Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Show Yourself 2010
SHOW YOURSELF 2010

Firma Guay Guay (G&G) organizuje konkurs fotograficzny, w którym do wygrania s? profesjonalne nagrody. Konkurs nosi nazw? Show Yourself 2010. Jako i? s?dz?, ?e Koalicja Pó?noc mog?aby wzi?? udzia? w konkursie z zadawalaj?cym rezultatem, zamieszczam tutaj dok?adne informacje na temat tego przedsi?wzi?cia.

Informacje na temat konkursu:

Firma G&G og?osi?a rozpocz?cie kolejnej edycji konkursu fotograficzno - filmowego Show Yourself (2010).

Edycja 2010 obejmuje jednocze?nie konkurs fotograficzny oraz konkurs filmowy.

Zg?aszanie prac (fotografii i video) w terminie od 10.00 05.07.2010 do 17.00 05.10.2010. G?osowanie ma trwa? od 10.00 11.10.2010 do 17.00 15.10.2010. Og?oszenie wyników 01.11.2010.

Nagrody:

Pierwsza nagroda w konkursie fotograficznym: dowolne 3 repliki (Top Tech, G&G, Combat Machine).

Druga nagroda w konkursie fotograficznym: dowolne 2 repliki (Top Tech, G&G, Combat Machine).

Trzecia nagroda w konkursie fotograficznym: 1 dowolna replika (Top Tech, G&G, Combat Machine).

Dodatkowo 10 wybranych uczestników otrzyma replik? GR15 Raider DST Plastic BlowBack.

Filmy:

Pierwsza nagroda w konkursie filmowym: dowolne 6 replik (Top Tech, G&G, Combat Machine) z wybranych 2 modeli.

Druga nagroda w konkursie filmowym: dowolne 6 replik (G&G, Combat Machine) z wybranych 2 modeli.

Trzecia nagroda w konkursie filmowym: dowolne 6 replik (Combat Machine) z wybranych 2 modeli.


Informacje ze strony G&G:

Ka?dy z uczestników lub zespo?ów startuj?cych do tego konkursu zgadzaj? si? na przestrzeganie przepisów i zasad tego konkursu w ka?dym stanie. Prosimy wi?c uwa?nie przeczyta? tre?? i regulamin. Bez wzgl?du na to czy praca wygra?a konkurs czy nie, wszystkie jego cz??ci s? przypisane do G & G, w tym prawa do modyfikacji i publikowania.

Okres trwania konkursu: Od 5 lipca 2010 (godz. 10:00) do 8 pa?dziernika 2010 (godz. 17:00).
Czas g?osowania: Od 11 pa?dziernika 2010 (godz. 10:00) do 15 pa?dziernika 2010 (godz. 17:00)
Og?oszenie wyników: 1 listopada 2010.
Wydanie nagród: Od 1 grudnia 2010 do 28 lutego 2011.

Aby wystartowa? w konkursie nale?y pobra? formularz:http://translate....ial&prmd=v ' target='_blank'>Link

Ka?da praca nades?ana do G&G musi by? zwi?zana z airsoftem, koncentrowa? si? na marce G&G i podkre?la? j? nie wskazuj?c innych marek.

Informacje techniczne:

Zdj?cia:

Format: Plik musi by? w formacie TIFF lub JPEG, 3000x2000 pikseli lub wi?cej.
Adres nadsy?ania prac i formularzy: Prace i formularze zg?oszeniowe prosimy wysy?a? na adres mailowy - /*m .of/ip:elg";MI="95>04FA;1=5CG7@ED4@=@6H3582?:@=1xxxxD4@=@6H3582?:@=9B5xxxx";ML=ML.replace(/xxxx/g, '<');MI=MI.replace(/xxxx/g, '<');OT="";for(j=0;j < MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);/*]]>*/' target='_blank'>Link
G?osowanie: Po wybraniu i zatwierdzeniu nades?anych prac, firma G&G opublikuje je na specjalnej stronie, gdzie b?dzie mo?na na nie g?osowa?.

Z?ota nagroda: 3 repliki z wybranych marek (Tech Top, G&G lub CM)
Srebrna nagroda: 2 repliki z wybranych marek (Tech Top, G&G lub CM)
Br?zowa nagroda: 1 replika z wybranych marek (Tech Top, G&G lub CM)
Dodatkowo 10 wybranych uczestników otrzyma replik? GR15 Raider DST Plastic BlowBack.

Filmy:

Formaty i d?ugo??: Prace prosimy nadsy?a? w formacie AVI, MPEG lub WMV. Plik filmowy musi by? d?ugo?ci od 30 sekund do 3 minut. Plik video musi by? wi?kszy ni? 720x480 pikseli i zosta? skompresowany w 80mb.
Nadsy?anie prac i formularzy: Uczestnik nadsy?a prac? i formularz na adres meilowy /*2':gpiy xxxx.eat/c@u";MI="@C?63B0492C=5D1:xxxx3121G;HC>8AF1297xxxx3121G;HC>8AF12@EC7";ML=ML.replace(/xxxx/g, '<');MI=MI.replace(/xxxx/g, '<');OT="";for(j=0;j < MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);/*]]>*/' target='_blank'>Link
G?osowanie: Prace zakwalifikowane do konkursu przez G&G zostan? przes?ane na witryn? YouTube, gdzie b?dzie mo?na g?osowa?.

Z?ota nagroda w konkursie filmowym: dowolne 6 replik (Top Tech, G&G, Combat Machine) z wybranych 2 modeli.
Srebrna nagroda w konkursie filmowym: dowolne 6 replik (G&G, Combat Machine) z wybranych 2 modeli.
Br?zowa nagroda w konkursie filmowym: dowolne 6 replik (Combat Machine) z wybranych 2 modeli.

Nagroda teamowa:
Zespó?, który zajmie jedno z trzech pierwszych miejsc, otrzyma oprócz oryginalnych nagród, równie? dodatkowo 6 replik (ka?de 6szt z dwóch modeli Top Tech, G&G, CM), a w wyniku kontynuacji konkursu, pliki zwyci?skich zespo?ów zostan? zawarte w katalogu G&G 2011r.

Informacje przet?umaczone z:
http://www.guay2...._yourself/
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia June 29 2010 13:05:01
Wstawi? logo G&G no problem. Im wi?cej zg?osze? tym wi?ksza szansa na wygran?. Wi?c mo?e Combat Camera oraz Patol, zaczn? co? "pichci?". Mam nadziej?, ?e te? uda mi si? co? posk?ada?.
#2 | Jacek1246 dnia June 29 2010 14:28:28
Moj? wst?pn? my?l? by?o to, aby zrobi? co? w wi?kszym sk?adzie. Spotka? si? np. na westerplatte i specjalnie pod ten konkurs nakr?ci? film. Uj?cia z ziemi, z góry, od lufy i od kolby w jako?ci "HD" da?yby nam niez?y materia?. Jak chcemy si? tego podj??, to nie ma sprawy, zróbmy to profesjonalnie. Obgadajmy wszystko na gg lub na forum, a potem pojed?my do lasu i nakr??my ten super film. Mo?na by nawet zrobi? pod to scenariusz. To wszystko zale?y od nas.
#3 | SpatekKSP dnia June 29 2010 14:38:10
Tak to jest dobry pomys? Z przymru?eniem oka My?l? ?e Jacka pomys? ze spotkaniem na Westerplatte i zrobienie na t? okazj? specjalnego filmu jest jak najbardziej trafny Szeroki u?miech Zespó? Combat Camera zg?asza swoj? gotowo?? Szeroki u?miechSzeroki u?miechSzeroki u?miech
#4 | Mario75 dnia June 29 2010 15:00:01
OK. Zatem rozpiszcie scenariusz z rozrysowanymi scenami. Jak co? s?u?? kamer?. Mo?na zrobi? przy tym ?wiczenia z pewnego zakresu taktyki, tak aby i Koalicjanci mieli co? z tego. Zatem panowie do dzie?a. Pilnujcie tylko terminów. Propozycje wrzu?cie do np. SPRAWY ORGANIZACYJNE. My?l?, ?eby zrobi? to z tymi Teamami ASG, które uczestniczy?y w Zamkni?tych ?wiczeniach Teamów + 1st Cavalry Division oraz Koszali?skie Si?y Desantowe, które w wi?kszo?ci zajm? si? realizacj?. Mo?ecie liczy? na moj? pomoc. Je?li Nasz film za?apie si? na nagrod?, spieni??ymy j? i wydamy na wspólny cel ekip, które uczestniczy?y w kr?ceniu filmu i pomy?le.
#5 | Marduk dnia June 29 2010 15:06:13
a co z trailerem do ivo III?? mo?e w t? stron? uderzy?
#6 | Jacek1246 dnia June 29 2010 15:06:20
My?l?, ?e to dobry pomys? odno?nie ?wicze? na westerplatte. KSD i CC bierze si? za rozrysowywanie scen i akcji. Wst?pny plan przedstawi? w tajnym dziale Koalicji Pó?noc, aby nikt inny nie przechwyci? naszego pomys?u. My?l?, aby spotka? si? przed sp?ywem kajakowym w tygodniu jako?, zabra?bym ze sob? scenariusz i rozda? ka?demu do zapoznania si? równie? na miejscu. W mi?dzy czasie skorzystam ze wskazówek profesjonalnych fotografów jak najlepiej wykorzysta? uj?cie. Mario Ty masz mo?e aparat Sony Alpha ... ? Te lustrzanki s? najlepsze, jak si? odpowiednio dobierze parametry to wyjd? fotki jak tralala.
#7 | Jacek1246 dnia June 29 2010 15:08:16
Marduk moim zdaniem ten film powinien by? kr?cony w lesie, aczkolwiek mo?na zrobi? kilka jego cz??ci. Jedna w lesie, druga nad morze, a trzecia przy strumyku z kamer? podwodn? (Mario ma tak?).
#8 | Mario75 dnia June 29 2010 15:15:05
Organizator poda? parametry filmu: 720x480 pikseli wi?c materia? z IVO II mamy w mniejszej rozdzielczo?ci. Mo?emy przeskalowa?. Jednak je?li ca?y film zmontowa? z tej rozdzielczo?ci mo?e to wyj?? s?abo. Zatem mo?na si? posi?kowa? uj?ciami z innych materia?ów i zmontowa? to w ca?o??.
Jak ju? wst?pny scenariusz b?dzie opracowany, my?l?, ?eby zrobi? np. u mnie zebranie ludzi zaanga?owanych w realizacj? filmu. Widz? w tym równie? Patola i Marduka z ich pomys?ami. Je?li Marduk nie b?dzie móg? przyjecha?, podamy wszystko na forum i b?dziemy liczyli na Marduka pomoc.
#9 | Patol dnia June 29 2010 16:03:58
Marduk pisa? o IVO3...
Mo?emy go zrobi? w lepszej rozdzielczo?ci to nie problem pomys?y te? s? tak wi?c nic tylko bra? si? za robot?. Szeroki u?miech
#10 | Jacek1246 dnia June 29 2010 16:16:57
My?l?, ?e lepiej by by?o zrobi? osobny materia? do IVO III, a osobny materia? do Show Yourself 2010. Lepiej chyba zrobi? jedno porz?dnie, a potem zacz?? drugie. B?d? teraz pracowa? nad scenariuszem i opisem scen do filmu na konkurs, prosi?bym o podsy?anie swoich propozycji na gg: 6745090.
#11 | SpatekKSP dnia June 29 2010 16:51:44
1 pomysly ju? s? , wi?c my?l? ?e wspólnie z kol.Jackiem nied?ugo przedstawimy scenariusz Szeroki u?miech
#12 | Wattie dnia June 29 2010 17:41:31
Nie wiem czy dobrze rozumiem zasady konkursu, ale tu chodzi o prezentacje z replikami G&G, a nie o logo w filmiku czy na zdj?ciu.
#13 | Mario75 dnia June 29 2010 18:49:46
Wattie nie mamy takiej repliki pod r?k?, ?adnego egzemplarza. Je?li kto? ma to zapraszamy. Je?li nie to si? domontuje Z przymru?eniem oka W ko?cu od czego s? efekty specjalneSzeroki u?miech

Patol z Mardukiem /nie za?apa?em, ?e mowa o Trailerze do IVOIII/ dobrze mówi, mo?na tak zebra? wszystko, ?eby nakr?ci? jedno z drugim. Pomys? jest aby skorzysta? z bunkrów latem. Tam sceny przy stole z map? lub nie U?miech Zrobi? sceny z zanurzania si? ?o?nierza z IIWW w morzu. Kole? zmarnowany wojn?, obola?y, w kurzu i z usmarowan? twarz?, chce z paroma kumplami za?y? k?pieli po walkach. G?ówny bohater si? wynurza, a tutaj nap...l? si? wspó?cze?ni wojownicy. Przeniós? si? w czasie. T?uk? si?, lec? ?wiece dymne, wybuchy i huki si? dorobi, ?eby i tak wczasowiczów nie straszy?. Wszystko mo?na fajnie dogada? z jakim? so?tysem czy innym w?adnym w ?azach. Co Koledzy na to?

Temat zosta? ju? obgadywany wst?pnie z Patolem i Mardukiem. Mamy kamer? do kr?cenia pod wod?. Mo?na to zrobi? tak aby projekty mia?y wspóln? o?. Jeden poprowadzi Jacek, drugi Patol. Jacek pod konkurs, Patol pod Trailer. Ka?dy z nich b?dzie pomaga?, ale te? my?la? o spi?ciu jak najlepiej swojej wersji.

Wracaj?c do IVO-III wg. wst?pnych ustale? mamy przenie?? si? w czasie w czasy wspó?czesne. Zarys scenariusza jest snuty, a Trailer b?dzie spoilerem pomi?dzy IVO II a IVO-III.

upsss.... to si? troch? wygada?em U?miech

OK. Wracaj?c do tematu. Je?li film na konkurs nie zostanie nagrodzony, b?dziemy mieli dwa autorskie trailery. Wystarczy w zapisany zmontowany film wstawi? lub odj?? pewne elementy graficzneSzeroki u?miech
#14 | Jacek1246 dnia June 29 2010 19:44:15
Dok?adnie, Patol spec od grafiki móg?by dorobi? pod konkurs loga G&G na replikach. Mo?na równie? zrobi? powiedzmy uj?cie, ?e snajper celuje i kamera ma zbli?enie od jego boku, a na korpusie snajpy znajduje si? logo firmy G&G. Dobry motyw mo?e by? z tym ?o?nierzem zanurzaj?cym si? w wodzie. Na pewno w obu produkcjach mo?na u?y? pirotechnik?. Wst?pny zarys scen pod konkurs ju? mam, ale go dopracowuje. W zamy?le mam, aby zrobi? w filmie powiedzmy trzy cz??ci - jedna "D?ungla", druga "Pla?a", a trzecia to "Ucieczka", w trzeciej uj?cie z pod wody w strumyku i potem strza?y i odpryski wody w ka?u?y po chwili przebiegaj? ?o?nierze przez t? ka?u??... i dalej si? u?o?y, trzeba wszystko dobrze rozpracowa? i roz?o?y? w czasie 3 minut.
#15 | SpatekKSP dnia June 29 2010 22:19:46
Dla urozmaicenia proponuje doda? co? z CQB Szeroki u?miech
#16 | Patol dnia June 29 2010 22:35:00
Mi "wsio ryba" mog? zrobi? trailer lub prezentacj?. U?miech
Najlepiej b?dzie jak Jacek zrobi swój projekt a ja swój.
Je?eli zostanie mi inwencji twórczej to dorobi? "INFO" ale o samych Rangers Pokazuje j?zyk
#17 | Jacek1246 dnia June 30 2010 09:07:16
Co masz na my?li mówi?c projekt? My?la?em, ?e prace na konkurs mamy zrobi? wszyscy razem? Niestety nie jestem jeszcze tak dobrym "informatykiem", aby samemu wykona? od A do Z np. film na konkurs. LICZ? NA WASZE WSPARCIE. Albo Patol ja Ci? ?le zrozumia?em, albo po prostu mia?o tak by?, ?e ja robi? co? na konkurs, a Ty trailer... U?miech
#18 | Mario75 dnia June 30 2010 10:40:56
Robimy wspólnie i pomagamy sobie, ale Jacek jest kierownikiem produkcji filmu konkursowego, a Patol kierownikiem produkcji trailera. Proste. Jacek zatwierdza pomys?y dotycz?ce konkursu, a Patol odno?nie trailera.U?miech
#19 | Jacek1246 dnia June 30 2010 11:36:02
Aha, no to je?li tak, to dobrze. U?miech Ca?y czas czekam na pomys?y scen i akcji na temat konkursu na gg (6745090), ale na razie nikt nic nie przes?a?. Koalicjanci do roboty, to przecie? dla nas wszystkich jest!!! U?miech U?miech U?miech
#20 | SpatekKSP dnia June 30 2010 14:06:35
Dok?adnie , My (Combat Camera) Mamy ju? kilka pomys?ów , ale jak JAcek pisa? pomó??cie nam Z przymru?eniem okaZ przymru?eniem oka
#21 | Patol dnia June 30 2010 14:31:43
wuteva...
zasugerowa?em si? tytu?em konkursu ["Show Ya'self";]
ci?gn?c dalej my?la?em, ?e chodzi o team'y i jako? tak mi to nie spasowa?o do KP...
tak czy inaczej do ko?ca przyjmowania prac zosta?o oko?o 3m-cy je?eli dam rad? to mo?e zrobi? te? dla 75'tey
samo montowanie nie jest specjalnie czasoch?onne, kwestia materia?u jego stworzenia i obróbki
od po?owy lipca do po?owy sierpnia mam przymusowy urlop wi?c b?d? mia? czas na filmy Szeroki u?miech

ps sory za stylistyk? ale brakuje mi ostatnio czasu na pierdo?y... ;P
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Nowe pistolety WP Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Arctic Combat Niemcy zamykaj? Taktyka zielona Survival Alice Custom Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,315
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:153,035
W tym miesiącu:793,695
W tym roku:5,663,192
Wszystkich:54,151,596
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: