Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

DEET - Repelenty - czym odstraszy? komara

 

 

 

 

 

Text i Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Podczas eksploracji terenu, ?wicze?, manewrów, za ka?dym razem mamy tego samego wroga – komara. W ko?cu poza malari? przenosz? te? ?ó?t? gor?czk? oraz denga. Na szcz??cie nie na naszej szeroko?ci geograficznej. Jednak niektórzy z Nas podró?uj? w ró?ne cz??ci ?wiata, wi?c warto i o tym wiedzie?. Kleszcze jednak i u nas wyst?puj?. Ka?dy wie jakie powoduj? zagro?enie. Niestety bywa tak, ?e ochrona skuteczna dla jednej osoby, wedle innej zupe?nie si? nie sprawdza. Najbezpieczniej jest zaopatrzy? si? w to, co ju? sami na sobie sprawdzili?my. Mowa tutaj o ró?nych s?abych ?rodkach, uzupe?nianiu diety tabletkami np. witaminami z rodziny „B”. Sposobów jest bardzo wiele. Ilu to nie s?yszeli?my pomys?ów jak zabezpieczy? si? przed tymi ma?ymi krwiopijcami. Sprawdzony i skuteczny jest tylko jeden. ?rodek zawieraj?cy:

 

DEET(diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide)

 

 

W naturze komary unikaj? nast?puj?cych zapachów: go?dziki, lawenda, mi?ta, cytronela i cedr. Najskuteczniejszy syntetyczny repelent to DEET (diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide), który blokuje receptory w?chu komara. Receptory komara czy kleszcza reaguj? na zmiany st??enia dwutlenku w?gla i substancje zapachowe wydzielane z potem. Czy dana osobna jest atrakcyjna dla samicy komara zale?y od sk?adu chemicznego potu, przede wszystkim od obecnego w nim kwasu mas?owego.

KOALICJA PÓ?NOC zaj??a si? sprawdzeniem preparatu o nazwie ULTRATHON na bazie ma?ci 3M o zawarto?ci DEET 34,34% oraz spray odstraszaj?cy owady REPEL, DEET 55 o st??eniu DEET 55%.

Reni na 24H

Czas dzia?ania repelentu zale?y od st??enia DEET w preparacie. W przypadku zastosowania jako podk?adu do przenoszenia substancji ma?ci 3M mimo mniejszego st??enia preparatu DEET, d?ugo?? dzia?ania znacznie wzrasta. Z ciekawostek: dzieci mog? stosowa? repelenty z DEET powy?ej 2 miesi?ca ?ycia. Oczywi?cie o zmniejszonym st??eniu.

Sebi na 24H

?rodki testowali?my w ci??kich warunkach bojowych na ró?nego rodzaju treningach, ?wiczeniach, manewrach oraz imprezach ASG: 16.05.2010 - ?wiczenia Koalicji Pó?noc wraz z Cannabis Commando. Taktyki linowe. 22-23.05.2010 - Manewry nocne. ?wiczenia taktyczne 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC z Cannabis Commando po??czone z bytowaniem w lesie. Zak?adanie bazy, obrona, patrolowanie, elementy dzia?a? nocnych. 28-30.05.2010 - Operacja Front Line 2010 Ustka. Teren jednostki wojskowej. 5-6.06.2010 – Demony Wojny Linia Pomorskie. 13.06.2010 – Urodziny u Leona Wicie k.Dar?owa, Pomorskie. 3-4.07.2010 – Trening 24H S?upskiego Plutonu Zwiadowczego i 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.

Najci??sz? prób? przesz?y ?rodki podczas lipcowych 24h treningu przy temp. oscyluj?cej do 29'C. Testowaniem podczas wszystkich wyj?? w teren zaj?? si? g?ównie Team 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Czas snu wyniós? ok. 1h. Operowali?my ca?y czas w terenie. Spali?my zm?czeni na ziemi, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed insektami. Jedyne miejsce gdzie zanotowa?em ugryzienie: r?ka - dwa u??dlenia. By? to jednak mój b??d. R?ce posmarowa?em. Jednak wieczorem za?o?y?em r?kawiczki, które wch?on??y ochron?. B?d?c w r?kawiczkach nie by?o problemu. Po ich zdj?ciu, chmary komarów zw?szy?y cel. Zanim wtar?em now? warstw? ochronn? poczu?em u??dlenie. Komarów by?o tyle, ?e cz?sto obok zauwa?y? mo?na by?o ciemne chmury tych krwiopijców. Faktycznie nale?y zdecydowanie poleca? ma??, która dzia?a w zale?no?ci od pocenia si? od skrajnych warunków, gdzie non stop w marszu wyciskali?my litry potu, od minimalnie 6-?ciu godzin do 13-stu godzin. Du?a wymiana p?ynów w organizmie by?a powodem skrócenia czasu ochrony.

Do testów preparaty przes?a? www.Vest.pl

Preparaty dzia?aj? niesamowicie skutecznie. Jedynie do czego nale?y si? przyzwyczai? to fakt, aby nie ?ciera? ochrony i spokojnie zaj?? si? powierzonymi zadaniami, mimo latania chmar komarów w odleg?o?ci paru cm od nas. Kiedy wyczekujesz w g?stwinie lasu, a woko?o sucha ?ció?ka, która mo?e w ka?dym momencie zdradzi? Twoj? pozycj?, ochrona z DEET jest ratunkiem. Pozostajesz w bezruchu, a komary i inne insekty tylko kr??? wokó?. Czujesz si? jakby? by? otoczony polem si?owym, a insekty by?y si?? niewidzialnego pola odpychane na odleg?o?? paru cm.

Dantee i Mario na Treningu 24H

Z czasem nawet brz?czenie ko?o ucha nie denerwuje. Wiesz dok?adnie, ?e krwiopijca nie ma szans dotrze? do celu. Mo?na skupi? si? na operowaniu w terenie.

Gruby i Sokom na Treningu 24H

?rodki ochrony sko?czy?y si? nam. Jest tylko jedno wyj?cie. Dokupi? tak znakomicie dzia?aj?cy preparat. Jedna tubka ?rodka jest naprawd? wydajna i wystarcza do wielokrotnego u?ytku. Preparat w sprayu jest bardzo wygodny w u?ytkowaniu poprzez rozpylanie na skór?. Jednak u?ywali?my go sporadycznie, tylko na pocz?tku, aby sprawdzi? czas dzia?ania, ze wzgl?du na krótsz? ochron?, która wynosi?a od 4-ech godzin do 9-ciu godzin. Prawo do publikacji po otrzymaniu zgody przez autora lub firm? www.Vest.pl którzy s? jego w?a?cicielami.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia July 08 2010 11:23:44
Dobry przyk?ad z tym polem si?owym. U?miech Dok?adnie takie wra?enie odnios?em u?ywaj?c kremu.

Do listy zalet doda?bym jeszcze jeden atut. Wiemy, ?e preparat doskonale odstrasza komary ale równie? muchy, paj?ki i najwa?niejsze, ?e le??c w lesie nie nachodz? nas chordy mrówek. Na Demonach Wojny "uwi?em" sobie gniazdko w pobli?u "pa?stwa mrówków" i ?adna nie mia?a ochoty sprawdzi? co nowego pojawi?o si? w s?siedztwie. Z przymru?eniem oka

Jak dla mnie ULTRATHON w ma?ci bije wszystkie preparaty na g?ow?. Na kajaki na pewno zabior? tubk?.
#2 | Gruby dnia July 08 2010 11:41:39
Potwierdzam, ?rodek jest rewelacyjny i na dodatek bardzo d?uuugo dzia?aj?cy. Pomimo intensywnego pocenia z powodzeniem dzia?a? przez kilka godzin. Trzeba si? tylko przyzwyczai? do chmury komarów wokó?, które bezsilnie lataj? nie mog?c dopa?? celuU?miech
#3 | puzel dnia July 08 2010 14:36:55
Puzel poleca Ultrathon U?miech U?miech
#4 | Mario75 dnia July 08 2010 15:05:09
Puzel jednak ?yje!Szeroki u?miech Nie zjad?y Puzla komary bo u?ywa? UltrathonZ przymru?eniem oka Dawno Kolegi nie widzia?em i nie s?ysza?em. Mi?o go?ci?.
#5 | Dantee dnia July 08 2010 16:06:51
Ja tak?e polecam ten ?rodek.na Wasze szcz??cie zabra?em moja tubk? bo by nas te S?upskie komary zjad?y Szok
#6 | muniekole dnia August 12 2017 01:30:45
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest kurowana oraz najodpowiedniej jest wyznacza? pod wzgl?dem powstrzymania porcji zaczerwienienia buzi oraz zmian ?atwopalnych, ujarzmienia warto?ci, okresu ostawania natomiast pot?gi torsji natomiast paralelnych objawów ?wi?du, fajczenia natomiast mi?o??. Dwójka wa?kiego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i http://oczyszczanie-watroby.org.pl/ oralne farmaceutyki antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?aby oraz zaszufladkowana jako forma leczenia. W trakcie kiedy w szeregu kilku tygodni koncentraty cz?stokro? stanowi? nietymczasowe pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y powraca po zabiegu. Rozwlek?ego rehabilitacja, zwykle odk?d pewnego a? do dwóch latek, przypadkiem przemyka? do trwa?ej obstawy poziomu obok niektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest cz?stokro? nieod??cznego, lecz niektóre przypadki poddaj? po jacy? terminie oraz wytrzymaj? mocno. Niezewn?trznego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród przeciekiem czasu.
#7 | muniekole dnia August 29 2017 17:46:34
krem antycellulitowy pstry http://www.portfoliogen.com/hepavitale/ jak usun?? z?ogi z jelit tr?dzik ró?owaty leczenie skuteczne
#8 | shareways dnia September 17 2017 04:48:02
tr?dzik ró?owaty domowe sposoby kremy na tr?dzik ró?owaty metody wystarczy? okazuje skórnych na w?trob? tr?dzik ró?owaty leczenie
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Makarov KWC ?o?nierz Specnazu Combat LIGA ASG Odda? r?k? MG 42 by MG Schutze Skarby... Taktyka zielona Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...