Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

HATERS GONNA HATE w sprawie b??dów i niedoróbek w Misji Afganistan. Par? s?ów od scenarzysty.

HATERS GONNA HATE

…w sprawie b??dów i niedoróbek w „Misji Afganistan”. Par? s?ów od scenarzysty…

Bior? na siebie ca?e niezadowolenie i zawód tych, którzy po serialu „Misja Afganistan” spodziewali si? czego?, czym ten serial nie jest i by? nie móg?. Zw?aszcza, ?e szacunek dla s?u?by polskich ?o?nierzy na misjach zagranicznych i g??boki podziw dla ich profesjonalizmu i po?wi?cenia by?y najwa?niejszymi z impulsów, które sk?oni?y mnie do zmierzenia si? z tym tematem. Ocen?, nawet najsurowsz?, pozostawiam widzom, ale prosz? te?, w imieniu stu dwudziestu osób pracuj?cych nad serialem, o odrobin? sprawiedliwo?ci przy wylewaniu ?alów, tak?e tych jak najbardziej uzasadnionych.


W sieci pojawi? si? tekst „Nasi ?o?nierze p?acz? nad Misj? Afganistan. Ze ?miechu.” wytykaj?cy nam b??dy i niedoróbki. List? zarzutów otwiera szczególnie bolesny zarzut, jakoby „najwi?kszym nietaktem” twórców by?o to, ?e ?o?nierz, który jako pierwszy w serialu zostaje ranny ma ksyw? Biskup, bo „tak mia? na nazwisko nasz ?o?nierz, który w grudniu 2011 r. zgin?? w Afganistanie”. Otó? ?aden z polskich ?o?nierzy, którzy 21 grudnia 2011 r. zgin?li w tragicznym wybuchu miny-pu?apki w prowincji Ghazni, nie nosi? tego nazwiska. Autorka mog?a to bez trudu zweryfikowa?, cho?by na stronie icasualties.org która podaje statystyki strat wojsk ISAF. Wi?cej: w ogóle ?aden z trzydziestu pi?ciu Polaków poleg?ych w Afganistanie i ?aden z dwudziestu o?miu, którzy zgin?li w Iraku, nie nosi? nazwiska Biskup ani Biskupski, jak nazywa si? bohater grany przez Marcina Pi?towskiego (Biskup to jego ksywa).


Naszym „niewybaczalnym b??dem” jest tak?e brak gór oraz „widok bazy, która le?y na idealnie p?askim terenie w otoczeniu zieleni”. Ilustracj? tego „b??du” jest filmik z oficjalnego kana?u „Misji…” na YouTube Problem w tym, ?e ów filmik jest… making offem, pokazuj?cym kulisy produkcji i budowy scenografii! Making off jest zmontowany w wi?kszo?ci z uj??, które W OGÓLE NIE ZNALAZ?Y si? w serialu, by?y kr?cone przez niezale?n? ekip?, realizuj?c? making off w?a?nie… Trudno z tym nawet polemizowa?.


Jednego z cytowanych przez autork? ?o?nierzy (tego samego, który wprowadzi? j? w b??d w kwestii nazwiska Biskupa) „zirytowa?y” ?ony serialowych bohaterów pytaj?ce swoich m??ów: „jedziesz na patrol?”. „A przecie? nasi bliscy s? uczulani, by ze wzgl?dów bezpiecze?stwa takich pyta? nie zadawa?”. Czy naprawd? tak du?o dobrej woli wymaga?o zauwa?enie, ?e za ka?dym razem, gdy takie pytanie w serialu pada, ?o?nierz zmienia temat albo odpowiada, ?e nie? W?a?nie o to mi chodzi?o: chcia?em ukaza? dystans dziel?cy ?o?nierzy na misji i ich rodziny w kraju. Dystans, którego nie mo?na pokona? za pomoc? skype’a lub telefonu. Bo o najwa?niejszych sprawach (o które ka?da ?ona, matka lub dziewczyna by? mo?e chcia?aby zapyta?) zwyczajnie rozmawia? nie wolno.


Pomniejsze zarzuty to: zbyt ma?o kurzu, „za czysty” TOC, czyli Tactical Operation Center (centrum dowodzenia w bazie), kamizelki kuloodporne bez wk?adów balistycznych… Prosz? wybaczy?, ale to s? szczegó?y, które zauwa?? naprawd? nieliczni. A dalej, mówi?c j?zykiem autorki tekstu, jest ju? tylko ?mieszniej. Naszym wielkim b??dem jest jakoby „scena, gdy na terenie bazy wprowadzony zostaje tzw. dress code 2” i „obowi?zkowo trzeba ubra? he?m i kamizelk? kuloodporn?. Tyle, ?e ten dress code 2 obowi?zuje na zewn?trz, a nie w ?rodku pomieszcze?, jak widzimy na filmie”. NIEPRAWDA: dress code 2 obowi?zuje na terenie CA?EJ BAZY, bez ?ADNYCH wyj?tków. Zarówno w pomieszczeniach, na zewn?trz pomieszcze?, w schronie, w baraku, „nawet w kiblu” – jak zapewni? mnie jeden z weteranów misji, nasz g?ówny konsultant do spraw militarnych.


Niezas?u?one ci?gi zebra? tak?e g?ówny bohater, por. Pawe? Konaszewicz, który zdaniem cytowanych przez autork? „specjalistów” jest zbyt m?ody, by zaraz po uko?czeniu szko?y oficerskiej jecha? na misj? w roli dowódcy plutonu. Te? jestem fanem Paw?a Ma?aszy?skiego, ale nie a? takim, by nie dostrzec, ?e ma on nieco wi?cej lat ni? porucznik prosto po szkole oficerskiej. Mog? powiedzie? tyle, ?e serialowy Konasz ma ju? pewne do?wiadczenie – o czym pocz?tkowo nie wiedz? jego nowi podw?adni. Po prostu po raz pierwszy obejmuje dowodzenie plutonem w jednostce, do której zosta? przeniesiony. ?o?nierze nie znaj? go, niewiele o nim wiedz?, poza tym, ?e jest synem genera?a. Taki by? nasz zamys?, bez tego nie by?oby konfliktu… W kwestii do?wiadczenia Konasza nie chcia?bym jak na razie zbyt wiele ujawnia? ze wzgl?du na jeszcze nie emitowane odcinki „Misji…”, a tak?e mo?liwy kolejny sezon serialu.


Przed wyruszeniem na pierwszy patrol (w drugim odcinku) Konasz wcale nie mówi oficerowi TOC, porucznik Justynie Winnickiej (Ilona Ostrowska), ?e „pojedzie na skróty”, tylko ?e „pojedzie najkrótsz? drog?”, po czym… pokazuje t? drog? na mapie, t?umacz?c (przywo?any do porz?dku przez Justyn?) grzecznie i wed?ug procedur, jak? drog? zamierza jecha? wraz ze swoim plutonem… Na patrolu w czwartym odcinku komórka Konasza nie dzwoni, jak to uj??a autorka tekstu, „w czasie gdy ?o?nierze skradaj? si?, bacznie obserwuj?c teren”, lecz w chwili, gdy wysiadaj? z pojazdów i kieruj? si? do wioski. Nic im wtedy jeszcze nie grozi, zreszt? Konasz reaguje na dzwonek komórki stwierdzeniem: „co kur… nie wy??czy?em?”, po czym ochrzania dzwoni?cego do niego Antka, brata M?odego, i wy??cza telefon. BTW: „skrada?” to si? mog? harcerze na podchodach. Nasi ?o?nierze obserwuj? sektory ognia.


Rzekome b??dy w umundurowaniu Paw?a, który w pierwszym odcinku, w chwili gdy po raz pierwszy melduje si? w jednostce, ubrany jest w „wyj?ciowy mundur Wojsk L?dowych”, a na pagonach ma jakoby „nak?adki, jakie si? nosi w Stra?y Granicznej” to tak?e zarzut wzi?ty z sufitu. Oficerowie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy uczestniczyli w kr?ceniu tej sceny i czuwali nawet nad takimi szczegó?ami, jak sposób noszenia przez Paw?a beretu NIE S?U?? w Stra?y Granicznej. Zapewniam.


Kolejny zarzut i… kolejne pud?o: „ra??cym, bardzo powa?nym b??dem, który mo?e rzuci? z?e ?wiat?o na nasz? misj? jest moment, gdy Konaszewicz wydaje rozkaz ataku na talibów. To jest sprzeczne z zasadami u?ycia si?y na misji stabilizacyjnej. Nie mo?emy pierwsi zaatakowa? kogo?, dopóki on nie zacznie”. Nieprawda. Pluton Konaszewicza atakuje w górach rebeliantów, którzy przygotowuj? si? do odpalenia niekierowanych pocisków rakietowych w kierunku polskiej bazy. ?o?nierze atakuj? dopiero w chwili, gdy nie ma ju? ?ADNYCH w?tpliwo?ci co do intencji przeciwnika. Zreszt?: fabu?a trzeciego odcinka (w którym dochodzi do wspomnianej akcji) oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Ale… autorka cytuje specjalist?, który wie lepiej: „zniszczenie wyrzutni rakiet przez pluton Konaszewicza to bujda. Takie zadania wykonuj? si?y specjalne”. W rzeczywisto?ci w operacji naprowadzenia lotnictwa na wyrzutni? talibów brali udzia? ?o?nierze 2. Hrubieszowskiego Pu?ku Rozpoznawczego i 1. Batalionu Kawalerii Powietrznej. Bynajmniej nie ?o?nierze si? specjalnych. A ów epizod mia? miejsce w górach dystryktu Ad?iristan w 2009 roku…I jeszcze na deser: „ubawi?em si? setnie, jak us?ysza?em, ?e pluton w ci?gu 30 minut pokona? w górach 8 km (gdy zostali ?le wysadzeni przez za?og? ?mig?owca). Nawet dla kogo? nie obarczonego wojskowym sprz?tem jest to nierealne.” Czy?by tak uwa?ny widz nie zauwa?y?, ?e nasi bohaterowie w?a?nie tego NIE ZD??YLI zrobi?? I od tego zacz??y si? ich problemy. Zach?cam do ponownego obejrzenia trzeciego odcinka…


No i wreszcie koronny zarzut wszystkich „speców” od uzbrojenia: rosomaki w krajowym kamufla?u, zaopatrzone w p?dniki do pokonywania przeszkód wodnych, pozbawione siatek chroni?cych boki pojazdów przed pociskami RPG, oraz ?mig?owiec Mi-17 w wersji krajowej, z pylonami s?u??cymi do podwieszenia uzbrojenia. Zwracam uwag?, ?e polskie rosomaki i ?mig?owce w wersji „afga?skiej” mo?na spotka? jedynie w Afganistanie, gdzie z oczywistych przyczyn zdj?? do serialu kr?ci? nie by?o mo?na. Mieli?my wi?c wybór: albo realizowa? zdj?cia za granic? (ale wtedy bez wojskowego sprz?tu: ?mig?owca Mi-17, hummerów i rosomaków) i mie? wspania?e plenery w Maroku lub Izraelu, albo skorzysta? z pomocy wojska i kr?ci? w kraju. Producenci wybrali t? drug? opcj?, moim zdaniem ca?kiem s?usznie. Co do siatek przeciwko RPG: s? one montowane na rosomakach dopiero od 2010 roku, wcze?niej nie by?y stosowane, a pojazdy te mia?y jednolicie zielony, a  nie piaskowy kamufla?. Akcja serialu toczy si? w roku 2008, gdy polscy ?o?nierze poruszali si? jeszcze hummerami, które stopniowo zast?powano bardziej odpornymi na miny-pu?apki pojazdami typu MRAP. W tej kwestii tak?e wi?c dochowali?my maksymalnej wierno?ci realiom.


Ponadto „?miech” wywo?uj? podobno ?o?nierze, którzy krzycz? do schwytanego taliba po polsku: „le?e?”, „gleba”. Có?… Znajomo?? angielskiego w naszej armii jest coraz lepsza, ale fakty s? takie, ?e ?o?nierze cz?sto zwracaj? si? do Afga?czyków w mowie ojczystej, wtr?caj?c angielskie s?owa i pomagaj?c sobie gestami. I to w?a?nie pokazali?my w naszym serialu…


Ostatni z zarzutów dotyczy sposobu przedstawienia roli kobiet na misji. Otó? w?tek bohaterki granej przez Ilon? Ostrowsk?, której odebrano dowództwo plutonu, bo dowództwo przestraszy?o si? mo?liwej „pora?ki medialnej” w sytuacji, gdyby w Afganistanie zgin??a kobieta-oficer, jest oparty na AUTENTYCZNYCH wydarzeniach. I tyle. Nie negujemy, ?e w Afganistanie s?u?y wiele kobiet i ?wietnie radz? sobie tak?e w „bojówkach”, je?d?? na patrole i wcale nie ust?puj? swoim kolegom pod wzgl?dem profesjonalizmu i wyszkolenia. Przeciwnie: pokazujemy to. Przekonacie si? ju? w dziewi?tym odcinku. Cierpliwo?ci!


Ufff… Jak wida? udowadnianie, ?e si? nie jest wielb??dem, zajmuje troch? czasu i wymaga du?o wi?kszego nak?adu s?ów ni? proste stwierdzenie: „jeste? wielb??d”. Z pewno?ci? nie ustrzegli?my si? b??dów. Przy pracy nad serialem stale mieli?my ?wiadomo??, ?e tworzymy fabu??, fikcj? OPART? na rzeczywisto?ci. „Misja…” to nie jest film dokumentalny! Pewne uproszenia i skróty BY?Y KONIECZNE. Rozumiej? to doskonale ci ?o?nierze, którzy uczestniczyli w realizacji serialu, a tak?e ich koledzy, którzy ogl?dali „Misj?…” bez typowego dla „wajemniczonych” zacietrzewienia i uprzedze?. Trudno zadowoli? wszystkich… Jednak nasz serial jest skierowany do MASOWEGO widza, tworzy w ?wiadomo?ci ludzi niezwi?zanych z wojskiem pozytywny wizerunek wspó?czesnego polskiego ?o?nierza. I taki w?a?nie by? nasz cel.

Zapraszamy do komentowania. Wcze?niejszy artyku? nie skusi? naszych czytelników do tego, to mo?e ten wywo?a jakie? ma?e poruszenie?

?ród?o: http://blog.wirtu...

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | MarasKG dnia November 20 2012 17:49:06
Wszystko wszystkim ale b??dów jest od cholery i jeszcze wi?cej np. ?le na?o?one animacje, co tam ?e kolimator ma zamkni?te os?onki (te? chc? mie? taki wzrok), zabezpieczona "bro?"... I tym podobne ale serial sam w sobie jest nawet fajny.
#2 | Landsil dnia November 20 2012 18:13:36
hehe, teraz si? dowiedzia?em ?e jaki? serial nasi wymy?lili. Z zasady nie ogl?dam polskiej twórczo?ci wi?c nie mam si? co wypowiada?. Ja si? sko?czy to mo?e si? zastanowi? czy warto.
#3 | edie dnia November 20 2012 20:55:19
Rzadko tu zagl?dam ale widz? ?e g?upot ci?g dalszy, po pierwsze ?aden z was nie ma prawa komentowa? w sposób merytoryczny My?liji wojskowych a w szczególno?ci My?liji w Afganistanie.

Zapraszamy do komentowania. Wcze?niejszy artyku? nie skusi? naszych czytelników do tego, to mo?e ten wywo?a jakie? ma?e poruszenie?


oby nie, bo tak naprawd? gówno o tym wiedz?, no chyba ?e mówimy tylko i wy??cznie o filmie jako takim. A jaki on jest ? wg. mnie nie jest taki z?y o ile zapomnimy o tych szczegó?ach z których t?umaczy si? twórca. T?umaczy si? i po co ? TO JEST TYLKO FILM serial nawet nie sensacyjny zreszt? cholera wie jaki, na pewno nie dokument wi?c nie wszystko musi by? idealne i prawdziwe i takim go odbieram.
#4 | Jacek1246 dnia November 20 2012 21:22:22
Pami?tajmy, ?e naszymi czytelnikami nie s? tylko i wy??cznie airsoftowcy, ale tak?e osoby zwi?zane z wojskiem.

Oprócz tego ka?dy (nawet nie wojskowy) mo?e wyrazi? swoj? subiektywn? opini? na temat serialu i ca?ych, jak si? teraz okaza?o, mylnych zarzutów w kierunku jego twórców. Z przymru?eniem oka

A jak jest okazja to czemu by nie porozmawia? troch? o serialu przedstawiaj?cym nasz? polsk? armi?? Z przymru?eniem oka
#5 | Piecu dnia November 20 2012 23:17:39
Jak dla mnie spoko... Mo?e i gówno wiem ale dzi?ki takim "cosiom" wiem wi?cej ni? nic. Pewnie pojawia si? g?osy, ?e lepiej nie wiedzie? ni? ni? wiedzie? ?le... Ale olewam to koMy?liyjnie.

Serial mi sie podoba, klimat ma fajny, a jak komu? nie odpowiada to niech nie ogl?da.
?yjemy podobno w wolnym kraju wi?c kto nam zabroni?

Istnieje wiele dokumentów (w du?ej mierze produkcji rodem z Amerykistanu) gdzie wiernie odwzorowuje si? rzeczywisto?? na My?liji. Wi?c nie ma co si? spina?.Enjoy! Z przymru?eniem oka
#6 | edie dnia November 22 2012 22:06:57
ok, po pierwsze nie ma co si? obrusza? bo to nie zmienia faktu ?e przys?owiowe gówno wiedztwo mo?na b?dzie ?mia?o przypisa?, podejrzewam, zdecydowanej wi?kszo?ci czytelników, tego skopiowanego z wp tekstu, ja na ten przyk?ad powiem szczerze i? GÓWNO WIEM i takie same mam poj?cie o My?liji w "afganie", mimo i? dysponuj? mnóstwem informacji w ró?norakim wydaniu od kilkunastu kolegów którzy odbyli nie jedn? zmian? w Afganistanie, dlaczego ? bo tam psia ma? nie by?em i nie b?d?. Wierzcie lub nie ale to jest jak z ka?dym konfliktem zbrojnym czy wojn?, nie by?e?, nie widzia?em to nic Ci tego nie zobrazuje cho?by nie wiem jak by?o dobre, wierne czy zamaszyste.
Napisa?em co napisa?em i prosz? nie bra? tego do siebie, ale jak widz? ?e w komentarzach do tego filmu pojawiaj? si? ju? super fachowe opisy i przyczepki to r?ce mi opadaj?.. gdyby to by? dokument lub cho?by paradokument to ok ale w tym wypadku mo?na mówi? o co najwy?ej o do?? miernej polskiej kinematografii, która próbuje w do?? nieudaczny sposób zekranizowa? co? co jej nie bardzo wychodzi. I tak to trzeba odbiera? , obsada: do dupy, co oni casting robili przy wódce czy co; 70% aktorów nie pasuje mi do ról, akcja: troch? jej za ma?o i przez to troch? nie wiadomo co to ma by? za serial... o czym lub o kim, bo na razie a polecia?o chyba ju? 6 czy 7 odcinków, jest tam o wszystkim i niestety o niczym.
Osobi?cie ogl?dam to z tzw. rozp?du i jestem zawiedziony, tak a pro po to pierwsze 3 odcinki ogl?da?em hurtem i podczas trzeciego moja córa przysz?a do mnie, spojrza?a w ekran i powiedzia?a "o Lucy w mundurze ale siara i nawet normalnie mówi U?miech" no i obraz pani porucznik jako? mi si? "zmy?"...
to tyle a z wojennych to wol? Klossa bo to Klassa sama w sobie.
#7 | edie dnia December 12 2012 14:43:48
polecia?y ju? nast?pne odcinki i ? no w?a?nie i, po numerze chyba 9 stwierdzi?em ?e podobnego gniota ju? dawno nie ogl?da?em i po?a?owa?em czasu sp?dzonego na ogl?danie dodatkowo obiecuj?c sobie no more! koniec, ale jak to bywa, z rozp?du zapomnia?em o danym sobie s?owu i obejrza?em nr 10 i tu lekkie zdziwienie, albo zmieni? si? re?yser tej lipy albo w?a?nie wtedy nie zapomnia? o lekach albo wr?cz przeciwnie. Nr 10 to pierwszy odcinek, który wyszed? jako tako, nie jak polskonowela ale jak co? zbli?onego do serialu wojenno - sensacyjnego. W ko?cu wida? ?e aktorzy graj? a nie tylko udaj?, w ko?cu dialogi s? jakie? takie lepiej posk?adane i z jajem a nie z "klanu" w ko?cu co? si? poskleja?o, jak next b?dzie podobny to mo?e jako? ten serial si? d?wignie. Nie wiem dlaczego ale z aktorów najlepiej ogl?da mi si? Eryka Lubosa (Zbój), mo?e ze wzgl?du na jego luzack? i przez to naturaln? gr?, w dalszym ci?gu nie trawi? Ma?aszy?skiego,Ostrowskiej czy Schuchardta no jako? mi nie le??... ogólnie dalej mi si? nie podoba ale... jest lepiej U?miech
#8 | chenjinyan dnia July 20 2018 03:19:57
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
#9 | lindarose11 dnia January 10 2019 02:59:13
The article you have shared here very awesome. I really like and appreciated your work. I read deeply your article, the points you have mentioned in this article are useful
atari breakout
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Combat Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia LIGA ASG Radio ASG ?o?nierz Specnazu Taktyka zielona Mndur Gorka E SPOS Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,186
Wczoraj:35,236
W tym tygodniu:119,749
W tym miesiącu:703,327
W tym roku:703,327
Wszystkich:57,420,827
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: