Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:23
Zachód słońca: 18:02
Dzień trwa:
11 Godzin 38 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Panzerfaust IV zbli?a si? du?ymi krokami...
Najpierw zacznijmy od artyku?u:
"Autor: Anna_M Tytu?: Bro?, mundury, survival i walka. To jest to co ich kr?ci! (wideo)

W pe?nym ekwipunku nie odró?niaj? si? od ?ció?ki w lesie i trzeba mocno si? przyjrze?, ?eby w ogóle ich zauwa?y?.

To, ?e s? na rmiejscówcer1; zdradzaj? odg?osy wystrza?ów, flary dymne i wykrzyczane s?owo: rDosta?em!r1;. Mimo ?e w grze strzelaj? do siebie i rywalizuj?, na co dzie? s? przyjació?mi, których ??czy wspólne hobby, sport r11; rairsoftr1;.

W szczeci?skiej grupie J.S.P. Sfora jest m.in. policjant, grafik komputerowy, studentka Akademii Sztuk Pi?knych, agent ubezpieczeniowy. Raz w tygodniu zostawiaj? w domu garnitury, teczki z ksi??kami czy rozliczenia i wk?adaj? wojskowe mundury. Nikt nie przypuszcza?by, ?e po godzinach rekonstruuj? niemieckie wojska Bundeswehry przy okazji ?wicz?c tzw. rzielon? taktyk?r1;.

Broni na ulicy nie zobaczysz

Na ramieniu wisi bro?, w kaburze jest nó?, na piersi kamizelka, na g?owie he?m, oczy chroni? specjalne okulary... Wszystko prawdziwe, niektóre mundury pochodz? nawet z demobilu ( u?ywane po wyj?ciu z wojskowego u?ycia), sprz?t ze specjalistycznych sklepów militarnych. To w co si? bawi? to rairsoftr1; (z ang. air r11; powietrze soft- mi?kki).

Ta gra - tak?e sport pochodzi z Japonii. Tam po drugiej wojnie ?wiatowej Japo?czyków obowi?zywa? zakaz u?ywania broni, dlatego by si? szkoli? u?ywali replik r11; pistoletów i karabinów na kulki, które strzelaj? na zasadzie podobnej do wiatrówki, jednak z mniejsz? moc?.

Sama replika karabinu wygl?da jak prawdziwa bro?. Na szcz??cie mo?e jedynie zostawi? po sobie bolesnego siniaka, nie robi wi?kszej krzywdy.

- Karabiny, którymi si? pos?ugujemy to G 36, s? to repliki broni, które zamiast prawdziwych nabojów maj? specjalne kulki r11; opowiada Radek pseudonim rKostuchar1;, jeden z 12 cz?onków grupy, grafik komputerowy w agencji reklamowej. r11; To ?wietna zabawa i sposób na odstresowanie. Zawsze interesowa?y mnie militaria, cz?onkostwo w grupie J.S.P. Sfora pozwala na realizacj? zainteresowa? i dobr? zabaw?. Ludzie na mie?cie widz?c nas umundurowanych, u?miechaj? si? i rzuconym w przej?ciu s?owem odsy?aj? w ?artach do Afganistanu. Zobaczy? mog? jedynie mundury. Nie obnosimy si? z broni?. To nasza zasada. Repliki trzeba nosi? w futerale lub schowane w torbie, nie chcemy nikogo straszy?.

J jak jedno??, S jak szybko??, P jak precyzja

To wyró?nia szczeci?sk? Sfor? od innych grup o tej nazwie dzia?aj?cych w Polsce. S? przyjació?mi i zawsze w walce z innymi oddzia?ami dzia?aj? dru?ynowo (st?d rjedno??r1;), musz? by? te? szybcy, by unika? strza?ów rnieprzyjacielar1; i precyzyjni by dobrze obiera? cel.

J.S.P. Sfora powsta?a w 2005 roku i jako jedyna taka grupa w Szczecinie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem (od trzech lat).

- Wszystko zacz??o si? od grupy studentów zaciekawionych rairsoftemr1; r11; opowiada prezes stowarzyszenia Dawid - rMadogr1;. - A ?e byli?my studentami, biednymi studentami, to zale?a?o nam na tym, by nie wydawa? du?o pieni?dzy. Sprz?t musia? by? po prostu tani i dobrze maskuj?cy. Sam ASG (bro? u?ywana w AS) zainteresowa?em si?, kiedy w sklepie zobaczy?em replik?. Spodoba?a mi si?, ale by?em gówniarzem i nie mog?em sobie takiej kupi?. Zainteresowanie wygas?o na par? lat, by potem od?y?, gdy przez przypadek kolega rG?sar1; przyniós? tani? replik? broni tzw. G36. Kiedy zobaczy?em j? na ?ywo, wiedzia?em, ?e trzeba koniecznie zorganizowa? jak?? grup?, by móc pou?ywa? ten sprz?t.

Ka?dy musi mie? mundur, kamizelk?, buty, karabin, obowi?zkowo te? okulary, które maj? chroni? oczy przed ?wiszcz?cymi kulkami. Obowi?zuj?cy kamufla? to tzw. flecktarn. Magazynki i inny sprz?t wszyscy staraj? si? mie? taki sam. To wzmacnia si?? grupy na polu bitwy z innymi maniakami airsoftu. Kiedy kogo? w czasie gry dosi?gnie kulka, g?o?no krzyczy rdosta?emr1; i zawiesza na ramieniu czerwon? chustk?.Zabierz palec ze spustu

Spotykaj? si? raz w tygodniu, najcz??ciej rmiejscówk?r1; jest dawna noclegownia dla nietoperzy w Puszczy Bukowej. Nie ma chyba niedzieli, kiedy mi?dzy pagórkami nie mo?na by?oby zobaczy? kryj?cych si? w pe?nym ekwipunku cz?onków Sfory. Biegali po lesie w niedziel? Wielkanocn?, podobno nie omijaj? te? sylwestra, je?li ten wypada w niedziel?.
W tym roku przed ?wi?tecznym ?niadaniem wielkanocnym ca?? noc sp?dzili w lesie rekrutuj?c jednego z kolegów. To powa?ana procedura. Wymaga od rekruta wytrzyma?o?ci, umiej?tno?ci survivalowych. Dopiero, kiedy przejdzie wszystkie próby, których szczegó?y pozostaj? tajemnic? Sfory, mo?e oficjalnie wst?pi? w szeregi i do munduru przyszy? sobie emblemat grupy przedstawiaj?cy trzy psy.

Na pocz?tku przygody z airsoftem bywa?o, ?e dobr? zabaw? przerywali panowie w granatowych mundurach. Wzywani przez zaniepokojonych okrzykami i wystrza?ami przechodniów policjanci, szybko orientowali si?, ?e strza?y i ha?asy to tylko zabawa. Cz?sto zaciekawieni airsoftem wypytywali o szczegó?y tej gry. Kolegom po fachu najlepiej przybli?y? mo?e to Jakub.


NapoleonFaust 2009 Wielki Fina?


- Strzela?em si? w Sforze zanim wst?pi?em do policji r11; opowiada Jakub pseudonim rAugustr1;. r11; Teraz zabaw? traktuj? te? troch? jak trening. Utrzymanie fizycznej kondycji, ?wiczenie celno?ci itp. to wszystko bardzo si? przydaje. Jednak nie mo?na tego porówna? do prawdziwych interwencji. W grze przede wszystkim nie towarzyszy strach o w?asne ?ycie. Nie ma takiego niebezpiecze?stwa.

Karabiny r11; repliki broni w jakie wyposa?ona jest ca?a grupa mo?na kupi? ju? za ok. 500 z?. Ca?y ekwipunek mo?e kosztowa? od oko?o 2 tys. z? a nawet pi?? razy wi?cej. Strzelaj? do siebie m.in. z M 4, P 90, G 36, MP 5. Mimo ?e repliki maj? kulki obchodzi si? z nimi jak z prawdziw? broni?. Trzeba j? czy?ci? z piasku i wody, konserwowa?r30;

- Palca na spu?cie si? nie trzyma! r11; dostaje reprymend? od rMadogar1; jeden ze rsforowiczówr1;, który w rozmowie niepewnie trzyma bro?. r11; AS to zabawa, ale ze wzgl?dów bezpiecze?stwa obowi?zuj? w niej pewne zasady r11; od razu t?umaczy.


Sfora kr?ci trailer

Jedyn? kobiet? w grupie jest Marta pseudonim rMayerr1;. Ch?opcy jej nie oszcz?dzaj? i traktuj? na równi. Tak samo jak wszyscy musia?a przej?? rekrutacj?.

- By?o ci??ko, nie by?o forów r11; wspomina z u?miechem rMayerr1;. r11; Po nocnym marszu na pami?tk? zosta?y mi tylko zdarte do krwi stopy. Podczas spotka? i strzelanek to chyba jednak ja najcz??ciej dostaj? po ty?ku. Cz??ciej jestem atakowana, ale w ogóle mnie to nie zniech?ca.

Kiedy Marta odk?ada na pó?k? karabin, studiuje na Krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych.

- Robi? ró?nego rodzaju animacje multimedialne r11; dodaje. r11; W lesie odpoczywam i dobrze si? bawi?. W AS gra niewiele pa?, s? te? spore k?opoty ze znalezieniem np. odpowiedniego rozmiaru butów.

W sierpniu grupa zorganizuje czwarty ogólnopolski zlot o nazwie Panzerfaust. Na kilka dni zjad? si? wtedy do Szczecina oddzia?y AS z ca?ego kraju i rozegraj? wielk? wojn? na kulki. Szczecinianie spotkali si? w ostatni? niedziel? w lesie wyj?tkowo nie po to, by znów si? rpostrzela?r1;, ale by nakr?ci? zwiastun zapowiadaj?cy ten zlot. Leje si? na nim krew, s? wystrza?y i narastaj?ce napi?cie a to tylko przedsmak wydarze?, które jeszcze przed nami.

Tak Sfora kr?ci?a trailer- Karabiny, którymi si? pos?ugujemy to G 36, s? to repliki broni, które zamiast prawdziwych nabojów maj? specjalne kulki r11; opowiada Radek pseudonim rKostuchar1;, jeden z 12 cz?onków grupy, grafik komputerowy w agencji reklamowej (na zdj?ciu z prawej obok rAugustar1;). r11; To ?wietna zabawa i sposób na odstresowanie.


Film zapowiadaj?cy zlot kr?ci? rMadogr1;. Do pomocy poprosi? tak?e inne jednostki rekonstrukcyjne wojsk. Byli np. ch?opcy ze szczeci?skiego B.R.o S.Efekt nagra? b?dziecie mogli zobaczy? na stronie internetowej J.S.P. Sfora lub na www.mmszczecin.pl, gdzie dodatkowo znajdziecie uj?cia z planu zdj?ciowego.Z lewej "August", "Kostucha"

"
Po tek?cie zawrza?o. Komentarzy pojawi?o si? bez liku. Przepychanki s?owne i k?ótnie, ale nikt nie postara? si? wyt?umaczy? czym jest ASG i jakie s? jego formy. Jakie mog? by? i w jakim kierunku zmierza?.

Pad?y mi?dzy innymi teksty:
"Kolimator napisa?: Widz? tutaj pewn? zale?no??... Wszyscy do tej pory wypowiadaj?cy si? uznali, ?e to niepowa?ne, dziecinne, natomiast wszyscy, którzy si? w to bawi? nazywaj? swoich oponentów zazdro?nikami, ignorantami, lud?mi z ograniczonymi kontaktami towarzyskimi, obrzyguj?cymi jadem, zawistnymi lud?mi...
Trudno mi teraz traktowa? powa?nie osoby staraj?ce si? przedstawi? swoje hobby z dobrej strony, bo trudno mi jest uwierzy?, ?e ca?y przekrój spo?ecze?stwa u?ywa takich ?enuj?cych kontrargumentów.

A propos dosy? niskich lotów stwierdzenia: "Wylewanie ?alu zza monitora ?e kto? ma wol? i ch?ci ?eby wstawa? rano w weekend i pobiega? na ?wie?ym powietrzu, a samemu siedzie? na ty?ku i klepa? w klawiatur?, jest ciut ?enuj?ce. "

Ja te? uwa?am, ?e latanie samopas w weekend jest niepowa?ne, ale nie sp?dzam swojego wolnego czasu w sobot? przed monitorem, ale z ?on? i dzie?mi. Nie wyobra?am sobie, ?eby jedyny wolny czas w tygodniu sp?dzi? bez mojej rodziny. Wida? mamy troch? inne wizje bycia ojcem i domowego ogniska. Wypraszam sobie u?ywania takich g?upich argumentów je?eli tak naprawd? zielonego poj?cia si? nie ma co robi w swoim wolnym czasie Twój oponent.
Zamaskowane przes?ania dotycz?ce stanu finansowego drogi kolego kulturalnie wsad? sobie w buty aby przykry? s?om?, która Ci wystaje, bo jak sam zauwa?y?e? przekrój spo?ecze?stwa jest ró?ny i sta? na tak? zabaw? ka?dego. Pozdrawiam serdecznie "

"BlackElanor napisa?a: i tyle. Có?... Ja raczej proponuj? przes?ucha? sobie piosenk? Closterkeller- Nie tylko gra. O dzieciach gier typu Counter Strike i innych. Proponuj? si? swoim dzieciom przypatrze?,bo niestety, agresja w nich ro?nie zamiast gasn??... "

K?ótni i przepychanek nie by?o ko?ca, zw?aszcza "ping-pong" Kolimatora z u?ytkownikiem Zjadam Komentarze. Walki sumo w b?ocie :) "Pi?kny" widok nie s?u??cy jednak wyja?nieniu jednak o co tak na prawd? chodzi.

...a zapasy by?y takie ?adne.


Mario napisa?:

"Wiele armii na ?wiecie u?ywa replik ASG do treningów. Replik broni krótkiej u?ywa np. stra? graniczna do treningów CQB. Kolega, który jest medykiem i ratowa? nie raz ?ycie kolegów w Iraku, a teraz w Afganistanie uwa?a, ?e do?? ma?y dystans walki podczas ?wicze? ASG pozwala mu lepiej porusza? si? w terenie zurbanizowanym. Adrenalina i urazowo?? oraz wiele innych aspektów stawia ASG w jednej p?aszczy?nie z innymi sportami extremalnymi. ?wiczenia obejmuj? cz?sto parodniowe patrole z oporz?dzeniem ok. 35kg i wi?cej. Bytowanie czy survival. Prac? w dru?ynie /tzw, team building/. ?wiczenia obejmuj? równie? pomoc medyczn?, a wielu maniaków ASG ko?czy specjalne szkolenia pomocy medycznej z certyfikatami. Treningi technik linowych, przetrwania, udzielania pomocy, cz?sto maniacy ko?cz? treningi, które organizowane dla s?u?b wojskowych. Cz?sto jest to pocz?tek drogi m?odych rekrutów jednostek specjalnych, lub podnoszenie poziomu, umiej?tno?ci i sprawdzenie siebie przed przyst?pieniem do takowych. Taktyka zielona cz?sto ?wiczona pod czujnym okiem wojskowych instruktorów. Taktyka CQB cz?sto ?wiczona pod czujnym okiem s?u?b policji. Techniki linowe ?wiczone pod czujnym okiem instruktorów. Techniki pomocy medycznej ?wiczone pod czujnym okiem instruktorów s?u?b medycznych. Nauka radiokomunikacji i wykonywania zada? wg. szczebla dowodzenia, opanowanie logistyki dzia?a? w ci??kich warunkach. Jak my?licie czy tyle czy wi?cej potrafi np. Gwardia Narodowa w Stanach Zjednoczonych? Jak my?licie czy tacy ludzie, gdyby istnia? nie teoretycznie, a praktycznie system podobny jak Gwardia Narodowa w Polsce, byliby przydatni. Ka?dy wie ile "zarabiaj?" ludzie z Ochotniczej Stra?y Po?arnej. Zapewne tyle "zarabialiby" maniacy ASG dzia?aj?cy w Polskim odpowiedniku Gwardii Narodowej /taki system istnieje tylko na papierze bo nie ma ?rodków na pe?n? realizacj?/. Jednak jedni i drudzy robi? to z pasji. Jak my?licie czy koledzy z za klawiatury, cz?sto krytykuj?cy t? "zabaw?" lepiej potrafiliby si? zachowa? od ostrza?em lub w warunkach kiedy trzeba pomóc ludziom podczas powodzi, wypadku samochodowego itp. ? Podczas manewrów ASG cz?sto maniacy maj? wi?ksz? styczno?? z symulacj? i pozoracj? pola walki ni? niejedna jednostka wojskowa, która w magazynach trzyma sprz?t "?eby si? nie popsu?, a ja mam na stanie to nie wydam, bo b?d? odpowiada?", albo nie maj? po prostu na to ?rodków. Cz?sto maniacy ASG maj? lepsze wyposa?enie oraz bardziej zaawansowane szkolenia z zakresu taktyki ni? nie jeden ?o?nierz Polskiej Armii. Koledzy z Armii którzy trenuj? z maniakami ASG cz?sto o tym wspominaj?. Wielu po?ród maniaków ASG jest mundurowych, którzy maj? za sob? wiele interwencji czy misji.

Pomy?le?, ?e kto? pojedzie na niby "survival" z pracy, taki integracyjny i si? chwali, ?e jest taki hero. Niech pomy?li, ?e cz?sto ten "survival" dla pracownika miesi?ca prowadzi w?a?nie maniak ASG, który ?mieje si? w duchu z nieudolno?ci owego "pracownika miesi?ca". Cz?sto to w?a?nie owi maniacy ASG s? instruktorami, organizatorami wielu imprez z których Wy korzystacie. Maj? uprawnienia i podejmuj? nie tylko ryzyko za siebie, ale i ponosz? je za Was. Ucz? odpowiednich zachowa?.

Dodam, ?e podstawowymi zasadami ASG jest: honor i uczciwo??. My?l?, ?e w czasach kiedy ZHP nie dzia?a ju? tak pr??nie, te w?a?nie cechy lepiej wpaja? m?odzie?y podczas spotka? ASG, ni? obserwowa? "m?odzie?" pij?c? wino w bramach, kradn?cych lusterka i bawi?cych si? jeszcze ciekawiej z tabletkami gwa?tu po inne "ciekawe" eksperymenty. Je?li jeste? rodzicem, jak? drog? wybra?by?/wybra?aby? dla swojego dziecka. W dobie braku autorytetów, lepiej ?eby m?odzi widzieli autorytet w starszym koledze z ASG trenuj?c w lesie ni? starszym koledze, który "wyszed?" trenuj?c drobne kradzie?e i sprawdzaj?c co oznacza s?owo "galerianka" /poniewa? i dziewczyny na równi z facetami dziel? losy ASG maniaków/. Hmmm... "

...po czym umilk?o ca?e towarzystwo.


Marduk dopisa?:
"no có? jak to napisa? mój przedmówca Mario

niektórzy lubi? siedziec przed telewizorem inni wol? i?c na piwo do knajpy a s? te? ludzie którzy wol? skoczyc sobie do lasu i pobawic si? w wojsko

wg niektórych ASG niewiele ró?ni si? od paintballa choc wed?ug samych zainteresowanych stron jedno nie ma nic wspólnego z drugim. ale dlaczego nikt nie mówi o z?ym wp?ywie paintballa na m?odzie? ? tam przecie? te? s? dost?pne repliki broni tak jak w ASG i te? podobnie si? je obs?uguje. dlaczego np nikt nie ma nic przeciwko druzynom ZHP które wspó?pracuj? min z stra?? graniczn? ? przecie? to jest niezdrowe zachowanie tam przecie? niekiedy stra?nicy pozwalaja dziecku dotkn?c PRAWDZIWEJ BRONI !!! ;-)

ja osobi?cie ju? pare lat "bawi? si?" w ASG. przez jaki? czas mia?em przyjemno?c prowadzic tak? dru?yn? w klubie garnizonowym w jednym z miast i powiem ?e obserwuj?c to jak zachowuje si? m?odzie? zaraz po do??czeniu ekipy i jak cz??c z nich zacze?a odchodzic do innych dru?yn w poszukiwaniu czego? wi?cej (niestety ze wzgl?du na ograniczenia prawne nie mogli?my zaproponowac wszystkich atrakcji ASG) jak to z roztrzepanych przepraszam za s?owo gówniarzy stawali si? w miare odpowiedzialnymi nastolatkami wydaje mi si? ?e jest to dobry sposób na to by takie osoby nauczy?y si? wykonywania rozkazów i sumiennego wykonywania obowi?zków a nie picia browara pod budk? z piwem

ale z reszt? co ja tam wiem jestem doros?ym facetem który biega po lesie z pistoletem na kulki i bawi si? w wojsko ;-) "
... i wszyscy ?yli d?ugo i szcz??liwie.

Moim zdaniem brakowa?o przede wszystkim rzetelnej informacji. Je?li kto? kojarzy symulacj? pola walki to tylko z "malarzami". My?l?, ?e w czasach kiedy ASG zaczyna robi? si? w do?? szybkim tempie popularne, warto opowiedzie? ludziom co to jest. Cho?by przez dzia?ania takie jakie zrobili S.H.A.F.T. ASG TEAM USTKA na "Front Line". Pokaza? ludziom na spokojnie, wyja?ni? ró?nice mi?dzy Paint Ballem. Redaktor by? zafascynowany tematem. Co wi?cej, odkry? w telegraficznym skrócie czym jest ASG. Airsoftgun jest pasj?, czy hobby wielu tysi?cy, a na ?wiecie wieluset tysi?cy ludzi. Jest w pewnym stopniu ruchem spo?ecznym o bardzo du?ym zasi?gu. Maniaków ASG nie brakuje na ca?ym ?wiecie. Je?li co? robi? setki i tysi?ce, setki tysi?cy to o czym? ?wiadczy.


?ród?o cytowanych tekstów z Portalu Moje Miasto: http://www.mmszcz...ry=magazyn
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:39:58
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Wrzesień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Odda? r?k? Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Survival Zbrojownia Szkolenie Certyfikowane Taktyka zielona Skarby... KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,687
Wczoraj:37,937
W tym tygodniu:89,708
W tym miesiącu:844,837
W tym roku:4,860,359
Wszystkich:53,348,763
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: