Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:16
Zachód słońca: 15:58
Dzień trwa:
9 Godzin 42 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:52
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Pozornie trywialne cz.2: o magazynkach c.d.
Pozornie trywialne cz.2: o magazynkach c.d.

Na pocz?tek jednak kilka s?ów o u?ytym s?ownictwie. O ile na co dzie? staram si? u?ywa? j?zyka polskiego tak cz?sto jak to tylko mo?liwe, to jednak w dziedzinie broni palnej i jej replik zaczyna to stwarza? ogromne problemy. G?ównie za spraw? faktu, ?e prawdziwy post?p w dziedzinie wykorzystania broni palnej w celach sportowych, obronnych i bojowych nast?puje przede wszystkim tam gdzie istnieje do niej dost?p dla szerokiej rzeszy ludzi. W naszym kraju jest to znacznie utrudnione i za spraw? prawa, jak i finansów przeci?tnego obywatela. St?d te? wszelkie nowinki powstaj? w USA i Izraelu... i wszystkie maj? angloj?zyczne nazwy. Próba spolszczenia s?ownictwa przyj?tego w u?yciu za "wielk? wod?" przypomina nierzadko ?onglowanie nad przepa?ci?. Niezwykle cz?sto wykorzystanie oryginalnej frazeologii pozwala czytelnikowi zrozumie? kwestie od razu, zamiast kombinowa? "co t?umacz mia? na my?li". Wi?c wybaczcie, ?e te artyku?y b?d? do?? "ci??sze" w j?zyk angielski.

Zacznijmy od przyj?tych za "wielk? wod?" typach prze?adowywania broni, s? tylko 4 i ka?dy ma swoje miejsce.

Admin Reload - pierwsza czynno?? przygotowywania broni do u?ycia, polega po prostu na za?adowaniu broni pe?nym magazynkiem, prze?adowaniu i upewnieniu si?, ?e bro? jest za?adowana i gotowa do strza?u. Zale?nie od konkretnej szko?y, ta czynno?? potrafi mie? od 2 do 6 czynno?ci. Osobi?cie nie rozumiem po co si? tak rozdrabnia?. Za?adowa? magazynek i prze?adowa? bro? - powinno w wi?kszo?ci wypadków starczy?, jak bro? jest brudna, to mo?na dla ?wi?tego spokoju odci?gn?? zamek i sprawdzi? czy dos?a? nabój do komory, po czym z powrotem go tam wbi?. Ponowne wyci?ganie magazynka by sprawdzi? czy pierwszy pocisk w magazynku zmieni? po?o?enie - jak to jest uczone np. w Thunder Ranch jest czynno?ci? kompletnie zb?dn?.
No, a w airsofcie: wk?adamy magazynek ... i tyle.

Speed Reload - podstawowy sposób prze?adowania broni w wi?kszo?ci imprez strzelectwa sportowego IPSC, polega na wyrzuceniu z broni magazynka i za?adowaniu nowego. Czy pierwszy magazynek jest pe?ny, czy nie - l?duje na ziemi. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób prze?adowania broni.Speed ReloadRetention Reload r11; bardzo cz?sto stosowany w trakcie rozgrywek strzelectwa IDPA, polega na wyj?ciu starego magazynka (pe?nego czy pustego) prze?o?enie go do kieszeni lub worka zrzutowego i w?o?enie do broni magazynka pe?nego.Retention ReloadTactical Reload - rozpowszechniony przez IDPA, jest wariacj? na temat Retention Reload. Polega na przygotowaniu magazynka ?wie?ego w r?ce prze?adowuj?cej, wyciagni?cie starego magazynka do tej samej r?ki i w?o?enie nowego, po czym od?o?enie starego do kieszeni/torbyr30; O zgrozo przesz?o to do strzelectwa obronnego i bojowego, jako czynno?? wykonywana po u?yciu broni, ale o tym szerzej za chwil?.Tactical ReloadPomijaj?c Admin Reload, który z pozosta?ych sposobów wymiany magazynka jest dla airsoftowca przydatny i wart ?wiczenia ? Tak i Speed Reload, jak i Retention Reload. Z pewnymi bardzo powa?nymi zastrze?eniami.

B?d?my szczerzy, za sprz?t p?acimy my, sprz?t kosztuje wi?cej ni? bojowy i jest od niego wielokrotnie delikatniejszy. ?upanie magazynkiem gazowym o beton zbyt zdrowe dla naszego portfela nie jest, podobnie jak i upuszczanie czegokolwiek w wysokiej trawie. Wi?c Retention Reload jest w wi?kszo?ci wypadków tym co powinni?my notorycznie ?wiczy? i wykorzystywa?. Zachowuje te? zasady ekonomi ruchu r11; r?k? prze?adowuj?c? przenosimy z chwytu broni, na magazynek, potem do cia?a chowaj?c magazynek, wyci?gaj?c nowy i z powrotem do broni ?aduj?c go do gniazda r11; tak czy inaczej r?ka ta wykona?aby t? drog? w tej kolejno?ci gdyby?my wykonali Speed Reload, pomijaj?c proces ?apania i chowania starego magazynka.

Speed Reload z kolei ma bardziej ograniczone zastosowanie, jest najszybszy, ale generuje mas? problemów i jego wykorzystanie jest uzale?nione od kilku czynników:

- miejsce r11; czy punkt w którym dokonujemy zmiany magazynka jest w jaki? sposób charakterystyczny? Przede wszystkim, aby?my mogli potem wróci? i bez problemu odnale?? nasz magazynek. Przyk?adowo ?rodek polany nie jest najlepszym miejscem, ale bunkier ogniowy A8, ju? tak.

- pod?o?e r11; przede wszystkim czy jest pokryte g?st? ro?linno?ci?, piachem, czy betonem. Innymi s?owy r11; czy zrzucaj?c w tym miejscu magazynek stracimy go z oczu, czy go uszkodzimy, czy go zabrudzimy w powa?ny sposób (b?oto, mia?ki piach).

- postawa r11; je?eli le?ymy to wyrzuca? z gniazda magazynka mo?emy wszystko, je?eli podniesiemy si? do kl?czenia lepiej zastanówmy si? dwa razy zanim zrzucimy magazynek gazowy. Przy stoj?cej mo?emy ju? uszkodzi? hi-capa je?eli pod?o?e jest twarde, a w biegu po betonie ju? lepiej niczego nie zrzuca?, nawet low-capów.

Jak wida? u?ycie konkretnego sposobu zale?y od nas i od sytuacji w jakiej si? znajdziemy.. ale czemu pomin??em Tactical Reload ?

Lista powodów jest niezwykle powa?na.

1. Wykonanie tej czynno?ci wymaga bardo dok?adnych i precyzyjnych ruchów i w wypadku prze?adowywania broni krótkiej - wykorzystywania nie r?k, a konkretnych palców. Nawet po ?wiczeniu godzinami dziennie r11; pod wp?ywem adrenaliny nasze niezwykle zwinne palce pianisty zaczynaj? dzia?a? jakby?my mieli za?o?one r?kawice bokserskie, dzia?a kciuk i reszta palców razem, zapomnijmy o niezale?nym ich wykorzystaniu.

2. Ca?a czynno?? jest dwukrotnie d?u?sza od Retention Reload i wymaga dwa razy wi?cej wachlowania r?k? : od broni do ?adownicy, z ?adownicy do broni, od broni do torby zrzutowej, od torby zrzutowej do broni

Stad wiele szkó? przejawia pseudo-praktyczne my?lenie ucz?c tego typu obs?ugi broni po zako?czeniu strzelania r11; kiedy jeste?my przekonani o braku zagro?enia. Je?eli chwil? pomy?limy, niespecjalnie to si? trzyma kupy, bo kiedy mo?emy tak na prawd? by? pewni braku zagro?enia przez nast?pne 5 sekund majstrowania przy broni ? W takiej sytuacji ju? szybciej wykona? 1 (lub mniej!)sekundowy Speed Reload po czym schyli? si?, podnie?? i schowa? upuszczony magazynek. Równie przekombinowana technika, ale naprawd? wyjdzie szybciej i efekt ten sam.

Tactical Reload karabinów jest odrobin? mniej problematycznyr30; tak d?ugo jak mamy bro?, której magazynek mo?emy zwolni? r?ka trzymaj?c? j?. Przyk?adowo przy M16/M4 przyj??o si? przyk?ada? nowy magazynek do starego, tworz?c oboma liter? r16;Lr17;, po czym zwolni? stary, oba razem obróci? umieszczaj?c nowy w gnie?dzie.
Gar?? krówek temu, kto to zrobi spoconymi d?o?mi, w biegu, u?ywaj?c niemodyfikowanych metalowych magazynków.

Osobi?cie w airsoftcie dwa razy kiedy próbowa?em przeprowadzi? rprze?adowanie taktyczner1; r11; akurat w jego trakcie zosta?em ostrzelany i ca?y misterny plan szlak trafi?, kredki si? z tornistra wysypa?y i tyle by?o zabawy. Ani to ekonomiczne , ani ergonomiczner30; taka ciekawostka przyrodnicza, po prostu zapomnijmy o tym, a b?dziemy r?y?r1; d?u?ej.

No, koniec przynudzania, ?apa? replik? i ?wiczy? Retention Reload upychaj?c magazynki po torbach zrzutowych, za pazuch? i po kieszeniach. ?wiczy?, ?wiczy?, ?wiczy?, niech przeciwnik my?li, ?e mamy b?ben, a nie real-capy ;)

Krzysztof rSundownerr1; Oleksy

W cz.3 cyklu rpozornie trywialner1; zajmiemy si? mechanicznymi przyrz?dami celowniczymi.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia August 11 2010 19:49:29
Zdj?cie do artyku?u zosta?o zrobione przez Doode w ?wi?to Pracy 2010 w Bydgoszczy na pikniku strzeleckim organizowanym przez klub "Kaliber" na strzelnicy garnizonowej. Bro? któr? na tym zdj?ciu ?aduj? ?wie?ym magazynkiem, to sowiecki SWT-40 7,62x54R... Garand du?o lepszy Z przymru?eniem oka
#2 | HoHoL dnia August 12 2010 10:15:57
Pozycja strzelecka to miejsce, z którego strzelamy. U?o?enie cia?a podczas strza?u to postawa.
#3 | Sundowner dnia August 12 2010 11:22:17
Chodzi?o raczej o pozycj? w jakiej wzgl?dem gruntu znajduje si? bro?... ale masz racj?, stosuj?c okre?lenie 'postawa' b?dzie ja?niej.
#4 | HoHoL dnia August 12 2010 11:50:40
No mi instruktor kiedy? powiedzia? ?e pozycje to s? w ?ó?ku i od tej pory pami?tam ?eby nazywa? to postaw? U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Szkolenie Certyfikowane Skarby... Zmiana Alice Custom Radio ASG Combat Elektryczny Blow Back Odda? r?k? Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,681
Wczoraj:42,387
W tym tygodniu:213,534
W tym miesiącu:1,123,819
W tym roku:5,993,316
Wszystkich:54,481,720
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: