes
kobe bryant shoes
nike roshe
adidas outlet store
bottega veneta
roshe run
jordan pas cher
michael kors outlet
mont blanc pens
converse
argentina world cup jersey
sac michael kors
salvatore ferragamo
nike roshe
ralph lauren
lebron shoes
nike shoes
lebron james shoes
hermes birkin
tods shoes
boy london clothing
true religion
true religion jeans
nike air max
converse
longchamp outlet
sac michael kors
nike free run
michael kors factory outlet
omega watches
kobe 9 elite
pandora bracciali
fendi
jordan 4
chrome hearts jewelry
michael jordan
fitflops
nike kyrie 2
michael kors
sac longchamp
oakley sunglasses
kate spade uk
coach outlet
cheap oakley sunglasses
miu miu shoes
goyard handbags
prada
polo ralph lauren
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
hermes birkin bag
jordan 6
nike air max 97
asics gel
kates pade outlet online
replica watches
ray ban sunglasses
nike huarache
polo ralph lauren
ferragamo
nike air max
nike free
air max
balance shoes
five finger shoes
true religion outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap wedding dresses
new balance
longchamp outlet
germany world cup jersey
soccer jerseys
adidas soccer cleats
jordan 3
ray ban pas cher
pandora charms
ai max
cheap jordan shoes
kevin durant shoes
longchamp pas cher
nike air max
karen millen
iphone cases
bcbg
guess canada
coach factory outlet
hermes
louboutin
balance shoes
celine handbags
lebron 11
iphone 7 cases
swarovski gioielli
marc jacobs
michael kors outlet
para jumpers
mulberry
air force
adidas superstar
pandora jewelry
michael jordan
montre homme
air max
fitflops outlet
stuart weitzman
true religion jeans
burberry

nike air force 1
michael kors canada
louboutin outlet
ray ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
tory burch
timberland pas cher
cheap wedding dresses
polo ralph lauren
sac vanessa bruno
brazil world cup jersey
herve leger dresses
dansko outlet
instyler
cartier bracelet
jimmy choo shoes
fendi handbags
michael kors outlet
nike free
adidas running shoes
nike air max
oakley sunglasses
ai max
air max
flip flops
salomon shoes
oakley pas cher
air max plus
ray ban sunglasses
ray ban
kenzo clothing
adidas slides
replica watches
converse all stars
air max 90
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
prada outlet
nike roshe run
2018.5.22chenlixiang
#3 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:49:16
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zwyci?zcy wrzesie? Combat LIGA ASG Tajna bro? Radio ASG ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS Nowe pistolety WP Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,087
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:119,650
W tym miesiącu:703,228
W tym roku:703,228
Wszystkich:57,420,728
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: