Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

DEET - Repelenty - czym odstraszy? komara

 

 

 

 

 

Text i Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Podczas eksploracji terenu, ?wicze?, manewrów, za ka?dym razem mamy tego samego wroga – komara. W ko?cu poza malari? przenosz? te? ?ó?t? gor?czk? oraz denga. Na szcz??cie nie na naszej szeroko?ci geograficznej. Jednak niektórzy z Nas podró?uj? w ró?ne cz??ci ?wiata, wi?c warto i o tym wiedzie?. Kleszcze jednak i u nas wyst?puj?. Ka?dy wie jakie powoduj? zagro?enie. Niestety bywa tak, ?e ochrona skuteczna dla jednej osoby, wedle innej zupe?nie si? nie sprawdza. Najbezpieczniej jest zaopatrzy? si? w to, co ju? sami na sobie sprawdzili?my. Mowa tutaj o ró?nych s?abych ?rodkach, uzupe?nianiu diety tabletkami np. witaminami z rodziny „B”. Sposobów jest bardzo wiele. Ilu to nie s?yszeli?my pomys?ów jak zabezpieczy? si? przed tymi ma?ymi krwiopijcami. Sprawdzony i skuteczny jest tylko jeden. ?rodek zawieraj?cy:

 

DEET(diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide)

 

 

W naturze komary unikaj? nast?puj?cych zapachów: go?dziki, lawenda, mi?ta, cytronela i cedr. Najskuteczniejszy syntetyczny repelent to DEET (diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide), który blokuje receptory w?chu komara. Receptory komara czy kleszcza reaguj? na zmiany st??enia dwutlenku w?gla i substancje zapachowe wydzielane z potem. Czy dana osobna jest atrakcyjna dla samicy komara zale?y od sk?adu chemicznego potu, przede wszystkim od obecnego w nim kwasu mas?owego.

KOALICJA PÓ?NOC zaj??a si? sprawdzeniem preparatu o nazwie ULTRATHON na bazie ma?ci 3M o zawarto?ci DEET 34,34% oraz spray odstraszaj?cy owady REPEL, DEET 55 o st??eniu DEET 55%.

Reni na 24H

Czas dzia?ania repelentu zale?y od st??enia DEET w preparacie. W przypadku zastosowania jako podk?adu do przenoszenia substancji ma?ci 3M mimo mniejszego st??enia preparatu DEET, d?ugo?? dzia?ania znacznie wzrasta. Z ciekawostek: dzieci mog? stosowa? repelenty z DEET powy?ej 2 miesi?ca ?ycia. Oczywi?cie o zmniejszonym st??eniu.

Sebi na 24H

?rodki testowali?my w ci??kich warunkach bojowych na ró?nego rodzaju treningach, ?wiczeniach, manewrach oraz imprezach ASG: 16.05.2010 - ?wiczenia Koalicji Pó?noc wraz z Cannabis Commando. Taktyki linowe. 22-23.05.2010 - Manewry nocne. ?wiczenia taktyczne 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC z Cannabis Commando po??czone z bytowaniem w lesie. Zak?adanie bazy, obrona, patrolowanie, elementy dzia?a? nocnych. 28-30.05.2010 - Operacja Front Line 2010 Ustka. Teren jednostki wojskowej. 5-6.06.2010 – Demony Wojny Linia Pomorskie. 13.06.2010 – Urodziny u Leona Wicie k.Dar?owa, Pomorskie. 3-4.07.2010 – Trening 24H S?upskiego Plutonu Zwiadowczego i 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.

Najci??sz? prób? przesz?y ?rodki podczas lipcowych 24h treningu przy temp. oscyluj?cej do 29'C. Testowaniem podczas wszystkich wyj?? w teren zaj?? si? g?ównie Team 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Czas snu wyniós? ok. 1h. Operowali?my ca?y czas w terenie. Spali?my zm?czeni na ziemi, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia przed insektami. Jedyne miejsce gdzie zanotowa?em ugryzienie: r?ka - dwa u??dlenia. By? to jednak mój b??d. R?ce posmarowa?em. Jednak wieczorem za?o?y?em r?kawiczki, które wch?on??y ochron?. B?d?c w r?kawiczkach nie by?o problemu. Po ich zdj?ciu, chmary komarów zw?szy?y cel. Zanim wtar?em now? warstw? ochronn? poczu?em u??dlenie. Komarów by?o tyle, ?e cz?sto obok zauwa?y? mo?na by?o ciemne chmury tych krwiopijców. Faktycznie nale?y zdecydowanie poleca? ma??, która dzia?a w zale?no?ci od pocenia si? od skrajnych warunków, gdzie non stop w marszu wyciskali?my litry potu, od minimalnie 6-?ciu godzin do 13-stu godzin. Du?a wymiana p?ynów w organizmie by?a powodem skrócenia czasu ochrony.

Do testów preparaty przes?a? www.Vest.pl

Preparaty dzia?aj? niesamowicie skutecznie. Jedynie do czego nale?y si? przyzwyczai? to fakt, aby nie ?ciera? ochrony i spokojnie zaj?? si? powierzonymi zadaniami, mimo latania chmar komarów w odleg?o?ci paru cm od nas. Kiedy wyczekujesz w g?stwinie lasu, a woko?o sucha ?ció?ka, która mo?e w ka?dym momencie zdradzi? Twoj? pozycj?, ochrona z DEET jest ratunkiem. Pozostajesz w bezruchu, a komary i inne insekty tylko kr??? wokó?. Czujesz si? jakby? by? otoczony polem si?owym, a insekty by?y si?? niewidzialnego pola odpychane na odleg?o?? paru cm.

Dantee i Mario na Treningu 24H

Z czasem nawet brz?czenie ko?o ucha nie denerwuje. Wiesz dok?adnie, ?e krwiopijca nie ma szans dotrze? do celu. Mo?na skupi? si? na operowaniu w terenie.

Gruby i Sokom na Treningu 24H

?rodki ochrony sko?czy?y si? nam. Jest tylko jedno wyj?cie. Dokupi? tak znakomicie dzia?aj?cy preparat. Jedna tubka ?rodka jest naprawd? wydajna i wystarcza do wielokrotnego u?ytku. Preparat w sprayu jest bardzo wygodny w u?ytkowaniu poprzez rozpylanie na skór?. Jednak u?ywali?my go sporadycznie, tylko na pocz?tku, aby sprawdzi? czas dzia?ania, ze wzgl?du na krótsz? ochron?, która wynosi?a od 4-ech godzin do 9-ciu godzin. Prawo do publikacji po otrzymaniu zgody przez autora lub firm? www.Vest.pl którzy s? jego w?a?cicielami.

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia July 08 2010 11:23:44
Dobry przyk?ad z tym polem si?owym. U?miech Dok?adnie takie wra?enie odnios?em u?ywaj?c kremu.

Do listy zalet doda?bym jeszcze jeden atut. Wiemy, ?e preparat doskonale odstrasza komary ale równie? muchy, paj?ki i najwa?niejsze, ?e le??c w lesie nie nachodz? nas chordy mrówek. Na Demonach Wojny "uwi?em" sobie gniazdko w pobli?u "pa?stwa mrówków" i ?adna nie mia?a ochoty sprawdzi? co nowego pojawi?o si? w s?siedztwie. Z przymru?eniem oka

Jak dla mnie ULTRATHON w ma?ci bije wszystkie preparaty na g?ow?. Na kajaki na pewno zabior? tubk?.
#2 | Gruby dnia July 08 2010 11:41:39
Potwierdzam, ?rodek jest rewelacyjny i na dodatek bardzo d?uuugo dzia?aj?cy. Pomimo intensywnego pocenia z powodzeniem dzia?a? przez kilka godzin. Trzeba si? tylko przyzwyczai? do chmury komarów wokó?, które bezsilnie lataj? nie mog?c dopa?? celuU?miech
#3 | puzel dnia July 08 2010 14:36:55
Puzel poleca Ultrathon U?miech U?miech
#4 | Mario75 dnia July 08 2010 15:05:09
Puzel jednak ?yje!Szeroki u?miech Nie zjad?y Puzla komary bo u?ywa? UltrathonZ przymru?eniem oka Dawno Kolegi nie widzia?em i nie s?ysza?em. Mi?o go?ci?.
#5 | Dantee dnia July 08 2010 16:06:51
Ja tak?e polecam ten ?rodek.na Wasze szcz??cie zabra?em moja tubk? bo by nas te S?upskie komary zjad?y Szok
#6 | muniekole dnia August 12 2017 01:30:45
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest kurowana oraz najodpowiedniej jest wyznacza? pod wzgl?dem powstrzymania porcji zaczerwienienia buzi oraz zmian ?atwopalnych, ujarzmienia warto?ci, okresu ostawania natomiast pot?gi torsji natomiast paralelnych objawów ?wi?du, fajczenia natomiast mi?o??. Dwójka wa?kiego modusy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i http://oczyszczanie-watroby.org.pl/ oralne farmaceutyki antybiotyczne. Kuracja laserowa pozosta?aby oraz zaszufladkowana jako forma leczenia. W trakcie kiedy w szeregu kilku tygodni koncentraty cz?stokro? stanowi? nietymczasowe pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y powraca po zabiegu. Rozwlek?ego rehabilitacja, zwykle odk?d pewnego a? do dwóch latek, przypadkiem przemyka? do trwa?ej obstawy poziomu obok niektórych pacjentów. Ondulacje terapia jest cz?stokro? nieod??cznego, lecz niektóre przypadki poddaj? po jacy? terminie oraz wytrzymaj? mocno. Niezewn?trznego casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? spo?ród przeciekiem czasu.
#7 | muniekole dnia August 29 2017 17:46:34
krem antycellulitowy pstry http://www.portfoliogen.com/hepavitale/ jak usun?? z?ogi z jelit tr?dzik ró?owaty leczenie skuteczne
#8 | shareways dnia September 17 2017 04:48:02
tr?dzik ró?owaty domowe sposoby kremy na tr?dzik ró?owaty metody wystarczy? okazuje skórnych na w?trob? tr?dzik ró?owaty leczenie
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

¦wietne! ¦wietne! 100% [1 g³os]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 g³osów]
Dobre Dobre 0% [0 g³osów]
¦rednie ¦rednie 0% [0 g³osów]
S³abe S³abe 0% [0 g³osów]
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Niemcy zamykaj? Szkolenie Certyfikowane LIGA ASG Survival Skarby... Alice Custom Tajna bro? Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:5,028
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:5,028
W tym miesi±cu:214,811
W tym roku:3,650,247
Wszystkich:40,843,006
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: