Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Pozornie trywialne cz.2: o magazynkach c.d.
Pozornie trywialne cz.2: o magazynkach c.d.

Na pocz?tek jednak kilka s?ów o u?ytym s?ownictwie. O ile na co dzie? staram si? u?ywa? j?zyka polskiego tak cz?sto jak to tylko mo?liwe, to jednak w dziedzinie broni palnej i jej replik zaczyna to stwarza? ogromne problemy. G?ównie za spraw? faktu, ?e prawdziwy post?p w dziedzinie wykorzystania broni palnej w celach sportowych, obronnych i bojowych nast?puje przede wszystkim tam gdzie istnieje do niej dost?p dla szerokiej rzeszy ludzi. W naszym kraju jest to znacznie utrudnione i za spraw? prawa, jak i finansów przeci?tnego obywatela. St?d te? wszelkie nowinki powstaj? w USA i Izraelu... i wszystkie maj? angloj?zyczne nazwy. Próba spolszczenia s?ownictwa przyj?tego w u?yciu za "wielk? wod?" przypomina nierzadko ?onglowanie nad przepa?ci?. Niezwykle cz?sto wykorzystanie oryginalnej frazeologii pozwala czytelnikowi zrozumie? kwestie od razu, zamiast kombinowa? "co t?umacz mia? na my?li". Wi?c wybaczcie, ?e te artyku?y b?d? do?? "ci??sze" w j?zyk angielski.

Zacznijmy od przyj?tych za "wielk? wod?" typach prze?adowywania broni, s? tylko 4 i ka?dy ma swoje miejsce.

Admin Reload - pierwsza czynno?? przygotowywania broni do u?ycia, polega po prostu na za?adowaniu broni pe?nym magazynkiem, prze?adowaniu i upewnieniu si?, ?e bro? jest za?adowana i gotowa do strza?u. Zale?nie od konkretnej szko?y, ta czynno?? potrafi mie? od 2 do 6 czynno?ci. Osobi?cie nie rozumiem po co si? tak rozdrabnia?. Za?adowa? magazynek i prze?adowa? bro? - powinno w wi?kszo?ci wypadków starczy?, jak bro? jest brudna, to mo?na dla ?wi?tego spokoju odci?gn?? zamek i sprawdzi? czy dos?a? nabój do komory, po czym z powrotem go tam wbi?. Ponowne wyci?ganie magazynka by sprawdzi? czy pierwszy pocisk w magazynku zmieni? po?o?enie - jak to jest uczone np. w Thunder Ranch jest czynno?ci? kompletnie zb?dn?.
No, a w airsofcie: wk?adamy magazynek ... i tyle.

Speed Reload - podstawowy sposób prze?adowania broni w wi?kszo?ci imprez strzelectwa sportowego IPSC, polega na wyrzuceniu z broni magazynka i za?adowaniu nowego. Czy pierwszy magazynek jest pe?ny, czy nie - l?duje na ziemi. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób prze?adowania broni.Speed ReloadRetention Reload r11; bardzo cz?sto stosowany w trakcie rozgrywek strzelectwa IDPA, polega na wyj?ciu starego magazynka (pe?nego czy pustego) prze?o?enie go do kieszeni lub worka zrzutowego i w?o?enie do broni magazynka pe?nego.Retention ReloadTactical Reload - rozpowszechniony przez IDPA, jest wariacj? na temat Retention Reload. Polega na przygotowaniu magazynka ?wie?ego w r?ce prze?adowuj?cej, wyciagni?cie starego magazynka do tej samej r?ki i w?o?enie nowego, po czym od?o?enie starego do kieszeni/torbyr30; O zgrozo przesz?o to do strzelectwa obronnego i bojowego, jako czynno?? wykonywana po u?yciu broni, ale o tym szerzej za chwil?.Tactical ReloadPomijaj?c Admin Reload, który z pozosta?ych sposobów wymiany magazynka jest dla airsoftowca przydatny i wart ?wiczenia ? Tak i Speed Reload, jak i Retention Reload. Z pewnymi bardzo powa?nymi zastrze?eniami.

B?d?my szczerzy, za sprz?t p?acimy my, sprz?t kosztuje wi?cej ni? bojowy i jest od niego wielokrotnie delikatniejszy. ?upanie magazynkiem gazowym o beton zbyt zdrowe dla naszego portfela nie jest, podobnie jak i upuszczanie czegokolwiek w wysokiej trawie. Wi?c Retention Reload jest w wi?kszo?ci wypadków tym co powinni?my notorycznie ?wiczy? i wykorzystywa?. Zachowuje te? zasady ekonomi ruchu r11; r?k? prze?adowuj?c? przenosimy z chwytu broni, na magazynek, potem do cia?a chowaj?c magazynek, wyci?gaj?c nowy i z powrotem do broni ?aduj?c go do gniazda r11; tak czy inaczej r?ka ta wykona?aby t? drog? w tej kolejno?ci gdyby?my wykonali Speed Reload, pomijaj?c proces ?apania i chowania starego magazynka.

Speed Reload z kolei ma bardziej ograniczone zastosowanie, jest najszybszy, ale generuje mas? problemów i jego wykorzystanie jest uzale?nione od kilku czynników:

- miejsce r11; czy punkt w którym dokonujemy zmiany magazynka jest w jaki? sposób charakterystyczny? Przede wszystkim, aby?my mogli potem wróci? i bez problemu odnale?? nasz magazynek. Przyk?adowo ?rodek polany nie jest najlepszym miejscem, ale bunkier ogniowy A8, ju? tak.

- pod?o?e r11; przede wszystkim czy jest pokryte g?st? ro?linno?ci?, piachem, czy betonem. Innymi s?owy r11; czy zrzucaj?c w tym miejscu magazynek stracimy go z oczu, czy go uszkodzimy, czy go zabrudzimy w powa?ny sposób (b?oto, mia?ki piach).

- postawa r11; je?eli le?ymy to wyrzuca? z gniazda magazynka mo?emy wszystko, je?eli podniesiemy si? do kl?czenia lepiej zastanówmy si? dwa razy zanim zrzucimy magazynek gazowy. Przy stoj?cej mo?emy ju? uszkodzi? hi-capa je?eli pod?o?e jest twarde, a w biegu po betonie ju? lepiej niczego nie zrzuca?, nawet low-capów.

Jak wida? u?ycie konkretnego sposobu zale?y od nas i od sytuacji w jakiej si? znajdziemy.. ale czemu pomin??em Tactical Reload ?

Lista powodów jest niezwykle powa?na.

1. Wykonanie tej czynno?ci wymaga bardo dok?adnych i precyzyjnych ruchów i w wypadku prze?adowywania broni krótkiej - wykorzystywania nie r?k, a konkretnych palców. Nawet po ?wiczeniu godzinami dziennie r11; pod wp?ywem adrenaliny nasze niezwykle zwinne palce pianisty zaczynaj? dzia?a? jakby?my mieli za?o?one r?kawice bokserskie, dzia?a kciuk i reszta palców razem, zapomnijmy o niezale?nym ich wykorzystaniu.

2. Ca?a czynno?? jest dwukrotnie d?u?sza od Retention Reload i wymaga dwa razy wi?cej wachlowania r?k? : od broni do ?adownicy, z ?adownicy do broni, od broni do torby zrzutowej, od torby zrzutowej do broni

Stad wiele szkó? przejawia pseudo-praktyczne my?lenie ucz?c tego typu obs?ugi broni po zako?czeniu strzelania r11; kiedy jeste?my przekonani o braku zagro?enia. Je?eli chwil? pomy?limy, niespecjalnie to si? trzyma kupy, bo kiedy mo?emy tak na prawd? by? pewni braku zagro?enia przez nast?pne 5 sekund majstrowania przy broni ? W takiej sytuacji ju? szybciej wykona? 1 (lub mniej!)sekundowy Speed Reload po czym schyli? si?, podnie?? i schowa? upuszczony magazynek. Równie przekombinowana technika, ale naprawd? wyjdzie szybciej i efekt ten sam.

Tactical Reload karabinów jest odrobin? mniej problematycznyr30; tak d?ugo jak mamy bro?, której magazynek mo?emy zwolni? r?ka trzymaj?c? j?. Przyk?adowo przy M16/M4 przyj??o si? przyk?ada? nowy magazynek do starego, tworz?c oboma liter? r16;Lr17;, po czym zwolni? stary, oba razem obróci? umieszczaj?c nowy w gnie?dzie.
Gar?? krówek temu, kto to zrobi spoconymi d?o?mi, w biegu, u?ywaj?c niemodyfikowanych metalowych magazynków.

Osobi?cie w airsoftcie dwa razy kiedy próbowa?em przeprowadzi? rprze?adowanie taktyczner1; r11; akurat w jego trakcie zosta?em ostrzelany i ca?y misterny plan szlak trafi?, kredki si? z tornistra wysypa?y i tyle by?o zabawy. Ani to ekonomiczne , ani ergonomiczner30; taka ciekawostka przyrodnicza, po prostu zapomnijmy o tym, a b?dziemy r?y?r1; d?u?ej.

No, koniec przynudzania, ?apa? replik? i ?wiczy? Retention Reload upychaj?c magazynki po torbach zrzutowych, za pazuch? i po kieszeniach. ?wiczy?, ?wiczy?, ?wiczy?, niech przeciwnik my?li, ?e mamy b?ben, a nie real-capy ;)

Krzysztof rSundownerr1; Oleksy

W cz.3 cyklu rpozornie trywialner1; zajmiemy si? mechanicznymi przyrz?dami celowniczymi.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia August 11 2010 19:49:29
Zdj?cie do artyku?u zosta?o zrobione przez Doode w ?wi?to Pracy 2010 w Bydgoszczy na pikniku strzeleckim organizowanym przez klub "Kaliber" na strzelnicy garnizonowej. Bro? któr? na tym zdj?ciu ?aduj? ?wie?ym magazynkiem, to sowiecki SWT-40 7,62x54R... Garand du?o lepszy Z przymru?eniem oka
#2 | HoHoL dnia August 12 2010 10:15:57
Pozycja strzelecka to miejsce, z którego strzelamy. U?o?enie cia?a podczas strza?u to postawa.
#3 | Sundowner dnia August 12 2010 11:22:17
Chodzi?o raczej o pozycj? w jakiej wzgl?dem gruntu znajduje si? bro?... ale masz racj?, stosuj?c okre?lenie 'postawa' b?dzie ja?niej.
#4 | HoHoL dnia August 12 2010 11:50:40
No mi instruktor kiedy? powiedzia? ?e pozycje to s? w ?ó?ku i od tej pory pami?tam ?eby nazywa? to postaw? U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Homemade Libia Mndur Gorka E SPOS Zwyci?zcy wrzesie? Zmiana ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Makarov KWC Taktyka zielona Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,913
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:177,655
W tym miesiącu:520,138
W tym roku:520,138
Wszystkich:57,237,638
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: