Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wiek inicjacji

Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski
Konkretnie, to chcia?bym poruszy? odwiecznie dyskusyjn?, problematyczn? i sporn? kwestie. Od jakiego wieku dopuszcza? ch?tnych do rozgrywek airsoftowych?
Czy najpowszechniejsza, dolna, dopuszczalna granica, 16 lat jest w?a?ciwa? Mo?e warto da? szanse m?odszym? 15 latkom? A mo?e np. przyj?? specjalne regulacje, obostrzenia i stworzy? osobn? kategori? m?odych maniaków, np. od 12. Roku ?ycia?
Albo w drug? stron?. Mo?e kompletnie odci?? niepe?noletnich od airsoftu lub jeszcze podwy?szy? granic? dost?pu do np. 21. Roku ?ycia? Du?o pyta? i ?adnych konkretnych odpowiedzi. Posnuje wi?c troch? swych dennych przemy?le?. A nu? do czego? dojd?.

Po pierwsze warto wspomnie? o dwóch, powszechnych w Polsce standardach. Jeden zak?ada warunkowe dopuszczenie do zabawy osób poni?ej 18. Roku ?ycia, ale w wieku co najmniej 16 lat. Drugi w ogóle nie dopuszcza do zabawy osób niepe?noletnich. Ta pierwsza regulacja wyp?ywa wprost z Prawa ASG, ale od zawsze pojawia si? u niektórych pytanie r11; dlaczego granica 16 lat jest tak magiczna? Czy s? jakie? realne przes?anki, by w?a?nie ten wiek stanowi? tak wa?n? dla niektórych granic??
Black Shadow Team O?wi?cim
dopisek Mario: wg. za?o?e? KOALICJI PÓ?NOC przeg?osowano w przesz?o?ci wiek Koalicjantów od 15 lat. Równie? stosujemy zasad? 15+ na naszych spotkaniach. Co maj? zrobi? m?odsi maniacy ASG? Tworz?c lub uczestnicz?c w innych np. "m?odszych" Teamach, które tej granicy nie stosuj?, ?wicz?, dowodz?, rozwijaj? si?, mog?c cz?sto liczy? na wsparcie merytoryczne starszych kolegów. Buduj? równie? zaufanie do siebie, lub wr?cz przeciwnie. Zanim stan? w?asn? nog? maj?c 15+ maj? czas aby przekona? reszt? spo?ecze?stwa ASG o swojej "dojrza?o?ci" i racjonalnym my?leniu. Ostatnio np. dla maniaków w ka?dym wieku prowadzi cz?sto szkolenia Cannabis Commando. Do mnie równie? cz?sto kierowane s? pytania i pro?by o rad?, której nigdy nie odmawiam. Na Zamkni?tych ?wiczeniach Teamów, albo innych imprezach 15+ w których uczestniczy KOALICJA PÓ?NOC m?odsi przychodz? najcz??ciej z ojcami i przebywaj? w ich zasi?gu wzroku. Na razie te rozwi?zania si? sprawdzaj?. Nie mamy w KOALICJI PÓ?NOC wiele obostrze?, ale staramy si? pilnowa? par? podstawowych zasad ustalonych wspólnie przez Koalicjantów.Koszali?skie Si?y Desantowe
Autor: Piotr "Procent" ?opaci?ski
Osoby podnosz?ce spraw? granicy wieku cz?sto jednak nie zdaj? sobie sprawy z okoliczno?ci w jakich powstawa?o PASG.
Otó? by?o to dobre 8 lat temu. ?rodowisko airsoftowe by?o ma?e, bardzo ma?e. ?miem twierdzi?, ?e w Polsce liczy?o ono sobie par?set osób, pami?tam, ?e we Wroc?awiu by?o ich ??cznie mo?e ze 30 (na strzelaninach 12-14).
Ci??ko by?o przewidzie? kierunek jego rozwoju, gdy? na przestrzeni roku czy dwóch do grona airsoftowców nie do??cza?a du?o wi?ksza liczba osób, a przyk?ady innych krajów Europy pokazywa?y bardzo zró?nicowane zainteresowanie tym hobby.
Dopiero wprowadzenie replik chi?skich spowodowa?o rboom na airsoftr1;. Jak te wszystkie czynniki przyczynia?y si? do tworzenia takich a nie innych regulacji dot. wieku?
Ano po pierwsze z uwagi na ma?e ?rodowisko by?? mo?liwo?? kontroli niepe?noletnich. Wiadomo by?o tak naprawd? kto tym niepe?noletnim jest, sprawdzano tak?e na ka?dym spotkaniu, pozwolenia od rodziców wg odpowiedniego wzoru, które nie tyle mia?y stanowi? jak?kolwiek ochron? prawn? dla pe?noletnich uczestników strzelania, ale by?y informacj?, ze rodzice wiedz?, co si? z ich dzieckiem dzieje, a w razie wypadku by? tam numer kontaktowy do rodziców itp. Ilo?? niepe?noletnich by?a tak?e o wiele mniejsza.
4th Regiment z ?adzyW momencie jak wchodzi?em do ?rodowiska, to ??cznie ze mn? we Wroc?awiu by?o trzech m?odych. Co wi?cej zaczynaj?c zabaw? mia?em lat nie 16 a 14. Dla nikogo nie stanowi?o to problemu, bo mo?na by?o nas, niepe?noletnich kontrolowa? i mniej wi?cej wiedziano czego si? po nas spodziewa? i czy mo?na nam zaufa? w jakim? stopniu. Co wi?cej rodzice wykazywali wi?ksze zainteresowanie przyje?d?aj?c na strzelania.

Obecnie wszystko wygl?da skrajnie inaczej. M?odych jest du?o i nikt ich nie kontroluje, ma?o kiedy widz?, by sprawdzane by?y pozwolenia na od rodziców, nie mówi?c ju? o w?a?ciwie niemo?no?ci weryfikacji wszystkich (pozwole?).
Du?o jest nieodpowiedzialnych osób (niezale?nie od wieku), co zwi?ksza ryzyko zaistnienia wypadku (do czego przyczynia si? tak?e wzrastaj?ca moc replik). Ogólnie racjonalny wniosek, jaki si? nasuwa bior?c pod uwag? zmian? uwarunkowa? i ?rodowiska jest taki, by airsoft uczyni? dost?pnym jedynie dla pe?noletnich.
Wniosek smutny dla m?odych, ale ci??ko si? z nim nie zgodzi?. Oczywi?cie mówimy tutaj o tym w kontek?cie jakichkolwiek ewentualnych zmian w mniej lub bardziej formalnych polskich standardach, a nie o koniecznej potrzebie podwy?szenia rwieku inicjacjir1;, ?e tak go roboczo nazw?. Zauwa?alna jest jednak tendencja, ustalania limitu wiekowego dla coraz wi?kszej liczby strzela?, manewrów, zlotów na 18+.
Ja akurat jestem umiarkowanym zwolennikiem takich regulacji i zaraz pewnie posypa?by si? grad oskar?e? or30; swoist? hipokryzj?, bo przecie? 4 pierwsze moje lata w airsofcie sp?dzi?em jako niepe?noletni, ale mo?ecie dotrze? i zapyta? ludzi, którzy wtedy si? strzelali, ?e nawet nie maj?c 18 lat, by?em zwolennikiem airsoftu tylko dla pe?noletnich. Dziwne? Zwariowane? G?upie? Mo?e, dobro wspólnoty bra?o jednak gór? nad moim egoizmem (r30; hmmmm, to durna wymówka, ale ma przynajmniej jakie? ?lady racjonalno?ci. Chocia? oczywi?cie to nie o altruizm tu chodzi?o :P ).
Zdj?cie z: www.baronlife.eu/Ja jednak nie widz? rozwi?zania problemu w odci?ciu m?odych od ?rodowiska. Patrz?c realnie, to po pierwsze granica 16+ tak mocno wros?a w realia wi?kszo?ci ?rodowisk, ze ci??ko b?dzie narzuci? globalnie inn?, wy?sz? lub ni?sz?.
Organizatorzy mog? dowolnie kszta?towa? taka granic? w gór?, ich prawo i z niego korzystaj?. Tak wiec za?o?y? nale?y, ?e nic si? nie zmieni. Nadal b?dziemy mieli dwa progi wiekowe, 16 i 18 lat. Zak?adaj?c hipotetyczn? sytuacj?, ?e np. Airsoft zostaje dozwolony tylko dla osób pe?noletnich, to wtedy zapewne dojdzie do zjawiska bardzo niebezpiecznego. Niepe?noletni, bez jakiegokolwiek nadzoru, zaczn? tworzy? niezale?ne ?rodowiska. Bawi? si? b?d? w airsoft tak czy siak, na strzelaniach przeszkadza? rstarym dziadomr1; nie b?d?, ale dam sobie r?k? uci??, ?e coraz wi?cej b?dziemy wtedy s?ysze? o ró?nych (zamierzonych b?d? nie) incydentach z udzia?em m?odych airsoftowców, czy to podczas samych strzela?, czy (co chyba gorsza) w interakcjach z otoczeniem, z cywilami itp.

Oko?o 400 osób "?ciana Ognia" nieopodal Lubina.
W tym miejscu dochodzimy do sedna sprawy. Wg mnie nie mo?emy takich osób i ?rodowisk pozostawia? samych sobie. Dobrze jest nad takimi grupami sprawowa? mniejsz? lub wi?ksz? kontrol? (chocia? chyba lepszym s?owem tutaj b?dzie opieka).
Nie jest ?adnym obciachem wspó?pracowa? z ma?olatami, a Ci którzy takie inicjatywy, swoistego patronatu, ob?miewaj? nie s? warci dyskusji czy zainteresowania. Bardzo cz?sto z kolei nie osoby, które podejmuj? trud wspó?pracy z osobami m?odymi, a same grupy rma?olatówr1;, s? przedmiotem drwin, oraz (chyba cz??ciej) pseudomerytorycznego poprawiania i czepialstwa ze strony starszych rkolegówr1;, g?ównie na forach internetowych oczywi?cie.


Warto oferowa? takim ma?ym grupom czy ?rodowiskom pomoc, rad?, wsparcie itp. One tak?e z ch?ci? taka pomoc przyjmuj?.
Cz?sto zainteresowanie si? nimi jakiej? osoby z szerokiego, prawdziwego, ogólnopolskiego ?rodowiska airsoftowego jest dla nich gratyfikacj?. Nawet je?li rm?odzir1; tego nie okazuj?, to najcz??ciej to starsze ?rodowisko traktuj? oni z szacunkiem i jest ono dla nich pewnym niedo?cignionym wzorem, czy pragnieniem.
Niestety, nie ka?da grupa osób poni?ej 16. roku ?ycia (tak? modelow?, na potrzeby tego artyku?u za?ó?my) pokrywa si? z wy?ej opisanym schematem. Niektóre s? na tyle niedojrza?e b?d? buntownicze, rantysystemower1; mo?na by rzec, ?e jawnie odrzucaj? ka?d? prób? pomocy czy wsparcia ze strony starszych i nie da si? z nimi podj?? jakiejkolwiek wspó?pracy, nie da si? znale?? wspólnego j?zyka.
Koszali?skie Si?y DesantowePó? biedy, je?li takie grupy po prostu w okresie m?odzie?czego buntu chc? by? niezale?ne, ale ich spotkania i zachowanie reprezentuj? pewien (czasami wysoki) poziom. Gorzej, gdy takie jednostki powoduj? niebezpieczne sytuacje, a ich zachowanie jest naganne (np. pojawiaj? si? w miejscach publicznych i pe?nych ludzi, z replikami).

...

Odbieg?em troch? od w?tku g?ównego.
Podsumowuj?c wi?c powy?sze rozwa?ania, nale?y nie tyle odcina? m?odych airsoftowców od ?rodowiska i udawa?, ?e problemu nie ma, bo ich problem pr?dzej czy pó?niej wróci ze zdwojon? si?a, a pami?ta? nale?y, i? oni kiedy? osi?gn? odpowiedni wiek, by do doros?ego ?rodowiska wej??. Nadzorowa?, pomaga?, doradza?, wspiera? m?odych w ich dzia?aniach i inicjatywach na w?asnym podwórku, rwy?awia?r1; co zdolniejszych i pracowa? nad nimi szczególnie.
A je?li uda nam si? rwychowa?r1; porz?dnych airsoftowców, to zapewne rzap?at?r1; za nasz trud b?dzie nie tylko nasza satysfakcja i ich wdzi?czno??. Jednostki niereformowalne natomiast niszczy?, zwalcza?, zabija?, mordowa?, gwa?ci?, pali?, patroszy? i sprzedawa? jako ciel?cin?r30; no, co? w tym stylu :) .

A jak kto? czuje si? oszukany smakowitym tytu?em i zach?caj?cym wst?pem do tego artyku?u i dotrwa? do ko?ca, to oto nagroda:
Link

Pe?ny artyku? znajdziecie: http://blog.gunfi...#more-1900 ' target='_blank'>Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Leon dnia August 10 2010 23:40:13
W T40/30/20 rozpi?to?? wieku jest znaczna bo s? Koledzy 40+, wi?kszo?? to ok. 30, ale mam w T30 "rodzynka" 17- Z przymru?eniem oka i co ja mam z nim zrobi? , jak Kolega nie maj?c transportu na miejsce "strzelaniny" zasuwa NA ROWERZE 12km byle tylko by? z Teamem w lesie ? Wiadomo, ?e z tak zaanga?owanym "strzelcem" nale?y porozmawia? i jasno powiedzie?, ?e nie we wszystkich "imprezach" b?dzie móg? bra? udzia?, jak m?dry to zrozumie...
#2 | Mario75 dnia August 11 2010 02:16:49
Takich ludzi to Leon szanowa? i wychwala?. Do tego jak w g?owie pouk?adane to z córkami starszych kolegów swata?. Kto na stare lata po drzewo do lasu te 12km podskoczy? Taki zi?? to skarb.

Tak na powa?nie wracaj?c do tematu wieku w Teamach, to w Rangers jest granica 18+ Mo?na stara? si? od 17 lat bo przej?cie od Rekruta przez Kadeta do Rangera trwa ok. rok czasu U?miech Wi?c akurat na 18stk? prezent w postaci nominacji i wr?czonego ?uczka Rangers jak znalaz? U?miech Mamy te? dwa rodzynki z przed ustale? 18+ Jest to Reni i Bones, którym jest przykro je?li nie mog? gdzie? pojecha? z reszt? Teamu np. jak teraz na Panzera IV, który jest 18+. Jednak s? wyrozumiali i czekaj?, a? to ograniczenie nie b?dzie ich obejmowa?o. Chwa?a im za to, ?e s? cierpliwi i nie trac? zapa?u.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Odda? r?k? Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Combat Zbrojownia Act od Valor Elektryczny Blow Back Radio ASG Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,459
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:102,868
W tym miesiącu:933,228
W tym roku:933,228
Wszystkich:57,650,728
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: