Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:37
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 45 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:49
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Urodzinowe strzelanie u Leona
Urodzinowe strzelanie u Leona.

Dotar?em z Dantee na ok. 8:00AM. Ju? przed Nami byli pozostali Rangers. Przywitali Nas ludzie z Team 40/30/20 z Leonem na czele. Planowo ok. 9:00 odby?a si? odprawa. Wszystkich walcz?cych ok. 50-si?t osób. Stron? obrony dowodzi? McGregor D-ca Naczelny po??czonych si? Team 40, Team 30 i Team 20. W udziale przypad?o mi dowodzi? pozosta?? cz??ci? wojska w sk?ad którego wchodzi?y Teamy:
Usteccy Najemnicy
S?upscy Najemnicy
Neavy Team
Black Widow
Rats
75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC75th Rangers RGT Koalicja Pó?noc from Mario.75 on Vimeo.
Si?y podzieli?em na dwa zespo?y. Drugim zespo?em, zreszt? skutecznie, dowodzi? Jaston. Black Widow z Dareckim, z racji posiadania PMR dzia?ali z Pierwszym Squadem na pierwszej linii walki oraz utrzymywali radiokomunikacj?. Ka?dy squad mia? po jednym medyku. Druga rana wysy?a?a na Respa.

Zadanie pierwsze: Zlokalizowa? wokó? budynku cztery pojemniki na umieszczenie ?adunków wybuchowych. Po umieszczeniu czterech ?adunków cel r11; budynek zostaje zneutralizowany.

Po przej?ciu paru km terenem zalesionym pomi?dzy morzem, a polem po lewej, za?o?yli?my Sztab Polowy wg. wst?pnych informacji opisuj?cych przybli?one miejsce. Oznaczyli?my Sztab Polowy flag?, aby rozró?ni? go od Respa postawionego w pobli?u. Obsadzili?my obron? Sztabu. Zmienia? broni?cych mieli ludzie, którzy wychodzili z Respa, ?eby ka?dy móg? cho? przez chwil par? bra? udzia? w sianiu zam?tu i spustoszenia. Wg. informacji ze zwiadu przeprowadzonego przez Skur? i Danteer17;go nie pilnowan? stref? by?a cz??? od strony pla?y. Przeszli?my na pla??, cz??? jednostek porusza?a si? szczytem wydmy, aby ubezpiecza? poruszaj?cych si? pla??. Lekkim biegiem dotarli?my do?? szybko do miejsca gdzie widzieli?my ju? budynek, a jednocze?nie Nas zakrywa?y wydmy. Rozda?em zadania i wskaza?em kierunki ataku dla dwóch squadów. Napotkali?my niewielki opór, a wymiana ognia by?a do?? krótka. Szybko zabezpieczono teren, a saper roz?o?y? ?adunki w czterech zlokalizowanych punktach. Akcja naprawd? trwa?a krótko i wida? by?o, ?e przeciwnik nie spodziewa si? nas od strony morza. Wypada po?wiczy? obron? okr??n?. Maj?c tyle czasu mo?na by?o jeszcze ?mia?o dokona? inspekcji stanowisk. Ka?dy uczy si? na b??dach, wi?c zapewne b?dzie na plus.

Zadanie drugie: Zlokalizowa? i przej?? radiostacj?, która umo?liwi nadanie komunikatu do ?mig?owca ratunkowego w celu ewakuacji. Ewakuacja ma nast?pi? po przej?ciu na drug? stron? mostku za wyeliminowanym budynkiem. Po nadaniu komunikatu ewakuacyjnego ?mig?owiec znajdziemy po drugiej stronie mostka.

Drugie zadanie by?o o tyle trudniejsze, ?e jak si? pó?niej dowiedzieli?my trzech ludzi mog?o przekazywa? sobie radiostacj?, której znali?my tylko opis. Zatem szukanie ig?y w stogu siana. Wróg nie bardzo chcia? si? rusza?, aby przej?? Nasz Sztab /by?o sugerowane, ?e tak si? mo?e wydarzy?/, oraz w ogóle opuszcza? strefy najbli?szej swojego Respa. By? to w pewnym stopniu plus, bo szukanie Radia zaw??a?o pole operacji. Zadanie trwa?o ju? d?u?ej. ?eby zmieni? nast?pnych ze Sztabu pozosta?em z dwoma dobrze uzbrojonymi lud?mi w ci?g?ym kontakcie z lud?mi z pierwszej linii. Walki trwa?y. Nie by?o trudno. Problem, ?eby odnale?? radio. Wi?c czas p?yn??, a ludzie wypatrywali u jednostek przeciwnych czego? co mog?o przypomina? radio z opisu. W pewnym momencie otrzyma?em komunikat od Skury, ?e jest w posiadaniu Radia. Wg. informacji na odprawie, przegrupowali?my wszystkie Nasze jednostki do Sztabu Polowego. Ze Sztabu nadali?my komunikat, zabrali?my wszystkie rzeczy oraz oznaczenia Sztabu Polowego, pozostawiaj?c Respawn. Doniesienia z pierwszej linii mówi?y i? wróg rozstawi? si? wszystkimi si?ami przed mostkiem, aby uniemo?liwi? przej?cie. Informacje co do przewidywanej liczebno?ci i miejsc by?y do?? skrupulatne. Ustalili?my kierunki ataków dla Squadów oraz miejsce uderzenia ma?ej grupy dywersyjnej. Atak nie napotka? zbyt wielkiego oporu. Szybko i z podbudowanym morale, wyeliminowano przeciwnika i doskoczono do mostku, aby zabezpieczy? teren. Po dotarciu do ?mig?owca, nast?pi?o rozpr??enie i mo?na by?o ju? zbieraj?c pozostawione ta?my itp. elementy wróci? po paru km na parking.

Doniesienia odno?nie T1000 cz?stsze ni? na DW i FL. Na szcz??cie postarano si? wszystkie spory i problemy wyja?ni? na miejscu.

Na parkingu odby?a si? ?ciana p?aczu organizatora, mi?ego niedzielnego spotkania r11; Leona. Leon u?y? ochrony balistycznej r11; butelki po napoju r11; umieszczonej w najbardziej newralgicznym miejscu ?o?nierza czyli na ty?ku ;)

Pogoda dopisa?a, dobre humory te?. T40/30/20 byli du?o wcze?niej, poniewa? spali z soboty na niedziel? w pobli?u swojego Respa. ?wietny efekt by?y kiedy strzelaj?c w pobli?u choinek, trafia?o si? w ga??zki. Choinki pyli?y, wi?c po trafieniu w ga??zki eksplodowa?y chmurami ?ó?tego py?ku.
Jedyne co Nas martwi?o to wzmo?ony ruch cywili tras? od parkingu za mostek. Na szcz??cie przed samym rozpocz?ciem operacji zbrojnych, cywile znikn?li. Nie wiem czy to zas?uga T40/30/20? :) Mam nadziej?, ?e po prostu w pobli?u godzin obiadowych, sami opu?cili teren ;)

LINKI DO ZDJ??:

Mario: Link
Krzese?ko: Link
Leon: Link
Zdj?cia Karoliny: Link


Zdj?cie: Karolina


Mechanika przekazana przez Leona Team 30:
"13.06.2010

MIEJSCE:
Wicie k.Dar?owa

Rozpocz?cie r11; 9.00

STRONY KONFLIKTU:

- partyzanci wspierani przez doradców z Si? Specjalnych Horwycji
- wydzielone jednostki Wojsk L?dowych Si? Zbrojnych Sabrii

CELE ;
- partyzanci:
* ochrona i obrona doradców z SSH
* ochrona i obrona sk?adu zaopatrzenia

- Si?y zbrojne Sabrii:
* oczyszczenie terenu z si? partyzanckich
* likwidacja doradców z SSH i zniszczenie ich radiostacji
* wysadzenie sk?adu zaopatrzenia


Film od Krzese?ko Team 40


PRZEBIEG ROZGRYWKI r11; ZADANIA

*Partyzanci:
- w momencie rozpocz?cia dzia?a? znajduj? si? na terenie akcji
- ochraniaj? sk?ad zaopatrzenia
- ochraniaj? doradców z SSH z radiostacj?
- przeprowadzaj? ataki n?kaj?ce na patrole SZS oraz ich baz?/sztab

*Si?y Zbrojne Sabrii:
- po wej?ciu na teren akcji organizuj? baz?/sztab
- oczyszczaj? teren z si? partyzanckich
- poszukuj? doradców SSH z radiostacj? celem ich likwidacji i zniszczenia radiostacji
- zdobywaj? i wysadzaj? sk?ad zaopatrzenia

ZNISZCZENIE RADIOSTACJI
- radiostacj? uznaje si? za zniszczon? po wymontowaniu z niej rpanelu elektronicznego z pami?ci? cz?stotliwo?cir1; , element ten nale?y dostarczy? do bazy/sztabu SZS celem przekazania dla S?u?by Kontrwywiadu Sabrii

WYSADZENIE SK?ADU ZAOPATRZENIA:
- sk?ad wysadzamy za pomoc? czterech ?adunków wybuchowych, które nale?y umie?ci? w wyra?nie oznaczonych miejscach na zewn?trz budynku, po umieszczeniu na miejscu wszystkich 4 ?adunków, wysadzaj?cy odpalaj? ?adunek hukowo-dymny by poinformowa? walcz?cych o wykonaniu zadania zniszczenia sk?adu. Ze wzgl?dów bezpiecze?stwa obowi?zuje ca?kowity zakaz walk wewn?trz budynku sk?adu zaopatrzenia.
Bronimy i atakujemy tylko na zewn?trz.

TRAFIENIA, MEDYCY, RESPY:
* trafienia:
- pierwsze trafienie r11; ranny
Pozostajemy na miejscu trafienia i wzywamy medyka, który opatruje ran?, ranny nie mo?e si? przemieszcza? do czasu przybycia medyka ale mo?e si? broni?.
- drugie trafienie r11; trup
Oznaczamy si? czerwon? szmat? i maszerujemy do respa.

*medycy:
- 2 medyków dla ka?dej strony konfliktu
- medycy otrzymaj? oznaczenia i apteczki od organizatora

*respy:
- resp si? partyzanckich r11; w okolicach sk?adu zaopatrzenia ( nie dalej jak 50 r11; 60 m. )
- resp SZS r11; w okolicach bazy/sztabu ( nie dalej jak 50 r11; 60 m )
Respy opuszczamy o pe?nej i o rwpó?r1; ( np. 10.00, 10.30 itd. )
Respy i ich najbli?sze otoczenie ( 10 r11; 15 m ) wy??czone z walki.

LIMITY AMUNICJI:
- 150 kulek przy sobie
- dowolna ilo?? w pakietach po 150szt. w punktach amunicyjnych
- punkt amunicyjny si? partyzanckich w sk?adzie zaopatrzenia
- punkt amunicyjny SZS w bazie/sztabie"
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Leon dnia June 15 2010 16:57:19
Jeszcze raz dzi?kuj? wszystkim za przybycie i przepraszam za niedoci?gni?cia, ale po to s? spokojne rozmowy "po" ?eby wszystko wyja?ni? bez k?ótni i fochów Z przymru?eniem oka .
#2 | Mario75 dnia June 15 2010 18:09:14
Leon nast?pnym razem na urodzinowym strzelaniu og?o? i zrób ognisko. W?dlin? mo?na zabra? ze sob?, a drzewo zebra?. Zawsze to klimat. Jak dobrze pokombinujesz to za rok urodzinowe strzelanie u Leona mo?e wstrz?sn?? airsoftow? ziemi? i tego Tobie ?ycz?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2019 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Zmiana Act od Valor Skarby... Odda? r?k? ?o?nierz Specnazu Combat Taktyka zielona Radio ASG Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.katesp...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,191
Wczoraj:8,847
W tym tygodniu:22,379
W tym miesiącu:208,586
W tym roku:1,343,074
Wszystkich:46,415,903
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
24-07-2019 10:49

expexpeno
24-07-2019 10:25

expexpeno
24-07-2019 08:21

expexpeno
24-07-2019 08:00

expexpeno
24-07-2019 05:54

expexpeno
24-07-2019 05:33

expexpeno
24-07-2019 03:25

expexpeno
24-07-2019 03:06

expexpeno
24-07-2019 00:58

expexpeno
24-07-2019 00:40

expexpeno
23-07-2019 22:30

expexpeno
23-07-2019 22:12

expexpeno
23-07-2019 20:01

expexpeno
23-07-2019 19:43

expexpeno
23-07-2019 17:32

expexpeno
23-07-2019 17:15

expexpeno
23-07-2019 15:03

expexpeno
23-07-2019 14:48

expexpeno
23-07-2019 12:34

expexpeno
23-07-2019 12:20

expexpeno
23-07-2019 10:01

expexpeno
23-07-2019 09:51

expexpeno
23-07-2019 07:28

expexpeno
23-07-2019 07:20

expexpeno
23-07-2019 04:58

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: