Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Demony Wojny - T?uczewo 2010 - okiem Koalicji Pó?noc

Kwestia dojazdu. Dobrze, ?e spotkali?my po drodze Dodga i jaki? inny ca?kiem ciekawy Szwedzki pojazd wojskowy. Dzi?ki Kolegom dojechali?my na miejsce imprezy idealnie. Byli?my na tej miejscówce pierwszy raz i cho? mapa wskazywa?a punkt zjazdu, to wypada?o powiesi? kartk? na drzewie przy z je?dzie DW, bo trzeba by?o wjecha? spory kawa?ek w las. Pó?niej ju? zobaczyli?my kawa?ki ta?m, które wskazywa?y drog?. Techno t?umaczy?, ?e ju? czasu mu zabrak?o, a jak co? maj? do niego wszyscy tel. to poprowadzi.

Jeste?my teraz przy bardzo ciekawej kwestii. Czas przygotowania imprezy i co si? uda?o w tym czasie zrobi?, a na co czasu nie starczy?o. Podziwiam szczerze Technofili?, ?e mu si? chce. Je?li dobrze si? orientuj? Technofilia jest z Panther L?bork ;) . Przy pracy np. Remake IVO-JIMA II pracowa?o ok. 20 osób /pracowa?y najcz??ciej dwójki przy powierzonych zadaniach/, a rozstawia?o ca?o?? ponad 30-?ci osób i to nie tylko z Koalicji Pó?noc. Ka?dy pomaga?. Czy Panthery utkn??y w jakiej? pu?apce czasoprzestrzeni? Pomy?le?, ?e Techno przygotowa? imprez? sam, korzystaj?c przy wykonaniu technicznym z pomocy:
Klapi
Biko
ArabeskiPo prawej Dowódca Szkiji CinekPo co jest Team, niech ka?dy pomy?li. ?eby ?adnie wygl?da?, czy ?eby tworzy? spójn? si??. Chyba, ?e mia?o to dzia?a? na zasadzie: jak si? impreza Techno uda, to zrobi?y Panthery, jak by?a do niczego i pojad? po niej to wszystko zrobi? Technofilia? Hmmmr30; ;) Tak to mog?o z boku wygl?da? :) Zapewne jednak powód jest mniej skomplikowany i ociera si? o sformu?owanie rwe?my si? i zróbcier1; lub rr30;jak si? ju? zarumieni? to przewró? na drugi boczekr30; siebie?r1;. Jak ju? przy przewracaniu zarumienionego rtaktycznier1; ?o?nierza na drugi boczek, to nie by?o po pierwsze jak na wczasach bo teren by? trudny i jednocze?nie na tak ma?ym obszarze /mo?e z 2km d?ugo?ci na jakie? par?set metrów szeroko?ci/ kapitalnie zró?nicowany. Od g?stych zalesionych miejsc, po strome górki i dolin? z rzek?, któr? móg?by si? sam Desu przeprawiaj?c pochwali?. Po drugie pogoda dopisa?a wy?mienicie i chodzenie w cieniu wykonywali nie tylko Ci którzy wiedzieli, ?e tak si? powinno robi?, ale robili tak te? laicy, którzy mieli wyciskania siódmych potów dosy?.
Dlaczego poda?em mniej wi?cej zakres wyznaczonego pola walki: na ?adnej mapie nie by?o podzia?ki, dobrze, ?e mapa nawet jak nie ma po?udników to jest zorientowana najcz??ciej gór? do pó?nocy no i ?e nie by?o ?adnych anomalii magnetycznych, bo mo?na by?o mapy zorientowa? kompasem :)Pojazd który doprowadzi? Nas do celuOrganizatorzy: jak na jednego cz?owieka /z pomoc? paru osób przy rozstawianiu fortyfikacji/ i dopi?cia tylu elementów rozgrywki, oraz jakie? rmagiczner1; panowanie nad scenariuszem, to Techno da? rad?. Problem na imprezie stanowi?y mapy, których ja widzia?em trzy wersje. Najlepsz? mia? Fiszer, ale niestety jedn?. Rangers mia?o dwie mapki, wi?c jedn? zostawili?my Dowódcy Naszej Szkijskiej strony, ?eby si? koordynaty zgrywa?y przy podawaniu. Kontakt z Cinkiem mia?em telefoniczny, bo wszyscy /jaka? moda trójmiejska ?/ u?ywaj? PMRek marketowych, a nie Midlandów czy Motoroli z FRS. Na wszystkich wi?kszych imprezach jakich byli?my FRS rz?dzi?o, ale nic jako? sobie radzili?my. Wracaj?c do map to nast?pnym razem mo?e niech takie same wrzuci Org z tak? sam? siatk? /a przesuni?cia na mapach niech ew. robi? zainteresowani/ , niestety czasami Org musi my?le? za innych. Generalnie w pewien sposób Organizator musi przewidzie? wszystkie mo?liwo?ci, ??cznie z najbzdurniejszymi decyzjami Sztabu i mie? na to alternatywy w scenariuszu. Nasz Dowódca niestety nie bardzo ogarnia?, a do tego nie mia? reszty sztabu /wystarczy?o mie? mapist? z tymi wszystkimi mapami i jednostkami na nich, oraz RTO z kontaktem z Teamami w terenie oraz zapasowo tel. do nich/ oraz ustalony przede wszystkim ci?g dowodzenia, nie tylko w Sztabie, ale te? spisany w Teamach czy grupach walcz?cych. Cinek wyruszy? z Offgame na pozycje nie skrzykuj?c cz??ci swoich oddzia?ów. Ludzie jednak si? odnale?li i odprawa bez pomys?u te? jako? przebieg?a. Ustali?em has?o i odzew, które mia?y by? zmienione o 12:00AM. Mimo przekazania Dowódcom Teamów i skrzykni?tym niezrzeszonym, nie do ko?ca by?em przekonany czy ludzie z?apali o co chodzi z rdope?nieniemr1; oraz, ?e w ogóle wiedz?, ?e jest jakie? has?o i odzew. Teamami ?atwiej kierowa? ni? niezrzeszonymi i lepsza jest ich skuteczno?? o iler30;. ma si? z nimi kontakt i pozycjonuje na mapie.

Dobrze zabezpieczony teren, pobudowanych wiele fortyfikacji, bunkrów i ota?mowanych miejsc kluczowych w terenie. S?up trafostacji by? chyba jedynym nie oznaczonym elementem ;)
Rangers jako oddzia? SF oczywi?cie rozmieszczono do obrony s?upa na samym ko?cu mapy :) Taka taktyka zaskoczenia przeciwnika. Przyznam, ?e i Nas ten pomys? zaskoczy? :) Rozstawili?my si? zatem ko?owo, ufortyfikowali?my i czekali?my.Patol z 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC dosta? now? ksywk?: FIDELCinek jednak z czasem dawa? sobie coraz lepiej rad? jako dowódca. Rangers zacz?li by? wykorzystywani do walki oraz utrzymywania bardziej frontowych pozycji. Przekazywa?em ca?y czas Cinkowi informacje telefonicznie i czasem czu?em si? jak centrala telefoniczna, ??cz?c komunikaty od Naszego Szpiega Rajnholda z Task Force oraz informacje pozyskane z pola walki jak te? konsultacje z Cinkiem. Szpieg dawa? ostro rad?, a w momencie dostarczania do Szkiji sarinu, nawet rzwerbowa?r1; nast?pnego szpiega. Rozumiem, ?e Darecki z Black Widow http://www.blackw...g.fora.pl/ przeszed? z IFORu do Szkiji wg. scenariusza. W pewnym momencie jednak wojska Szkliji z dzia?a? pozycyjnych przeszli do ofensywy. By?o ostro, a Nasi cieszyli si? jak Rangers wpadali do akcji. Da?em si? namówi? dzie? wcze?niej, ?eby zabra? na teren walk M249. Fakt, ?e nie spodziewa?em si?, ?e b?d? ze r?winiakiemr1; lata? po taaaakich górkach, ale czego si? nie robi dla wsparcia i dla kondycji ;)Plakietka Demony WojnyMo?na by?o postawi? Respawn na ?rodku lub w miejscu, które mia?oby koncentrowa? walcz?cych np. jako miejsce wypadowe do realizacji zada?. Respawn, który by?by sta?y /bo ludzie i tak bywali cz?sto zakr?ceni jak t?umik na spr-ce/ ale móg?by by? przejmowany przez obydwie strony. Koalicjantom z Pó?nocy nie przeszkadza?o chodzenie na Respawn, cho? daleko. Mo?na by?o dzi?ki temu podziwia? na spokojnie przepi?kny teren rozgrywek i pogada? z innymi odstrzelonymi. Dla tych którzy nie byli dodam, ?e oprócz kart ran i Medyka, który pierwszy raz leczy?, potem ju? pozosta? Resp, wprowadzono ciekaw? zasad?. Mo?na by?o odci?gn?? rannego na 20m od trafienia. Wprowadzone jeszcze jedn? ciekaw? zasad? /rzadko bywa przydatna, ale to uk?on w stron? tych nieszcz??ników, którzy bez tej funkcji musieliby i?? na Respa/, chodzi mianowicie o In?yniera. Móg? on naprawia? zniszczone trafieniem karabiny. Rozumiem natomiast, ?e do rozbrojenia ?adunków potrzebny jest specjalista, jednak w przysz?o?ci do podk?adania ?adunków dobrze by?oby korzysta? ju? z regularnych. Je?li ju? idziemy w stron? Milsimów /a widz? tak? tendencj? w zamy?le Techno/ to wiadomo, ?e warto ludzi zapozna? i przyzwyczai? do pewnych tematów. Niech si? ludzie zara?? i nabior? ochoty na co? wi?cej, ale my?l?, ?e ju? warto by?oby wprowadzi? ograniczenia amunicyjne. To pozwala wi?cej my?le? i szuka? rczystegor1; strza?u, a nie sia? jak i ile popadnie. Nie oszcz?dza?em Minimi, ale zu?y?em ok. 1000bb. Nie wiem ile pozostali Rangers zu?yli Low-capów, ale te? raczej nie wiele. Ilo?? nie przek?ada si? przecie? na skuteczno??, a w?a?nie ograniczeniem amunicyjnym mo?na spowodowa?, ?e kto? prze?yje swoje pierwsze Discovery w ?wiecie ASG. Odkryje, ?e 3500 ammo starcza na tak d?ugo, ?e wydaje si? i? ko?ca nie wida? i po paru imprezach wreszcie worek z 3500bb si? sko?czy.
Jak jeste?my przy cudach i cude?kach to o Techno w jaki? przedziwny sposób rozmno?y? Nasze 15z? wpisowego. Jak on to zrobi?, ?e by?y za to materia?y na przygotowanie imprezy ??cznie z potrzebn? do paru zada? pirotechnik?, ta?mami, oznakowaniem stron oraz funkcji, znaczkiem zlotowym, oraz na koniec imprezy:
Przepyszny bigos, grochówka z kie?bas?, bu?eczki, kawa, herbata.


Na koniec imprezy po podsumowaniu przez Techno, odby?o si? losowanie nagród. Zaprosze? zarówno na imprez? nast?pn?, któr? ju? jest w planach Technofilii, jak te? na inn? imprez?, o której niebawem zapewne napiszemy....a wchody i zachody s?o?ca by?y ?adne. Po lewej Kole?anka, której przekaza?em wylosowan? nagrod?: Zaproszenie na nast?pn? imprez? Technofilii. Kole?anka pe?ni?a rol? "sierotki" losuj?cej nagrody, zatem nagroda za tak? prac? nale?a?a si?.
Technofilia
Technofilia ma taki power i ch?ci, ?e na pewno nast?pna impreza po Naszych uwagach b?dzie jeszcze bardziej dopracowana. Wypada?oby tylko, ?eby Team Panthery wspiera? swojego samotnego Techno walcz?cego z wiatrakami ;)
Poziom ostatnich imprez ASG w Naszym regionie ca?y czas pozytywnie ro?nie. Ci??ko jest Orgom o stworzenie imprezy, która w porównaniu z innymi b?dzie dobrze oceniona. Technofilii uda?o si? stworzy? imprez?, która wskoczy?a do tego szybko p?dz?cego BWPa. Ma?e niedoci?gni?cia przy zapale Techno i jego analizowaniu i wyci?ganiu wniosków to kwestie, które w przysz?o?ci Techno zapewne wykluczy, przy nast?pnych tworzonych przez siebie imprezach ASG. ?yczymy Techno nie s?abn?cego zapa?u i du?o r?k do pomocy!

Na koniec wypowied? znanych i lubianych uczestników ;)


Cytaty pochodz? z Forum Demonów Wojny: http://www.demony...47&start=0


Seba D-ca 13Pomorskiej Brygady Piechoty http://www.1rds.f...
rTo teraz ja i to tak szybko!
(+)
1. Bigosik przedni (grochówka sorki nie jad?em),
2. Integracja i mi?e towarzystwo kolegów i kole?anek z innych teamów zajefajne,
3. Teren SUPER (nó?ki mi odmawia?y pos?usze?stwa ok. godz 13.00, ale tak powinno byc),
4. Brak T1000, przynajmniej ja si? nie spotka?em z takowym zjawiskiem,
(-)
1. brak oznakowania zjazdu z drogi g?ównej ( Techno... i nie t?umacz si? ?e by?y na forum mapki-ja dojazdowej nie znalaz?em ), mia?em szcz??cie ?e jecha?em za Klapim
2. du?e odleg?o?ci do respów, jeden mo?na by?o zrobi przeno?ny,
3. zbyt du?o zrzutów i ?a?enia po lesie a zbyt ma?o BBkotaktu (to ?a?enie doprowadzi?o do spadku morale i szybszego zej?cia co niektórych kolegów na OFFa szybciej, w zrzutach powiniene? dac WOD? na uzupe?nienie cameli, a nie jakie? plastikowe puszki)
4. zbyt du?a ilo?c szpiegów/zdrajców - Techno... powycina?e? nam samych najlepszych i najbardziej zgranych ludzi.
5. Moj dobry kolega Mario mia? do mnie pretensje i? nie spotkali?my si? na przeciw siebie ;) r1;


Panamata D-ca IFOR na Demonach Wojny:

rCo do wyniku to uwa?am ?e przegrali?my z kretesem mimo heroicznej walki ch?opaków z tasku i osób blisko mojej osoby No ale je?eli org robi na potrzeby scenariusza z 1/4 IFOR zdrajców a nast?pne 1/4 dogorywa po sobotniej imprezie to o czym my tu piszemy Po prostu mission impossibler1;...a Harper z 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zostanie ojcem!Dodam, ?e KOALICJA PÓ?NOC nie dok?ada?a stara? sobotniego wieczora, aby wojsko IFORu rano mia?o robni?oner1; morale. Jednak gdyby by? Dymek z Ustki, zapewne po?o?y?by ca?y IFOR swoim trunkiem :)

"Z pola walki" mo?e artyku? innym razem...

LINK DO FOT PATOLA: Link
LINK DO ZDJ?? Z ELBL?GA I KWIDZYNA:http://picasaweb....monyWojny# ' target='_blank'>Link
Link
FOTY OD ARABESKI:

Zdj?cia z przygotowa? do Demonów Wojny. Czwartek - Bo?e Cia?o
Link


oraz zdj?cia z ostatniego dnia, a w?a?ciwie to, co uda?o mi si? pstrykn?? na sam koniec zabawy /zaliczenia na uczelni uniemo?liwi?y mi przybycie/.
Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia June 08 2010 17:27:49
A no nast?pnym razem b?dzie lepiej i ci??ej Szeroki u?miech
#2 | Mario75 dnia June 08 2010 19:28:42
Mamy nadziej?, ?e dopasuje Nam termin. Ca?y czas gdzie? je?dzimy na zaproszenia. Jednak warto by?oby dotrze? na nast?pn? imprez? do Panther z Technofili? jako g?ównego Orga. Ju? nie mog? si? doczeka?.
#3 | Arabeska dnia June 08 2010 20:10:06
Witam, odno?nie osób pomagaj?cych Techno musz? doda?, ?e oprócz wymienionych w artykule by?o jeszcze dwóch ma?ych Z przymru?eniem oka pomocników, a mianowicie "Szkraby" BikaSzeroki u?miech ich pomoc - nieoceniona.
#4 | Dantee dnia June 08 2010 20:16:51
Niestety bardzo ?a?uj? ?e nie mog?em tam by? , ale czasem trzeba po?wi?ci? troch? czasu rodzince bo ostatnio ma?o bywa?em w domu w weekendy.Postaram si? na nast?pn? imprez? odpowiednio wcze?niej zaklepa? termin.
#5 | Mario75 dnia June 08 2010 21:16:14
Kto? si? orientuje z jakiej ekipy by?y te dwie wojownicze Kole?anki /jedna z szybko?adowark? w cholewce/ z Szkiji. Wraca?y jednym traktem przy rzece, z Nami na Respawn. Dawa?y tam na samym froncie ostro rad?. Na pewno zapa?u im nie brakowa?o i mog?yby swoim morale podzieli? si? z wieloma lud?mi z pierwszej linii natarcia. Pogratulowa?!
#6 | Darecki dnia June 08 2010 21:30:25
Mario nasza "zdrada" (bo zdradzi? ca?y obecny na zlocie sk?ad Black Widow) by?a kilka dni wcze?niej ustalona z Technofili?. W za?o?eniu mieli?my pomóc Rajnholdowi uciec z niewoli Iforu po dekonspiracji ale w ostatniej chwili Techno da? zna? ?e nale?y zmieni? chlebodawce szybciej. Tylko biedny Ober mia? zgin?? z naszej r?ki w lesie, ale zrobi?o nam si? go ?al gdy poprosi? o mo?liwo?? przy??czenia do dru?yny zdrajców. Ach ten patriotyczny duch w narodzie Szeroki u?miech Pozdrawiam i do nast?pnego razu Szeroki u?miech
#7 | Mario75 dnia June 08 2010 21:51:42
Doda?em linki w artykule do zdj?? Arabeski.

Co do zdrajców to powiem szczerze, ?e my?la?em, ?e wykorzystuje si? ludno?? cywiln? lub bojówki itp. ?ród?a do inwigilacji i ?e to IFOR w ten sposób móg? pozyskiwa? informacje Z przymru?eniem oka Jednym s?owem si? dzia?o. Na wszelki wypadek Darecki z lud?mi nie zamyka? szyku, a mia? prowadzi? Nas na baz? wroga. Do tego je?li jego intencje okaza?y by si? tak szczere jak Dareckiego twarz, to liczy?em, ?e przeciwnik na pocz?tku nie za?apie, ?e Darecki z lud?mi zmieni? stron?.

Si? dzia?o jednym s?owem. Chyba podczas ca?ej rozgrywki Rangers mieli najwi?cej styczno?ci z ró?nymi szpiegami Z przymru?eniem oka

?eby dowiedzie? si?, ?e szpiegiem w IFORze jest Rajnhold musieliby mi poda? serum prawdy. Je?li by?oby takie serum prawdy jak robi Dymek, móg?bym nie by? wiarygodnym ?ród?em i odruchowo poda? kogo? innego nick Szeroki u?miechSzok
#8 | raven dnia June 08 2010 23:55:15
Mario- czytaj?c ten artyku? odnios?em wra?enie, ?e nie masz poj?cia jak wygl?da?a organizacja DW i tu nie mam do ciebie ?alu. Jednak publiczne uwagi dotycz?ce Panthery L?bork s? nie na miejscu. Takie informacje powinno si? przekazywa? prywatnie a nie "o?miesza?" team na forum gdzie ka?dy kto umie obs?ugiwa? komputer przeczyta to i wyrobi sobie o nas fa?szywe zdanie.
#9 | harper dnia June 09 2010 10:40:06
Czyja wiem. Wydaje mi si?, ?e na offie równie? us?ysza?em o nik?ym zainteresowaniu panther przygotowaniami do imprezy.
#10 | Patol dnia June 09 2010 11:02:47
Jak dla mnie, to bez znaczenia czy przeczytam o tym w internecie czy dowiem si? tego z autopsji...
Faktem jest, ?e Techno sam lata?, przejmowa? si?, stawa? na g?owie by wszystko gra?o i jako? prócz ?yczliwych "pomagierów" nie zauwa?y?em innej osoby z tytu?em "orga".
Ch?opak zrobi? wiele i chwa?a mu za to.
Panthery zosta?y wspomniane, bo a? dziw bierze, ?e team ola? imprez? i nie wspomóg? swojego kolegi.
Nie mam o Was zdania, bo jedna wpadka nie wiele znaczy, no ale sta?o si? jak si? sta?o i KoalicjaPó?noc.pl taki stan rzeczy przedstawia je?eli komu? jest to nie w smak zawsze mo?e wzi?? si? nast?pnym razem do roboty...
#11 | starszy dnia June 09 2010 11:28:38
Raven bez obrazy ale mimo ?e nie bra?em udzia?u w
dzia?aniach "zbrojnych" (choroba syna) to by?em przed
i po imprezie to mam takie samo odczucie jak Harper
i Patol. I ?eby Techno nie zasuwa? "sam" przy organizacji
DW II zaofiarowa?em swoj? pomoc.Zawsze b?dzie mo?na
ogarn?? wi?cej drobiazgów które sk?adaj? si? na
ca?okszta?t imprezy.
#12 | chorheSeba dnia June 09 2010 12:01:37
Ja DW nie uwa?am za wpadk? Panther! , a punktem zwrotnym lub odniesienia do organizacji nast?pnej edycji! Osobista, moja ocena zosta?a wystawiona (w skali 1-5) na 4. Nast?pna edycja, znaj?c Techno b?dzie : 5+. Znam Karola i wiem, ?e zrobi wszystko aby ?wiatek ASG ,wyje?d?a? do chatek z u?miechem na ustach, pe?en spe?niony.
Prosz? Was koledzy aby?cie nie wyra?ali swych pogl?dów na podstawie zas?yszanych gdzie? na offie pog?osek czy tzw. plotek. Wszystkie uwagi oraz niedoci?gni?cia mo?na zawsze usun?? przy nast?pnym takim spotkaniu! ja si? bawi?em dobrze w sobot? jak i niedziel?, a na nast?pn? edycj? zg?osz? si? jako pierwszy. Pozdrawiam Koalicj?... oraz Wszystkich znanych mi kolegów airsoftowców i tych którzy mnie mniej znaj? lub wcale. Techno... dobra robota!
#13 | Mario75 dnia June 09 2010 12:21:53
Imprez? oceniam dobrze, a bior?c pod uwag? ilo?? osób bior?c? udzia? w przygotowaniach imprezy:
Technofilia, Klapi, Biko, Arabeska /no i dwa szkraby, które wida? na zdj?ciach Arabeski z przygotowa? równie? zasuwa?y/ po tej ilo?ci osób oceniam imprez? BARDZO DOBRZE. Zapraszam do obejrzenia zdj?? Arabeski z przygotowa?, wida? ile pracy w?o?ono w budow? tych wszystkich elementów rozgrywki. Ka?dy z Nas widzia? tylko cz??? fortyfikacji, a w sumie by?o tego sporo. Kto? to posk?ada? i potem musia? roz?o?y? i wywie??!

Kiedy rozmawia?em przed IVO II z Madogiem, g?ównym Orgiem Panzerfausta, powiedzia?, ?e dla ca?ego Teamu tworzenie imprezy jest buduj?cym elementem. Jednak, ?eby budowa? i spaja? Team, musi przy tworzeniu imprezy ASG bra? udzia? jak najwi?cej ludzi. Dlatego tak wa?nym jest rozdawanie zada? /jeden lepszy jest w tym drugi w innym/ i najlepiej w parach lub innych zespo?ach. Tak aby robi? co? razem. Mo?e nie umie tym jeszcze odpowiednio pokierowa? Techno, a ludzie potrzebuj? "Architekta" który wyznaczy cele i poka?e jakie elementy s? potrzebne do ca?o?ci. Nie wiem. Wiem jedno, do spójno?ci Teamu oraz podnoszenia poziomu imprezy jest niezb?dna wspólna praca Teamu i tego Wam ?ycz?.
Wewn?trznie do Dowódcy zg?aszam zawsze pewne kwasy z pola walki, aby wyja?ni? temat. Takich kwasów nie by?o. Generalnie T1000 bardzo ma?o. Ja si? nie spotka?em, ?eby kto? kogo jestem pewien, ?e zdj??em nie zg?osi? trafienia, tym bardziej z Panther.
Niedoci?gni?cia, czy braki zwi?zane z tworzeniem imprez robi? tak jak wi?kszo?? w sposób otwarty, bo to i tak wida?, cho? nie ka?dy mo?e ma odwag? powiedzie? /tu wida?, ?e wielu ma tak? odwag?/. Nie skre?la to jednocze?nie Team Panthera L?bork z Naszego wspólnego ASG ?rodowiska, ani nie o?miesza. Wskazano problem /mo?e czasem robi? to zbyt dobitnie/ i wskazano kierunek. Jak skorzystacie z mojej rady, któr? i ja otrzyma?em jaki? czas temu Panther sprawa.

Na polu walki Panthery, ??dz? coraz lepiej, jako zgrany zespó? organizuj?cy imprezy zaczn?. Tak ja to widz?!
#14 | Technofilia dnia June 09 2010 17:10:06
Dobra teraz ja co? powiem. Nikogo nie broni? ani nie gani?.

Prawda jest taka i? przy sprawach technicznych Panthery w sk?adzie mniejszym lub wi?kszym pomaga?y. Klapi z Bikiem pomogli gdy? mieli tak? mo?liwo?? - inni niestety nie.
Nie jestem cz?owiekiem wdaj?cym si? w szczegó?y wi?c nawet nie zawraca?em gitary ludziom aby pomagali mi wycina? karty ran lub robili ró?ne inne dziwne rzeczy. To s? szczegó?y które naprawd? nie wymagaj? armii ludzi.
Wspólnie postawili?my infrastruktur? na polu walki gdy? w ?yciu sam bym tego nie zrobi?.
Mo?e pogl?d odno?nie ca?o?ci wzi?? si? z tego i? sam moderowa?em gr?. Na tym chcia?bym urwa? ca?y najazd na Panthery.
Co do samego artyku?u to uwa?am i? jest obiektywny i mówi o b??dach które zosta?y faktycznie pope?nione.

Ps. Nast?pnym razem je?eli b?d? moderowa? jak?? gr? i co? podczas niej nie b?dzie gra?o to prosz? podej?? bezpo?rednio do mnie i mi o tym powiedzie? gdy? w takim wypadku mo?na co? zmieni? - a po sprawie, to mo?na sobie tylko pogdyba?.
Pozdro 4all Fajne
#15 | Mario75 dnia June 09 2010 20:21:36
...i wszystko dobrze si? sko?czy?o, a imprezy robili udane i szcz??liwe by?y hordy maniaków ASG je nawiedzaj?ce. Amen!
#16 | Vitalis dnia June 09 2010 20:28:00
@Mario
te dwie kolezanki to moja zona i jej psiapsiola Z przymru?eniem oka obie z wejherowskiego KSW: Milva i Assurie.

a co do samej imprezy to jak pisalem na forum DW : zacnie byloU?miech
#17 | Mario75 dnia June 09 2010 21:28:11
@Vitalis powiem szczerze, ?e z tym zapa?em i dobrym prowadz?cym, b?d? podnosi?y szybko poziom. Poruszanie si? w terenie to ju? od Ciebie np. bo je?li si? nie myl? widzia?em Ciebie ze snajp? i do?? dobrym kamufla?uU?miech Wi?c nauczyciel mo?na powiedzie? pod r?k? Z przymru?eniem oka
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Taktyka zielona Tajna bro? Nowe pistolety WP Makarov KWC Zmiana Combat Homemade Libia Skarby... Odda? r?k?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,750
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:142,131
W tym miesiącu:1,052,416
W tym roku:5,921,913
Wszystkich:54,410,317
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: