Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Rambo 1.0 - Misja specjalna. Dzia?ania taktyczne.
Dzia?a, jakimi dysponowali Amerykanie i Filipi?czycy wyprodukowano jeszcze w XIX wieku, ich karabiny pami?ta?y wojn? hiszpa?sko-ameryka?sk? z pocz?tku stulecia, a granaty pochodzi?y z czasów I Wojny ?wiatowej.
Wi?kszo?? z nich nie nadawa?a si? do u?ycia - równie dobrze mo?na by?o rzuca? w Japo?czyków kamieniami...
Dowódca si? ameryka?skich na Filipinach - genera? Douglas MacArthur zrozumia?, ?e nie zdo?a obroni? wyspy. Przeszed? wi?c do realizacji planu B (a w?a?ciwie - planu Orange). Wycofa? wojska na zachodni? cz??? Luzonu, na pó?wysep Bataan. Plan przewidywa?, ?e tam, w g?stej d?ungli, zaj?wszy przygotowane wcze?niej umocnienia i przy wsparciu ci??kiej artylerii znajduj?cej si? na pobliskiej wyspie Corregidor, Amerykanie i Filipi?czycy b?d? si? broni? przez kilka miesi?cy, a? US Navy nie przyb?dzie z odsiecz?.
Odsiecz jednak nie nadesz?a... Roosevelt zdecydowa?, ?e priorytetem jest pokonanie Hitlera w Europie i na tym nale?y skupi? ameryka?ski wysi?ek wojenny. ?o?nierze uwi?zieni na pó?wyspie Bataan byli wi?c zdani tylko na siebie. Z przestarza?? broni?, bez dostaw amunicji i ?ywno?ci, bez mo?liwo?ci wycofania si? gdziekolwiek.
Mimo to bronili si? przed w?ciek?ymi atakami Japo?czyków, którzy stopniowo spychali ich wg??b pó?wyspu. Na domiar z?ego obro?ców zacz??y dziesi?tkowa? tropikalne choroby - malaria i dyzenteria. W lutym 1942 roku tylko oko?o 10% Amerykanów i Filipi?czyków nadawa?o si? do walki. Sytuacja by?a beznadziejna.
11 marca 1942 roku nadesz?a wiadomo??, która dodatkowo podkopa?a ich morale - prezydent Roosevelt rozkaza? genera?owi MacArthurowi przebywaj?cemu na wyspie Corregidor wycofa? si? ze swoim sztabem do Australii. Genera? uczyni? to bardzo niech?tnie. Przed opuszczeniem Filipin z?o?y? s?ynn? obietnic?: I shall return! - "Ja tu wróc?!"
Na pocz?tku kwietnia sytuacja by?a ju? katastrofalna. Genera? Edward King podj?? decyzj? o poddaniu si?. Dnia 9 kwietnia spotka? si? z japo?skim genera?em Kameichiro Nagano, by omówi? warunki kapitulacji. Bitwa o Bataan dobieg?a ko?ca. 75 tysi?cy ?o?nierzy ameryka?skich i filipi?skich dosta?o si? do niewoli.

By?a to najwi?ksza pojedy?cza pora?ka w historii US Army.
Japo?czycy postanowili przetransportowa? je?ców do obozu koncentracyjnego O'Donnell po?o?onego w sercu wyspy. W?a?ciwie "przetransportowa?" to z?e s?owo, poniewa? je?cy musieli pokona? stukilometrow? tras? pieszo. Rozpocz?? si? s?ynny Marsz ?mierci (Bataan Death March) uznany po wojnie za zbrodni? wojenn?.Trasa Marszu ?mierci


Skrajnie wyczerpani, ranni i cierpi?cy na tropikalne choroby je?cy szli przez d?ungl? w potwornym upale, bez jedzenia i picia. Ci, którzy nie nad??ali byli natychmiast zabijani przez Japo?czyków eskortuj?cych kolumn? na jeepach i ci??arówkach. Cz?sto strzelali z samochodów do id?cych je?ców bez ?adnego powodu. Trasa marszu zosta?a usiana trupami. Podczas dziewi?ciu koszmarnych dni zgin??o ponad 20 tysi?cy ludzi.Je?cy ameryka?scy po dotarciu do Camp O'Donnell.


Po doj?ciu do obozu O'Donnell Japo?czycy zwolnili Filipi?czyków, za? Amerykanów przenie?li do innego obozu - Cabanatuan.
W tym obozie Amerykanie zostali zmuszeni do niewolniczej pracy przy wyr?bie d?ungli i budowie lotniska. G?ód, choroby, nieludzkie traktowanie i tortury zbiera?y krwawe ?niwo. Prób ucieczki by?o niewiele. Razem z ka?dym niedosz?ym uciekinierem Japo?czycy zabijali 10 losowo wybranych wi??niów. Wszyscy musieli najpierw wykopa? sobie groby na oczach wszystkich wspó?towarzyszy niewoli.
Gehenna trwa?a prawie trzy lata.
W pa?dzierniku 1944 roku przy ?yciu zosta?o niewiele ponad 2000 Amerykanów. Oko?o 1500 z nich przetransportowano do Japonii. W obozie zosta?o 511 je?ców zbyt s?abych, by ruszy? si? gdziekolwiek.Ci wi??niowie mieli po 20-25 lat...W tym samym czasie losy wojny w Europie by?y ju? przes?dzone. Oczy ameryka?skich sztabowców zwróci?y si? ponownie na region Pacyfiku.
Dnia 9 stycznia 1945 roku genera? Mac Arthur spe?ni? swoj? obietnic? i wróci? na wysp? Luzon na czele 175 tysi?cy ?o?nierzy.
Sprawa uwolnienia je?ców zosta?a potraktowana priorytetowo. MacArthur obawia? si?, ?e Japo?czycy na wie?? o zbli?aj?cej si? ofensywie natychmiast ich wymorduj?. Postanowi? przeprowadzi? niezwykle ?mia??, bezprecedensow? operacj? uwolnienia je?ców przy pomocy niewielkiej grupy ?o?nierzy-strace?ców. Co najdziwniejsze - dowództwo nad t? operacj? powierzy? cz?owiekowi, który dot?d nie walczy?.
Henry Mucci urodzi? si? w marcu 1911 roku w Bridgeport w stanie Connecticut w rodzinie w?oskich emigrantów. Po uko?czeniu liceum wst?pi? do Akademii Wojskowej West Point, któr? uko?czy? w roku 1936.
Or?em w nauce raczej nie by? - uko?czy? Akademi? z 246. lokat?...
Mianowano go dowódc? 98. Batalionu Artylerii Polowej stacjonuj?cego na Nowej Gwinei. By?a to przestarza?a formacja, której zadaniem by?o transportowanie haubic kaliber 75 przez trudny teren na grzbietach mu?ów i koni. Za aprobat? dowództwa Mucci postanowi? ca?kowicie zmieni? charakter jednostki. Tragarzy dzia? przekszta?ci? w komandosów. Tak narodzi? si? 6. Batalion Rangersów.Na ?rodku Pu?kownik Henry MucciZ pocz?tkiem 1944 roku rozpocz?? si? morderczy trening nowej jednostki. W parnej nowogwinejskiej d?ungli ?o?nierze ?wiczyli sztuk? survivalu, walk? wr?cz, przygotowywanie zasadzek, sprawno?ci minerskie itp. Mucci doprowadza? ich do granic wytrzyma?o?ci zmuszaj?c do kilkudziesi?ciokilometrowych forsownych marszów przez góry Nowej Gwinei. Wielu z nich nie wytrzyma?o trudów szkolenia i zrezygnowa?o na w?asn? pro?b?. Trening przetrwa?o oko?o pi?ciuset. Na pocz?tku szczerze nienawidzili Mucciego, jednak z czasem zacz?li go szanowa?. Kiedy szkolenie si? zako?czy?o byli gotowi pój?? za swoim dowódc? w ogie?.
W styczniu 1945 roku batalion otrzyma? samobójcze zadanie - oswobodzenie ponad pi?ciuset ameryka?skich je?ców z obozu Cabanatuan po?o?onego kilkadziesi?t mil za lini? frontu, w ?rodku terenu opanowanego przez Japo?czyków.
Na domiar z?ego tu? obok obozu przebiega?a ruchliwa droga, której japo?skie oddzia?y u?ywa?y do przegrupowywania si?."The Great Raid"


Pu?kownik Mucci wybra? do tego zadania 128 najlepszych rangersów. Wyruszyli 28 stycznia 1945 roku. Po drodze do??czyli do nich Filipi?czycy z antyjapo?skiej partyzantki. Po 24 godzinach marszu doszli do wioski Balincarin odleg?ej od obozu o 5 mil. Tam Mucci zarz?dzi? jednodniowy postój - zauwa?y? wzmo?ony ruch japo?skich wojsk i nie chcia? ryzykowa? dekonspiracji. To pozwoli?o rangersom odpocz?? przed akcj?. W tym samym czasie filipi?scy partyzanci zadbali o zaplecze. Zdobyli m.in. 25 wozów, na których planowano wywie?? os?abionych je?ców. Z braku zwierz?t poci?gowych wozy te musia?y by? ci?gni?te przez ludzi.
W nocy z 29 na 30 stycznia rangersi przeszli do osady Platero oddalonej od obozu o dwie mile, która sta?a si? ich punktem wypadowym do w?a?ciwej akcji.
Obóz Cabanatuan by? po?o?ony w odkrytym terenie poro?ni?tym niskimi krzakami. By doj?? do ogrodzenia rangersi musieli si? czo?ga? przez ponad 550 metrów ryzykuj?c, ?e w ka?dej chwili mog? zosta? zauwa?eni przez Japo?czyków z jednej z kilku wie?yczek stra?niczych. Mucci wpad? na pomys?, jak zminimalizowa? to ryzyko. Wezwa? drog? radiow? nocny my?liwiec P-61 Black Widow, który kilkakrotnie przelecia? nad obozem. Kiedy Japo?czycy zaj?ci byli obserwowaniem samolotu rangersi szybko pokonali odkryty teren i ukryli si? w rowie irygacyjnym ci?gn?cym si? wzd?u? ogrodzenia.
Atak rozpocz?? si? 30 stycznia o godzinie 19:45. Rangersi huraganowym ogniem z thompsonów zlikwidowali ?o?nierzy przy bramie i obs?ug? wie?yczek stra?niczych. Po wdarciu si? na teren obozu zniszczyli bazookami gara?e z czo?gami i rozpocz?li systematyczne przeszukiwanie baraków mieszkalnych zabijaj?c wszystkich napotkanych Japo?czyków.
W tym samym czasie filipi?scy partyzanci wysadzili most na drodze do miejscowo?ci Cabu, gdzie stacjonowa?o 800 japo?skich ?o?nierzy. Japo?czycy s?ysz?c odg?osy walki próbowali przyj?? z odsiecz?, jednak ich pojazdy musia?y zatrzyma? si? przed zniszczonym mostem. Wtedy Filipi?czycy si?gn?li po bazooki.
Rangersi tymczasem dotarli do baraków zajmowanych przez je?ców. Ich oczom ukaza? si? straszny widok. Amerykanie byli w?a?ciwie ?ywymi szkieletami. Wi?kszo?? le?a?a na pod?odze we w?asnych odchodach, niezdolna do wykonania najmniejszego ruchu. Niewielu potrafi?o utrzyma? si? na nogach. Poza tym byli w tragicznym stanie psychicznym. S?ysz?c strza?y pomy?leli, ?e to Japo?czycy zaczynaj? ich likwidowa?. Na widok rangersów wielu zareagowa?o panicznym strachem.
Uzbrojenie i umundurowanie rangersów ró?ni?o si? znacznie od tego, które znali.
Niektórzy za nic nie chcieli wyj?? ze swoich baraków. Tych trzeba by?o wyci?ga? si?? i wynosi? z obozu na r?kach. Byli tak wychudzeni, ?e rangersi nie?li ich na w?asnych plecach po dwóch na raz. Ewakuacja je?ców zako?czy?a si? oko?o godziny 23:00. W osadzie Platero za?adowano ich na wozy i pod os?on? nocy ruszono w drog?. Nast?pnego dnia ko?o po?udnia napotkali pierwsze oddzia?y ameryka?skie.
To niewiarygodnie, ale podczas ca?ej akcji poleg?o tylko dwóch rangersów. Japo?czykow zgin??o ponad pi?ciuset.Po akcjiGenera? MacArthur odznaczy? wszystkich uczestników Wielkiego Rajdu, jak do dzisiaj nazywa si? t? ?mia?? akcj?.
Henry Mucci po powrocie do domu by? traktowany jak bohater narodowy. W 1947 roku o?eni? si? i doczeka? czwórki dzieci. Podj?? prac? w jednej z firm naftowych i zosta? jej przedstawicielem w Indiach.
Pu?kownik Henry Mucci zmar? 20 kwietnia 1997 roku w swoim domu w Melbourne na Florydzie.

Biszop

?ród?o: Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj? Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia MG 42 by MG Schutze Radio ASG Tajna bro? Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,033
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:80,572
W tym miesiącu:990,857
W tym roku:5,860,354
Wszystkich:54,348,758
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: