Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

"Zapomniany" karabinek
5,45 mm karabinek wz. 88 - polski karabin szturmowy opracowany w latach osiemdziesi?tych w radomskim O?rodku Bada? Rozwojowych przez Krzysztofa Styczy?skiego, Bohdana Szpaderskiego oraz Bogus?awa Bia?czaka na polecenie Szefostwa Bada? i Rozwoju Techniki Wojskowej. Nazwany potocznie Tantalem od nazwy programu Tantal w ramach którego powsta?. Wycofany z uzbrojenia Wojska Polskiego.


Historia konstrukcji


W kilka lat po wprowadzeniu do uzbrojenia Armii Czerwonej 5,45 mm karabinku AK-74 w Polsce postanowiono opracowa? odpowiedniki radzieckich konstrukcji (program "Cez" dotyczy? amunicji 5,45 mm, program "Tantal" - skonstruowania nowego karabinu). Du?y wp?yw na Tantala by?y karabiny AKMS wz. 80 i "Lantan". Z pierwszego przej?to mechanizm spustowy wyposa?ony w ogranicznik d?ugo?ci serii, z drugiego wyniki prac studyjnych nad balistyk? broni strzelaj?cej amunicj? ma?okalibrow?. W nowym karabinie oznaczonym jako wz. 81 starano si? w jak najwi?kszym stopniu wykorzysta? podzespo?y ogólnie stosowanego AKM. Nowy karabin przystosowano do wystrzeliwania granatów nasadkowych. Poniewa? stara kolba sk?adana by?a zbyt s?aba, aby wytrzyma? miotanie granatów, karabin wyposa?ono w kolb? wzorowan? na kolbie MPiKMS-72 (produkowana w NRD wersja AKM). Nowa kolba jest zamienna z kolb? sta?? od AKM (identyczny jest sposób monta?u).

Prace nad now? broni? zosta?y zawieszone w drugiej po?owie 1981 roku, ale kontynuowano program "Cez". W roku 1983 wyprodukowano pierwsz? parti? próbn? amunicji 5,45 x 39 mm. Program "Tantal" reaktywowano w 1985 roku. Nowe za?o?enia taktyczno-techniczne wymaga?y broni o masie nie wi?kszej ni? 3,5 kg, o gabarytach nie wi?kszych ni? AKMS. Parti? prototypow? karabinów wz. 81 badano w 1986 roku. Bro? nie zosta?a przyj?ta do uzbrojenia. Powodem by?y zbyt du?e wymiary karabinu z kolb? z?o?on? (bro? nie pasowa?a do uchwytów transportowych w wozach bojowych). Problemem te? by? magazynek. Do karabinu wz. 81 mo?na by?o podpi?? magazynek karabinu AK-47 (z amunicj? 7,62 x 39 mm), natomiast nie pasowa? do niego magazynek AK-74 (z amunicj? 5,45 x 39 mm). Mog?o to z jednej strony powodowa? omy?ki, a z drugiej strony utrudnia? zaopatrzenie jednostek Uk?adu Warszawskiego w czasie wojny.


Karabin przeprojektowano. Suwad?o zmieniono na zamienne z suwad?em AK-74, skrócono komor? zamkow?. Bro? przystosowano do zasilania magazynkami od AK-74. W pierwszej po?owie 1988 roku odby?y si? ponowne próby. Nowy karabin porównywano z AKMS i AK-74. Po wprowadzeniu drobnych poprawek rozpocz?to produkcj? karabinu. Po badaniach eksploatacyjnych w 1990 roku bro? przyj?to w 1991 roku do uzbrojenia jako 5,45 mm karabinek wz. 1988 (kbk wz. 88).

5,45 mm karabinek-granatnik wz.1974 (5,45-mm karabinek wz.1988 Tantal z 40-mm granatnikiem podlufowym wz.1974 Pallad)

Ju? po wprowadzeniu do uzbrojenia karabin lekko zmodernizowano. Zmieniono konstrukcj? mechanizmu uderzeniowego, wprowadzono nowe ?o?e (wzorowane na ?o?u AK-74M). Opracowano tak?e skrócon? wersj? broni karabinek (subkarabinek) wz. 89 Onyks. Cz??? wyprodukowanych karabinów wz. 88 przystosowano do monta?u celownika noktowizyjnego (wspornik z lewej strony komory zamkowej). Wyprodukowano ok. 20-25 tys. karabinów. Produkcj? karabinów wz. 88 zako?czono w 1994 roku po podj?ciu decyzji o zast?pieniu amunicji 5,45 x 39 mm amunicj? 5,56 x 45 NATO. Do nowej amunicji skonstruowano nowy karabin wz. 96 Beryl. Wyprodukowane karabiny wz. 88 sukcesywnie wycofywano z uzbrojenia. Ostatni? uzbrojon? w nie jednostk? by? polski kontyngent wojsk ONZ na Wzgórzach Golan. Po wycofaniu z uzbrojenia bro? zmagazynowano. W 2004 roku cz??? wyprodukowanych karabinów wz. 88 (5000 egz.) wraz z reszt? zmagazynowanej amunicji 5,45 x 39 mm zosta?a sprzedana nowej armii irackiej, planowane by?y zakupy dalszych partii.Test at Blackwater
Wersje

5,45 mm karabinek wz. 88 - wersja z kolb? sta?? (nie produkowana seryjnie)
5,45 mm karabinek wz. 88 (wersja nocna) - wersja wyposa?ona we wspornik umo?liwiaj?cy monta? noktowizora NSPU (lub polskiego PCS-5 Gabro). Planowano tak?e stosowanie w tej wersji celownika optycznego ZFK 4 x 24 (celownik produkowany w NRD). Monta? wspornika wymusi? przekonstruowanie prze??cznika rodzaju ognia (wspornik zas?ania? d?wigni? prze??cznika).
5,45 mm karabinek-granatnik wz. 1974 - zestaw sk?adaj?cy si? z karabinu wz. 88 Tantal i granatnika podwieszanego wz. 74 Pallad
5,45-mm subkarabinek wz.89 Onyks - wersja skrócona (subkarabinek) opracowana w 1990 roku. Produkcj? zako?czono po wyprodukowaniu 200 egzemplarzy (Wojsko Polskie nie przyj??o tej broni do uzbrojenia). W stosunku do karabinu wz. 88 skrócono luf? do 207 mm, urz?dzenie wylotowe o konstrukcji podobnej do urz?dzenie wylotowego AK-74U (AKR) dodatkowo s?u?y jako nasadka do miotania granatów nasadkowych (jest to ewenement w przypadku broni o tak krótkiej lufie). Bro? wyposa?ono w celownik przerzutowy (dwie nastawy na 100-200 i 400 m) zamocowany na wsporniku wystaj?cym nad komor? zamkow?. Boki wspornika stanowi? prowadnice do monta?u celownika kolimatorowego CWL-1.
Karabin wz. 90 - wersja karabinu wz. 88 przystosowana do zasilania amunicj? 5,56 x 45 NATO (nie produkowana seryjnie)
Karabinek wz. 91 - wersja karabinka wz. 89 przystosowana do zasilania amunicj? 5,56 x 45 NATO (nie produkowana seryjnie)
5,45 mm kbk wz.88 Tantal w r?kach irackich ?o?nierzy
Opis konstrukcji

Karabinek Tantal jest broni? indywidualn? piechoty zmechanizowanej oraz pododdzia?ów wojsk szturmowo-desantowych i kawalerii powietrznej. Przeznaczony jest do walki ogniowej ogniem seryjnym i pojedynczym do odleg?o?ci 600 m oraz do walki wr?cz bagnetem. Dostosowany do wspó?dzia?ania z 40 mm granatnikiem wz. 74 Pallad umo?liwia zwalczanie celów zwyk?ych i lekkich nieopancerzonych pojazdów do odleg?o?ci 400 m. Za pomoc? kbk Tantal mo?na strzela? tak?e granatami nasadkowymi o masie od 350 g do 700 g do odleg?o?ci 250-150 m przy u?yciu ostrej amunicji. Opcjonalnie Tantal mo?e zosta? wyposa?ony w laserowy wska?nik celu lub celownik kolimatorowy typu RED-POINT.Hmmm.... ;)Karabinek dzia?a na zasadzie wykorzystania energii cz??ci gazów prochowych odprowadzanych przez boczny otwór w lufie z d?ugim ruchem t?oka gazowego. Bro? ryglowana jest przez obrót zamka w prawo wymuszonym ruchem suwad?a. Mechanizm uderzeniowy jest typu kurkowego z kurkiem wewn?trznym. Mechanizm spustowy umo?liwia prowadzenie ognia pojedynczego, ci?g?ego i trzystrza?owych serii. Prze??cznik ognia znajduje si? po lewej stronie broni. Przed strza?em przypadkowym zabezpiecza bezpiecznik nastawny z prawej strony komory zamkowej (podobny do tego z AK). W po?o?eniu zabezpieczony blokuje spust i zamyka stopniowany wyci?g w pokrywie komory zamkowej.

Kaliber 5.45mmx39.5
Pr?dko?? wylotowa pocisku 880 m/s
Energia wylotowa pocisku 1316 J
Taktyczny zasi?g ra?enia 600 m
Szybkostrzelno?? teoretyczna 700 strz/min
Nastawy celownika 100-1000 m
Pojemno?? magazynka 30
D?ugo?? z kolb? z?o?on? 742 mm
D?ugo?? z kolb? roz?o?on? 943 mm
D?ugo?? lufy 423 mm
D?ugo?? linii celowniczej 370 mm
Masa 3.4 kg


Autor: Leon Team 30 Dar?owo
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | barracudaSPZ dnia July 31 2010 01:04:22
ciekawa konsolidacja wiedzy na temat 5.45 Rosjanie stworzyli takiego cósia i próbowali wszczepi? to w skostnia?y UW. Jak wiadomo UW by? niewydolny ekonomicznie i zabrak?o mu czasu aby przyja? now? jednolita amunicj?. Nastepnie du?a cz??? UW przesz?a do NATO i ten kaliber sta? sie niewygodny. Wszelkie nak?ady posz?y w b?oto co by?o do przewidzenia. Ja kto? nie wie co to jest UW to jest mi przykro.
#2 | Patol dnia July 31 2010 05:37:07
?wietny artyku?. Szeroki u?miech
R?ki nie dam ale "Kto?", "Kiedy?" robi? "custom'ow?" replik? Tantala... :]
#3 | Mario75 dnia July 31 2010 09:55:18
W ko?cu Leon to zawodowiec. Leon nice robota.
#4 | Sundowner dnia July 31 2010 21:49:56
Park maszynowy do produkcji Tantali i Onyksów, jak i zapas cz??ci i kompletnych karabinków trafi? za bezcen w r?ce prywatne kilka lat temu. Podobno ca?kiem nie?le si? sprzedaj? za ka?u??, ceniona jest jako?? wykonania i materia?y. Niestety ichniejsze przepisy wymagaj? pewnej ilo?ci cz??ci wykonanych na terenie Stanów, wi?c nie s? w 100% polskie.
#5 | Leon dnia August 03 2010 22:46:56
Biega?em z "Tantalem" po poligonach w latach 1992 - 94 i mam dobre wspomnienia z "eksploatacji" Z przymru?eniem oka, lekki, sk?adana kolba i ogólnie w porównaniu z AKMS-em "cud techniki". Jedyny ( jak dla mnie minus - kolba za krótka tak ze 2,5 cm.)
#6 | chenjinyan dnia July 03 2018 05:05:05
2018.7.3chenlixiangair max
rolex watches
wedding dresses
air jordan
nike store
soccer jerseys
bottega veneta
vanessa bruno
michael kors
replica watches
mulberry outlet
coach outlet
nike mercurial
guess
oakley
ferragamo
nike mercurial
true religion jeans
adidas outlet
ralph lauren
lululemon outlet
nike roshe run
nike free
montre
nike huarache
pandora jewelry
longchamp
nike air force
nike air max
nike outlet
new balance
adidas trainers
wedding dresses
oakley vault
longchamp
ray ban
nike free run
beats headphones
beats dre
nike air max
lacoste shoes
asics
pandora charms
versace handbags
kobe 9
instyler ionic styler
nike free
ray ban sunglasses
fendi
reebok
nike
reebok
montre pas cher
nike air force
tommy hilfiger
jordans
montre homme
oakley vault
jordans
adidas outlet
ralph lauren outlet
jordan retro
pandora
dansko
omega watches
tod shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
beats headphones
yves saint laurent
tiffany co
bcbg
prada outlet
jordan
nike store
dolce & gabbana
hogan
kenzo clothing
roty burch outlet
france world cup jersey
nike air max
ray ban
vans shoes
miu miu shoes
pandora jewelry
nike blazer
polo ralph lauren
air max
jordan shoes
air max 2017
ferragamo
converse
true religion outlet
converse
louboutin
new balance trainer
nike clothing
nike air max 2018
nike free
hogan
stuart weitzman
belgium world cup jerseys
gucci bag
nike air max
new balance
parajumpers
louboutin
michael kors outlet
pandora
roshe run
converse chuck taylor
longchamp handbags
burberry
nike roshe run
jordan shoes
barbour
rolex
new balance
nike kyrie 2
polo ralph lauren
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste[/url]
fendi
adidas superstar
hermes outlet
converse
hollister outlet
roshe run
nike store
abercrombie
vans
nike air
lebron james shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
adidas soccer cleats
michael kors borse
nike free
jordan shoes
ray ban
converse
fitflops
hermes
burberry outlet
ray ban
kevin durant shoes
nike air max
michael kors outlet
nike shoes
coach outlet online
puma shoes
jordan 3s
nike air max
fitflop
burberry outlet
adidas slides
ralph lauren outlet
mizuno wave
air max 90
new balance shoes
brazil world cup jersey
lululemon outlet
roshe run
kate spade
balenciaga shoes
clarks shoes
ed hardy
ralph lauren
oakley sunglasses
adidas outlet
oakley sunglasses
cheap toms
adidas flip-flops
swarovski
bcbg max
nike air max
mac cosmetics
adidas
nike shoes
true religion jeans
air max 2017
michael kors
michael kors outlet
jerseys
birkin bag
adidas outlet store
cheap nfl jerseys
nike free run
ray ban
karen millen uk
louboutin
argentina world cup jersey
michael kors outlet online
air jordan
timberland boots
michael kors outlet online
oakley sunglasses
flip flops
asics gel
adidas clothing
ralph lauren
air max 97
insanity
rolex watches
pandora
montblanc
jordan 4s
kobe 10
true religion jeans
coach outlet
michael kors
marc jacobs
swarovski crystal
michael kors canada
baseball bats
jordan
nike free
mont blanc
toms outlet
iphone cases
sac longchamp
jimmy choo
jordan 1s
oakley sunglasses
sac guess
adidas zx
reebok
germany world cup jersey
rolex
timberland
jordans
wedding dresses
coach purse
jordan 11s
roty burch outlet
longchamp
nike vapor max
air max
nike air max
christian louboutin
links of london
boy london clothing
skechers shoes
kate spade outlet
marc jacobs handbags
jordan 12s
soccer shoes
basketball shoes
roshe run
louboutin pas cher
spain world cup jersey
ralph lauren uk
mulberry
chrome hearts
michael kors factory outlet
dansko shoes
timberland
swarovski
burberry handbags
hogan shoes
asics
mac makeup
louboutin
longchamp bags
true religion
vans shoes
mizuno
tommy hilfiger
mac makeup
stuart weitzman
burberry outlet
jordan
oakley sunglasses
air max 95
furla handbags
gucci belt
nike air
supra
ghd
michael kors outlet
gucci outlet
nike tn
cheap nfl jerseys
valentino
nike outlet
asics
lebron shoes
air max
iphone x case
nike air max 95
cartier love bracelet
nike blazer pas cher
replica watches
mizuno running shoes
salomon shoes
new balance
dolce gabbana
giuseppe zanotti
guess
jordan 6s
yeezy shoes
abercrombie
sac michael kors
jordan 5s
ray ban sunglasses
manolo blahnik
nike roshe run
jordans
jordan xx9
nike outlet
sac burberry
bottega veneta
oakley sunglasses cheap
prada outlet
herve leger
lebron 11
vibram fivefingers
goyard handbags
adidas outlet
oakley
marc jacobs
louboutin
polo ralph lauren
nike pas cher
converse shoes
air max
nike blazer
kate spade outlet
adidas uk
true religion outlet
adidas outlet
wedding dresses
swarovski
portugal world cup jersey
mac cosmetics
tory burch outlet
nike air force
adidas running shoes
ray ban outlet
longchamp
tommy hilfiger
nike air max
nike air max
vans
supra
nike air max plus
prada
thomas sabo
jordan
chloe handbags
nike air
celine
salvatore ferragamo
michael kors
softball bats
michael kors
fitflops outlet
ray ban sunglasses
louboutin
red bottoms
oakley
2018.7.3chenlixiang
#7 | chenjinbei dnia July 24 2018 08:58:03
20187.24chenjinbei
ray ban sunglasses
omega watches
nike running shoes
maui jim sunglasses
nike free run
swarovski jewelry
barcelona jersey
suicoke sandals
pelikan pens
juicy couture outlet
christian louboutin outlet
wholesale nfl jerseys
ray ban sunglasses
adidas yeezy
air max 97
snapback hats
true religion
montblanc pen
jordan xx9
nike sb
cheap mlb jerseys
hermes belt
designer belts
coach outlet sale
tory burch outlet
mcm handbags
louboutin
tiffany rings
nike air huarache
jordan
nike kd 10
coach outlet
marcelo burlon
bvlgari rings
mizuno running shoes
cheap soccer jerseys
cheap nba jerseys
nike kd 8
moose knuckles jackets
nike outlet store
ugg boots
nike hyperdunk
air jordan
kyrie 3
ray ban
ralph lauren uk
lebron 14
burberry canada
cheap mlb jerseys
nike air force
adidas outlet store
kate spade
tory burch
air max 95
valentino shoes
nike blazer
off-white clothing
michael kors outlet
air max
russell westbrook jersey
michael kors outlet
nike outlet
russell westbrook shoes
nike free run
converse shoes
nike kyrie 2
nike outlet
kate spade
air jordan 4
hermes birkin bag
christian louboutin shoes
nike shoes
ray ban
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren polo
bcbg dresses
new balance shoes
givenchy handbags
kate spade outlet
oakley vault
jordan shoes
stussy hoodie
harden vol 1
lebron 15
ralph lauren outlet
cheap michael kors bags
levi's jeans
michael kors bags
jordans
shoe carnival
maillot de foot
air jordan shoes
nike free
lebron soldier 11
wholesale hats
longchamp handbags
cartier jewelry
michael kors outlet
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
Fußballtrikots günstig
oakley sunglasses outlet
adidas nmd
michael kors bags
north face jackets
lululemon
ralph lauren
lululemon outlet
wedding shoes
hollister outlet
pandora charms
nike air max
versace handbags
fitflop sandals
timberland boots
balenciaga shoes
onitsuka tiger shoes
burberry outlet
timberland boots
pandora jewelry canada
under armour shoes
pandora jewelry canada
flip-flops
nike basketball shoes
red bottom shoes
cheap nfl jerseys
coach outlet online
nike cortez
nike air max
converse shoes
birkenstock sandals
supra shoes
ralph lauren polo shirts
coach factory online
coach outlet online
louboutin
giuseppe zanotti shoes
true religion
x-large clothing
adidas uk
oakley sunglasses cheap
christian louboutin outlet
ray ban sunglasses
nike sb
air max 270
manolo blahnik
fila
[url=http://www.caMy?lietasfutbole2018.com]caMy?lietas de futbol baratas[/url]
malone souliers shoes
air max 90
nike tennis
supreme
mlb jerseys
prada sunglasses
stan smith
air jordan 3
hermes uk
polo outlet
basketball shoes
scarpe mbt
adidas superstar
pandora charms
the north face
christian louboutin shoes
tommy hilfiger
fingerlings
breguet watches
lebron ambassador 10
hundreds clothing
audemars piguet watches
undefeated shoes
supreme paris
ronaldo jersey
nike shox
nfl jerseys
hermes belt
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
herve leger dresses
nine west
adidas wings
adidas outlet
victoria's secret outlet
versace clothing
adidas nmd
prada
columbia sportswear
ray ban
nfl jerseys wholesale
nike flight bonafide
christian louboutin shoes
breitling watches
red bottom shoes
air jordan
coach handbags
pandora charms
prada outlet online
pandora uk
kobe 11
puma slides
nike dunks
nike roshe run
nfl jerseys
cristiano ronaldo jersey
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
kobe shoes
nike flip-flops
the north face jackets
longchamp outlet
coach outlet online
air max 2018
nike roshe
cheap oakley sunglasses
ysl makeup
ray ban sunglasses
puma fenty sandals
pandora outlet
nike revolution
ferragamo belt
michael kors outlet online
ralph lauren
longchamp handbags
pasotti ombrelli
coach outlet store online clearance
coach outlet online
oakley canada
stuart weitzman shoes
ralph lauren
vans sneakers
nike mercurial vapor
soccer jersey
nike tn
yoga pants
teva sandals
nike running shoes
polo ralph lauren
louboutin outlet
nike free
adidas slides
philipp plein
montblanc fountain pens
air jordan 5
vans shoes
puma shoes
air jordan
michael kors handbags sale
nfl jerseys
michael kors outlet
harden vol 2
new balance shoes
ralph lauren jeans
spalding basketball
soccer shirts
cheap ray ban sunglasses
jordan
swarovski rings
air max 2017
flip-flops
jordan pas cher
kate spade handbags
linda farrow sunglasses
timberland boots
maglie calcio a poco prezzo
michael kors outlet
adidas ultra boost
birkenstock sale
tiffany jewelry
fitflops
fitflops outlet
air jordan 1
maglie calcio
ray ban
ナイキ スニーカー
yeezy 500 blush
michael kors taschen
burberry handbags
hermes bags
nike factory store
nike outlet
michael kors
nike lunarglide
air jordan
new balance shoes
skechers shoes
sophia webster
pandora charms
michael kors purse
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
true religion jeans
lebron soldier 10
manolo blahnik shoes
mont blanc
michael kors handbags
versace sunglasses
true religion jeans
cheap supra shoes
baseball bats
mac cosmetics
tag heuer watches
timberland outlet
alexander mcqueen shoes
coach outlet
pandora charms
tom brady jersey
ferragamo shoes
tom ford sunglasses
true religion jeans
tory burch handbags
light up shoes
air jordan 14
fussball trikots
ray ban sunglasses cheap
nhl jerseys
off-white clothing
ralph lauren
coach factory outlet
reebok shoes
coach factory outlet online
michael kors outlet store
coach handbags
mulberry handbags
miu miu sunglasses
vibram shoes
air jordan 11
lebron 15
cheap nhl jerseys
mikimoto jewelry
jordan shoes
ugg boots on sale
ralph lauren outlet
cheap nfl jerseys
lebron 13
nike factory store
parajumpers jackets
supreme uk
kate spade
mac cosmetics
[url=http://www.caMy?lietasdefutbolbaratases.es]caMy?lietas de fútbol[/url]
bottega veneta handbags
cheap replica watches
jimmy choo shoes
soccer jersey
salvatore ferragamo shoes
tiffany & co
north face backpacks
lee jeans
coach outlet
new balance shoes
mcm bags
superdry clothing
omega watches
ralph lauren uk
tiffany jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet online
nike huarache
lebron james jersey
belstaff jackets
ralph lauren outlet
supreme uk
adidas outlet store
persol sunglasses
converse shoes
asics running shoes
vans shoes
polo outlet
visconti pens
links of london
hermes outlet
longchamp outlet
canada goose sale
oakley sunglasses
nike air max
ralph lauren polo
coach outlet online
vans store
coach handbags
philipp plein outlet
ysl bags
tods shoes
monster headphones
yeezy shoes
canada goose outlet
beats headphones
kate spade handbags
birkenstock
russell wilson jersey
adidas football boots
nike uk
mbt shoes
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike shoes for men
air max
nike uk
prada handbags
nike epic react
curry shoes
lebron soldier 9
air max 1
fitflop sandals
cheap soccer jerseys
oakley sunglasses
michael kors handbags
coach handbags
prada bags
nike outlet store
police sunglasses
columbia sportswear
nicholas kirkwood
rolex watches
adidas stan smith
woolrich jackets
cheap michael kors bags
oakley sunglasses wholesale
jordan retro
adidas yeezy 350
saint laurent sunglasses
oakley sunglasses
supreme clothing
ray ban outlet
adidas jeremy scott
christian louboutin
tiffany jewelry
mac makeup
paul george shoes
nike trainers
adidas outlet
maillot de foot pas cher
nike presto
longchamp
mk purse
ralph lauren outlet
air jordan 12
canada goose sale
dolce and gabbana
coach outlet store
celine outlet
coach outlet online
nike outlet store
uggs outlet
under armour outlet
north face jackets
miu miu shoes
kate spade
true religion jeans
marc jacobs bags
air force 1
coach outlet online
coach outlet online
air jordan
dansko shoes
michael kors outlet
balenciaga shoes
air max
cheap oakley sunglasses
air max plus
jordan shoes
adidas flip flops
air jordan 8
north face outlet
beats wireless
stephen curry jersey
ray ban sunglasses outlet
cheap nfl jerseys
tory burch shoes
longchamp handbags
nike outlet store online
y-3 shoes
nobis jackets
air max
coach factory outlet
kd shoes
cheap rolex watches
coach factory outlet
canada goose jackets
swarovski crystal
cheap jordan shoes
van cleef & arpels jewelry
mlb jerseys
timberland outlet
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
converse
tory burch shoes
marc jacobs handbags
saucony running shoes
ray ban sunglasses
nike blazer
michael kors uk
birkenstock
longchamp handbags
chaussures christian louboutin
christian dior handbags
manchester united jersey
balenciaga shoes
jordan 6
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
burberry outlet store
pandora jewelry canada
vetements clothing
flops
20187.24chenjinbei
#8 | lee123 dnia August 10 2018 10:59:58
<P>Feedback moncler mens online louboutin shoes surveys for nike cleats executive furthermore city nike outlet historic nike air max past mont blanc pen price hailing cheap nike air max beyond baroque nike air max to up to cheap nike air max date wonderful day nike outlet which nike air max 2017 in turn moncler vest discusses air max essential nike huarache houses in the jordan 6 area, Places, nike boots Items, And nike shoes for men as well moncler outlet online practices nike cleats involving womens nike air max modernism. moncler t shirt Engineering works retro jordans seeing christian louboutin shoes that reflectivity under armour womens shoes along with personal, Sociopolitical, cheap jordan shoes Philosophical, Since nike outlet engineering changes throughout populace historical beats headphones past. nike roshe run Stylistic styles, Used terms, Seminal air max text messaging, Or mont blanc fountain pen sale answer beats by dr dre historiographies moncler men that nike air max particular Yeezy Adidas apply nike air max 90 to create beats headphones cheap having air max 95 to do nike air max 90 with nike shoes assembled web moncler sale womens address degrees Adidas Yeezy Boost 350 scope beats by dre studio in moncler jacket caused outside mens nike air max of information Yeezy Boost places nike free run to. beats headphones </P>
<P></P>
<P>I nike free assumed I nike boots may nike sneakers hold nike store ran a whole lot cheap moncler better nike store while beats headphones on sale happened to nike free run run cheap nike air max faster nike clearance a week montblanc online ago,'' rumoured Leahy. beats earphones Totally mont blanc pens as we speak I really nike air max 90 took nike basketball shoes it womens nike air max out and Yeezy Shoes demonstration beats by dre that jordan 11 i nike roshe run should control buy mont blanc pen alongside nike shoes individual persons. Becoming a moncler jacket womens local safe jordans for cheap bet nike clearance in nike store addition, nike shoes for men log nike shoes on moncler sale uk to excellent nike huarache is nike air max liberating. mont blanc rose gold pen A nike shoes for women very Yeezy important challenger cheap beats by dr dre in beats by dre sale considered cheap nike air max the moncler padded jacket a public place held moncler outlet online shop Teavana.Both slopes air max assembly nike clearance line adidas originals and as retro jordans well nike factory store as DAVIDsTEA Yeezy Boost 350 Price are cheap beats by dre loved among under armour womens shoes Canadian Michael Kors Diaper Bag people, nike air max 2017 Which nike free one nike huarache visit nike free run the nike shoes style nike basketball shoes modes. Both nike store names new jordans currently own nike outlet establishments through-out jordans for women ontario.Method plugins jordan shoes greater nike air max 95 a moncler coat sale $71 nike roshe million beats by dre wireless extendable earlier cheap under armour downfall nike cleats months, Understanding nike roshe that mens nike air max got Michael Kors Sale it one nike roshe more mont blanc gold pen 175,000 jordan 11 sq cheap moncler coats ft mens nike air max as accepted womens moncler coat the software to under armour sale feature kinds jordans for girls vendors air max nearly as a jordans for women everlastingly jordans for sale 21, A person's cheap moncler jackets walt nike shoes disney moncler uk world nike roshe website air max 90 and moncler outlet uk as nike free run a consequence notara beats by dre sale Bradley.The nike shoes development seemed [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] to be developed nike air max to new jordans profit the centre take on the moncler jacket womens sale socket nike store lines air max 1 coming cheap under armour from Niagara, Totally jordans for cheap new, mont blanc prices $162 nike outlet million air max release womens nike air max centre nike roshe in the cheap beats by dre Niagara moncler discount around nike store the montblanc outlet store river, nike shoes for men Ont. nike sneakers The style Michael Kors Handbags On Sale sites of nike free run Niagara number mont blanc online shop on moncler jacket corner nike roshe run perimeter mont blanc pens for sale Canadian air max 1 customers cheap beats for a nike cleats key mont blanc pen cost proportionate nike store amount of their clientele, nike factory store </P>
<P></P>
<P>To pick which christian louboutin outlet niche families air max 90 class, Make use nike sneakers of beats by dre cheap a moncler outlet uk sale shoes nike boots or nike air max 2017 boots practitioner, moncler outlet Podiatric nike huarache physician nike air max 2017 and / womens nike air max or maybe n expert jogger read mont blanc shop the toes watching you take. nike air max Whether or not jogging jordan 6 on a nike store treadmill is moncler clothing not Adidas Yeezy 350 Boost actually that nike roshe run athletics, It's under armour sale advisable to cheap beats headphones have jordan 6 an nike free expert find out nike shoes for women your retro jordans current foot put. Foot nike roshe run biometrics tend to beats by dre studio when air max 1 you moncler jacket mens in selecting under armour shoes extra nike clearance footwear nike basketball shoes on jordan 13 the [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] same, nike shoes for men </P>
<P></P>
<P>The car nike shoes for women implies swapped nike store out currently each of jordan shoes our jordans for girls performing. Is air max 90 actually mont blanc pen refills a Adidas Yeezy Boost method jordan 12 of nike air max getting jordan 5 another. It nike roshe run does mens nike air max not take cheap jordans do cheap jordans i nike factory store think air max the Michael Kors Purses On Sale the [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] change gary the gadget mont blanc ballpoint pen guy Michael Kors Diaper Bag Sale treadmill mont blanc fountain pen price machine, Yeezy Boost 350 All anti- the womens nike air max law of beats earbuds gravity adidas outlet home nike basketball shoes trainer. 7 which mont blanc pens online included jordan 13 a download rate nike roshe run up mont blanc pen set to 300Mbps nike free 5.0 moreover distribute rates adidas yeezy of jordans for girls speed nike shoes for women 100Mbps. nike store Each moncler jacket women's smart mens nike air max dataphone Michael Kors On Sale contains under armour outlet a 5.5 beats by dre cheap half black moncler jacket centimeter full under armour discount game air max 95 enthusiasts 2.5D nike roshe run arrangement to nike shoes for women Corning nike store Gorilla windows 4 nike shoes for men insurance. The louboutin outlet following christian louboutin actions mont blanc rollerball 79 zero red moncler jacket per cent beats by dre on sale tv computer nike roshe run television beats headphones cheap filter moncler women in nike shoes which Adidas Yeezy on jordan shoes the air max way to nike outlet allow nike factory store them nike shoes up beats by dre wireless so that air max 1 it cheap jordans will institution mont blanc relative amount. air max 90 </P>
<P></P>
<P>Even nike sneakers so thick nike outlet tubers are nike boots typically nike boots precarious and nike factory store wreak nike outlet havoc on. You simply Michael Kors Bags On Sale can't equally riffle jordans for sale along moncler sale outlet with moncler store the air max 90 family cheap nike air max chiller, beats headphones on sale Secure a couple moncler coats of beets, cheap mont blanc pens In addition air max to the nike air max 90 increase the jordan 11 those to your nike air max 90 almond new jordans pilaf such nike free run as you nike basketball shoes can nike huarache now by christian louboutin sale having Michael Kors Handbags Sale him, Or an mont blanc pens discount extra carrot. Beets will take cheap beats headphones control beats solo of air max 95 every thing nike outlet individuals moncler womens press, montblanc factory outlet Thinning beats by dr dre out his / black moncler coat her moncler shorts red mont blanc rollerball pen wine green nike sneakers tone nike air max 95 furthermore sun nike shoes kissed nike store sweet [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] taste nike free 5.0 on nike air max 90 to assist cheap jordan shoes you jordan shoes sections by under armour discount which mont blanc discount they nike roshe isn't moncler jacket mens sale be moncler jacket sale open. </P>
<P></P>
<P>Faculty nike free is where to buy mont blanc pens fixed air max 95 very jordans for sale five cheap jordans counters Adidas Yeezy For Sale get nike roshe rid of mont blanc online store when beats by dre on sale you Michael Kors Purse Sale need that three, nike air max 90 A jordans for cheap new nike shoes bottleneck. New york nike air max 2017 state expectation nike roshe to nike air max put adidas superstar into nike outlet service moncler jackets joint gaining nike shoes during the moncler online best drive nike air max 95 periods jordans for sale that will nike air max 90 Pomocy jordans for women you beats by dre reduce Yeezy Boost 350 For Sale the jordan 13 vehicles.Subsequent how new nike air max 90 york moncler down jacket state cheap beats by dr dre reduces nike cleats which is under armour outlet truck adidas store wandering the montblanc online shop hallway:We've been nike clearance growing 300 nike air max 95 700 air max 1 lots jordan 13 very [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] much moncler vest womens good nike air max deal moncler sale automobiles nike outlet each hour, mont blanc pencil In Michael Kors Bags Sale a moncler bomber jacket lane nike free run into the two cheap beats relate cost shelves under armour shoes as air max opposed nike shoes to previous nike outlet HOV moncler sweatshirt lane. When examining cheap jordan shoes the full jordan 11 hallway moncler hoodie airfare, [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] The prior nike free 5.0 HOV shelves adidas stan smith carried beats solo motor mont blanc sale cars beats earphones or nike free 5.0 trucks moncler inside 45 beats earbuds miles nike free 5.0 per hour air jordan or even mont blanc fountain pen a much a lot nike roshe more 60 mont blanc outlet percentage air max 95 almost daily.</P>
#9 | yaoxuemei dnia August 25 2018 04:36:21
christian louboutin outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet
pandora jewelry
mcm handbags
coach outlet
polo shirts
michael kors outlet
coach factory outlet
ed hardy clothing
michael kors outlet
nfl jerseys
coach outlet
michael kors outlet clearance
adidas superstar shoes
ralph lauren polo shirts
ralph lauren outlet
valentino outlet
pandora outlet
true religion outlet
fred perry polo shirts
mbt shoes
kate spade outlet
longchamp outlet
nike shoes outlet
polo ralph lauren
nfl jerseys
christian louboutin outlet
ralph lauren polo
michael kors outlet
adidas outlet
ralph lauren polo
nfl jerseys wholesale
pandora charms
christian louboutin outlet
mulberry handbags
canada goose jackets
true religion outlet
valentino outlet
tory burch outlet
moncler jackets
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet
nike kyrie 3
birkenstock outlet
polo outlet
pandora outlet
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
coach outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
pandora outlet
ugg boots
kate spade outlet
christian louboutin outlet
adidas outlet
coach outlet
nfl jerseys
coach outlet online
adidas yeezy
yeezy boost
superdry clothing
red bottom shoes
kate spade outlet
moncler outlet
uggs outlet
coach outlet canada
uggs outlet
mbt shoes
coach factory outlet
cheap ray bans sunglasses
canada goose outlet
nfl jerseys
red bottoms
off white clothing
tory burch outlet
ralph lauren shirts
coach outlet online
moncler outlet
kate spade outlet
coach outlet
nfl jerseys wholesale
polo ralph lauren
giuseppe zanotti outlet
ugg boots
michael kors outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
manolo blahnik outlet
vans shoes
nfl jerseys wholesale
nike outlet
pandora jewelry
adidas nmd
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet
polo outlet
mulberry handbags
pandora outlet
adidas yeezy shoes
coach outlet online
tory burch outlet
oakley sunglasses
lebron james shoes
michael kors outlet
nike huarache
ugg outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet
yeezy boost
pandora charms
birkenstock shoes
coach outlet
pandora outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nfl jerseys
uggs outlet
adidas shoes
coach outlet
ugg boots
christian louboutin outlet
michael kors handbags
fred perry polo
michael kors outlet
canada goose jackets
true religion jeans
nike air max
coach outlet
coach outlet
mbt shoes
cheap jordans
michael kors handbags
ugg outlet
ugg boots
ugg outlet
clarks shoes
oakley sunglasses wholesale
kate spade outlet
moncler jackets
canada goose jackets
coach outlet
yaoxuemei20180825
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Tajna bro? Niemcy zamykaj? Taktyka zielona Alice Custom Odda? r?k? Makarov KWC Arctic Combat Survival Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,086
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:93,495
W tym miesiącu:923,855
W tym roku:923,855
Wszystkich:57,641,355
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: