Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Trening CQB w Kluczewie, 25.08.2012, relacja

Trening CQB w Kluczewie, 25.08.2012, relacja

W ostatni? sobot? sierpnia odby? si? na opuszczonym radzieckim lotnisku w Kluczewie trening, którego przedmiotem by?a walka w pomieszczeniach. Organizatorem szkolenia by? Izeestunt, za? na miejscu pojawi?o si? 14 uczestników. Jako jeden z nich przedstawiam relacj? z tego wydarzenia.

 

Hotele na Kluczewie to miejscówka znakomicie si? nadaj?ca do CQB. Szczególnie czteropoziomowy budynek z dwiema klatkami schodowymi. Trzeba tu zaznaczy?, ?e jest to budynek o bardzo skomplikowanym uk?adzie pomieszcze?, tote? zorganizowane dzia?ania w nim stanowi? nie lada wyzwanie nawet dla osób, które mia?y ju? do czynienia z walk? w pomieszczeniach.

Miejsce zosta?o dobrze przygotowane do szkolenia. W jednym z pokojów by?o miejsce na sprz?t, w innym zaimprowizowano sal? wyk?adow? z miejscami do siedzenia. Na wszystkich kondygnacjach przygotowano tarcze z celami oraz symuluj?ce zak?adników, a za drzwi robi?y spore fragmenty tektury. Poza tym organizator przygotowa? dla nas wod?, kaw?, oraz ciasteczka. Te ostatnie znalaz?y si? w moim i Groma brzuchu jeszcze przed zako?czeniem cz??ci teoretycznej…

Teoria

W ramach cz??ci teoretycznej Izeestunt wyg?osi? dwugodzinny wyk?ad zawieraj?cy podstawowe informacje z systemu CQB, który mieli?my ?wiczy? w cz??ci praktycznej. Co warto odnotowa?, ka?dy z uczestników otrzyma? handbooka w j?zyku angielskim z informacjami z wyk?adu. Zwykle szkolenia na których by?em ogranicza?y cz??? teoretyczn? do minimum. Tutaj mieli?my do?? rozbudowany wyk?ad, na którym chyba ka?dy dowiedzia? si? jakiej? nowo?ci.

Wyj?tkowym elementem handbooka by? plan obiektu, na którym przysz?o nam si? szkoli?. Organizator musia? si? sporo napracowa? przy wykonywaniu pomiarów. Efektem jego prac by? wydruk uk?adu ka?dego z poziomów budynku w dwóch rzutach. By?y na nim zaznaczone okna, drzwi i wa?niejsze dziury, na które mieli?my zwróci? uwag?.

Praktyka

Po wyk?adzie przysz?o czas na cz??? praktyczn?. Zacz??o si? od czyszczenia pomieszczenia trójk?/czwórk?, z dwoma celami znajduj?cymi si? w ?rodku. Element ten prowadzony by? ze strzelaniem, co dodatkowo utrudnia?o nam uporz?dkowane dzia?anie. Na tym etapie poznali?my nasze mo?liwo?ci i przeszli?my do nieco ?atwiejszych ?wicze?.

Zacz?li?my od przemieszczania si? po ci?gu komunikacyjnym z krojeniem pomieszczenia zarówno indywidualnie, jak i przy wspó?pracy w dwójkach. Prze?wiczyli?my równie? pokonywanie schodów, a tak?e czyszczenie pomieszczenia, a pó?niej ich wi?kszej liczby trójk? albo czwórk?.

Na ko?cu przyszed? czas na dwa zadania bojowe. Ka?de z nich zak?ada?o wykorzystanie wiedzy zdobytej w cz??ci teoretycznej, wymaga?o tak?e zaplanowania dzia?ania poszczególnych sekcji. W tym ostatnim etapie, a wi?c przy uk?adaniu planu, zabrak?o po pierwsze wspó?pracy, po drugie uporz?dkowanego dzia?ania, po trzecie za? dowódcy, który swoj? decyzj? ustanowi? by klarown? dla wszystkich koncepcj? szturmu, ??cznie z zasadami komunikacji radiowej. By? mo?e brakowa?o nieco czasu by stworzy? jasny plan dzia?a?, dlatego te? nast?pnym razem mo?na by si? ograniczy? do wykonania zadania w sposób zaproponowany przez instruktora.

Zadanie pierwsze zak?ada?o szturm na piwnic? i parter obiektu. Podzielili?my si? na dwie grupy, po dwie sekcje ka?da. Grupa dolna mia?a zaatakowa? piwnice, za? górna parter. Organizator przygotowa? nam drabiny, dzi?ki którym mogli?my wej?? na parter przez okno, atakuj?c je od “?lepej” ?ciany. Trudno by?o ustawi? drabiny na miejscu po sygnale do rozpocz?cia ataku, co wynika?o z du?ej ilo?ci gruzu i krzaków pod oknami. Czyszczenie pomieszcze? z przeciwnikiem w postaci tarcz nie jest tak gro?ne, tote? ten element przebiega? w miar? sprawnie, cho? grupa z piwnicy wyeliminowa?a zak?adnika bior?c go za wroga. Dla mnie trudno?ci? by?o np. prowadzenie komunikacji radiowej z HQ, gdzie musia?em zameldowa? o ilo?ci zniszczonych celów, stratach i zabezpieczonych zak?adnikach.

Zadanie drugie polega?o na ataku na kolejne dwa poziomy obiektu – pierwsze i drugie pi?tro. Zdecydowali?my si? na uderzenie na dwa pi?tra na raz. Moim zdaniem nie by?a to najlepsza decyzja, gdy? przy takiej liczbie kierunków do pilnowania czyszczenie kilku pomieszcze? w trzy osoby nie jest ani dynamiczne, ani bezpieczne. Niemniej jednak ?aden z zak?adników nie zosta? trafiony.

Podsumowanie

CQB to chaos, który próbowali?my okie?zna?. Szkolenie te by?o dobrym krokiem w tym kierunku, ale chyba ka?dy zdaje sobie z tego spraw?, ?e by sprawnie dzia?a? w pomieszczeniach nale?y ?wiczy? o wiele wi?cej ni? raz na kilka miesi?cy. Dla tych, którzy pierwszy raz mieli kontakt z CQB by?o to z pewno?ci? co? nowego. Dla osób maj?cych ju? pewne do?wiadczenia by? to trening, na którym mieli okazj? do prze?wiczenia umiej?tno?ci ju? nabytych. Ciesz? wi?c zapowiedzi organizatora o planach przeprowadzenia kolejnego eventu w tej tematyce.

Od strony organizacyjnej szkolenie by?o przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Handbooki, tarcze, kartonowe drzwi, drabiny, pomieszczenia do wyk?adów i ciasteczka przypad?y do gustu uczestnikom. Na koniec tradycyjne podzi?kowania dla osób uczestnicz?cych w treningu i Izeestunta, naszego instruktora i organizatora w jednej osobie. Mam nadziej?, ?e b?d? móg? si? pojawi? na kolejnej edycji.

Do przemy?lenia

Na marginesie warto zastanowi? si? nad sensem strzelania podczas ?wicze?. Z jednej strony jest to element utrudniaj?cy czyszczenie pomieszcze?. Operator podczas szkolenia nie skupia si? jedynie na poprawnym wej?ciu, rozstawieniu, komunikacji i wyj?ciu. Ma wówczas mo?liwo?? po?wi?cenia wi?kszej uwagi na te sekwencj? i z czasem nabiera wi?kszej pewno?ci w ich wykonywaniu. Z drugiej strony krojenie pomieszczenia, identyfikacja celu i prowadzenie ognia s? podstawowymi umiej?tno?ciami zapewniaj?cymi nam przetrwanie w budynku, szczególnie na airsoftowym polu walki, gdzie prawdopodobie?stwo kontaktu jest bardzo wysokie. Jak ja wywa?y?bym te dwa elementy?

Có?, pi?karze nie trenuj? grania w pi?k? bez pi?ki, niezale?nie od tego czy graj? w okr?gówce czy w Lidze Mistrzów. Tak samo i my nie powinni?my prowadzi? treningów bez strzelania. Jednak na pocz?tku szkolenia, do momentu zaznajomienia si? z podstawowymi procedurami powinni?my powstrzyma? si? od prowadzenia ognia. Dopiero po wpojeniu elementarnych wiadomo?ci, kiedy nie potrzebne s? nam du?e zasoby uwagi do ich nauki, powinni?my w??czy? strzelanie do ?wicze?. Wy??czenie tego elementu to jak nie stawianie kropki nad “i”. Do ?wicze? w??czy?bym tak?e kontakt z realnym przeciwnikiem. Wynika to z tego, co cz?sto widzimy na ró?nych spotkaniach CQB, ?e ka?dy kontakt ca?kowicie eliminuje taktyczne dzia?anie, a wszyscy wokó? przestaj? wykonywa? swoje zadania i nastawiaj? si? na jak najszybsze wyeliminowanie zagro?enia.

Trzeba te? doda?, ?e prowadzenie ognia jest instynktownym dzia?aniem, które odbywa si? w u?amkach sekund i nie opiera si? na skomplikowanych operacjach psychicznych jak obliczenia matematyczne czy analiza tekstu. Dlatego te? nie zak?óca ono my?lenia i dzia?ania w pomieszczeniach, w wi?kszym stopniu ni? stres i dezorientacja wywo?ana ?wiczeniem czego? nowego. St?d mo?e uprzedzenia niektórych w stosunku do treningu ze strzelaniem – po prostu na pocz?tku zawsze “nie wychodzi”, niezale?nie od tego czy strzelanie jest czy nie ma. W ka?dym razie jest to kwestia do zastanowienia i dalszej dyskusji.

 

 

?ród?o:

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Act od Valor Combat Zbrojownia KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zmiana Tajna bro? Radio ASG Taktyka zielona Podcast ASG Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:26,026
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:105,565
W tym miesiącu:1,015,850
W tym roku:5,885,347
Wszystkich:54,373,751
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: