Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

GROM-Historia Prawdziwa
Grom, zosta? stworzony do prowadzenia operacji specjalnych np.misji antyterrorystycznych. Grom nie móg?by by? elit? na ?wiecie, gdyby nie pomoc Amerykanów w wyszkoleniu ?o?nierzy tej formacji. Pierwsi operatorzy JW 2305, byli formowani z Policjantów, ?o?nierzy, Stra?ników Granicznych. Zaraz po utworzeniu wtedy tajnej jednostki GROM, mia?a miejsce akcja polskiego wywiadu, w której bali si? wzi?? udzia? Anglicy oraz Francuzi. Celem operacji, by?o wyprowadzenie 6 agentów CIA z Iraku.Polacy ich wyprowadzili, wi?c misja zako?czyla si? sukcesem. W ramach wdzi?czno?ci Amerykanie zaanga?owali si? w tworzenie JW 2305 'GROM', której wtedy dowódc? by? Gen.Slawomir Petelicki. S?ynn? akcj? Gromu, by?o zatrzymanie zbrodniarza wojennego Slavka Dotkmanovica, który by? odpowiedzialny za rze? vukovaru, w której zgin??o 300 chorwatów. Akcja powiod?a si? skucesem.Ciekaw? hisitorie ma, sama nazwa Grom, wzi??a si? ona po pierwsze od jednego z za?o?ycieli jednostki Gromos?awa Czempi?skiego(szefa UOP w stanie spoczynku) po drugie poniewa? GROM oznacza atak z jasnego nieba. Nazw? wymy?li? Gen.Slawomir Petelicki.Tyle z historii tej formacji :)


GROM nale?y do ?wiatowej elity, dzi?ki doskona?emu wyszkoleniu swoich ?o?nierzy oraz dzi?ki uzbrojeniu, którego u?ywa obecnie.
Pistolety u?ywane przez GROM:
FN Five-seveN
Glock 17
Glock 17T
Pistolet HK USP
H&K Mk 23 SOCOM Model 0

JW 2305 ma na swoim wyposa?eniu pistolety maszynowe takie jak FN P90 oraz HK MP5 w ró?nych wariantach (A3/A4/A5/F, MP5K/K-PDW, MP5SD3/SD6)
Ciekawym elementem wyposa?eniu GROMu, s? karabiny szturmowe:
- Karabin szturmowy M4
- Karabin szturmowy H&K G36
- H&K G36k
- SIG-Sauer 551
- AKMS

Karabiny Maszynowe
- PK
- FN Minimi PARA

Karabiny Wyborowe, które czyni? Snajperów GROMu, jeszcze bardziej zabójczymi oraz profesjonalnymi:
Accuracy International AWM-F
Barrett M82A3/M107
CheyTac M200
H&K PSG1
PGM Hecate II
SR 25
M24
Mauser 86SR
Mauser SP 66
SW Dragunow
Grom, ma swoj? siedzibe w Warszawie na dzielnicy Rembertów, ale istnieje równie? odzia? B Wodny Odzia? Bojowy, który prowadzi operacje specjalne na jednostkach morskich, oraz prowadzi desant z morza. Odzia? ten stacjonuje w Gda?sku. JW 2305, szkoli si? z najlepszymi jednostkami na ?wiecie takimi jak. Delta Force, SEALs Team VI, SAS, Sayeret Matkal.Obecnie GROM bierze udzia? w misjach na ca?ym ?wiecie np. w Afganistanie.
http://www.polski.../grom7.JPG 'width=400' />


Do zada? gromu nale??:
OOTW - (ang. Operations Other Than War) operacje inne ni? wojna, w tym tzw. Non Combatment Evacuation - sprawne, bezpieczne i szybkie ewakuowanie z rejonów obj?tych walkami czy niepokojami spo?ecznymi obywateli polskich, co by?o jedn? z inspiracji do utworzenia jednostki;
HR - (Hostage Rescue), czyli odbijanie zak?adników, drugi z bezpo?rednich powodów powo?ania jednostki, przy czym szczególnym zadaniem GROM mia?o by? wykonywanie tych zada? poza granicami kraju na potencjalnie wrogim terytorium tj. izraelska operacja "Jonathan" w 1976 r. w Entebe; jednak wobec braku obecnie w kraju wyspecjalizowanych, licznych ?rodków transportu, odpowiednich komórek wywiadu ukierunkowanych na pozyskiwanie informacji na potrzeby operacji specjalnych, oraz licznej jednostki wsparcia liczebno-ogniowego tego rodzaju przedsi?wzi?cia w wydaniu GROM wydaj? si? ma?o realne, chocia? stanowi? pierwotny cel jego istnienia;
CT - (Counterterrorism) - Kontr-terroryzm, czyli fizyczne zwalczanie terrorystów (po 30 latach funkcjonowania w j?zyku polskim, jako jednym z nielicznych, jednostki counter-terrorist okre?la si? mianem AT). Jest jednostk? wyspecjalizowan? m.in. w dzia?aniach antyterrorystycznych, wkracza do akcji, w odpowiedzi na zamach terrorystów. Uderza tak?e w odpowiedzi na zamach, gdy formacje policyjne nie mog? da? sobie rady (tj. przyk?ad ira?skiej ambasady w Londynie 1980 - Operacja Nimrod)
PR - (Personel Recovery) - wchodzi w to m.in. CSAR - (Combat Search and Rescue), ewakuacja personelu z zagro?onych ambasad lub placówek;
CSAR - (Combat Search and Rescue) - Prowadzenie bojowych akcji ratowniczo-poszukiwawczych np. ewakuacja lotników zestrzelonych nad terytorium przeciwnika;
SR - (Special Reconnaissance) - Rozpoznanie specjalne. Jest to m.in. zdobywanie na terenie przeciwnika wszelkich informacji istotnych z militarnego punktu widzenia, pocz?wszy od nastrojów spo?ecznych po lokalizowanie zgrupowa? wojsk przeciwnika. Oprócz tego ?o?nierze oceniaj? efekty dzia?ania w?asnych wojsk, a tak?e zdobywaj? nowe typy uzbrojenia, dokumenty;
DA - (Direct Action) - Akcje bezpo?rednie. Przygotowywanie zasadzek, zdobywanie, niszczenie wskazanych obiektów lub pojazdów przenosz?cych bro?. Sabota? na lotniskach i w portach przeciwnika. Likwidacja stanowisk dowodzenia, w?z?ów komunikacyjnych, ??czno?ci i energetycznych. Prowadzenie akcji dywersyjnych, parali?uj?cych poczynania przeciwnika (jest to m.in. minowanie terenu, powodowanie paniki);
MS - (Military Support) - Wsparcie militarne - szkolenie wojsk sojuszniczych podczas pokoju, a w szczególno?ci polskich formacji. Doradztwo oraz wsparcie sojuszników w czasie kryzysu i wojny;
UW - (Unconventional Warfare) - Dzia?ania niekonwencjonalne - czyli m.in. przenikanie do okr??onych oddzia?ów. Prowadzenie walki partyzanckiej, dzia?a? przeciwdywersyjnych;?ród?o: www.wikipedia.org
www.polskiejednos...
www.google.pl


Grom-Historia prawdziwa
Autor: Piotr Pola?ski 'SpatekKSP'
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chorheSeba dnia July 27 2010 14:25:35
?o?nierze GROM to ?wietnie wyszkoleni fachowcy! osobi?cie na w?asne ocz?ta widzia?em ich w akcji. ?wicz? w mojej jednostce od czasu do czasu(w tym roku te? mieli by?) i przyznam, ?e jak pierwszy raz widzia?em tych ludzi to nigdy bym nie pomy?la? , ?e to ?o?nierze GROMU-tacy, tacy niepozorni! Z dum? musz? przyzna? i? wiem o jeszcze jednym oddziale specjalnym, który zwie si? ,,FORMOZA"-tak?e ?wietnie wyszkoleni, tylko s?u?? pod bander? MW.
#2 | Patol dnia July 27 2010 15:09:09
Troch? stare te dane... ;-P

1. wkrad?o si? kilka b??dów w tek?cie...
2. od niedawna istnieje w GROMie wydzia? pirotechniczny [GROM Bomb Squad] posiadaj?cy najlepszy sprz?t "w okolicy" do wykrywania i neutralizacji wszelkich materia?ów wybuchowych [wraz z policj? zabezpieczali pogrzeb prezydenta w Krakowie]
3. operatorzy GROMu wykonuj? czasami zadania ochrony osobistej [CP - Close Protection] np.: ochrona VIP'ów w Afga
4. na stanie posiadaj? równie?:
-FN P90 TR
-FN F2000 Tactical [testy?]
-HK416A3D10RS
-HK416A3D145RS + granatnik HK GLM [AG-HK416]
-KAC SR-25
-Manroy M2 QCB [12,7mm]
-84mm granatnik przeciwpancerny SAAB/BoforsDynamics Carl Gustav M3
-60mm mo?dzierz OBR SM LM-60K
#3 | SpatekKSP dnia July 27 2010 15:15:54
Znalazlem dane, takie jakie zawar?em w tek?cie Szeroki u?miech
#4 | Patol dnia July 27 2010 15:20:59
Hmm...
Pierwszy "strza?" w guglach:
http://www.altair...ykuly-1660
#5 | SpatekKSP dnia July 27 2010 15:27:53
Moj b??d Z przymru?eniem oka
#6 | Banan dnia July 28 2010 17:13:11
@chorcheSeba, FORMOZA to jednostka do zada? na morzu. Jest bardziej wyspecjalizowana w takich akcjach, platformy, statki i tego typu rzeczy.
#7 | SpatekKSP dnia July 28 2010 18:43:24
Oddzia? Morski GROMu te? jest do zada? na morzu =D
#8 | chorheSeba dnia July 29 2010 20:43:57
CP - Close Protection- w to si? ju? GROM chyba nie bawi (by?o to zadanie chwilowe, oczywi?cie je?li mówimy o naszych vipach), jakie? 3-4 lata temu sformowano jednostk? specjaln? ?W, która w?a?nie ochron? VIPów poza granicami pa?stwa w strefie wojennej si? mia?a zaj?? i odci??y? z takowych zada? GROM.
#9 | Patol dnia July 30 2010 02:56:44
bardzo mo?liwe dlatego napisa?em "czasem" :]
#10 | barracudaSPZ dnia July 31 2010 00:57:31
brak mi s?ów. nawet ciocia google oniemia?a. hamburgery sie ba?y, angole te?. buhahaha. autor zapomnia? o tym ?e to Polacy budowali wiele rzeczy w Iraku. Jak bedzie trzeba wyt?umacze zalezno?? tylko napisz co? niekoniecznie madrego a ....... a odpisz?,Operacja MOST. Mine?o 20 lat to juz hostoria Edek i Jurek mogliby cos napisac poza sloganami prasowymi. FORMOZA a grupa morska. Nawet nie próbuje wyt?umaczy? róznicy. Odsy?am do cioci google. To takie proste. Poza dumn? nazw? liczy si? jeszcze rzepak
#11 | SpatekKSP dnia August 04 2010 15:09:07
Prosimy o rozszyfrowanie swojej my?li. U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Niemcy zamykaj? Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG Act od Valor Elektryczny Blow Back Survival Makarov KWC Mndur Gorka E SPOS KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:25,229
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:61,121
W tym miesiącu:701,781
W tym roku:5,571,278
Wszystkich:54,059,682
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: