Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Polska Zbrojownia
Wizyta dowódcy US SOCOM w Warszawie sta?a si? pretekstem do prezentacji najnowszego uzbrojenia WFS GROM. Po raz pierwszy publicznie pokazano niektóre konstrukcje strzeleckie i wyposa?enie, o których mówi?o si?, ?e znalaz?y si? w arsenale jednostki, lecz do tej pory nie by?y oficjalnie ujawniane.


Admira? Eric T. Olson przywo?a? dotychczasow? wspó?prac? szkoleniow?, koncepcyjn? oraz bojow? ameryka?skich i polskich pododdzia?ów specjalnych, zapowiedaj?c rozwijanie wspó?pracy. Z wypowiedzi dowódcy Wojsk Specjalnych, gen. dyw. W. Potasi?skiego jednoznacznie wynika, i? w gr? wchodzi m.in. wspó?praca w zakresie szkolenia dowódców DWS na szczeblu operacyjno-strategicznym, co powinno zapewni? w d?u?szej perspektywie najwy?szy poziom dowodzenia jednostek podleg?ych DWS. Wa?na jest tak?e wspó?praca w tworzeniu podwalin dla planu rozwoju DWS do 2018

Dotyczy to m.in. zakupionych w 2006 w Cenzinie 5,7-mm pistoletów maszynowych FN P90 TR (Triple Rail, wyposa?one w trzy uniwersalne szyny monta?owe) i 5,56-mm karabinków automatycznych FN F2000 Tactical (z szyn? monta?ow? na grzbiecie komory zamkowej, wyposa?ony w zapasowe, mechaniczne przyrz?dy celownicze), oraz broni z tegorocznych dostaw realizowanych przez Cenrex: 5,56-mm subkarabinków H&K HK416D10RS oraz 5,56-mm karabinków H&K HK416D145RS wraz z 40-mm granatnikami H&K GLM (w odmianie AG-HK416). Prezentowano równie? bro? wsparcia – karabiny wyborowe wielkokalibrowy 12,7-mm Barrett M107, ?redniokalibrowe 7,62-mm KAC SR-25 i 8,6-mm AI AWM-F, najnowszy szwedzki 84-mm granatnik przeciwpancerny SAAB Bofors Dynamics Carl Gustav M3, polski 60-mm mo?dzierz OBR SM LM-60K (tarnowskie 60. chwalili operatorzy za skuteczno?? w Afganistanie, podobnie jak 12,7-mm wkm-y z ZM Tarnów) czy brytyjski 12,7-mm wielkokalibrowy karabin maszynowy Manroy M2 QCB.


Pokaz przed koszarami GROM, z okazji oficjalnej wizyty ameryka?skiego dowódcy wojsk specjalnych (US SOCOM) adm. Erica T. Olsona, zaproszonego przez Dowódc? Wojsk Specjalnych, gen. dyw. W?odzimierza Ptasi?skiego

Bezkolbowe bez emocji: P90 i F2000

FN P90 wykorzystywany jest g?ównie w zadaniach zwi?zanych z ochron? osobist? bardzo wa?nych osób. Ten belgijski pistolet maszynowy ??czy w sobie niewielkie gabaryty (d?ugo?? ca?kowita 500 mm, masa w pe?ni za?adowanego nieco ponad 3,2 kg) z du?? si?? ognia wynikaj?c? z zasilania z pojemnego, 50-nabojowego magazynka, now? amunicj? pistoletow? 5,7 mm x 30, zaprojektowan? specjalnie pod k?tem przebijalno?ci os?on balistycznych.


Pistolet maszynowy FN P90 TR (na zdj?ciu wyposa?ony w t?umik d?wi?ku) wykorzystywany jest g?ównie do zada? ochrony VIP-ów

FN F2000 zosta? zakupiony w niewielkiej liczbie, niejako testowo, aby przekona? si?, czy bro? w uk?adzie bezkolbowym, w której wyeliminowano g?ówn? wad? tego systemu, czyli wyrzucanie ?usek w okolicy twarzy strzelca, sprawdzi si? w specyficznych zastosowaniach w jednostce specjalnej. Cho? operatorzy GROM s? z niego zadowoleni, to jednak w najbli?szej przysz?o?ci nie jest spodziewane przej?cie na bezkolbowce, co wynika z wypracowanych przez lata procedur szkoleniowych, bazuj?cych na broni w uk?adzie klasycznym – w szczególno?ci na takiej, która zachowuje rozmieszczenie manipulatorów karabinka M4/M4A1 (st?d te? Amerykanie praktycznie bez zmian powielili go w swojej najnowszej broni dla jednostek specjalnych – systemie Mk 16/Mk 17 SCAR).


Do GROM trafi?o kilka bezkolbowych karabinków FN F2000 i cho? komandosi s? z nich zadowoleni, to jednak g?ównie ze wzgl?du na procedury treningowe pozostan? przy uk?adzie klasycznym

Nowy standard: HK416

W tym kierunku poszed? zatem zakup najnowszej rodziny konstrukcji strzeleckiej, bazuj?cej na niemieckim 5,56-mm karabinku automatycznym HK416, który ma si? sta? podstawowym uzbrojeniem GROM i wyprze? wcze?niej u?ywane w tej roli klony M4A1 produkowane przez KAC (Knight’s Armament Co.) i Bushmastera. Co ciekawe, w wi?kszej liczbie zdecydowano si? naby? subkarabinki HK416D10RS z luf? mierz?c? 264 mm, ni? karabinki HK416D145RS z luf? 368-mm, tak? sam? jak w M4A1. Signum temporis zwi?zany z naciskiem na walk? w terenie zurbanizowanym? I cho? bazowy niemiecki karabinek (masa z pustym 30-nabojowym, stalowym magazynkiem – 3,54 kg) jest ci??szy od Colta M4A1 (RO977) maj?cego mas? 2,79 kg (to samo dotyczy odmiany skróconej HK416D10RS porównywalnej z subkarabinkiem M4 Commando (RO933) – 2,99 kg do 2,55 kg), a trzeba pami?ta?, ?e dochodzi do tego wszystkiego jeszcze masa amunicji i dodatkowego osprz?tu, cz?sto te? granatnika, to jednak oferuje znacznie wi?ksz? niezawodno?? i trwa?o??.


Najnowszy nabytek jednostki – 5,56-mm subkarabinek HK416D10RS z celownikiem ELCAN SpecterDR (SU-230/PVS) i laserowym wska?nikiem/pod?wietlaczem celu Laser Devices DBAL-A2 (AN/PEQ-15A)

W HK416 zosta?o to osi?gni?te dzi?ki wyeliminowaniu pi?ty achillesowej M16/M4 – systemu gazowego Stonera (cienkiej rurki, dzi?ki której gazy prochowe odprowadzane z przewodu lufy oddzia?uj? bezpo?rednio na suwad?o) i zast?pieniu go uk?adem z t?okiem i t?oczyskiem. Cho? rozwi?zanie pierwotne ma swoje zalety, m.in. upraszcza konstrukcj? i eliminuje cz??? elementów ruchomych (co ma wp?yw na celno??), to jednak dzi?ki temu wi?cej zanieczyszcze? (resztki materia?u miotaj?cego) dostaje si? do wn?trza komory zamkowej, bardziej si? ona rozgrzewa, a tym samym zwi?ksza si? podatno?? broni na zaci?cia. W uk?adzie z t?okiem i t?oczyskiem do wn?trza karabinka nie przedostaj? si? ?adne dodatkowe zanieczyszczenia, ponadto nie ma bezpo?redniego oddzia?ywania gor?cych gazów prochowych na suwad?o czy sam? komor? zamkow?. Taka konstrukcja jest bardziej niezawodna, ma wi?ksz? ?ywotno?? mechanizmów i, co wa?niejsze, funkcjonuje poprawnie w ka?dym ?rodowisku, nawet pustynnym, o bardzo du?ym zapyleniu i wymaga rzadszej konserwacji.


Karabinek automatyczny HK416D145RS z podwieszanym granatnikiem AG-HK416 (ELM), celownikiem holograficznym EOTech HWS.553 (SU-231/PEQ), DBAL-A2 (AN/PEQ-15A) i latark? Surefire. Warto zwróci? uwag? na dwuwymiarowy kod kreskowy (matrycowy), na celowniku i wska?niku, jakim oznaczane s? od poprzedniego roku wszystkie ameryka?skie urz?dzenia wojskowe i bro? (maj?ce numery NSN, czyli istniej?ce w systemie logistycznym ameryka?skich Si? Zbrojnych)

Pojawienie si? HK416 (pierwsze karabinki trafi?y w 2004 do najbardziej elitarnego ameryka?skiego oddzia?u specjalnego – 1. SFOD-D, czyli Delta Force, gdzie natychmiast wypar?y produkt Colta) wywo?a?o ogromne zainteresowanie na rynku. Z zewn?trz by? to znany wszystkim i rozpowszechniony M4A1, do którego opracowano procedury szkoleniowe ameryka?skich jednostek specjalnych (powielone pó?niej w podobnych formacjach na ca?ym ?wiecie), bro?, do której stworzono program SOPMOD (jego pok?osiem by?o opracowanie tysi?cy ró?nych dodatkowych akcesoriów), wewn?trz by?a to za? konstrukcja bij?ca na g?ow? niezawodno?ci? pierwowzór. Z marketingowego punktu widzenia opracowanie HK416 by?o doskona?ym krokiem, bowiem H&K z miejsca sta? si? najwa?niejszym rozgrywaj?cym, jako dostawca doskonalszego zamiennika M4 w jednostkach specjalnych, a pó?niej i regularnych, u?ywaj?cych wcze?niej pierwotnej konstrukcji lub jej klonów. Sk?din?d, wprowadzenie przez H&K uk?adu z t?okiem i t?oczyskiem do konstrukcji M16/M4, spowodowa?o rewolucj? w?ród ameryka?skich producentów klonów tej broni, którzy, jak za dotkni?ciem czarodziejskiej ró?d?ki, zacz?li wprowadza? w?asne rozwi?zania tego rodzaju do oferowanych przez siebie modeli (LWRC, LMT, Bushmaster, POF-USA, Barrett czy nawet sam Colt).

Optronika dla specjalnych: DBAL-A2 i SpecterDR

Zrozumienie fenomenu popularno?ci M4 w oddzia?ach specjalnych nie jest mo?liwe bez u?wiadomienia sobie, ?e wynika w g?ównej mierze z programu SOPMOD, czyli wprowadzenia do wojska standardu szyny uniwersalnej Picatinny (MIL-STD-1913) i akcesoriów, które mo?na by?o na niej swobodnie montowa?. W konfliktach asymetrycznych, w których g?ówn? rol? odgrywa pieszy ?o?nierz, uzbrojony w bro? mniej czy bardziej porównywaln? z konstrukcj? u?ywan? przez przeciwnika (w tej dziedzinie od wielu lat post?p jest niewielki), a o wyniku starcia decyduje kwestia sekund, dlatego nale?y wykorzysta? wszystko, co mo?e zapewni? cho?by chwilow? przewag? nad przeciwnikiem. St?d te? dodatkowe akcesoria nie pe?ni? roli zb?dnych gad?etów – jak chc? to widzie? niektórzy, ale dla wyszkolonego (warto to podkre?li?, aby nie wpa?? w pu?apk? wiary, ?e to dodatki odgrywaj? decyduj?c? rol?, najwa?niejszy by?, jest i pozostanie trening) profesjonalisty staj? si? czynnikiem pozwalaj?cym mu odnie?? powodzenie w akcji i zachowa? zdolno?? do dalszego dzia?ania. Sama bro? nadal pozostaje najwa?niejszym elementem systemu strzeleckiego, ale jego sumaryczna skuteczno?? zale?y równie? od wykorzystywanych dodatków.


Najnowsza odmiana 84-mm granatnika przeciwpancernego Carl Gustav M3 (z przystawk? noktowizyjn?), u?ywanego przez jednostki specjalne g?ównie do niszczenia umocnionych punktów oporu. Polska posiada?a wcze?niej 27 granatników Carl Gustaf M2 zakupionych w pierwszej po?owie lat 1990. dla Nadwi?la?skich Jednostek Wojskowych MSW (MSWiA) i u?ywanych po ich rozwi?zaniu przez kawaleri? powietrzn? oraz GROM

Nie dziwi zatem fakt, ?e najwa?niejsza polska jednostka specjalna kupuje akcesoria b?d?ce ?wiatow? czo?ówk? w swojej klasie. Obok celowników holograficznych EOTech HWS, które obecnie sta?y si? podstawowym urz?dzeniem tego rodzaju w ca?ym Wojsku Polskim, bro? komandosów wyposa?ana jest równie? w laserowe wska?niki/pod?wietlacze celu Laser Devices DBAL-A2 (Dual Beam Aiming Laser, Advanced2) zamawiane równie? przez ameryka?skie si?y zbrojne (pod oznaczeniem AN/PEQ-15A). W s?abym o?wietleniu zasi?g wska?nika laserowego pracuj?cego w ?wietle widzialnym (d?ugo?? fali 635 nm) si?ga 450 m, w s?o?cu do 30 m, za? zasi?g wska?nika/pod?wietlacza pracuj?cego w podczerwieni (835 nm) wynosi, w zale?no?ci od wybranej mocy, do 600 lub 2000 m. Wymiary – 48 x 85 x 74 mm, masa wraz z bateriami – 232 g, 3-V bateria wystarcza na 5 godzin nieprzerwanej pracy. Korpus wykonany jest z anodyzowanego aluminium, a sam DBAL-A2 jest wodoodporny do trzech metrów.


12,7-mm wielkokalibrowy, samopowtarzalny karabin wyborowy M107, obok polski 60-mm mo?dzierz dla si? specjalnych LM-60K (masa wynosi jedynie 7,8 kg), w tle bro? wyborowa i maszynowa

GROM od niedawna sta? si? u?ytkownikiem bardzo ciekawego celownika ELCAN SpecterDR (ameryka?skie oznaczenie – SU-230/PVS), ??cz?cego w sobie cechy lunety celowniczej o powi?kszeniu 4x (o polu widzenia 6,5°) i kolimatora 1x (o polu widzenia 26°), co wa?niejsze, bez zmiany odleg?o?ci oka od okularu, wynosz?cej 70 mm. Tym samym znikn?? problem p?ynnego przechodzenia z walki na bliskim dystansie do dystansów ?rednich i dalekich. Do niedawna u?ytkownik mia? do wyboru dwie opcje: korzystanie z celownika do dzia?a? na bliskim dystansie (kolimatorowego lub holograficznego) albo lunety o sta?ym powi?kszeniu na dystansach ?rednich lub dalekich. Najbardziej znani producenci celowników kolimatorowych (szwedzki Aimpoint) i holograficznych (ameryka?ski L3 EOTech) wybrali inn? drog?, wprowadzania przystawek powi?kszaj?cych (o powi?kszeniu od 3 do 3,75x) za bazowym przyrz?dem (nie maj? one w?asnej siatki celowniczej, wykorzystuj? rzutowany znak celownika podstawowego), jednak to rozwi?zanie ma swoje wady – d?ugo?? takiego zestawu, dodatkowy ci??ar przystawki, kwestia jej szybkiego monta?u w zmieniaj?cej si? sytuacji taktycznej. Tymczasem w przypadku SpecterDR (Dual Role, podwójnego zastosowania), takiego problemu nie ma, co wi?cej celownik ma a? trzy tryby pracy: kolimatora, lunety o powi?kszeniu 4x z rzutowanym znakiem i lunety o powi?kszeniu 4x z pod?wietlon? siatk? (pozwalaj?c? na odk?adanie poprawek od 200 do 600 m). Dzi?ki mo?liwo?ci szybkiego prze??czenia, w jednej, mierz?cej 153 x 71 x 72 mm obudowie u?ytkownik uzyskuje dwa przyrz?dy celownicze. Kanadyjski producent (Ernst Leitz CANada) rozwi?za? problem prowadzenia ognia na wszystkich dystansach – od krótkich, poprzez ?rednie do dalekich, na skraju zasi?gu skutecznego karabinka. Co ciekawe, w przypadku SpecterDR monokular noktowizyjny instaluje si? przed, a nie za celownikiem. Na korpusie urz?dzenia, wykonanego z anodowanego aluminium, osadzone s? zapasowe, mechaniczne przyrz?dy celownicze. Masa celownika to 598 g, ma on pi?? stopni pod?wietlenia siatki i jasno?ci znaku celowniczego, czas pracy na litowej baterii 3 V podawany przez producenta wynosi ?rednio 2000 godzin.

Cenrex stworzy? pakiet, oferowany m.in. dla GROM pod nazw? SODNoK3S (System Optroniczny Dzienno-Nocny Karabinka Szturmowego Si? Specjalnych), w sk?ad którego wchodzi celownik ELCAN SpecterDR, monokular noktowizyjny OIP Sensor System Loris 60 FOV (o polu widzenia 60°) i wska?nik/pod?wietlacz laserowy produkcji B.E. Meyers DIAL-100 (oznaczony w wojsku ameryka?skim jako AN/PEQ-11). Wymiary – 95 x 30 x 76 mm, masa – 255 g, 3-V bateria litowa wystarcza na 5 godzin nieprzerwanej pracy. Korpus wykonany jest z anodyzowanego aluminium i stali, urz?dzenie mo?e by? wystawione na dwugodzinne dzia?anie s?onej, morskiej wody na g??boko?ci do 20 m.

Wspó?praca Grzegorz HO?DANOWICZ
Zdj?cia: Grzegorz Ho?danowicz

W WFS Grom pokazano tak?e inne najnowsze nabytki WFS Grom:


W 2007 spó?ka Zeszuta wygra? przetarg og?oszony przez Grom na dostaw? pojazdów samochodowych czteroko?owych w ilo?ci 10 sztuk. 11 wrze?nia zawarto kontrakt o warto?ci 737360 PLN netto. Nie ma pewno?ci, i? odnosi si? on w?a?nie do tych Mercedesów, jako ?e dostarczane by?y tak?e inne pojazdy samochodowe (Quad Polaris 800), tak?e z bardzo rozbudowanym wyposa?eniem peryferyjnym (warto?? jednostkowa wskazuje w?a?nie na MB270CDI). Jak wida?, zosta?y dostarczone pojazdy w kamufla?u zbli?onym do u?ywanego w armii du?skiej b?d? litewskiej


Bardzo ciekawym nowym nabytkiem jest ci??ki i zapewne cz??ciowo opancerzony samochód Toyota Hilux D-4D z widocznymi modyfikacjami i wzmocnieniami, sugeruj?cymi jednoznacznie jego zastosowanie w dzia?aniach antyterrorystycznych. Jest prawdopodobne, i? zosta? zakupiony w ramach przetargu na dostaw? samochodów ci??arowo-osobowych wysokiej mobilno?ci opancerzonych (w istocie by?y w 2007 dwa takie przetargi, jednak pierwszy prawdopodobnie by? anulowany i brak jest informacji o wyniku drugiego post?powania). Pojazdy s? przystosowane do instalacji specjalnego wyposa?enia optoelektronicznego


W RAPORT-wto 02/2008 donosili?my o zakupie dla 2. Pu?ku Rozpoznania (nied?ugo pu?ku dalekiego rozpoznania) w Hrubieszowie oraz dla WFS GROM ci??kich quadów Polaris Sportsman 500 EFI z dodatkowymi modu?ami g?sienicowymi, zwi?kszaj?cymi mo?liwo?ci pokonywania trudno dost?pnego terenu. Wedle informacji przekazanych RAPORT-wto, do s?u?by w Hrubieszowie trafi?o dotychczas 6 takich pojazdów, które nied?ugo zostan? wys?ane do Afganistanu. Tym razem pokazane zosta?y pojazdy Grom, których zgodnie z zamówieniami publicznymi zakupiono co najmniej 20. Dostawy realizowa?a spó?ka Zeszuta Sport


Bardzo ciekawym elementem wyposa?enia, po raz pierwszym pokazanym publicznie, by?y niskoprofilowe okularowe wzmacniacze obrazu AN/PVS-21, w odmianie dwuokularowej (dla kierowców) i monokularowej Model 2740 Monocular.


PVS-21 produkowane s? przez Specialized Technical Services (STS) z Beaver Creek (Ohio). S? to NVG ze wzmacniaczami III generacji przygotowane specjalnie dla u?ycia przez operatorów si? specjalnych oraz m.in. ratowników z grup Combat Search and Rescue (w USAF otrzymali je ju? w 2002), dostosowane do u?ycia podczas skoków spadochronowych z du?ych wysoko?ci z wysokim i niskim otwarciem spadochronu (HALO i HAHO). Umo?liwiaj? u?ycie pod wod? na g??boko?ci do 10 m.


W Polsce trzy AN/PVS-21 zosta?y zakupione w 2006 tak?e dla Oddzia?u Specjalnego ?andarmerii Wojskowej w Gliwicach. Gogle dostarcza?a spó?ka UMO z Zielonki (zajmuje si? m.in. sprzeda?? urz?dze? typu Taser). Co ciekawe, przetarg by? og?oszony 7 listopada 2006, wybór dostawcy og?oszono 8 grudnia 2006 (protokó? sporz?dzono 29 listopada 2006), a dostawa mia?a by? zrealizowana do 28 grudnia 2006. Przypomnijmy, i? chodzi o wysoce wyspecjalizowany sprz?t dla jednostek specjalnych...


Nowo?? zwi?zana po?rednio z WFS GROM: samochód osobowo-terenowy Range Rover Armoured w wykonaniu specjalnym, zakupiony dla Dowództwa Wojsk Specjalnych

Remigiusz Wilk (REMOV)

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia May 26 2010 09:12:44
jako ?e zaraz mam urodziny poprosz? t? "gelade", quada na g?sienicach i gogle ;-]
a i jeszcze gustava Szeroki u?miech
#2 | Mario75 dnia May 26 2010 10:49:24
Na miejscu, czy na wynos?Szeroki u?miech ...a ?cian? p?aczu to Patol chcesz? To si? da szybciej za?atwi?Z przymru?eniem oka
#3 | lee123 dnia August 10 2018 10:54:04
<P>Feedback christian louboutin sale online surveys for mont blanc fountain pen price executive furthermore moncler jackets city historic cheap jordans past hailing under armour shoes beyond baroque nike free run to [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] up moncler outlet uk to date jordan shoes wonderful nike basketball shoes day cheap jordans which jordan 11 in moncler discount turn cheap moncler coats discusses essential houses nike huarache in nike store the area, Places, jordans for girls Items, nike free 5.0 And under armour outlet as well nike basketball shoes practices christian louboutin shoes involving nike air max 2017 modernism. Engineering Yeezy Boost works seeing mont blanc pens online that Michael Kors Diaper Bag reflectivity moncler along adidas originals with personal, nike huarache Sociopolitical, montblanc online Philosophical, cheap jordan shoes Since engineering moncler jacket changes jordans for sale throughout mens nike air max populace air max 90 historical nike free 5.0 past. nike shoes for women Stylistic nike free 5.0 styles, Used terms, Seminal beats earphones text beats earbuds messaging, Or answer nike shoes historiographies that cheap beats headphones particular apply nike store to under armour shoes create having nike store to nike roshe do air max 95 with nike roshe run assembled web address air max degrees scope Adidas Yeezy in mont blanc pen set caused outside of information jordans for sale places to. </P>
<P></P>
<P>I mont blanc shop assumed I may hold nike store ran a moncler jacket sale whole nike store lot better moncler sale while beats by dre wireless happened beats by dre to moncler women run nike air max 95 faster a nike roshe run week ago,'' nike shoes rumoured mont blanc online store Leahy. moncler sale womens Totally Adidas Yeezy For Sale as moncler coat sale we speak I nike sneakers really jordan 11 took retro jordans it moncler down jacket out and demonstration air max 90 that i should control nike roshe run alongside individual persons. mont blanc rose gold pen Becoming a jordans for women local safe mens nike air max bet in nike huarache addition, jordan shoes log mens nike air max on mont blanc outlet to excellent [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] is liberating. nike air max 90 A under armour womens shoes very cheap nike air max important challenger nike air max in cheap nike air max considered nike clearance the a womens nike air max public Yeezy Boost 350 For Sale place nike shoes for men held adidas store Teavana.Both nike store slopes assembly nike air max line and montblanc online shop as well jordans for women as nike clearance DAVIDsTEA moncler outlet online shop are nike roshe run loved nike shoes among cheap moncler Canadian people, cheap beats Which [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] one cheap jordan shoes visit jordan 11 the beats by dre style nike basketball shoes modes. Both names jordan 6 currently nike sneakers own establishments through-out ontario.Method plugins greater a nike shoes $71 million cheap nike air max extendable Adidas Yeezy 350 Boost earlier mont blanc rollerball downfall months, air max Understanding that Michael Kors On Sale got moncler jacket mens it one more 175,000 sq nike free run ft nike roshe as accepted the cheap beats by dr dre software nike boots to mont blanc fountain pen feature nike huarache kinds beats by dre studio vendors nike roshe nearly nike sneakers as mont blanc pencil a everlastingly 21, nike air max 90 A jordan 13 person's nike outlet walt disney moncler t shirt world website and black moncler coat as nike shoes for women a air max 90 consequence jordan 11 notara cheap beats by dr dre Bradley.The nike free run development seemed to be developed to nike air max 90 profit the centre take moncler store on jordan 6 the nike shoes socket mont blanc rollerball pen lines coming moncler jacket womens from christian louboutin Niagara, nike free run Totally new, nike outlet $162 million release centre in jordan 13 the cheap nike air max Niagara around the air max 1 river, Ont. moncler outlet online The mont blanc pen cost style air max sites nike outlet of air max Niagara louboutin shoes number on nike air max 90 corner air max 1 perimeter Canadian customers for a key air max 90 proportionate nike outlet amount of red moncler jacket their jordans for girls clientele, </P>
<P></P>
<P>To moncler men pick which nike shoes for men niche families class, cheap beats headphones Make Michael Kors Purses On Sale use air max of a nike air max 90 shoes nike boots or montblanc outlet store boots adidas stan smith practitioner, womens nike air max Podiatric nike outlet physician nike roshe and nike sneakers / mont blanc fountain pen sale or mont blanc ballpoint pen maybe n nike air max 2017 expert air max jogger read beats by dre on sale the christian louboutin outlet toes nike outlet watching you take. Michael Kors Handbags On Sale Whether or nike air max 90 not nike air max jogging where to buy mont blanc pens on nike huarache a nike shoes for women treadmill nike air max 95 is nike shoes not nike clearance actually mont blanc pen refills that nike air max athletics, It's advisable [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] to beats solo have an nike air max 90 expert moncler mens find retro jordans out your current foot jordan 6 put. Michael Kors Bags Sale Foot nike shoes for women biometrics tend to beats headphones cheap when under armour womens shoes you air max 95 in nike basketball shoes selecting extra beats by dre on sale footwear jordans for cheap on beats by dre sale the jordans for sale same, jordans for cheap </P>
<P></P>
<P>The car mont blanc sale implies swapped air max 1 out moncler outlet currently each of nike roshe our performing. nike cleats Is actually Adidas Yeezy Boost 350 a nike roshe method of getting moncler vest womens another. nike air max 95 It air max 1 does moncler jacket womens sale not take nike roshe do moncler womens i jordan 13 think the nike shoes for men the black moncler jacket change nike outlet gary the gadget womens moncler coat guy mont blanc pens treadmill beats by dr dre machine, under armour discount All moncler hoodie anti- nike air max the law nike store of nike boots gravity home trainer. moncler outlet uk sale 7 nike cleats which nike store included a new jordans download rate nike free 5.0 up nike factory store to 300Mbps mont blanc gold pen moreover distribute nike free rates air max 90 of speed 100Mbps. [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] Each beats headphones smart dataphone beats headphones on sale contains a louboutin outlet 5.5 cheap nike air max half mont blanc centimeter full game nike shoes enthusiasts under armour sale 2.5D adidas superstar arrangement Yeezy to Corning nike boots Gorilla nike clearance windows 4 nike roshe run insurance. air max The following buy mont blanc pen actions 79 zero Yeezy Adidas per retro jordans cent tv moncler vest computer television new jordans filter in air max 95 which nike outlet on nike roshe run the moncler jacket way to allow beats earbuds them adidas outlet up nike roshe so nike air max 90 that it cheap jordan shoes will cheap jordans institution mont blanc pens discount relative air max 95 amount. moncler online </P>
<P></P>
<P>Even nike store so Yeezy Shoes thick tubers nike outlet are typically moncler coats precarious nike outlet and jordan 13 wreak havoc nike air max 2017 on. jordan shoes You simply mens nike air max can't equally montblanc factory outlet riffle nike boots along with the family chiller, Adidas Yeezy Boost Secure a couple air jordan of jordans for girls beets, nike roshe In beats by dre studio addition moncler padded jacket to cheap under armour the new jordans increase nike roshe run the those jordan shoes to your mont blanc discount almond beats by dre cheap pilaf womens nike air max such as you air max 95 can now nike factory store by nike outlet having beats by dre sale him, Or an Michael Kors Diaper Bag Sale extra Michael Kors Handbags Sale carrot. Beets will take nike free control of every jordans for women thing individuals Yeezy Boost 350 Price press, nike outlet Thinning nike free out his nike shoes / cheap mont blanc pens her under armour discount red wine nike air max 2017 green moncler sweatshirt tone furthermore [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] sun nike roshe run kissed sweet taste on nike shoes for men to nike cleats assist nike air max you sections by which womens nike air max they nike shoes isn't nike shoes be Michael Kors Purse Sale open. mens nike air max </P>
<P></P>
<P>Faculty nike store is cheap under armour fixed very five nike free run counters adidas yeezy get nike store rid cheap beats by dre of mont blanc prices when jordan 5 you nike free run need under armour sale that nike free 5.0 three, A jordans for cheap new nike factory store bottleneck. New air max york under armour outlet state expectation to put into nike factory store service moncler jacket women's joint Michael Kors Sale gaining during nike roshe run the best nike air max drive beats by dre cheap periods nike air max 95 that moncler bomber jacket will moncler sale uk Pomocy you nike air max 2017 reduce nike air max the vehicles.Subsequent nike sneakers how new nike store york state reduces nike factory store which is truck beats earphones wandering nike free the hallway:We've nike shoes been growing 300 mont blanc pen price 700 lots nike shoes very nike shoes for women much cheap beats by dre good deal automobiles each moncler sale outlet hour, In Yeezy Boost 350 a beats headphones cheap lane into the mont blanc pens for sale two mont blanc online shop relate cost shelves Michael Kors Bags On Sale as opposed nike cleats to womens nike air max previous air max HOV nike air max lane. beats headphones on sale When examining moncler shorts the moncler jacket mens sale full hallway cheap beats airfare, cheap jordans The nike free run prior HOV shelves carried nike clearance motor moncler uk cars or beats by dr dre trucks beats solo inside beats headphones 45 nike air max 90 miles air max 1 per jordans for sale hour or jordan 12 even a much moncler clothing a beats by dre wireless lot nike shoes for men more 60 nike cleats percentage almost nike basketball shoes daily.</P> cheap moncler jackets
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Podcast ASG Alice Custom Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Combat Homemade Libia Niemcy zamykaj? Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,169
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:6,169
W tym miesiącu:589,747
W tym roku:589,747
Wszystkich:57,307,247
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: