Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wikileaks ujawnia raporty - tak?e o polskich ?o?nierzach
Jak to si? zacz??o?

Redakcje tych trzech gazet zapewni?y, ?e s? w posiadaniu tysi?cy "sprawdzonych i autentycznych dokumentów" o tajnych operacjach wojsk ameryka?skich w Afganistanie. Chodzi m.in. o akcje ameryka?skich komandosów, w tym grupy Task Force 373, specjalizuj?cej si? w "eliminowaniu" czo?owych dowódców wroga.

Te dokumenty to g?ównie meldunki oficerów i zwyk?ych ?o?nierzy, walcz?cych z talibami. Zawieraj? one - jak zapewniaj? redaktorzy gazet - informacj? o ofiarach w?ród ludno?ci cywilnej, chybionych operacjach oraz wielu innych b??dach i niepowodzeniach wojsk ameryka?skich w Afganistanie.

- Te dane to najbardziej kompleksowy opis wojny, jaki kiedykolwiek istnia? w trakcie trwaj?cego konfliktu zbrojnego - zatem w punkcie, gdy co? jeszcze mo?e zmieni? si? na dobre. Zawieraj? zapisy dotycz?ce ponad 90 tysi?cy incydentów, w tym precyzyjne dane geograficzne - powiedzia? niemieckiemu tygodnikowi za?o?yciel platformy internetowej WikiLeaks, Julian Assange.

- W ca?ej swej obj?to?ci materia? usuwa w cie? wszystko, co do tej pory powiedziano o Afganistanie - doda?.
Fatalna sytuacja na froncie

Niemiecki "Der Spiegel", ameryka?ski "New York Times" oraz brytyjski "Guardian" pisz?, ?e z dokumentów wynika jednoznacznie, i? sytuacja si? NATO w Afganistanie jest o wiele gorsza ni? przedstawiaj? j? w oficjalnych komunikatach wojskowi i politycy.

Raporty ukazuj? ten konflikt jako "brutalny, paskudny, pogmatwany i nag?y" - pisze brytyjski dziennik.

"The Guardian" twierdzi równie?, ?e z dokumentów wynika, i? wojna jest prowadzona "niezdarnie", podkre?laj?c jednocze?nie, ?e nale?y je traktowa? "jak wspó?czesny zapis konfliktu". Trzeba te? pami?ta?, ?e pochodzenie niektórych raportów jest "podejrzane", a ca?o?? zapisu jest "encyklopedyczna, lecz niepe?na".

Polacy w dokumentach

Jeden z dokumentów dotyczy ostrze?e? polskiego wywiadu przed atakiem na ambasad? Indii. Raport na temat ostrze?enia polskiego wywiadu pochodzi z 1 lipca 2008 r.

"Talibowie planuj? atak na ambasad? indyjsk? w Kabulu. TB (talibowie) wyznaczyli in?yniera do przeprowadzenia tej akcji. Zamierza on wykorzysta? kradzione wozy ANA/ANP (afga?skiej armii i policji) i nosi mundur wojskowy. Mówi j?zykiem dari z ira?skim akcentem. Podobno jest w?a?cicielem firmy" - czytamy w raporcie.

Do zamachu rzeczywi?cie dosz?o wkrótce potem - 7 lipca. Zamachowiec-samobójca staranowa? bram? ambasady Indii w Kabulu samochodem wy?adowanym ?rodkami wybuchowymi. Zgin??o 58 osób, a ponad 140 zosta?o rannych.

Inny raport - z 16 sierpnia 2007 r., czyli z dnia, kiedy polscy ?o?nierze ostrzelali wiosk? Nangar Khel, zabijaj?c 6 osób - dotyczy ataku polskich ?o?nierzy na wiosk? afga?sk?, w której odbywa?o si? przyj?cie weselne.

W raporcie napisano, ?e ?o?nierze schwytali dwóch rebeliantów odpowiedzialnych za pod?o?enie ?adunków wybuchowych domowej roboty, ale dwóch uciek?o. "Poszukiwali pozosta?ych dwóch, kiedy oko?o 16 czasu lokalnego zauwa?ono czterech rebeliantów w pobli?u wioski.(...) (?o?nierze) otworzyli ogie? do tych ludzi z karabinów maszynowych o kalibrze 12,7 mm, ale bro? si? zaci??a. Rebelianci odpowiedzieli ogniem. Wtedy (?o?nierze) u?yli mo?dzierzy. Wed?ug jednego z doniesie? wystrzelili w sumie 26 pocisków. Jeden trafi? w dach domu, jeden w podwórko, a jeden przebi? dach i wybuch? wewn?trz domu. W budynku trwa?o wesele, co t?umaczy wysok? liczb? rannych" - pisze autor raportu, zastrzegaj?c, ?e podaje fakty w postaci, w jakiej je zdoby?, i wszystkie mog? by? nie?cis?e.

W?ród ujawnionych dokumentów jest te? notka oparta na depeszy PAP z 20 lutego 2007 r. Minister obrony narodowej Aleksander Szczyg?o informowa? wtedy, ?e polscy ?o?nierze zostan? rozmieszczeni w trzech aga?skich prowincjach Ghazni, Kandahar i Paktika, przy czym jednostki GROM b?d? dzia?a? g?ownie w okolicach Kandaharu.

Pakistan wspiera rebeliantów?

Wed?ug nowojorskiego dziennika, niektóre raporty sugeruj?, i? pakista?ski wywiad ISI wspiera? afga?skich rebeliantów. Agenci mieli spotyka? si? z talibami i organizowa? zbrojne grupy, które walczy?y z ameryka?skimi ?o?nierzami w Afganistanie. Gazeta podkre?la jednocze?nie, ?e cz??? informacji, które opublikowano, nie mo?na zweryfikowa?.


Jak podaje "NYT", jeden z dokumentów przedstawia ostrze?enia polskiego wywiadu przed planowanym atakiem na indyjsk? ambasad? w Kabulu, na tydzie? przed tym wydarzeniem. "W tym ostrzegaj?cym raporcie nie wymieniono nazwy ISI" - czytamy w dzienniku.

Z kolei "The Guardian" zauwa?a, ?e czytaj?c dokumenty, mo?na odnie?? wra?enie, ?e "?ycie niewinnych ludzi jest lekcewa?one", a ira?skie i pakista?skie wywiady "szalej?". Dziennik wyja?nia m.in., ?e pakista?skie s?u?by specjalne (ISI) maj? powi?zania z najbardziej znanymi dowódcami oraz s? zamieszane w sensacyjne tajne akcje, jak próba zabójstwa prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja, czy zatrucie partii piwa dla zachodnich wojsk.

Krwawe b??dy

Jak podaje brytyjska gazeta, w raportach jest mowa o "krwawych b??dach", czyli o prawie 150 incydentach, w których si?y koalicyjne zabi?y lub rani?y cywilów. Wspomina si? o ostrzeliwaniu w 2008 roku przez francuskie oddzia?y autobusu przewo??cego dzieci, w wyniku czego raniono osiem z nich.

Ponadto mowa jest o tym, jak pod pozorem odwetu w 2007 roku polskie oddzia?y wystrzeli?y pociski mo?dzierzowe na wiosk?, zabijaj?c uczestników wesela, w tym kobiet? w ci??y.

W dokumentach s? równie? informacje na temat tysi?cy star? granicznych mi?dzy wojskami, które z za?o?enia s? sojusznicze - czyli armi? afga?sk? a pakista?sk?.

Z doniesie? wynika, ?e istnieje oddzia? s?u?b specjalnych, którego zadaniem by?o m.in. zabijanie przywódców talibów oraz liderów Al-Kaidy. Zawieraj? one tak?e katalog incydentów, podczas których wojska koalicyjne strzela?y lub zabija?y si? nawzajem czy te? atakowa?y ?o?nierzy afga?skich.

"The Guardian" podkre?la, ?e "nie jest to Afganistan, który USA lub Wielka Brytania maj? da? w prezencie rz?dowi w Kabulu. Wr?cz przeciwnie. Po dziewi?ciu latach walk, grozi dominacja chaosu. Wojna toczona o serca i umys?y Afga?czyków nie mo?e zosta? wygrana w taki sposób".

Krytyka Bia?ego Domu

Publikacje natychmiast ostro skrytykowa? Bia?y Dom. - Stany Zjednoczone w najostrzejszy sposób pot?piaj? opublikowanie tajnych informacji. To mo?e zagrozi? ?yciu Amerykanów i ich sojuszników, a tak?e bezpiecze?stwu narodowemu - o?wiadczy? James Jones, doradca prezydenta Baracka Obamy ds. bezpiecze?stwa.

"Codzienna brutalno?? wojny"

Za?o?yciel WikiLeaks oceni?, ?e publikacja mo?e wp?yn?? na decydentów politycznych, bo "rzuca ?wiat?o na codzienn? brutalno?? wojny". - Zmieni ona pogl?dy opinii publicznej, tak?e ludzi wp?ywowych w polityce i dyplomacji - powiedzia? tygodnikowi "Der Spiegel".

Zdradzi?, ?e informator, który przekaza? dokumenty, zwróci? si? do WikiLeaks o sprawdzenie, czy publikacja nie narazi osób niewinnych na znacz?ce niebezpiecze?stwo. WikiLeaks "przefiltrowa?o" materia?y, by ograniczy? ewentualne ryzyko.

- Istniej? uzasadnione tajemnice, a tak?e prawo do ich ?amania. Niestety ci, którzy pope?niaj? zbrodnie przeciw ludzko?ci albo ?ami? inne ustawy, zbyt ?atwo nadu?ywaj? prawa do zachowania tajemnicy. Ludzie maj?cy sumienie zawsze to wykrywali - powiedzia? Assange.

Odrzuci? sugesti?, jakoby poprzez dzia?alno?? WikiLeaks by? niebezpieczn? osob? dla USA. - Najbardziej niebezpieczni s? ci, którzy prowadz? wojn?. Musimy ich powstrzyma?. Je?eli ta opinia czyni mnie niebezpiecznym w ich oczach, to widocznie tak jest - doda?.

39-letni Assange, pochodz?cy z Australii, jest jedn? z dwóch znanych publiczne osób zwi?zanych z WikiLeaks. Drug? "twarz?" projektu jest Niemiec Daniel Schitt. Pozostali wspó?pracownicy platformy internetowej s? anonimowi.

Sikorski pot?pia; Wojsko Polskie mówi: nie gro?ne

Sikorski na spotkaniu z pras? mówi?: nie znam jeszcze szczegó?owo tych wycieków, które nale?y pot?pi?, bo wtedy, gdy ?o?nierze ryzykuj? ?ycie, to ich wolno?? i wykonanie przez nich zadania i przede wszystkim ich bezpiecze?stwo maj? pierwsze?stwo przed pa?stwa (mediów - red.) wolno?ci? do publikowania wszystkiego - mówi? Sikorski.

- Musimy te wycieki najpierw przestudiowa?, i ustali?, czy s? prawdziwe. Wycieki, tak jak plotki - jak mawia? mój poprzednik prof. Bronis?aw Geremek - dziel? si? na prawdziwe i nieprawdziwe - podkre?li? Sikorski.

Opublikowanie w internecie dokumentów dotycz?cych dzia?a? prowadzonych w Afganistanie nie wp?ywa na bie??ce dzia?anie polskiego kontyngentu wojskowego w tym kraju - oceni? p?k Wies?aw Grzegorzewski z MON.

- Analizujemy tre?? materia?ów; z dotychczasowych ocen wynika, ?e maj? one charakter g?ównie historyczny - powiedzia? p?k Grzegorzewski.

Jego zdaniem, zamieszczone na WikiLeaks.org dokumenty dotycz?ce dzia?a? si? koalicyjnych - w tym tak?e polskiego wojska - nie maj? znaczenia dla przysz?o?ci naszego zaanga?owania w operacji ISAF ani sposobu planowania dzia?a?; nie stanowi? te? zagro?enia dla polskich ?o?nierzy realizuj?cych tam zadania.

Przecieki w internecie

W kwietniu tego roku WikiLeaks ujawni?o film z kamer ameryka?skich ?mig?owców, które ostrzela?y w Bagdadzie w 2007 roku grup? cywilów, zabijaj?c 12 osób. Ameryka?skie w?adze potwierdzi?y autentyczno?? nagrania.


Ide? projektu WikiLeaks jest publikacja w sieci oryginalnych dokumentów np. rz?dów czy firm, zakwalifikowanych jako tajne i pozyskanych od anonimowych ?róde? (ang. whistleblower). Materia?y zamieszczane s? bez jakiegokolwiek komentarza, a dost?p do nich jest darmowy.

Wspó?pracownicy WikiLeaks ka?dorazowo przed publikacj? sprawdzaj? autentyczno?? dokumentów. - Nie jest nam znany przypadek, by b??dnie oceniono przekazane nam dane - mówi? na pocz?tku lipca dziennikarzom w Hamburgu jeden z rzeczników projektu Daniel Schmitt.

(ms, mj, mp, ap)


?ródo tekstu: www.wp.pl Link
?ród?o zdj?cia: www.defense.gov z roku 2010
?ród?o wideo: http://www.youtub...ussiaToday
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Radio ASG Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS Zmiana Act od Valor Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,375
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:225,178
W tym miesiącu:567,661
W tym roku:567,661
Wszystkich:57,285,161
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: