Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Pozornie Trywialne cz.3 - Mechaniczne przyrz?dy celownicze.
Rozpoczynaj?c pisanie tego artyku?u mia?em nie lada zagwozdk?, czy w ogóle ma sens pisanie o mechanicznych przyrz?dach celowniczych na portalu Airsoftowym ?

W trakcie manewrów wyra?nie wida?, ?e preferowany sposób strzelania to rna Amerykaninar1; r11; odnosz?c si? do okresu wojny w Indochinach r11; karabin przy biodrze lub postawie strzeleckiej na rmniej-wi?cejr1;, oczy poza przyrz?dami, obserwuj? cel i strug? kompozytu, któr? karabin wypluwa z szybkostrzelno?ci? MG42. Dopiero po zamontowaniu lunety lub kolimatora próbuje si? z niego korzysta? r11; ale ze skutkiem takim samym, bo ma?o który karabin jest przestrzelany. Na szcz??cie jest grupa osób, których sianie kompozytem na wiadra nie bawi, a i bior? odpowiedzialno?? za ka?dy wystrzelony pocisk r11; dla nich jest ten artyku? kierowany.

Wraz z rozwojem broni palnej rozwija?y si? konstrukcje przyrz?dów celowniczych r11; aby nad??y? za wzrostem zasi?gu i zmniejszaniem si? celi r11; z plutonu, do pojedynczych ?o?nierzy, a z nich do samej tylko g?owy wystaj?cej zza winkla. O ile z broni d?ugiej mo?na spokojnie strzela? bez jakichkolwiek przyrz?dów celowniczych i trafia? w sylwetk? cz?owieka na dystansie 50m bez jakichkolwiek problemów, to ju? np. próba trafienia czyjego? ?okcia wystaj?cego zza drzewa, lub czyich? 4 liter przez dziur? w ceglanym murze, wymaga ju? czego? troch? bardziej finezyjnego.

Po kilkuset latach ewolucji w dzisiejszych czasach skrystalizowa?y si? dwa typy mechanicznych przyrz?dów celowniczych r11; szczerbinkowe i przeziernikowe. Oraz wariacje na ich temat r11; te zwykle wykorzystywane w sportach strzeleckich i stworzone do strzelania do statycznej tarczy r11; nas w tej chwili nie interesuj?.

Jak oba typy przyrz?dów celowniczych wygl?daj?, wiemy chyba wszyscy, jednak?e relatywnie ma?o kto wie, jak powinno si? z nich prawid?owo korzysta?. Powszechne jest równie? tworzenie dziwnych podzia?ów i przypisywanie danego celownika do konkretnego typu sytuacji r11; pisz?c np. ?e celownik zbudowany z muszki i szczerbinki jest lepszy do strzelania na ma?e odleg?o?ci lub do celów ruchomych. Jest to jednak b??dne podej?cie. Oba celowniki wykonuj? te same zadania w tych samych warunkach - równie dobrze, cho? niekoniecznie równie efektywnie r11; ze wzgl?du na wymagania jakie ich konstrukcja stawia przed strzelcem, jak i konstruktorem broni. Przeanalizujmy wi?c dzia?anie i technik? korzystania z tych dwóch najbardziej powszechnych typów celowników mechanicznych:

Muszka i szczerbinka.


Jest to zapewne najstarszy typ przyrz?dów celowniczych, do?? praktyczny r11; znajduj?cy zastosowanie tak i w broni d?ugiej, jak i krótkiej. Sk?ada si? z dwóch elementów r11; muszki znajduj?cej si? tak daleko z przodu broni, jak to praktycznie mo?liwe r11; przybieraj?c? posta? walca, bry?y kwadratowej, b?d? trapezu r11; oraz ze szczerbinki znajduj?cej si? przed muszk? r11; b?d?c? elementem z wyfrezowan? szczelin?, przez któr? obserwuje si? muszk?. Zasada celowania z wykorzystaniem tego celownika jest bardzo prostar30; w teorii. Nale?y umie?ci? musz? w szczelinie szczerbinki, tak aby ilo??, ?wiat?a miedzy bocznymi powierzchniami muszka, a ?cianami wewn?trznymi szczerbinki, by?a taka sama po obu stronach, a górna powierzchnia muszki by?a na tej samej wysoko?ci co górne powierzchnie szczerbinki. Ma?o kto jednak uczy prawid?owego sposobu skupienia uwagi w trakcie celowania. Pocz?tkuj?cy strzelec zwykle jest pozostawiony sam sobie i albo zaczyna poprawnie, albo nie i zwykle nawyki wykorzystuje przez reszt? ?ycia z ró?nymi skutkami. Otó? swojej uwagi nie mo?emy po?wieci? ani celowi r11; gdy? wtedy przyrz?dy celownicze s? ca?kowicie rozmyte. Ani szczerbince, bo wtedy nic innego nie wida?. Oczy nale?y skupi? na elemencie b?d?cym pomi?dzy tymi rzeczami r11; na muszce. Ta zwykle jest na tyle daleko, ?e pozwala nadal obserwowa? cel, jak i szczerbink?.Sposoby celowania korzystaj?c z muszki i szczerbinki:
1. prawid?owy - wzrok skupiony na muszce, pozwala nadal rozró?ni? cel i szczerbink?.
2. nieprawid?owy - wzrok skupiony na celu, muszka rozmyta, szczerbinka praktycznie nie do rozró?nienia
3. nieprawid?owy - wzrok skupiony na szczerbince, muszka rozmyta, cel jest plam? nie do zidentyfikowania.Tutaj niestety od razu wychodzi problem tego typu przyrz?dów celowniczych. Aby móc obserwowa? oba elementy celownika z ostro?ci? pozwalaj?c? na oddanie celnego strza?u r11; szczerbinka nie mo?e znajdowa? si? blisko oka strzelca. Taka pozycja by?aby idealna pozwalaj?c na d?uga lini? celowania r11; pozwalaj?c? na wi?ksz? celno?? za spraw? charakterystyki tego uk?adu. W skrócie r11; je?eli mamy bro?, która posiada krótk? linie celowania ( we?my jakikolwiek pistolet ) i b?dziemy z niego celowa? i jeste?my w stanie pozostawa? w granicach tolerancji wynosz?cych dostrzegalnie 1mm ruchu mi?dzy dwoma przyrz?dami, to k?t b?dzie wynosi? pewn? warto??. Teraz je?eli we?miemy bro? o d?ugiej linii celowania i utrzymywa? b?dziemy t? sam? tolerancj? r11; to efektywnie ruch k?towy broni b?dzie znacznie mniejszy, wiec i nasza celno?? lepsza.

Niestety aby utrzyma? szczerbink? w polu ostrego widzenia obserwuj?c muszk? r11; wymagane jest umieszczenie jej w pewnej, do?? sporej odleg?o?ci od oka strzelca. Dlatego AK, czy Enfield maj? przyrz?dy celownicze tam gdzie je maj? i wiele si? na to poradzi? nie da.Najpowszechniejszy karabin z przyrz?dami celowniczymi ze szczerbink?. Krótka linia celowania, ale tej szczerbinki po prostu nie mo?na umie?ci? ju? bli?ej oka, by?aby zbyt niewyra?na.Muszka i przeziernik.


Drugi typ przyrz?dów celowniczych jest jeszcze s?abiej zrozumiany przez strzelców, nawet zajmuj?cych si? strzelectwem wyczynowym. Na szcz??cie ten typ celownika daje spor? tolerancj? na wiedz? strzelca. Niezale?nie od tego, czy rozumie jego mechanik? dzia?ania, czy nie r11; pozwala strzela? celnie.B??dny sposób nauczania korzystania z celownika przeziernego, o dziwo podobnie przedstawiony w instrukcji do M16. Obrazek nie przedstawia faktycznego obrazu przyrz?dów - tak, jak b?d? postrzegane przez strzelca, oraz osie sugeruj?ce zwracanie uwagi na koncentryczne u?o?enie szczytu muszki w okr?gu przeziernika.O czym pisz? ? Otó? ten typ posiada muszk? podobnie jak wcze?niejszy typ celownika, ale szczerbinka zosta?a zast?piona przez tzw. przeziernik. Jest to nic innego jak pier?cie?, przez który obserwuje si? muszk?. Tutaj nie trzeba niczego zgrywa? ze sob?, jest to wr?cz celownik automatyczny. Jest to o tyle sprytny wynalazek, ?e wykorzystuje to co ludzki mózg wykonuje bez zastanowienia r11; jak odnajdywanie centra figur, koncentryczne umieszczanie w przestrzeni figur itp. Przez przeziernik wystarczy patrze? na muszk? r11; muszk? nanie?? na cel, a reszta dzieje si? sama r11; nasza rszara masar1; sama odnajduje o? pod?u?n? muszki i umieszcza w pionowej osi tego du?ego ko?a przez które patrzymy, a górn? p?aszczyzn? muszki umieszcza w osi poprzecznej. Nie ma nawet potrzeby wyra?nego widzenia przeziernika, przez co mo?e by? tak blisko oka, na ile jest to bezpieczne. Pozwalaj?c na bardzo d?ug? lini? celownicz?, b?d? porównywaln?, ale w krótszej broni.Prawid?owe wykorzystanie przeziernika - patrzymy przez niego na muszk?, pozwalaj?c temu co mamy mi?dzy uszami na automatyczne ustawienie jej w centrum okr?gu.


Nie jest to jednak uk?ad bez wad. Konstrukcyjnie przeziernik musi by? wi?kszy od szczerbinki, wymuszaj?c wi?ksze gabaryty nie jest optymalny dla wykorzystania w pistoletach r11; chocia? istniej? firmy sprzedaj?ce konwersje wymieniaj?ce szczerbink? na przeziernik, np. dla Glocka, cho? spora odleg?o?? przeziernika od oka i mo?liwo?? zahaczenia wi?kszym przyrz?dem celowniczym wyci?gaj?c bro? z kabury ?wiadcz? raczej o wy?szo?ci muszki i szczerbinki w tym zastosowaniu.

Inne przyrz?dy celownicze.

Wraz z nieustaj?c? ewolucj? broni spotykamy co jaki? czas coraz nowsze sposoby celowania i konstrukcji przyrz?dów celowniczych. Zaczynaj?c od np. modyfikacji ju? istniej?cych, czego przyk?adem s? tzw. rnocner1; celowniki tak muszki i szczerbinki, jak i przezierniki. Przyrz?dy takie posiadaj? naniesione kontrastowe punkty w postaci np. kropek bia?ej farby, fosforyzuj?cego plastiku, b?d? kapsu?ek z radioaktywnym trytem powleczonych fosforem ?wiec?cym pod wp?ywem tego? promieniowania, czy nawet wi?zek ?wiat?owodów. Wszystko aby przyrz?dy celownicze by?y u?yteczne, gdy wszystko inne jest równie ciemne jak i one. Niektóre rozwi?zania r11; jak uk?ad 3 kropek pozwala równie? szybciej celowa?, korzystaj?c z tych samych praw z jakich od wieku korzysta system przeziernikowy r11; 3 kropki, równo na jednej p?aszczy?nie i z równymi odst?pami sam nasz mózg umieszcza, nie trzeba si? nad tym nawet zastanawia?.

Wed?ug tych samych zasad równie? korzystaj? przyrz?dy kierowane do strzelectwa obronnego jak np. NX Sights, czy SureSight. Ten drugi przekszta?caj?c muszk? i szczerbink? pistoletu w gr? r stwórz figur? geometryczn?r1;. Efektywnie tworz?c piramidk?, której podstawa to element obci?tej szczerbinki, a szczyt to muszka. NX sights natomiast troch? bardziej wykorzystuje wykszta?con? ju? mechanik? obs?ugi broni. Gdzie strzelec wykonuj?c ju? kilka tysi?cy z?o?e? do strza?u r11; efektywnie jest w stanie z?o?y? si? do strza?u z dobrym zgraniem przyrz?dów r11; nawet z zawi?zanymi oczami, gdzie pozostaje ju? tylko nanie?? muszk? na cel i odda? strza?. Dlatego NX Sight rBig Dotr1; jest w sumie w?a?nie tylko muszk? r11; w formie du?ego kontrastowego okr?gu. Miejsce szczerbinki zajmuje nie do ko?ca rozwini?ta wersja posiadaj?ca kontrastow? lini? centraln?, któr? ?wicz?c nale?y umieszcza? pod okr?giem muszki.

Nie wszystkie typy celowników by?y ewolucj? muszki i szczerbinki. Przyk?adem tutaj mo?e np. by? typ rynienkowy rGuttersniper1; stosowany g?ównie w pistoletach Smith & Wesson ASP, sk?adaj?cy si? kilku-centymetrowej d?ugo?ci rynny, tworz?cej dwie ramki r11; na jej pocz?tku i ko?cu, zasada celowania polega?a na tym, aby zgra? ze sob? obie figury geometryczne, umie?ci? w ich ?rodku cel r11; i strzela?.Pistolet Smith & Wesson ASP i jego przyrz?d celowniczy "Guttersnipe"


Poruszaj?c tematyk? mechanicznych przyrz?dów celowniczych nale?a?oby równie? wspomnie? o pewnych zjawiskach mog?cych mie? wp?yw na wyniki strzelania, które s? charakterystyczne dla nich. Przyk?adowo rola o?wietlenia nie ogranicza si? do kwestii r11; jasno ciemno. Ale równie? do kierunku w jakim ?wiat?o pada na przyrz?dy celownicze, przede wszystkim muszk?. Otó? zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznym, nie jest jedynym powodem dla którego muszki w karabinach s? obudowywane. ?wiat?o padaj?ce na muszk? powoduje powstawanie obszarów ?wiat?a i cienia, powoduj?cego iluzj? zmiany gabarytów, lub ustawienia muszki r11; powoduj?c, ?e zgrywamy przyrz?dy wy?ej i lewo/prawo od centrum. Warto o tym pami?ta? wykonuj?c te precyzyjniejsze strza?y.

Kolejny problem r11; to wysoko?? linii celowania nad osi? lufy. Im ta odleg?o?? jest wi?ksza zaczynamy zauwa?a? ró?nic? miedzy punktem celowania, a dziurami tworzonymi przez pociski. W skrócie r11; je?eli bro? wyzerujemy na odleg?o?ci 100m to na tym dystansie pociski b?d? trafia? w obszar, w który celujemy. Jednak?e je?eli cel b?dzie bli?ej lub dalej, efekt b?dzie inny. Im bli?ej do nas od tych 100m b?dzie cel, tym pociski b?d? trafia? coraz ni?ej a? do warto?ci równej wysoko?ci lini celowania od osi lufy. Dlatego strzelaj?c na ma?ych wysoko?ciach do bardzo ma?ych celi nale?y bra? poprawk? i celowa? wy?ej. Przyk?adowo w wypadku formacji anty terrorystycznych r11; strzelaj?c w g?ow? celu z karabinka rodziny AR-15, na 25 metrach, celuje si? wr?cz w czubek g?owy.
W wypadku air softu stajemy przed powa?nym problemem. Nasze repliki nie s? w stanie osi?ga? dystansu 100m, a ich komponenty r11; w tym i celowniki mechaniczne s? robione jako kopia tych z broni ostrej, wi?c zerowanie broni zaczyna by? problematyczne. A to z tego powodu, ?e np. AR-15 nie zosta? stworzony by zerowa? go na dystansie 25 metrów r11; bardziej praktycznym do naszych realiów i jego przyrz?dów nie da si? skr?ci? do?? nisko, trzeba je modyfikowa?.

Sundowner

W cz.4 cyklu rpozornie trywialner1; przedstawi? ró?ne sposoby korzystania z celowników mechanicznych wykorzystywane g?ównie w trakcie "mordowania" papierowych tarcz.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | HoHoL dnia August 12 2010 09:54:11
W drugim akapicie powinno by? "postawy" nie "pozycji".

I krótki komentarz do:
"Nasze repliki nie s? w stanie osi?ga? dystansu 100m, a ich komponenty – w tym i celowniki mechaniczne s? robione jako kopia tych z broni ostrej, wi?c zerowanie broni zaczyna by? problematyczne."

Autor pisa? zapewne z punktu widzenia u?ytkownika wszelkiego rodzajów klonów AR15 natomiast sprawa z klonami AK w airsofcie wygl?da nieco inaczej.

Klony AK maj? celownik krzywkowy który umo?liwia szybk? nastaw? wymaganej warto?ci. Pozostaje jedynie przestrzela? replik? na typowe dystansy i zaobserwowa? na jakich nastawach celownika trafiamy dok?adnie w cel.

Na przyk?adzie mojego AIMSa od VFC (stock) strzelaj?c na dystansie do 20m nastawy mam zerowe, strzelaj?c na dystansie 50m nastawy mam maxsymalne. Za ka?dym razem trafiam w tarcz? IDPA w stref? A i B. Przy czym przy maksymalnych nastawach tor lotu kulki ma w po?owie dystansu przewy?szenie wi?ksze ni? sylwetka cz?owieka.

Tak wi?c w przypadku klonów AK problemu z zerowaniem nie ma.
#2 | Sundowner dnia August 12 2010 10:35:41
Tak, repliki AR15 s? tutaj najbardziej problematyczne, bo konstruuj?c ten karabin nie przewidziano precyzyjnego strzelania na dystanse poni?ej 50 metrów - kiedy ró?nica mi?dzy wysoko?ci? linii celowania, a osi lufy zaczyna by? tam zauwa?alna (efekt szkolenia strzelectwa instynktownego).

W wypadku strzelectwa bojowego i obronnego AR15 przyj?to w sumie trzy rozwi?zania dla tego problemu - jedno, to ?wiadome celowanie wy?ej ni? obszar w który strzelec chce trafi?. Drugie, to specyficzne zgrywanie szczerbinki i muszki na dystansach poni?ej 25 metrów - o czym b?d? pisa? w nast?pnym artykule - w gruncie rzeczy przyrz?dy ustawia si? tak, by muszka wychodzi?a ze szczytu przeziernika. Trzeci to specjalne dedykowane przyrz?dy celownicze, kierowane g?ównie do oddzia?ów SWAT - albo kompletne tylne mechanizmy, albo same przezierniki, które s? ju? hybrydami - posiadaj? w centrum otwór przeziernika, ale na szczycie wyci?cie tworz?ce szczerbink?.

W AK nie ma problemu - zakres regulacji jest do?? du?y.

Dzi?ki za wychwycenie b??du, poprawi?em.
#3 | 1 dnia August 12 2010 10:37:42
Sun, napisa?e? ?e w AKMS jest krótka linia celownicza (nie mo?na umie?ci? ju? bli?ej oka, by?aby zbyt niewyra?na), to zobacz co si? dzieje z powiedzmy fi?skim Valmetem:

vm.aganet.pl/images/photoalbum/album_1/rk_62_76_t2.jpg

Pami?taj ?e je?li sprawa tyczy si? np. AK to s? co? takiego jak nak?adki na szczerbink? np. do strzela? "cichych" z PBS-1 czy strzela? z trytowych ?róde? ?wiat?a.

Powiniene? wspomnie?, ?e po konserwacji broni powinno si? zgrywa? od nowa przyrz?dy celownicze, dotyczy to kilku popularnych broni.
#4 | Sundowner dnia August 12 2010 10:51:26
Tak napisa?em i jest to prawda Z przymru?eniem oka

Pokazany przez Ciebie Valmet M76 ma nie szczerbink?, a przeziernik - dlatego ma tak d?ug? lini? celownicz?. Szczerbinki nie umie?cisz tak blisko, bo staje si? bezu?yteczna.

Natomiast jakby pisa? o wszystkich kombinacjach celowników to by kilka tomów ksi??ek wysz?o. Np taki ciekawy celownik na Galilu, który ma przeziernik do strzela? dziennych i co? co przypomina szczerbink? do strzela? nocnych:
www.remtek.com/arms/imi/galil/rsight.gif

Tylko, ?e nie dzia?a to jak szczerbinka - po prostu ukazuje dwa trytowe - ?wiec?ce punkty, mi?dzy które ustawia si? trzeci - podnoszony przed muszk?:
www.remtek.com/arms/imi/galil/fsight.gif

Troch? podobnie jak i Izraelczycy post?pili Niemcy w karabinach H&K - ich obrotowy przeziernik, w najni?szym po?o?eniu (#1) jest szczerbink? zale?nie od modelu - z, lub bez dwóch jasnych punktów, z naci?ciem V lub bez itp wariacjami... ale to ju? raczej materia? na kompletnie osobn? rozmow?, bo celownik dzia?a troch? inaczej - tam szczerbinka mia?a dzia?a? jak przeziernik - bazuj?c na wyuczonej ju? pozycji oka, strzelec mia? tylko si? tak ustawi? by widzia? jasny punkt umieszczony poni?ej muszki - w wyci?ciu szczerbinki i nast?pnie nanie?? muszk? na cel i strzela?. Co? jak XS Sights Big Dot.

Co do zerowania broni, to my?l?, ?e potrzeba ca?kowicie osobnego artyku?u, lub dwóch o tym zagadnieniu.
#5 | vandal7 dnia April 13 2011 17:54:39
kurcze super mi to sie bardzo przydalo w koncu widze wyraznie : )dzienki
#6 | chenjinyan dnia August 29 2018 09:00:09
20180829 junda
ralph lauren polo shirts
fitflops shoes
salomon shoes
michael kors handbags
freshjive clothing
christian louboutin shoes
coach outlet
ed hardy clothing
toms shoes
true religion jeans
uggs outlet
true religion jeans
burberry outlet
giuseppe zanotti outlet
mbt shoes
air max 90
mulberry sale
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
kobe shoes
coach outlet
ugg outlet
ugg boots
swarovski crystal
ugg outlet
michael kors outlet
uggs
uggs outlet
karen millen dresses
air jordan shoes
gucci outlet
adidas wings
nike store
birkenstock outlet
ray ban outlet
canada goose jackets
barbour jackets
canada goose outlet
cavaliers jerseys
supra shoes
kate spade outlet
michael kors
nike free
coach outlet
polo ralph lauren
coach outlet
marc jacobs outlet
fitflops outlet
fitflops sale
world cup jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
ubiq shoes
suns jerseys
mulberry handbags
cheap jordans
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
kevin durant shoes
canada goose jackets
76ers jerseys
michael kors outlet
le coq sportif shoes
houston texans jerseys
pandora jewelry
pandora charms
isabel marant outlet
keen shoes
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
tory burch outlet
ralph lauren polo
adidas uk
manchester united jersey
canada goose outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
ferragamo outlet
air jordan retro
suicoke sandals
polo outlet
air jordan release dates
jordan shoes
pandora jewelry
christian louboutin outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
supreme clothing
canada goose outlet
mcm outlet
palladium boots
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
champion clothing
ferragamo shoes
michael kors outlet
off white
adidas nmd
stussy clothing
true religion outlet
nike revolution
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
moncler jackets
cheap jordans
denver broncos jerseys
true religion jeans
pandora charms
givenchy jewelry
prada handbags
saucony shoes
spurs jerseys
adidas trainers
red bottom shoes
valentino outlet
cheap jerseys
moncler jackets
true religion jeans
nike store uk
nike air max
hawks jerseys
longchamp pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet online
light up shoes
canada goose outlet
soccer shoes
uggs outlet
ralph lauren polo
adidas nmd
van cleef & arpels jewelry
adidas outlet
ralph lauren polo shirts
red bottom shoes
dior outlet
coach outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys
nike air max 2015
cheap jordans
heat jerseys
longchamp solde
cheap jordans
tory burch outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
jordan 32
mulberry handbags
jordan shoes
ugg boots clearance
prada outlet
balmain jeans
polo ralph lauren
ferragamo outlet
coach outlet
off-white
coach outlet online
chloe outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
coach outlet
fendi handbags
nike outlet
pandora charms
under armour outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
scarpe mbt
pandora charms
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
clippers jerseys
true religion uk
gucci outlet
jerseys from china
michael kors outlet
ecco shoes
pandora charms
fitflops
polo outlet
san antonio spurs jerseys
tory burch outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
reebok outlet store
jordan shoes
true religion outlet
ugg outlet
canada goose outlet
dansko shoes
pandora charms
guess factory
gentle monster sunglasses
timberwolves jerseys
moncler outlet
longchamp pliage
canada goose jackets
lakers jerseys
fitflops sale clearance
furla handbags
armani exchange
uggs outlet
canada goose outlet
kobe 9
hermes birkin
air jordan shoes
diesel jeans
chopard jewelry
pistons jerseys
ray ban sunglasses
louboutin pas cher
fitflops
air force 1
coach outlet online
coach factory outlet
kd 10 elite
canada goose outlet
michael kors outlet
ugg boots
coach outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
coach outlet store online
san francisco 49ers jerseys
air max 90
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet
nike presto
canada goose outlet
moncler outlet
nike air max 90
lacoste polo shirts
canada goose jackets
nike blazer pas cher
nike roshe
dolce and gabbana
hermes outlet
indianapolis colts jerseys
barcelona jersey
tods outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
isabel marant shoes
birkenstock sandals
oakley sunglasses
coach handbags
nba jerseys
nike pegasus
air max 1
warriors jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses
moncler outlet
chicago blackhawks jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
canada goose jackets
jazz jerseys
cheap jordans
hermes belt
burberry outlet
soccer jerseys
coach outlet
kevin durant shoes
fitflops sale clearance
bucks jerseys
toms shoes
ysl outlet
ugg outlet
calvin klein jeans
true religion jeans
nobis outlet
ugg outlet
columbia sportswear
coach outlet
alife clothing
michael kors outlet
clarks shoes
christian louboutin outlet
longchamp handbags
dsquared2 jeans
nike lunarglide
mizuno running shoes
a bathing ape
reebok trainers
audemars piguet watches
air jordan 12
cheap jordans
coach outlet
chrome hearts outlet
jordan shoes
tory burch outlet
north face jackets
yeezy boost 350
carrera sunglasses
cartier jewelry
swarovski outlet
prada sunglasses
chrome hearts outlet
gucci handbags
nba jerseys
wellensteyn jackets
ugg boots
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet
bally shoes
soccer jerseys
longchamp outlet
nike cortez
longchamp handbags
mulberry bags
ray ban sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
visvim shoes
jimmy choo shoes
gucci outlet
ugg boots clearance
ferragamo outlet
burberry outlet
ralph lauren pas cher
air max 90
ugg outlets
chrome hearts sunglasses
uggs outlet
cheap nhl jerseys
polo ralph lauren
cheap snapbacks
adidas crazy
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
ugg outlet
coach outlet online
bape clothing
knicks jerseys
nhl jerseys
nike air force 1
kevin durant jerseys
uggs outlet
grizzlies jerseys
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
mbt shoes
montblanc pens
coach outlet
pandora
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
bottega veneta outlet
ugg boots
g-star jeans
christian louboutin outlet
ugg outlet
nike roshe one
jeep shoes
swarovski outlet
north face jackets
kappa clothing
coach outlet
adidas ultra boost
merrell shoes
coach factory outlet
polo shirts
nuggets jerseys
moncler outlet
canada goose jackets
stuart weitzman shoes
cheap jerseys
yeezy boost
ugg outlet
true religion jeans
nike foamposite
bulgari jewelry
north face jackets
michael kors
bcbg dresses
michael kors outlet
golden goose sneakers
ferragamo outlet
true religion jeans
michael kors wallets
uggs outlet
canada goose jackets
ralph lauren shirts
oakley sunglasses
basketball jerseys
cheap mlb jerseys
longchamp handbags
christian louboutin outlet
belstaff jackets
michael kors outlet
adidas soccer shoes
true religion outlet
canada goose
christian louboutin outlet
celtics jerseys
michael kors
longchamp outlet
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
nike factory outlet
football shirts
pandora outlet
chelsea jersey
dc shoes
tory burch outlet
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
celine outlet
swarovski crystal
tory burch outlet
bulls jerseys
balenciaga sneakers
pandora charms
moncler outlet
longchamp handbags
real madrid jersey
pandora charms sale clearance
coach outlet
polo ralph lauren
gucci outlet
ferragamo shoes
ralph lauren polo shirts
thunder jerseys
pandora jewelry
ugg outlet
tory burch outlet
new york knicks jersey
air jordan 4
malone souliers mules
nba jerseys
coach factory outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
adidas outlet
vans shoes
air more uptempo
oakley sunglasses
ugg boots clearance
baltimore ravens jerseys
stephen curry shoes
ugg boots
canada goose outlet
alexander mcqueen shoes
converse shoes
harry winston jewelry
kd 9
air huarache
michael kors
canada goose coats
nike shoes
ray ban sunglasses
polo outlet
christian louboutin shoes
harden shoes
canada goose jackets
air max 90
canada goose jackets
polo ralph lauren
magic jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
jordan shoes
puma outlet
christian louboutin outlet
nike shoes
cheap jordans
denver broncos jerseys
air jordan 4
cheap jordans
yeezy boost
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet online
rockets jerseys
pandora charms
lakers jerseys
fitflops sale clearance
links of london
swarovski outlet
oakley sunglasses
hornets jerseys
michael kors outlet
mulberry outlet
coach outlet
new balance shoes
lebron james shoes
canada goose parka
coach outlet
air max 97
bvlgari jewelry
kate spade outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
ugg boots
trailblazers jerseys
futbol baratas
ugg boots
canada goose outlet
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
nfl jerseys wholesale
brequet wathes
michael kors uk
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
polo ralph lauren
prada shoes
pelicans jerseys
ray ban sunglasses
michael kors outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
nets jerseys
camel shoes
coach outlet
golden state warriors jerseys
balenciaga sneakers
uggs outlet
coach outlet
air max 97
mulberry handbags
raptors jerseys
polo ralph lauren
air huarache
chloe sunglassess
ugg outlet
hermes outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
michael kors handbags
givenchy handbags
canada goose outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
polo outlet
ugg outlet
nike tennis
jordan shoes
manolo blahnik outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
ray ban sunglasses
air max 2017
air max uk
james harden jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors
air max 95
fitflops sale
toms shoes
tag heuer watches
canada goose outlet
red bottom shoes
kate spade outlet
coach outlet online
mavericks jerseys
fossil watches
supreme clothing
coach handbags
10 deep clothing
wizards jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
kate spade outlet
true religion jeans
coach outlet online
burberry outlet
longchamp bags
michael kors outlet
nike revolution
longchamp outlet
simulation shoes
true religion outlet
pandora charms
canada goose coats
cheap jordans
air max
red bottom shoes
five fingers shoes
cazal sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
supreme clothing
nike shoes
asics shoes
kings jerseys
nfl jersey wholesale
jordan shoes
jack wolfskin
uggs outlet
y3 shoes
christian louboutin boutique
huf clothing
nike dunks
ray ban sunglasses
mulberry outlet
jordan shoes
minnetonka outlet
air jordan 3
ugg boots
mulberry bags
christian louboutin outlet
canada goose outlet
coach canada
uggs outlet
michael kors outlet
kyrie 4
oakley sunglasses
nike store
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
fila shoes
pacers jerseys
polo outlet
miu miu handbags
kate spade outlet
cheap football shirts
fingerlings monkey
cheap jordans
mbt shoes
longchamp solde
true religion jeans
pandora charms
cheap jordans
michael kors outlet online
coach outlet online
brequet wathes
canada goose outlet
basketball shoes
herve leger outlet
kobe bryant shoes
mac makeup
michael kors handbags
ralph lauren outlet
arcteryx jacket
canada goose outlet
jimmy choo sunglasses
#7 | chenjinyan dnia August 30 2018 11:32:12
tiffany and co
pandora charms
fake rolex
ferragamo shoes
canada goose jackets
coach outlet store online
coach handbags
air jordan shoes
tory burch outlet
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
ecco shoes for men
kate spade outlet store
michael kors outlet clearance
moncler outlet
philipp plein outlet
kate spade outlet store
coach canada
gucci outlet
mlb jerseys
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet
uggs canada
pandora charms sale clearance
christian louboutin outlet
pandora charms
louboutin shoes
coach outlet
adidas shoes
michael kors outlet
tiffany and co
coach factory outlet
fitflops sale
north face outlet
oakley sunglasses outlet
pandora charms
pandora jewelry official site
cheap mlb jerseys
pandora jewelry
dr martens
nike outlet store
supreme clothing
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
tiffany outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
uggs
canada goose outlet
mont blanc pens
kate spade handbag
canada goose outlet
jordan shoes
christian louboutin outlet
pandora charms
oakley sunglasses
cleveland indians jerseys
uggs canada
adidas nmd shoes
[url=http://www.seattlemaPadarsjerseys.us]seattle maPadars jerseys[/url]
kate spade outlet
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet store
dr martens boots
timberland boots outlet
air max 90
salvatore ferragamo shoes
moncler outlet
ysl handbags
new balance outlet
fitflops sale clearance
arizona diamondbacks jerseys
kate spade handbags
new balance shoes
canada goose
mulberry outlet
christian louboutin outlet
jimmy choo outlet
ecco shoes
rolex watches
nike air max 95
pandora jewelry
ugg boots on sale
coach outlet
air max 97
nike shoes
canada goose outlet
yeezy 350 boost
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry outlet
ralph lauren outlet
kate spade
uggs
ugg outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
nike air max shoes
adidas yeezy
jordan shoes
nike tessen
ralph lauren uk
birkenstock outlet
nike outlet
moncler jackets
florida marlins jerseys
michael kors outlet
birkenstock sandals
nike shoes for men
moncler
nike air max zero
polo outlet
discount oakley sunglasses
coach factorty outlet
pittsburgh pirates jerseys
supreme clothing
fitflops sale
air more uptempo
canada goose jackets
coach factory outlet
nike free run
kate spade bags
coach factory outlet
kate spade bags
cheap nfl jerseys
fred perry
coach factory outlet
salvatore ferragamo
pg 2
longchamp outlet
ugg outlet
uggs outlet store
tampa bay devil rays jerseys
louis vuitton handbags
texas rangers jersey
tory burch outlet online
uggs
pandora charms
ugg outlet
birkenstocks
coach outlet
timberland boots
pandora charms sale clearance
adidas nmd
michael kors outlet
ray ban sunglasses discount
cheap jordans
pandora charms sale clearance
birkenstock sandals
adidas yeezy boost
louis vuitton outlet store
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
jordan retro 11
nike react shoes
pandora jewelry
fendi handbags
yeezy boost
ugg boots
chicago white sox jerseys
nfl jerseys wholesale
columbia sportswear
nike outlet online
adidas stan smith
moncler outlet
oakley sunglasses
philipp plein shirt
cartier outlet
pandora jewelry outlet
nike air max outlet
coach outlet
tory burch outlet
canada goose outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
jordan retro
cheap jordan shoes
toronto blue jays jerseys
coach outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
pandora jewelry official site
louis vuitton outlet online
adidas nmd
nike shoes
supra shoes
adidas shoes
michael kors outlet online
adidas yeezy
louis vuitton outlet
hermes handbags
kate spade handbag
nike free 4.0
salvatore ferragamo shoes
pandora charms sale
coach outlet
hermes birkin
toms outlet
canada goose jackets
kyrie 4 shoes
kevin durant shoes
nmd adidas
cheap jordan shoes
ugg outlet
lebron james shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet online
toms outlet
coach outlet
canada goose
cheap jordans
adidas yeezy boost
jordans
coach factory outlet
canada goose
minnesota twins jerseys
birkenstock sandals
adidas outlet
canada goose outlet
nike air max
air max 2019
christian louboutin outlet
hermes handbags
nike cortez
moncler outlet online
houston astros jerseys
jimmy choo outlet
jordan shoes
michael kors outlet online
fitflops
coach outlet
rolex watches
coach outlet store
pandora jewelry
atlanta braves jerseys
coach outlet store online clearances
burberry outlet
kate spade outlet
converse outlet store
coach factory outlet online
hermens bags
adidas shoes
air jordans
louis vuitton outlet
nike outlet
timberland boots
salvatore ferragamo shoes
adidas outlet
birkenstock
michael kors outlet canada
louis vuitton
coach outlet
adidas yeezy boost
louis vuitton outlet online
kate spade outlet store
nike huarache
ralph lauren outlet
skechers shoes
louboutin shoes
cincinnati reds jerseys
air max 2018
nike basketball shoes
canada goose jackets
moncler outlet
birkenstock shoes
uggs outlet
ralph lauren
jordans
coach outlet
coach factory outlet online
kate spade handbags
coach outlet
timberland outlet
supra shoes
coach factory outlet
jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
pandora
canada goose sale
oakley sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet
red bottoms
coach outlet store
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses
ralph lauren sale clearance
adidas outlet
nike outlet
christian louboutin
pandora jewelry
coach factory outlet
kate spade outlet
cheap jordans
nike air presto
ugg boots
coach outlet
vans shoes
uggs outlet store
christian louboutin shoes
ugg outlet
coach outlet
ecco shoes
new york mets jerseys
pandora charms
coach outlet
pandora jewelry
coach
air jordan shoes
nike zoom
timberland outlet
kate spade outlet
pandora store
north face jackets
longchamp handbags
moncler outlet
coach canada outlet
polo ralph lauren outlet
asics outlet
nike store
polo ralph lauren outlet
nike air max 87
air max 97
michael kors handbags
adidas campus
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
mbt shoes
pandora jewelry
kate spade
nike huarache
swarovski outlet
pandora outlet
canada goose sale
nike cortez
oakland athletics jerseys
adidas superstar
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
canadian goose
uggs
michael kors handbags
kansas city royals jerseys
ultra boost
moncler jackets
hermes handbags
ecco outlet
converse shoes
cristiano ronaldo jerseys
air max 2017
coach outlet store
michael kors
oakley sunglasses
birkenstock sandals
coach outlet
ecco shoes
canada goose
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
ferragamo outlet
fitflops
birkenstock shoes
ugg boots
oakley sunglasses
los angeles angels jerseys
fitflops sale clearance
asics shoes
nike air max
ugg boots
nike shoes
coach outlet online
converse all star
mulberry handbags
air jordans
colorado rockies jerseys
pandora charms
replica watches
salvatore ferragamo
columbia shoes
michael kors outlet online
air max 2018
michael kors outlet clearance
mont blanc
cheap nike air max
uggs outlet
nike dunks
canadian goose
pandora outlet
dansko shoes
coach outlet
tory burch outlet
adidas
ralph lauren outlet
uggs outlet
fitflops
coach outlet
coach factorty outlet
ralph lauren outlet
hermes outlet
christian louboutin
adidas shoes
timberland boots
louboutin shoes
dr martens outlet
michael kors outlet
yeezy boost
ralph lauren sale clearance
polo outlet
timberland boots
christian louboutin
vans store
nike air more money
ralph lauren uk
adidas nmd
coach outlet store
ray ban sunglasses
nike shox
coach factorty outlet
fitflops
cheap jordans
michael kors outlet
polo outlet store
underarmour shoes
coach factory outlet
longchamp outlet
red bottoms shoes
michael kors outlet
ray ban sunglasses
coach outlet store
kate spade bags
ugg outlet
longchamp handbags
pandora jewelry
ralph lauren
ysl outlet
kate spade
jordan shoes
nike shoes
valentino shoes
cheap jordans for sale
cheap ray bans
nike zoom
kobe shoes
nike shoes
ugg outlet
nike outlet
harden vol 1
adidas originals
reebok shoes
kobe bryant shoes
adidas superstar
yeezy boost
louis vuitton
coach outlet
hermes bags
salomon shoes
pandora outlet
nike outlet online
milwaukee brewers jerseys
los angeles dodgers jerseys
swarovski crystal
adidas yeezy
mulberry uk
canada goose sale
red bottom shoes
coach factory outlet
ralph lauren outlet
adidas shoes
birkenstock outlet
nike outlet
coach factory outlet
coach factory outlet
ugg boots
ralph lauren outlet
adidas outlet
louboutin shoes
adidas shoes
moncler jackets
moncler outlet
canada goose jackets
ralph lauren sale
kate spade
kate spade handbags
prada outlet
ugg boots
michael kors
coach factory outlet
abercrombie and fitch
san diego padres jerseys
toms shoes
prada handbags
jimmy choo
cheap jordans free shipping
polo ralph lauren outlet online
kate spade handbags
timberland boots
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
coach outlet
gucci handbags
lacoste polo shirts
canada goose jackets
nike air max 1
pandora outlet
ugg boots
mulberry bags
supreme new york
ralph lauren outlet
pandora charms
burberry outlet canada
fitflops
jordan shoes
baltimore orioles jerseys
coach outlet
supreme clothing
canada goose outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
fred perry polo
180831yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Zmiana LIGA ASG Skarby... Szkolenie Certyfikowane Act od Valor Arctic Combat Radio ASG ?o?nierz Specnazu Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,992
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:177,734
W tym miesiącu:520,217
W tym roku:520,217
Wszystkich:57,237,717
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: