Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

FRONT LINE 2010

FRONT LINE 2010 USTKA 28-30 MAJA Autor: Jacek W dniach 28-30 maja odby? si? zlot ASG FRONT LINE USTKA 2010. Ekspedycja Koalicji Pó?noc pojecha?a w sk?adzie siedmiu osób: Mario.75, Dantee, Fubar, Sebi, Jacek, Stig oraz Fabio. Godnie reprezentowali?my na zlocie nasz? Koalicj? Pó?noc rozs?awiaj?c jej dobre imi?. Pragn? teraz opowiedzie? jak przebieg? zlot krok po kroku.

Blisko godziny siedemnastej, w pi?tek 28 maja, delegacja Koalicji Pó?noc wyjecha?a do Ustki na zlot ASG FRONT LINE wyruszaj?c z Koszalina. Sama podró? by?a spokojna, natomiast kiedy zbli?ali?my si? do celu, mieli?my nieco problemów z odnalezieniem miejsca zlotu. Pocz?tkowo wjechali?my w poln? drog?, po telefonie do Ediego okaza?o si?, ?e to nie ten kierunek oraz, ?e powinni?my si? kierowa? w stron? ronda, za rondem prosto. Zgodnie z instrukcjami pojechali?my prosto... i gdzie wjechali?my? Na teren jednostki wojskowej, bez ?adnego problemu przekroczyli?my szlaban i wjechali?my na ten teren. Ku zdumieniu ?o?nierzy uda?o nam si? wydosta? i w ko?cu dojechali?my na w?a?ciwe miejsce zlotu

Wjechali?my na du?? polan?, która ze wszystkich stron by?a ogrodzona. To te? by? teren jednostki wojskowej. Na ?rodku polany pali?o si? ognisko i porozstawiane by?y namioty. Organizator Edie wraz z reszt? ekipy SHAFT powita? nas wr?czaj?c identyfikatory. Powoli zacz?li?my si? rozpakowywa? i rozstawia? Quechu’y. Teren off-game (polana) bardzo si? nam podoba?. Po rozstawieniu wszystkich rzeczy, udali?my si? na kie?baski w stron? ogniska, gdzie ju? wcze?niej siedzia?o wielu naszych kolegów i kole?anek. Po upieczeniu kie?basek i po d?ugich lu?nych rozmowach, Jacek, Stig i Fabio udali si? na zwiedzanie otaczaj?cego nas terenu. Jak si? okaza?o w lesie znajdowa?y si? ró?nego rodzaju budowle wojskowe takie jak dzia?obitnie, wie?e obserwacyjne i punkty dowodzenia. Ogólnie teren rozgrywki rewelacja, niebezpieczne miejsca dobrze oznakowane, las g?sty, a do tego mogli?my korzysta? z wcze?niej wymienionych stanowisk wojskowych.

Po d?u?szym czasie sp?dzonym przy ognisku Koalicja Pó?noc postanowi?a si? wybra? ca?? dru?yn? nad morze, zwiedzaj?c przy tym teren rozgrywki. Co prawda by?a to ju? godzina ok. dwunastej w nocy. Czekali?my chwil? na jednego z naszych ?o?nierzy po czym ruszyli?my w teren ?wicz?c przy tym troszeczk?, poniewa? postanowili?my i?? nie u?ywaj?c latarek, a jedynie polega? na koledze z przodu. Przedzieraj?c si? przez las i zwiedzaj?c przy tym stanowiska wojskowe doszli?my do ogrodzenia, które nas oddziela?o od drogi w stron? pla?y. Id?c wzd?u? niego natkn?li?my si? na wystarczaj?c? dziur?, aby móg? zmie?ci? si? tam cz?owiek. Niestety wystaj?ce kawa?ki drutu zrani? jednego z naszych ?o?nierzy Fubara, rozcinaj?c mu nos. Po wst?pnym zatamowaniu rany, ruszyli?my w stron? pla?y. Na miejscu ustalili?my wst?pn? taktyk? i plany na sobotnie rozgrywki. ?artom i rozmowom nie by?o ko?ca. ?wietna atmosfera utrzymywa?a si? równie? w drodze powrotnej. Zgubili?my nieco nasz? poprzedni? ?cie?k?, wchodz?c g??biej w las. Potrzebny by? nawet w pewnym momencie kompas, jednak po chwili i obraniu dobrego kierunku uda?o nam si? wyj?? naprzeciw bramy wjazdowej do naszej polany. Siedzieli?my jeszcze troch? przy ognisku po czym udali?my si? do namiotów.

W sobot? rano najwcze?niej wsta?em ja czyli Jacek, bowiem by?a to godzina 3:20 bodaj?e. Uda?em si? w stron? ogniska, gdzie siedzia?y jeszcze cztery osoby, w tym Dominika, Dymek i Borek. Po nieca?ej godzinie poszli oni spa?, ja natomiast siedz?c chwile przy ognisku postanowi?em posprz?ta? teren zlotu, panowa? tam bowiem niez?y ba?agan. Po ustawieniu wszystkich krzese?ek, ?aweczek i po posprz?taniu ?mieci zobaczy?em, ?e co niektórzy uczestnicy zlotu zaczynaj? si? budzi?. Ja ca?y czas dok?ada?em do ogniska. Oko?o godziny ósmej wsta? Stig, a zaraz po nim dowódca Mario. Po up?yni?ciu kolejnej godziny wstali prawie wszyscy. Zrobili?my sobie ?niadanie, co niektórzy kaw? czy herbat?. Po tym byli?my gotowi na rozgrywk?.

Podczas zlotu FRONT LINE mieli?my okazj? dowiedzie? si? o historii otaczaj?cych nas fortyfikacji poprzez zwiedzanie ich wraz z przewodnikiem. Na pewno wi?kszo?ci ta wycieczka bardzo si? podoba?a tym bardziej, ?e powinni?my dba? o wiedz? m?odzie?y na temat otaczaj?cej nas historii.

Na godzin? 10:30 zaplanowano zebranie dowódców teamów przyby?ych na zlot. Niektóre ekipy nudz?c si? podczas czekania na rozgrywk?, posz?y si? troch? rozrusza? do lasu i przez to te? opó?ni?a si? godzina zebrania dowódców. Po jakim? czasie jednak otrzymali?my mapki i zadania. Po godzinie dwunastej ruszyli?my w teren, uprzedzaj?c to podzieleniem dru?yn. Za zadanie mieli?my uwolnienie genera?a Rogersa, który wi?ziony by? w budynku przy pla?y. Przeciwnicy wyruszyli pi?tna?cie minut przed nami. Wychodz?c z polany off-game ustawili?my si? w szyku i szli?my w patrolu cz??ciowo u?ywaj?c znaków niewerbalnych. Zauwa?yli?my kontakt po lewej stronie od naszej pozycji, po tym musieli?my si? podzieli? na ma?e oddzia?y. Dru?yna Rangers Koszalin os?ania?a ty?y i lew? stron? podczas natarcia na wroga. Ca?y czas utrzymywali?my kontakt radiowy z reszt? dru?yny. Poradzili?my sobie sprawnie w pierwszej cz??ci tej rozgrywki, natomiast potem by? ju? tylko wy?cig z czasem, aby uwolni? genera?a. Napotkali?my du?y opór ze strony przeciwnej podczas ataku na budynek, w którym znajdowa? si? genera?. Kilku naszych ?o?nierzy poleg?o w boju, niektórym natomiast uda?o si? podej?? dalej. Ja na przyk?ad zdo?a?em ju? wej?? do budynku, lecz w nieoczekiwanym momencie zza krzaków wy?oni? si? wróg strzelaj?c mi seri? po twarzy. Musia?em zej?? na respawn, a reszcie dru?yny równie? nie uda?o si? odbi? genera?a.

Druga cz??? tej rozgrywki mia?a polega? na tym, ?e teraz nasza dru?yna mia?a chroni? genera?a w bazie i nie dopu?ci? do jego odbicia. Rozstawili?my si? na pozycjach zabezpieczaj?c praktycznie ka?dy kawa?ek lasu ze wszystkich stron. Czekaj?c na wroga powoli zacz?li?my zmienia? pozycje. Zwiad naszej dru?yny utrzymywa? z nami ca?y czas kontakt radiowy i informowa? o swojej pozycji, ewentualnych kontaktach czy zauwa?onych sytuacjach. Po d?u?szej chwili oczekiwania wróg ruszy? do ataku z kilku stron. Jako i? byli?my przygotowani na atak z ka?dej strony pozosta?o nam czeka? na wi?ksze zbli?enie si? wroga do naszej pozycji. Snajperzy zaj?li miejsca na dachach jak i te? na wie?yczkach. Reszta ekipy rozstawi?a si? w lesie. Zacz??o si?. Wróg uderzy? od godziny szóstej, przemieszczaj?c si? na dalsze pozycje. Ostra walka toczy?a si? przez dobre kilkadziesi?t minut. Kulki przeszywa?y b??kitne niebo, a gracze zaci?cie bronili swoich pozycji. Uda?o si?! Przeciwnicy nie odbili w okre?lonym limicie czasu genera?a. Sumuj?c by? remis.

Po tych rozgrywkach wrócili?my na off-game posili? si? przed nast?pnymi cz??ciami rozgrywek. Niestety Jacek ze Stigiem musieli ju? wraca? do Koszalina. Reszta Koalicji Pó?noc zosta?a do ko?ca zlotu. Jak si? dowiedzia?em po naszym wyje?dzie nast?pi?y kolejne rozgrywki, tym razem bli?ej terenu dzia?obitni i innych fortyfikacji. Podobno by?o równie dobrze jak we wcze?niejszej rozgrywce. Wszystkim si? podoba?o. Po zako?czeniu tej akcji zaplanowano walki nocne.

W niedziel? nast?pi?o podsumowanie zlotu jak i te? po?egnania. Zdaniem prawie wszystkich uczestników zlot FRONT LINE USTKA 2010 wypad? bardzo dobrze. Zaplecze techniczne by?o znakomite. ?ywno?ciowe równie?, gdyby nie opó?nienie sobotniej rozgrywki to ca?o?? wypad?aby jeszcze bardziej rewelacyjnie. Nie wybaczalnym b??dem by? jednak brak ziemniaków na ognisko :) . Doszli do tego Sebi i Fubar z Koalicji Pó?noc. Organizatorzy zapowiadaj? kolejn? cz??? FRONT LINE. My natomiast ju? nie mo?emy si? doczeka?.

Autor: Jacek

 

Wcze?niejszy News z podsumowaniem Front Line 2010 przez uczestników: http://koalicjapo...admore=131

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom MG 42 by MG Schutze Nowe pistolety WP Tajna bro? Act od Valor Zmiana LIGA ASG Arctic Combat Niemcy zamykaj? Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,222
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:139,603
W tym miesiącu:1,049,888
W tym roku:5,919,385
Wszystkich:54,407,789
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: