Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

I SP?YW KAJAKOWY ASG Koalicja Pó?noc
I SP?YW KAJAKOWY ASG
KOALICJA PÓ?NOC
Autor: Jacek1246


Godzina 6:10, d?wi?k budzika przerywa sen, znak, ?e trzeba wsta?. Szybki prysznic, ?niadanie i pakowanie rzeczy do auta. Po godzinie jestem gotowy, ruszamy na miejsce zbiórki w Koszalinie, przed rozpocz?ciem drogi na I Sp?yw Kajakowy ASG organizowany przez Koalicj? Pó?noc Koszalin. Godzina 8:00, GPS nastawiony na miejsce docelowe - Swornegacie, województwo Pomorskie, ul. Le?na. Po dwóch godzinach jazdy docieramy na miejsce, mamy za sob? 130 kilometrów. Zapisujemy si? na list?, p?acimy i ruszamy do miejsca, gdzie zwodujemy nasze kajaki - Mylof, 15 kilometrów od Swornychgaci. Chwila czekania, przepakowanie rzeczy i po godzinie wszyscy jeste?my na wodzie.Ruszyli?my, w r?kach wios?o, obok le?y kamera i kilka rzeczy potrzebnych na wodzie. Pierwsze oznaki zm?czenia pojawi?y si? po pierwszej godzinie wios?owania, ale nikt si? nie dawa?, w ko?cu po to tu przyjechali?my. Towarzyszy?a nam pi?kna pogoda i malownicze krajobrazy. Ch?ód bij?cy od wody dawa? dodatkowy komfort p?yni?cia, nie by?o bowiem takiego upa?u jakiego do?wiadczyli?my w ostatnich dniach. Nurt rzeki nie by? wcale porywisty, ale te? nie za wolny, by? wr?cz optymalny jak na nasz pierwszy sp?yw kajakowy w ASG. Liczne przeszkody na trasie urozmaica?y przygod?, nie raz trzeba by?o si? napracowa?, aby takow? omin??.Pierwszy postój, chwila odpoczynku, chwila czekania na pozosta?ych, okazja na och?odzenie si? w rzece, czas na uzupe?nienie energi do dalszej drogi i ruszamy dalej. Ponad 35 kajaków znów w wodzie. Pokonali?my po?ow? trasy, zosta?o jeszcze oko?o 8 kilometrów do g?ównej bazy, gdzie b?dziemy nocowa?. Druga po?owa trasy zlecia?a równie przyjemnie jak poprzednia - w znakomitej atmosferze i ?wietnym towarzystwie.
Powoli zbli?amy si? do naszej bazy, dobijamy do brzegu, czekamy na reszt? osób. Naszym oczom k?ania si? pi?kny widok du?ego pola, ku naszemu zdziwieniu w oddali wida? koz?, po chwili przybiega ona do nas i bez ?adnego wachania biega wokó? nas wszystkich. Kiedy jednak do brzegu dobija g?ówny organizator, okazuje si?, ?e do w?a?ciwej bazy pozosta?o jeszcze oko?o pó? godziny drogi. Znów wodujemy kajaki i ruszamy wraz ze zgranym ruchem wiose?.Po nieca?ych 30 minutach docieramy do celu, wynosimy ci??kie kajaki na brzeg i ustawiamy w rz?dzie obok siebie. Telefon do biura organizuj?cego nasz sp?yw i po nieca?ej godzinie nasze rzeczy docieraj? do nas, torby, plecaki, namioty, wszystko w przeci?gu dwudziestu minut zosta?o wypakowane z busa i przeniesione na nasze pole namiotowe. Wszyscy zabrali si? do pracy nad swoimi stanowiskami namiotowymi. Up?yn??a neica?a godzina, wi?kszo?? namiotów jest ju? rozstawiona, trwaj? przygotowania do konkursu strzeleckiego. Id? poszuka? odpowiedniego miejsca na tarcz? i wymierzy? odpowiednio odleg?o?? do stanowiska strzeleckiego jak i tras? do 50-metrowego biegu. Po pó? godzinie wszystko jest gotowe.
Pierwsi zawodnicy gromadz? si? przy stanowisku strzeleckim, nagle rozlega si? okrzyk "START" i pierwszy zawodnik wystartowa?. Pokonuj?c 50 metrów biegu, musi odda? jeszcze 6 strza?ów. Chwila na z?apanie oddechu, wstrzymanie, s?yszysz bicie serca, w g?owie my?l, ?e do wygrania jest dobrej marki replika, powoli zaczyna ci brakowa? tchu, naciskasz spust, sze?? szybkich strza?ów, zmie?ci?e? si? w 30 sekundach, przed oczami nadal masz bia?e pociski p?dz?ce w ?rodek tarczy, pozostaje czeka? na wynik.Do fina?u zakwalifikowa?o si? trzech zawodników, emocje z ka?d? minut?, ka?dym strza?em coraz wi?ksze. Tym razem do pokonania jest 100 metrów, a limit czasu wynosi jedn? minut?. "START!" Pierwsze 50m pokonane, wstrzymanie oddechu, trzy szybkie strza?y, odk?adasz replik?, biegniesz dalej, pozosta?o 15 sekund czasu, dobiegasz do stanowiska strzeleckiego, zgrywasz szczerbink? z muszk? i naciskasz spust, widzisz trzy ma?e kulki przebijaj?ce tarcz?, lecz nie znasz dok?adnie swojego wyniku. Kolejni zawodnicy, og?oszenie wyników. Nie wa?ne czy jeste? najlepszy, wa?ne, ?e by?e? w ?cis?ej czo?ówce, dostaniesz nagrod? i wiesz, ?e treningi przynios?y efekty. Zwyci?zcami zostali:

1. Raven PANTHERA L?BORK
2. Sokom 75th Rangers RGT Koalicja Pó?noc
3. ChorheSeba 13 POMORSKA BRYGADA PIECHOTY
Drugim jak?e emocjonuj?cym konkursem by? ARMWRESTLING. Zarówno m??czy?ni jak i kobiety, starsi i m?odsi wzi?li udzia? w zmaganiach w si?owaniu na r?k?. Chwila przygotowa?, ustawienie obu r?k naprzeciwko siebie, s?dzia daje znak do rozpocz?cia, na twarzach zawodników pojawia si? wyraz du?ego wysi?ku, mi??nie s? napr??one coraz bardziej, nagle kolega naprzeciwko przybija twoj? d?o? do pod?o?a. Kolejni zawodnicy, kolejne wygrane i pora?ki, dochodzimy do fina?u, emocje wzrastaj?, kto oka?e si? najsilniejszym, nagle zaczyna pada? deszcz, w decyduj?cym starciu deszcz zamienia si? w ulew?, ale ka?dy chce zobaczy? kto wygra, kto b?dzie tym najlepszym. Nareszcie koniec, wszyscy uciekaj? do namiotów, zwyci?zcami zostali:

1. Bartek PANTHERA L?BORK
2. Ghost sympatyk KOALICJA PÓ?NOC
3. Stig sympatyk KOALICJA PÓ?NOC
Trzecim rozegranym pierwszego dnia na sam wieczór konkursem by?o Puling Rope Cometition - przeci?ganie liny. W tych zmaganiach wzi??y udzia? 4 dru?yny. Siedem osób po jednaj stronie, siedem po przeciwnej, trzy, dwa, jeden, wszyscy rzucili si? do ataku ci?gn?c z ca?ych si? lin?. Po deszczu ziemia ucieka?a spod nóg, wielu zawodników poleg?o w?a?nie dzi?ki temu czynnikowi, ale wi?kszo?? da?a rad? do ko?ca.Po tych zmaganiach przyszed? czas na uzupe?nienie energii, grilla oraz odpoczynek. Na drugi dzie? czeka?o nas bowiem jeszcze 9 kilometrów trasy i konkurs rzutu granatem - jajkiem. Przez ca?? noc pada? deszcz, ka?da kropla odbija?a si? z trzaskiem od namiotów. Nad ranem jednak ju? ?wieci?o s?o?ce, a od ziemi bi? przyjemny ch?ód po deszczu. Pyszna kie?baska z grilla na ?niadanie oraz wy?mienita jajecznica usma?ona w polowych warunkach, chwila na rozruch i czas zacz?? konkurs rzutu granatem.Wielu uczestników podj??o si? wyzwania w konkursie Frag Granade Competition - rzutu granatem - jajkiem. Konkurs polega? na jak najdalszym rzucie jajkiem, a osoba z pary stoj?ca po przeciwnej stronie musia?a owy granat z?apa? w nienaruszonym stanie. Organizator wyczytuje Twoje nazwisko, biegniesz na drug? stron?, twój kompan robi zamach, jajko w górze, leci, jest w twoich r?kach, ca?e, masz rekord, pytanie czy kto? go pobije. Kolejni uczestnicy, jajka w górze, ?miechu co nie miara, wi?kszo?? granatów wybuch?o przy kontakcie z palcami d?oni, ale by?y te? takie, które zdo?a?y przelecie? spor? odleg?o?? i znakomicie wyl?dowa? w d?oniach towarzysza stoj?cego naprzeciw rzucaj?cego. Zwyci?zcami zostali:

1. Gruby i Kasia
2. Skura i Syn
3. Jaston i Kajka
W ko?cu przyszed? czas na zebranie gratów, sprz?tni?cie obozowiska i zwodowania kajaków. Przed nami kolejne 9 kilometrów. Trasa przebieg?a spokojnie, na sam koniec by?o du?o ?miechu, gdy? oko?o 100 metrów do bazy ko?cz?cej nasz sp?yw, znajdowa?a si? przeszkoda w postaci powalonych trzech du?ych drzew. Droga na omini?cie owej przeszkody by?a jedna, ale niektórzy jej nie zauwa?ali i postanawiali przeprawi? si? przez jej ?rodek. Dwie osoby z Panther L?bork wyl?dowa?y w wodzie. By?a to gratka dla fotoreporterów jak te? dla pozosta?ych uczestników, którzy ogl?dali to widowisko z brzegu.Po dobiciu do brzegu musieli?my zanie?? nasze rzeczy i kajaki pod szlaban oddalony od wody o jakie? 300m. Nieca?a godzina czekania, przyjecha? transport kajaków i kierowców. W przeci?gu nastepnej godziny wszyscy zapakowali?my si? do aut i ruszyli?my w stron? domów.
KOALICJA PÓ?NOC KOSZALIN
Serdecznie dzi?kuje wszystkim uczestnikom sp?ywu za wy?mienit? atmosfer?, przygotowanie i wszelk? udzielon? pomoc. Do nast?pnego razu koledzy.

W niedziel? odby?y si? równie? rozgrywki pi?ki no?nej pe?ne emocji i wysi?ku.Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Darecki dnia July 21 2010 21:03:10
Widz?, ?e zabawa by?a przednia. Gratulacje dla zwyci?zców poszczególnych konkurencji jak i organizatorów.
#2 | renifer181 dnia July 21 2010 21:19:13
Zapomnia?e? doda? ?e by?y jeszcze mecze Szeroki u?miech
#3 | Mario75 dnia July 21 2010 21:57:19
Podzi?kowania dla wszystkich uczestników jak te? Koalicjantów za przygotowanie i przeprowadzenie zarówno konkursów jak te? sp?ywu. Dzi?kuj? za ?wietn? atmosfer? imprezy, która by?a wasz? zas?ug?.

Dla nas organizatorów jedynie podzi?kowania daj? nam si?? do dalszego dzia?ania, wi?c dzi?kuj? w imieniu Orgów za wiele mi?ych s?ów, które pad?y podczas I Sp?ywu ASG jak te? i po zlocie.

Gratuluj? jeszcze raz zwyci?zcom konkursów. Zw?aszcza Teamowi Panthera L?bork którzy prezentowali bardzo wysoki poziom startuj?c w konkursach.
#4 | Jacek1246 dnia July 21 2010 23:08:30
Seba po co tak ostro? U?miech To tylko zabawa przecie? jest, po co robi? kwasy skoro mo?na wszystko na spokojnie za?atwi?. Miejsc w przeci?ganiu lin ja nie dopisywa?em wi?c nie wiem kto inny. Je?li jednak mo?e Mario si? pomyli?, to mo?na nam to zg?osi?, przeanalizowa? jeszcze raz i doj?? do wspólnego wniosku. Z dobrych kontaktów przez takie co? pozostan? niemi?e wspomnienia. Spokojnie koledzy, to TYLKO ZABAWA, w któr? my w?ó?yli?my wiele pracy, aby?cie Wy mogli mie? przyjemno?? i szanse na zdobycie nagród, które mia?y by? dodatkiem dla jeszcze lepszej motywacji. U?miech Polecam wrzuci? na luz. Szeroki u?miech
#5 | Mario75 dnia July 21 2010 23:53:18
Nie mamy parcia na ambicjonalne podej?cie do tematu. Pantherom i 13-tce nalez? si? uk?ony bo zas?u?yli swoj? postaw? i naprawd? sk?adem godnym championa. Wszystkie wygrane w przeci?ganiu liny nale?y zaliczy? na cze?? Panther & 13tki. Zmordowani paroma przeci?ganiami liny zas?u?yli na status Championa. Zatem honorowym zwyci?zc? jest 75th Rangers RGT mierz?c si? w ostatniej walce z Pantherami wraz z pomoc? 13-tki. Natomiast pierwsze miejsce podczas wszystkich potyczek si?owych nale?y si? Pantherom i 13-tce. Wa?ne ?e wszyscy dobrze si? bawili. Dla nas wynik jest ma?o wa?ny. Wa?ne, ?e uczestnicy I Sp?ywu ASG s? zadowoleni z mi?o sp?dzonego czasu w tak doborowym towarzystwie, a ?e Panthery s? najlepsze w ca?o?ci konkursów warto te? powiedzie?. Zatem Panthery z pomoc? 13-tki ?ycz? Wam nie obni?ania poziomu, bo dali?cie ostry pokaz swoich umiej?tno?ci. Dali?cie rad? na maxa!

Gratulacje dla Panther i 13-tki L?bork jeszcze raz! Tak trzyma?! Sk?ad mieli?cie the best i nawet s?ycha? by?o w ?artach "?e wi?cej was nie ma co zaprasza? bo wszystkie nagrody zgarniacie" U?miech Oczywi?cie na powa?nie, warto was zaprasza?, bo mi?o ogl?da? wasze zmagania tytanów i tak wysokie wyniki. Zdobyte nagrody w waszych r?kach tylko ciesz?.

Gdyby?my liczyli na te nagrody, mogliby?my cz??? z nich uczkn??, ale nie o to chodzi?o. Podstawa to dobra zabawa i sp?dzenie czasu w doborowym towarzystwie. Jeszcze raz dzi?kuj? Pantherom i 13-tce za stawienie si? i zaprezentowanie na tak wysokim poziomie.
#6 | chorheSeba dnia July 22 2010 00:04:08
Mario Twa wypowied? mnie satysfakcjonujeU?miech! My?l? i? moja powy?sza wypowied? nie zepsuje naszych wspólnych relacji (które bardzo szanuje i opieram si? na nich), dzi?kuj? serdecznie za tak mi??,szybk? i satysfakcjonuj?c? odpowied? na mój post U?miech. Dobrej nocy , co z?ego to nie jaZ przymru?eniem oka
Dzi?ki Jacku za naniesienie poprawek do artyku?u
#7 | Mario75 dnia July 22 2010 00:10:09
Ale? Chorhe Seba Twój kapelutek jest niezapomniany i stworzy? element klimatu. Tak samo jak du?y oscypek na grillu przy trunkach w nocy. Szanuj? Ciebie i zarówno przedstawione umiej?tno?ci Panther jak te? 13-tki. Wi?c warto o tym wspomnie?. Wiesz, ?e sam ?mia?em si?, ?e chyba jeste?cie zmutowani i warto powiela? wasz genotyp U?miech Równie? mi?ych snów ?ycz?.
#8 | raven dnia July 22 2010 07:10:45
Dzi?ki panowie za spotkanie. By?o bardzo mi?o. Nast?pnym razem na pewno b?d? i licz? na bardziej rw?cy nurt rzekiU?miech

Z tym przeci?ganiem liny nie stresujcie si? tak mocno. Do dzi? nie jestem pewien jak to by?o, bo jak napisa? Mario pili?my jakie? podejrzane p?yny do wieczora - zreszt? nie sami . Mario rozwia? ju? wszystkie w?tpliwo?ci i my?l? ?e nie ma po co wraca? do tej rozmowy.

Jeszcze do przysz?ego roku b?d? ?piewa? o nas pie?ni przy ognisku, a? zostaniemy pokonani....U?miech

Jeszcze raz dzi?ki i pozdrowienia dla wszystkich.

Ps. Do wody wskoczyli?my sami, ?eby powsta? dobry materia? na reporta? U?miech
#9 | Marduk dnia July 22 2010 09:35:58
Raven mo?e nie od razu wyskoczymy na sp?yw górski, ale mog? Tobie zdradzi? ?e w co? ju? dzia?amy w tym temacie je?li masz ochot? na wi?cej info zapraszam do mnie na gg

1524848

Mog? Tobie przedstawi? mój niecny plan Szeroki u?miech
#10 | Mario75 dnia July 22 2010 10:39:44
Niestety trasa, któr? mieli?my pierwotnie p?yn?? z powody suszy nie nadawa?a si? do przep?yni?cia. Na tamtym odcinku by?o zdecydowanie wi?cej przeszkód, a jednocze?nie nadal nadawa?a si? na p?yni?cie z rodzinami. Sp?yw by? integracyjny i by? dniem otwartym ASG, wi?c z tego wzgl?du nie nastawiali?my si? na tras? czysto hardcore, a cz??? z Koalicjantów p?yn??a ca?y czas na ko?cu zabezpieczaj?c ty?y i ostatnich uczestników sp?ywu. Starali?my ca?y czas czuwa? nad bezpiecze?stwem wszystkich uczestników, przede wszystkim tych którzy p?yn?li pierwszy raz lub s?abo sobie radzili. Najwa?niejsze ?eby wszyscy dobrze si? bawili, a przy tym zako?czyli imprez? cali i zdrowi.

Co do planów to Kolega ze Sztormu, zainteresowa? nas na sp?ywie S?upi? i odcinkiem zwanym "Rynn?". Je?li wybierzemy si? tam to ju? raczej bez dzieci. Jednocze?nie podpisuj?c dokumenty o zrzekaniu si? jakiejkolwiek odpowiedzialno?ci organizatorów za utrat? zdrowia itp.Czemu? To zobaczcie na filmiku:

http://www.youtub...re=related

http://www.youtub...re=related
#11 | emzetka dnia July 22 2010 20:22:25
Witajcie;] tutaj cywilna niewiasta od.. zaginionego plecaka Szeroki u?miech dzi?ki za mi?e przyj?cie i mo?liwo?? poznania tak zacnych person. Za burze mózgów w rozwi?zywaniu zagadek;] Po obejrzeniu filmików o S?upi ci?nie si? tylko jedno wezwanie: pozwólcie mi przeprawi? si? przez ten hardcore!;] ze swej strony mog? zapewni?, ?e dzieci nie wezm? Szeroki u?miech pozdrawiam z po?udniowego po?udnia i mile wspominam. hough!
#12 | Dantee dnia July 22 2010 21:46:51
Czy?by to kole?anka od plecaka który przejecha? w moim baga?niku Fajne
#13 | chorheSeba dnia July 23 2010 11:01:39
WOW!Ale jazda! ja si? pisz?!
#14 | emzetka dnia July 23 2010 11:44:46
Ta sama Dantee Wybawco! Na szcz??cie nie zbieg?e? z nim za daleko, sesese;]
#15 | chorheSeba dnia July 23 2010 12:58:51
No tak, jak zwykle Dantee najpierw zabiera plecak fajnej laseczce i zwabia j? do siebie celem odbioru, a potem ,,Dantee Wybawco"Z przymru?eniem oka !
#16 | Patol dnia July 23 2010 16:46:58
Luuuudzieee dajcie fotosyyy ;-]
#17 | Marduk dnia July 23 2010 23:32:05
@ emzetka

To teraz ju? wiem dlaczego tak d?ugo ciebie nie by?o z tym plecakiem ;-)

@ chorheSeba
W takim razie dopisuj? do listy. Jak mo?esz rozpu?? wici u panter i w 13 z ch?ci? jeszcze raz spotkamy si? na wodzie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Mndur Gorka E SPOS Taktyka zielona Zbrojownia Zwyci?zcy wrzesie? Survival Arctic Combat Podcast ASG Act od Valor Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,165
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:140,546
W tym miesiącu:1,050,831
W tym roku:5,920,328
Wszystkich:54,408,732
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: