Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Dzia?ania nocne Rangers i Cannabis
Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz dwóch zespo?ów nie operuj? inne jednostki Rangers. Ludno?? cywilna: nie spodziewana w terenie.
Teren: Bardzo zró?nicowany. Lasy iglaste, li?ciaste, mieszane. Do?? du?o pagórków i pofa?dowania terenu. Od strony po?udniowo-wschodniej spora polana.
Wsparcie: Brak bezpo?redniego wsparcia dla zespo?ów. Brak mo?liwo?ci wsparcia z powietrza lub artyleryjskiego.
Po?rednie wsparcie: Brak. Misj? wykona? przy pomocy dwóch zespo?ów szybko i skutecznie. Stara? si? nie nawi?zywa? kontaktu bezpo?redniego.
Prognoza pogody: Brak przewidywanych opadów deszczu, przewidywana mg?a, pe?ne zaciemnienie, wiatr umiarkowany. Temperatura w nocy ok. 5 °C.
20100522 H:1530
Zespó? wyl?dowa? na miejscu roz?o?enia Bazy. Wybrano jako g?ówne centrum Bazy, du?? k?p? drzew na skraju polany, która dawa?a pod sporym k?tem szerokie otwarte przedpole. Zacz?to przy pomocy plandek, paracordu, siatki maskuj?cej oraz ro?linno?ci budowa? fortyfikacje oraz wkomponowywa? Baz? w otaczaj?ce nas uwarunkowania terenu. W miejscach newralgicznych na zasi?gu strza?u roz?o?ono miny d?wi?kowe z odci?gami ok. 3 metrowymi. Lamp? g?ówn? rozstawiono w odleg?o?ci ok. 20m na najbardziej zaro?ni?t?, najbli?ej po?o?on? cz??? lasu otaczaj?cego Baz?. O?wietlacz dawa? bardzo mocne ?wiat?o Xenonowe o d?ugim i szerokim strumieniu, odpalany zdalnie z Bazy. Zreszt? o?wietlacz zosta? bardzo skutecznie ostrzelany przez zespó? Cannabis Commando. Zareagowali szybko i szybko zerwali kontakt. Uda?o si? wywo?a? zamieszanie jednak nie uda?o si? wci?gn?? Cannabis Commando w zasadzk?. Patrol stara? spycha? si? przeciwnika w stron? o?wietlacza gdzie czeka?o wystawionych na t? stron? sze?? luf, w??cznie z karabinem wsparcia.

Film przedstawia Baz? w trakcie budowy oraz ju? rozmontowywane umocnienia i zabezpieczenia.


Wiedzieli?my, ?e w ka?dym momencie od zmierzchu do ?witu mo?e nast?pi? kontakt lub atak wrogich jednostek. Wywiad nie donosi? niestety jaka b?dzie ich liczebno??. Zabezpieczyli?my si? tak i? parokrotnie wi?ksza liczebno?? wroga nie powinna zbyt ?atwo przej?? Baz?. Je?li w ogóle by?o to mo?liwe. Stanowiska obrony obsadzono tak, ?e blisko siebie roz?o?one by?y dwójki. W razie zm?czenia jeden Rangers z dwójki móg?by spa? drugi czuwa?. Do rana jednak przespa?o dos?ownie liczone w minutach tylko dwóch Rangers. Ma?e ognisko rozpalono dos?ownie na chwil? jeszcze w ci?gu dnia. Po czym zastosowano zasad?: brak ?wiat?a, odb?ysków, zachowanie ciszy.

Palenie papierosów /jako, ?e nawet zakrywany d?o?mi papieros widoczny jest z daleka/ je?li mia?o si? odby? to blisko pe?nej godziny z broni? w gotowo?ci, kiedy mia?o nast?pi? wypuszczanie ze Szpitala Polowego. Palarnia zorganizowana na godzinie 2:00 na skraju lasu, a polany ok. 30m od obozu i 10m od Szpitala Polowego. Palenie dwójkami, max. 3 osoby, ?eby nie os?abia? obrony Bazy. Patrole dwuosobowe, aby zminimalizowa? ha?as i nie ogranicza? liczebno?ci obrony. Kiedy wychodzi? Patrol brak mo?liwo?ci "korzystania" z palarni. Szpital Polowy rozstawiono w odleg?o?ci ok. 25m. i o?wietlono lighstickami czerwonymi o widoczno?ci do 20m. r11; tak aby Szpital Polowy nie przeszkadza? w razie huraganowego ostrza?u. Na godzinie okre?lonej jako 12:00 w odleg?o?ci skraju zasi?gu strza?u na skraju polany umieszczono niebieskiego lighsticka widocznego z ok. 150m podczas mg?y, która nadesz?a z ok. 50m. Drugi taki sam lighstick rozmieszczono na godzinie 5:00, a w jego pobli?u rozstawiono miny d?wi?kowe z ok. 3m odci?gami. Nawet podczas iluminacji ksi??yca o?wietlaj?cego polan? i las Baza wygl?da?a jak k?pa drzew i zaro?li. Gra cieni pod konarami dodawa?a temu miejscu naturalnego wpasowanego w ?rodowisko. Ca?a noc nas?uchiwania. Oczy przyzwyczajone do ciemno?ci. Sprz?t roz?o?ony tak, ?e ka?dy porusza? si? na pami??. Baza by?a tak umiejscowiona i zakamuflowana, ?e patrole zabiera?y Garmina, aby móc ?atwo trafi? do miejsca odpoczynku. Na miny d?wi?kowe nie wszed? wróg. Przeciwnik porusza? si? bardzo ostro?nie i bardzo cicho. Trzeba przyzna?, ?e poruszanie si? w nocy Cannabis Commando maja opanowane do perfekcji. Mimo wielu suchych ga??zi, zupe?nej ciemno?ci i nierówno?ci terenu, Nasze uszy bardzo rzadko rejestrowa?y ich d?wi?ki. W przypadku obserwacji bazy nawet nie przyda?aby si? noktowizja. Termowizja mog?aby tylko pomóc w tak ukrytej bazie.
Przys?any przez VEST Ultrathon trzyma? komary i inne insekty w odleg?o?ci paru cm tworz?c rbarier? ochronn?r1;. Nikt nie musia? op?dza? si? od insektów, a jedynie przyzwyczai? do ich natr?tnego brz?czenia przy próbach pokonania bariery, które ko?czy?y si? niepowodzeniem.
Ana pilnowa?a swojego sektora tak cicho i skutecznie, ?e par? razy po radiu sprawdza?em czy nie ?pi.
Wieczorem na odprawie przed zupe?nym zaciemnieniem wr?czono trzy nominacje i wr?czono odznaczenia oraz ?uczki Rangers:
1. Dla Dowódcy First Fireteam Dantee stopie? Sergeant.
2. Dla Dowódcy Second Fireteam Skury stopie? Sergeant.
3. Dla Rekruta Szuwiego nominacja na Rangerr17;a.
Z powodu zachowywania ciszy nie mogli?my nagrodzi? Kolegów parokrotnym Hooah!
Wracaj?c do dzia?a? nocnych, rozpoznawano teren, mylono przeciwnika, szukano luk i mo?liwo?ci po obu stronach. W obronie ko?owej Bazy uczestniczyli: Mario , Dantee , Skura , Gruby , Fubar , Szuwi , Patol , Ana, Najemnik.
?wiczenia pozwoli?y Nam rozwin?? umiej?tno?ci i zrozumie? lepiej dzia?ania w terenie noc?. Podzi?kowania za wysoki poziom umiej?tno?ci Cannabis Commando. Dzi?ki Cannabisom nie by?o ?atwo, a uszy trzeba by?o mie? wokó? g?owy.
Niestety dok?adne szczegó?y dzia?a? zosta?y utajnione. Nie wszystkie informacje z treningów wewn?trzteamowych mog? by? przekazywanie publicznie.

Koniec przekazur30;
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 24 2010 18:00:37
Dodam i? w podczas podej?cia do strefy operacji maszyna maj?ca os?ania? l?dowanie Rangers z zaprzyja?nionymi operatorami niemieckiej KSK i mn? na pok?adzie w roli koordynatora dosta?a si? w huraganowy ogie? opl i zosta?a zmuszona do awaryjnego l?dowania po drugiej stronie góry na zboczach której by?y prowadzone dzia?ania. Podczas ewakuacji z rozbitej maszyny nast?pi? atak wroga po którym z jednym z Niemców zostali?my od??czeni od reszty grupy. Znaj?c lokalizacj? Rangers spróbowali?my dosta? si? na ich pozycj?. Po d?ugim marszu w zupe?nej ciemno?ci i mgle o konsystencji ?mietany oko?o godziny 0100 osi?gn?li?my cel i wsparli?my obron?. ;-] muehehe
#2 | Mario75 dnia May 24 2010 18:53:31
Co racja to racja. Zapomnia?e? tylko doda?, ?e na polan? wjechali?cie jakim? g?o?nym ustrojstwem zrabowanym chyba drwalom, co to wycink? w dzie? w pobli?u prowadzili. Dobrze, ?e wiedzieli?my, ?e to Wy idziecie, bo Gruby zmuszony by by? rzuci? w was szperaczem i wycofuj?c si? razi? ogniem. Prz okazji z ilo?ci wygenerowanego ha?asu, za?o?? si?, ?e po?amali?cie kilka drzew. Jestem tego niemal pewien. Chyba, ze tam w?a?nie spad? helikopter w ogniu Z przymru?eniem oka
#3 | Patol dnia May 24 2010 19:08:19
"Spojrzeniem kamienowa?, oddechem powala? drzewa" ...tak, zgadza si?, kawaleria przyby?a. hehe ;-]
#4 | Mario75 dnia May 26 2010 03:09:07
Powiem szczerze, wielki szacun dla Patola za odnalezienie obozu Rangers o 1:00AM w ciemnym lesie wg. wytycznych podanych przez telefon. Posi?ki dotar?y pieszo z Koszalina.

Hooah!
#5 | Marduk dnia May 27 2010 17:56:43
no no widze ze Platon tzn Patol twardy jest ;-)
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Homemade Libia Odda? r?k? Zwyci?zcy wrzesie? Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Zbrojownia Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,231
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,123
W tym miesiącu:697,783
W tym roku:5,567,280
Wszystkich:54,055,684
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: