Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Jak bardzo wa?ne jest nawodnienie organizmu...
Odwodnienie...
Skóra chwycona mi?dzy dwa palce zwiotcza?a, tworzy fa?d, który bardzo powoli si? wyprostowuje (chwycenie skóry i puszczenie wolno jest najwa?niejszym sposobem dowiedzenia si? o stanie uwodnienia organizmu u naszych podopiecznych - na przyk?ad psów).

Stanom odwodnieniowym cz?sto towarzysz? zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zw?aszcza kwasica. Odwodnienie jest jednym z wi?kszych nieszcz???, jakie mo?e si? trafi? podczas w?drówki w upalne dni, bez dostarczania p?ynów swemu ustrojowi. Dlaczego tak pisz?? Bo jest wielu ?mia?ków, którzy lekcewa?? t? spraw?. Podchodz? do niej mówi?c sobie: "Co tam, wytrzymam". Traktuj? oni problem jedynie w kategoriach swojej odporno?ci psychicznej na poczucie pragnienia.McGregor podczas nawodnienia


W ogóle jest to b??d uznawanie, ?e si? jest odwodnionym jedynie na podstawie poczucia pragnienia. Zdarzaj? si? sytuacje, kiedy poczucie pragnienia w ogóle si? nie pojawia, natomiast up?ywaj?cy czas, wysoka temperatura, wiatr, wysi?ek - wszystko to powinno sugerowa?, ?e nast?pi? znaczny ubytek p?ynów ustrojowych.


powoli nast?puj?ce odwodnienie powoduje najpierw tylko narastaj?ce zm?czenie. Ty k?adziesz to na karb zm?czenia samym w?drowaniem i nie troszczysz si? o nic wi?cej. Po prostu odpoczywasz sobie. Pracuj?cy organizm potrzebuje wi?cej wody na obs?ug? mi??ni w procesie spalania - có?, w lokomotywie parowej sypano w?giel i lano wod?, by szybciej i dalej jecha?...

Po pewnym czasie masz ju? strat? oko?o 2 litrów wody. Prócz pracuj?cych mi??ni wod? zu?y?y szybciej oddychaj?ce p?uca (w wydechu) oraz skóra (poc?c). Twoja zdolno?? wysi?kowa jest ju? nadw?tlona. Lekcewa?ysz to - do szczytu ju? nie daleko. Nie dojdziesz? Dojdziesz! Przed szczytem twoje cia?o cierpi na brak 5% twojej wagi. To znikn??a woda. Jeste? rozdra?niony. Mo?esz mie? ból g?owy i nie chce ci si? nawet je??. Gdyby? teraz mia? si? k?a?? spa?, mia?by? k?opoty z za?ni?ciem.
Max SN nawadnia si? camelem Jastona SNDalszy brak wody w organizmie, to dalsze k?opoty. Utrata wody ponad 20% masy cia?a oznacza ju? zagro?enie twojego ?ycia. Twoje zmys?y zaczynaj? ci? oszukiwa?, bo... nie chce ci si? pi?! Ta ciekawa z punktu widzenia badacza sprawa mo?e oznacza? twój koniec. Istnieje ponadto indywidualna granica odwodnienia komórek cia?a, której przekroczenie jest nieodwracalne. Co to znaczy? Je?li przekroczysz nieopatrznie ten limit, nie pomo?e ci ?adne ??opanie wody hektolitrami, ani kroplówka...

Cytuj?c Stanis?awa Koz?owskiego z jego ksi??ki "Granice przystosowania" (Wiedza Powszechna, Warszawa 1986) w?a?ciwie powtórz? raz jeszcze cz??? informacji, lecz uwa?am spraw? za tak istotn?, i zarazem tak bagatelizowan?, ?e nie uwa?am w tym wypadku powtórze? za b??d.Technofilia i jego CamelAutor wskazuje, ?e czas prze?ycia bez wody mo?e wynosi? 12 dni (wed?ug teorii i bada? E. F. Adolpha) a nawet 15 dni (R. A. McCance) lub d?u?ej. Jak wida? dane te ró?ni? si? znacznie od liczb, które poda?em na pocz?tku. Wychodz? jednak z za?o?enia, ?e w tych sprawach lepiej jest powiedzie? innym, ?e granica bezpiecze?stwa jest 5 metrów od przepa?ci, ni? upewnia? ich, ?e mog? w zasadzie jeszcze si? nieco wychyli?...

Objawy narastaj?cego odwodnienia organizmu, na czo?o których coraz bardziej wysuwa si? pal?ce pragnienie, wyst?puj? oczywi?cie znacznie wcze?niej. Objawy te analizowano w badaniach do?wiadczalnych, w których brali udzia? ochotnicy. Odwodnienie organizmu osi?gano zazwyczaj w wyniku stymulacji czynno?ci gruczo?ów potowych pod wp?ywem gor?cego otoczenia, czasem pod wp?ywem wysi?ku fizycznego w neutralnym lub gor?cym ?rodowisku. Autor uzyskiwa? w ten sposób ?atwo w ci?gu kilku godzin utrat? przez organizm badanych wody w ilo?ci odpowiadaj?cej 4-6% ci??aru cia?a, wspomniana ju? grupa badaczy z uniwersytetu w Rochester (Adolph i in.) - 8-11% ci??aru cia?a. Ma to by? górna granica odwodnienia organizmu, której osi?gni?cie nie stwarza jeszcze - u zdrowego w pe?ni cz?owieka - ?adnego zagro?enia dla zdrowia w warunkach dobrze kontrolowanych bada?.Bones i jej manierkaPo utracie wody w ilo?ci odpowiadaj?cej 1,5-2% ci??aru cia?a wyst?puje zwykle wyra?ne, a nawet silne uczucie pragnienia, ci?nienie osmotyczne p?ynów ustrojowych wzrasta wtedy co najmniej o oko?o 2%, odpowiednio zmniejsza si? ich obj?to??.

Po utracie oko?o 4% ci??aru cia?a wyst?puje dokuczliwe uczucie sucho?ci w jamie ustnej, uczucie os?abienia mi??niowego, znu?enia, czasem apatii i senno?ci.

Objawy te staj? si? coraz bardziej dokuczliwe w miar? dalszej utraty (6-8% ci??aru cia?a) wody przez organizm: wydzielanie ?liny ustaje prawie zupe?nie, j?zyk jest suchy, obrzmia?y i sztywny, mówienie zaczyna sprawia? trudno??. Po przekroczeniu przez deficyt wody w organizmie 10-11% ci??aru cia?a prze?ykanie staje si? prawie niemo?liwe, a po przekroczeniu 12% - wyst?puj? zaburzenia ?wiadomej kontroli post?powania.Mo?na nawadnia? si? tak jak PanamataZale?nie od warunków ?rodowiska bezpo?redni? przyczyn? ?mierci spowodowanej przez utrat? wody ustrojowej jest hipertermia, niewydolno?? w wyniku wzrostu ci?nienia osmotycznego komórek nerwowych, dehydratacji; zwykle wspó?dzia?aj? wszystkie te czynniki. Niewydolno?? kr??enia wyst?puje na skutek zmniejszenia obj?to?ci krwi i wzrostu jej lepko?ci.

Jednocze?nie autor dodaje znamienn? my?l, ?e u cz?owieka ?adna adaptacja organizmu do odwodnienia nie istnieje. Gospodaruj?c swymi zasobami wodnymi, podczas gdy sytuacja zaopatrzenia w p?yny jest trudna, nale?y przestrzega? kilku zasad:

* Maksymalnie wyd?u?a? czas mi?dzy kolejnym piciem wody i jednorazowo pi? niedu?e ilo?ci

* W wypadku d?ugotrwa?ego braku wody - nie pi? zbyt szybko, wypija? swój przydzia? w ma?ych dawkach, dziel?c je ponadto na porcje pite na przyk?ad ma?e ?yczki w odst?pach co 5 minut

* Ka?d? porcj? pi? powoli, niedu?ymi ?ykami, jakby?my smakowali: sam stosuj? zasad? picia jednorazowo wy??cznie dwóch ?yków, przy czym pierwszym z nich zazwyczaj p?ucz? gard?o

* Nie pi? napojów zbyt zimnych i zbyt gor?cych (w lecie raczej nie mniej ni? 20°C, w zimie nie wiele wi?cej ni? 37°C) - jest to pewne optimum

* Pi? najpierw wod? mineraln? lub lekko osolon?, a dopiero po pewnym czasie soki (nie pi? napojów s?odkich!), dobrze jest wykorzystywa? wod? zawart? w soczystych owocach; bardzo cennym napojem jest - w?a?ciwie zaparzona - herbata

* Raczej unika? wód gazowanych, cho? daj? cudowne poczucie zaspokojenia pragnienia, gdy? gaz rozpiera ?o??dek - mo?na je pi? pó?niej, ju? po kryzysie wodnym

* Nie je?? zbyt du?o, nawet ca?kowicie powstrzyma? si? od jedzenia, je?li grozi d?ugotrwa?y niedostatek wody - w sytuacji ekstremalnej

* Nie spo?ywa? soli w sytuacji silnego odwodnienia!


Wszystkie powy?sze uwagi zwi?zane s? z sytuacj? kryzysu wodnego. Oznacza to, ?e w momencie pe?nego bezpiecze?stwa je?li chodzi o zaopatrzenie organizmu w wod?, mo?na sobie folgowa? i nie trzyma? si? specjalnie regu? (mo?e prócz tej, ?e wypacamy z wod? tak?e sól, zatem trzeba jej niedobór uzupe?nia?).Bones po Hameryka?sku nawadnia si? Coc?Pono? sportowcy ekstremalni na kilka godzin przed wyt??onym wysi?kiem wypijaj? kilka litrów wody, na wzór wielb??da. Nie udaje im si? co prawda wykorzysta? jej ca?ej, lecz przez pewien czas maj? przy sobie jej zapas. Ma to zwi?zek z wch?anialno?ci? wody z przewodu pokarmowego, co nast?puje z przybli?on? szybko?ci? jednego litra w ci?gu godziny. Gdy w tym czasie organizm wypoci? dwa litry, hiperhydracja staje si? naprawd? pomocna.


S? ludzie rozumiej?cy problem odwodnienia. Innym nagle najzwyczajniej chce si? pi? i id? to zrobi?. Czym jest odwodnienie, trzeba faktycznie rozumie?, a przecie? woda spe?nia w organizmie wiele funkcji:

v58; jest g?ównym sk?adnikiem masy cia?a (ok. 70%)
v58; jest uczestnikiem tworzenia ci?nienia wewn?trznego
v58; bierze udzia? w przewodzeniu elektrolitycznym
v58; bierze udzia? w transporcie wewn?trzustrojowym
v58; jest chemicznym uczestnikiem przemiany materii
v58; jest istotnym elementem ch?odzenia cia?a
v58; bierze udzia? w nawil?aniu naskórka

Brak wody w ciele zaburzy ka?d? z tych funcji. I nie ma tu znaczenia, ?e jedne z nich s? bezwzgl?dnie konieczne, inne za? tylko istotne - w ciele wali si? wszystko, gdy awaria zaczyna dotyczy? wszystkiego...Nie wa?ne jak. Wa?ne ?eby siebie nawodni?.Woda ustrojowa nie jest czyst? wod?, jaka p?ynie w kranie. Cz??? ewidentnie jest sk?adnikiem ka?dej komórki cia?a (a zdecydowanie tych "mokrych" ;)) Woda wyst?puje te? w postaci elektrolitu, czyli cieczy nasyconej solami. Ka?dy wie to ze szko?y, ?e woda destylowana w ogóle nie przewodzi pr?du, ale nawet niewielkie ilo?ci w niej soli (np. kuchennej, NaCl) ju? na to pozwalaj?. Istnieje optymalne nasycenie wody solami, kiedy to przewodzenie jest najlepsze. Ka?da zmiana "w gór? lub w dó?", a wi?c w kierunku zwi?kszenia przewagi wody nad solami albo przewagi soli nad wod? - spowoduj? zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu. W jaki sposób?

Aby ruszy? palcem, trzeba wcze?niej tego zechcie?. "Zechcenie" jest prac? mózgu. Ruszenie palcem jest ju? prac? zespo?ow?, to znaczy mózg wykonuje prac? podj?cia decycji i wydania rozkazu, mi??nie spe?niaj? rozkaz. Wszystko dzieje si? tylko dzi?ki biopr?dom. "Zechcenie" bierze si? z biochemicznego wzbudzenia pr?du (ogólnie i prosto rzecz bior?c). Podj?cie decyzji jest elektrycznym efektem zechcenia. Rozkaz do mi??ni jest wys?any w postaci elektrycznego impulsu, ka?de drgnienie mi??ni wynika z dra?nienia w?ókien mi??niowych przez pr?d pochodz?cy z mózgu.Suomek i jego nieod??czny CamelbackW tym momencie nawet osoba powoli my?l?ca dojdzie do wniosku, ?e wyschni?cie elektrolitu (ubytek wody) spowoduje pogorszenie przewodzenia pr?du. Mózg wolniej "zechce", wolniej zdecyduje i z opó?nieniem wyda rozkaz. Mi??nie na pewno nie b?d? si? spieszy?.

Rozcie?czenie elektrolitu (na skutek picia wody bez dostarczania soli - mo?e to by? zim? picie wody uzyskanej ze ?niegu; latem - picie deszczówki lub wody ma?o wzbogaconej solami) zadzia?a tak samo. Du?y brak wody, albo te? du?y brak soli, spowoduj?, ?e mózg mo?e nawet "nie zechcie?" a w efekcie ca?ej dalszej akcji - szybszej czy wolniejszej - po prostu nie b?dzie.W zim? równie? trzeba pi?. Fubara pojemnik z elektrolitrami.Jedn? z wa?nych informacji jest ta, ?e wypadku silnego odwodnienia, organizm traci zdolno?? zdolno?? sygnalizowania tego w postaci odczucia silnego pragnienia, a w dalszej konsekwencji nie jest ju? w stanie odbudowa? swego wodnego potencja?u. Mo?na wówczas pi? ogromne ilo?ci wody lub pobiera? j? przy pomocy kroplówki - i tak to ju? koniec...

Poza tym woda wyst?puje w postaci p?ynów. Jest w sokach trawiennych, jest w p?ynie mózgowym, jest we krwi. Zw?aszcza krew jest wa?nym elementem ustroju, gdy? dla komórek pe?ni funkcje dostawcze. Zag?szczona krew (znów z powodu odwodnienia) nie b?dzie wype?nia? tych funkcji dostatecznie dobrze. Upo?ledzi to równie? zaopatrzenie komórek w substancje energetyczne.?ród?o: http://www.surviv...entrum.com
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Marduk dnia July 10 2010 12:11:36
Nawadnianie jest jedn? z czynno?ci o których nie mo?emy zapomina?. Dlatego te osoby które jad? na sp?yw nie powinny zapomnie? o s?odkiej wodzie do picia w przeciwnym razie uraczy si? ich wod? potraktowan? tabletkami uzdatniaj?cymi Szeroki u?miech
#2 | Mario75 dnia July 10 2010 13:16:37
Kiedy idziemy w teren d?wigamy wod?. Lepiej mie? za du?o ni? za ma?o. W kajaku to ju? w ogóle luksus, bo kajak "d?wiga" wod?. Warto wzi?? sznurek ?eby butelk? przywi?za?, ?eby jej w razie czego nie wy?awia?Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? LIGA ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Taktyka zielona Skarby... Podcast ASG Radio ASG Zmiana Makarov KWC Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,941
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:225,744
W tym miesiącu:568,227
W tym roku:568,227
Wszystkich:57,285,727
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: