Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

20-22 sierpnia 2010, STALKER, Nadole


6.06.1998r.
Zdaniem raportu, w sk?ad którego wchodzi?o WHO i ONZ, bezpo?rednio w wyniku katastrofy zmar?o 40 osób, ponad 200 000 zachorowa?o na chorob? popromienn?, a z otaczaj?cych elektrowni? terenów w promieniu 30 km ewakuowano ponad 350 tys. ludzi, tworz?c zamkni?t? stref? ochronn?. Reaktor typu WWER-440, który uleg? awarii, pokryto betonowo-stalow? os?on? zwan? sarkofagiem.

9-27.06.1998r.

Wejherowo zosta?o ca?kowicie ewakuowane, po?udniowa kraw?d? zosta?a ogrodzona siatk? z drutem kolczastym, jest patrolowana. Id?c przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, Reda zosta?a cudem ocalona i jest miastem granicznym. Droga na pó?wysep le?y na kraw?dzi, pozostano wi?c na ogrodzeniu kraw?dzi siatk? i patrolach. W samym Pucku znajduje si? posterunek Strefa Wschód. Miejscowo?ci takie jak Celbowo, Po?czyno, Zdrada r11; zostaj? ca?kowicie wysiedlone i zamkni?te. Granica ci?gnie si? na kraw?dzi pól uprawnych Gnie?d?ewa, wie?yczki stra?nicze z kamerami noktowizyjnymi czuwaj? nad tym, ?eby do ?rodka nie przedosta? si? nikt niepowo?any. Na drodze od strony Karwie?skich B?ot powstaje g?ówny posterunek Strefa Pó?noc. Dalej na zachód widoki jak za Puckiem, p?ot i wie?yczki. Niestety g?ówna droga znajduje si? wewn?trz zamkni?tej strefy, wi?c wzd?u? morza wytyczono objazd drogi 213. Dalej ci?gn? si? kolejne opuszczone wsie r11; Wierzchucino, S?uchowo, Lublewo. W Choczewie posterunek Strefa Zachód. Dalej na po?udnie r11; kolejna nieko?cz?ca si? linia p?otu r11; praktycznie a? do Luzina, gdzie znajduje si? posterunek Strefa Po?udnie A. W zwi?zku ze strat? drogi krajowej numer 6, ca?y ruch jest kierowany wieloma objazdami, najcz??ciej jednak kierowcy wybieraj? drog? numer 20 (lepiej trzyma? si? od Strefy z daleka). Dalsze zasieki si?gaj? a? do drogi 218 w kierunku Nowego Dworu Wejherowskiego, gdzie umiejscowiono posterunek Strefa Po?udnie B. Wyludnionego, pi??dziesi?ciotysi?cznego miasta Wejherowa nie zamieszkuje teraz nikt. Awaria reaktora w ?arnowcu i wywo?ana ni? chmura radioaktywnego py?u osiad?a na lasach w okolicach K?pina. Wejherowo, chocia? nie ucierpia?o a? tak bardzo (w ko?cu le?y kawa?ek drogi od samej elektrowni), ze wzgl?dów bezpiecze?stwa zosta?o wykre?lone. Domy strasz? brudnymi szybami, wsz?dzie walaj? si? resztki ?mieci.


13.05.2003r.
Gdzieniegdzie grasuj? stada dzikich psów. Rdzawe od deszczy samochody stoj? na sflacza?ych oponach ju? od wielu lat. Awaria mia?a miejsce raptem pi?? lat temu, a mimo to ca?o?? sprawia wra?enie, jakby by?o nieu?ywane od stuleci. Na klatkach schodowych walaj? si? upuszczone w po?piechu zabawki, podobnie jak le??ce maski, wszystko przykryte centymetrow? warstw? kurzu.Miasto powoli zostaje odbijane przez natur? r11; trawniki wygl?daj? jak polany, krzewy samosiejki pokrywaj? niegdy? zadbane przestrzenie, ?ywop?oty rozpleni?y si? okrutnie i ca?e ogródki przed blokami wygl?daj? jak wielka d?ungla. Na ulicach cz?sto spotyka si? sarny, lisy, zaj?ce.
Do elektrowni, swojego miejsca pracy, mieszka?cy osiedla Kaszubskiego mieli ca?kiem blisko. Wsiadali w autobus i podje?d?ali kawa?ek do dworca g?ównego. Dalej do SKMki, która wioz?a ich jednotorow? zelektryfikowan? lini? prosto pod sam? elektrowni?.

Teraz, opuszczone sk?ady SKM stoj? przy peronie w Wejherowie. A czas ich nie oszcz?dza.Gdzie? oko?o roku 2006Do Strefy docieraj? jednak pierwsi stalkerzy r11; pl?druj? mieszkania, szukaj?c bi?uterii i pieni?dzy pozostawionych w szufladach. Nie gardz? jednak tak?e drobniejsz? elektronik?. Dzia?aj? w cieniu, cz?sto po zmroku. Zanim dostan? si? do ?rodka, musz? wykopa? tunel pod p?otem, w odpowiednim miejscu. Cz?sto przygotowanie przej?cia trwa par? dni a podkop zaczyna si? kilkadziesi?t metrów wcze?niej. Wiele osób wykazuje si? inwencj? i pomys?owo?ci?. Zamiast przedziera? si? przez kordon zaraz przy granicy Wejherowa, przebijaj? si? przez zachodni? granic?, gdzie p?ot biegnie ?rodkiem lasu. Patrole s? tu rzadsze, mimo to do Wejherowa daleka droga. Wi?kszo?? pojazdów pozostawionych w gospodarstwach nie nadaje si? do wykorzystania, ze wzgl?du na promieniowanie, zniszczenie mechanizmów przez czas, czy brak paliwa. O elektryczno?ci mo?na równie? zapomnie?, wobec tak du?ej awarii sie? zosta?a odci?ta. Mimo to proceder si? nasila, kilka osób ginie bez ?ladu. Kilka innych zostaje ?miertelnie napromieniowanych.Trailer I


Wreszcie do Strefy w?druje bro? palna, kiedy po paru nocach pi?owania, grupa stalkerów w?ama?a si? do magazynów jednostki wojskowej. Wielu z nich ??czy si? w grupy poszukiwawcze. Organizuj? szybkie transporty. Wojsko wie o obecno?ci coraz to wi?kszej liczby osób wewn?trz Strefy, nie potrafi? jednak powstrzyma? procederu, nawet pomimo nasilenia patroli. Nie maj? te? odwagi wkroczy? do ?rodka r11; nie dysponuj? ?adnymi mapami stref napromieniowania. Jedyne, na co mog? sobie pozwoli?, to atak z powietrza. Pocz?tkowo nad Stref? lataj? Mi-8 na misjach rozpoznawczych, badaj?c przy okazji poziomy emisji radioaktywnych w ró?nych miejscach. Kiedy jednak prasa dowiaduje si? o skali procederu, a g?ównodowodz?cy si?ami kordonu omal nie zostaje zdymisjonowany, na niebie pojawiaj? si? Mi-24. Niszcz? kilkana?cie ci??arówek na drogach, strzelaj? do uciekaj?cych z p?on?cych wraków pieszych. G?ówne kana?y przerzutowe zostaj? odci?te.Trailer IIPocz?tek roku 2007r.

Drogi pustoszej? po raz kolejny, a kwatery g?ówne przenosz? si? w podziemia. Wkrótce jednak, gdy Wejherowo zostaje wyczyszczone ze wszystkich warto?ciowych przedmiotów, coraz wi?cej wypraw kieruje si? na pó?noc, w kierunku EJ?. Nie tyle jednak interesuje ich energia elektryczna, co dokumentacje i sprz?t pozosta?e w laboratoriach rozsianych dooko?a elektrowni. Ponadto liczne napromieniowane obszary odstrasza?y pierwszych stalkerów r11; tereny dooko?a samej elektrowni s? nietkni?te i wci?? znajduje si? na nich wiele cennych rzeczy. Dodatkowo s? tam unikatowe ro?liny i zwierz?ta; pod wp?ywem promieniowania wykszta?ci?y wiele nowych, niespotykanych cech. Gdy cena na czarnym rynku za zmutowanego kalafiora si?gn??a 40 tys. z?, ryzyko zacz??o podejmowa? coraz wi?cej osób. Jednak bycie z dala od rodzimej bazy by?o równie niebezpieczne ze strony Strefy, co od innych stalkerów. W ko?cu bro? mia? tam praktycznie ka?dy r11; nie trzeba by?o si? wi?c du?o natrudzi?, ?eby w prosty sposób odebra? komu? owoc kilkudniowych poszukiwa?.

Pierwsi stalkerzy, którzy odwa?yli si? pój?? na pó?noc, zwali si? Hindus, Punisher, Ichvander, Pix, Hannon oraz Rogal.
28.09.2009r.

Grupka pierwszych stalkerów, kilka kilometrów od serca strefy, tworzy w opuszczonym hotelu miejsce, gdzie zostaje zebrana ca?a spo?eczno?? stalkerów. Wiedz?, ?e tutaj znajd? schronienie, jedzenie, jaki? dodatkowy sprz?t oraz b?d? mogli zarobi?, robi?c ró?ne zadania.

28.03.2010 r.
Przy terenach Opuszczonego Hotelu "Nadole" przybywa wi?cej stalkerów, oraz wojsko. Jako, i? okolica jest bardzo niebezpieczna, dogaduj? si? z Barmanem, i mog? wchodzi? do baru, spokojni o swoje ?ycie. Natomiast na zewn?trz nie jest ju? tak kolorowo. Dalej trwa wojna mi?dzy wojskiem, a stalkerami. W tym dniu tocz? si? najwi?ksze starcia, jednak wieczorem bitwy ustaj?, i znów zapada spokój na kilka miesi?cy....

30.5.2010r.
Do hotelowca dociera kolejny odzia? wojska. Zak?adaj? swoj? jednostk? przy opuszczonych gara?ach, niedaleko baru. Przez 2 miesi?ce w tej cz??ci zony zasz?o du?o zmian. Mi?dzy innymi technik-naukowiec tworzy swoje ma?e laboratorium na wschodniej cz??ci hotelowca. Powsta?a nowa frakcja "Zjawy", której dowódca jest stalker o ksywie Noro. Wytworzy?y si? nowe nieznane anomalie, a tak?e emisje s? cz?stsze ni? zwykle. W tym dniu znowu tocz? si? krwawe walki, w szczególno?ci mi?dzy Zjawami, a wojskiem, które zosta?o tutaj wys?ane by zniszczy? t? frakcje. Pozostali stalkerzy albo omijaj? walki, albo dogaduj? si? z jak?? ze stron konfliktu. Wieczorem, ci co prze?yli, zbieraj? si? w barze przy ciep?ym jedzeniu oraz butelkach wódki. Na kilka dni znowu w tej cz??ci strefy zapada spokój.

10.06.2010r.
Mi?dzy stalkerami zaczyna kr??y? plotka o z?otej kuli. Legenda, mówi, ?e ma ona moc uzdrawiaj?c?, chroni przed anomaliami oraz emisjami. Naukowcy daj? zadania na tysi?ce rubli, za jej znalezienie. Nikt nie wie, jak? naprawd? ma moc z?ota kula.
Niedawno powsta?a nowa frakcja, na czele z Rogalem. Wszyscy szykuj? si? na nowy konflikt mi?dzy frakcjami.


Jak zapewne zauwa?yli?cie, jest tu troch? nawi?za? do gry oraz ksi??ki. Ca?o?? zosta?a jednak oparta na troszk? innych za?o?eniach, których cz??? zosta?a przedstawiona powy?ej, a ca?o?? w opisanym przeze mnie artykule analizuj?cym ca?? sytuacj?, ubiór, wyposa?enie Stalkerów etc. dost?pn? pod adresem -> http://raw.pl/anonim/stalk.rar

Ostatnie 2 edycje oznaczone jako "BETA" na których testowali?my i dopieszczali?my pewne rozwi?zania uda?y si? bardzo dobrze i wiele z nich wynie?li?my. Jednym z do?wiadcze? by?o to, ?e nagle pojawi?o si? mnóstwo osób, chocia? nikt wcze?niej nie zg?asza? ch?ci, co popsu?o nam troch? fabu??. Dlatego od tej wersji rejestracja na naszym forum http://stalker.hindus.pl/forum/ jest obowi?zkowa :!:

Dodatkowo na organizacj?, stylizacj? terenu, zakup cz??ci do detektorów (tak, dzia?aj?cych, to nie atrapa z migaj?c? diod?), artefaktów - wydali?my ogromn? kas?. By?oby nam bardzo mi?o, gdyby zwróci?a si? chocia? po?owa, dlatego wprowadzili?my obowi?zkow? sk?adk? 30 PLN (jak za 2 doby mega zabawy, chyba niezbyt wygórowana cena). Je?li kto? by? na poprzednich wersjach, to co wp?aci? nam wtedy, mo?e odj?? od kwoty wpisowego na sierpniow? imprez?.

Wprowadzili?my mechanizm frakcji. I w?a?nie, nie s? to odgórnie narzucone frakcje typu "bandyci" albo "wolno??" czy "powinno??". Jedn? narzucon? frakcj? jest Wojsko, u?ywaj?ce wz-tek (i ten mundur jest zarezerwowany tylko dla nich, tzn. spodnie wz + kurtka cywilna dla stalkerów jest OK, ale w bluzie WZ ju? bym si? nie pojawi?, bo zosta?bym potraktowany jako wojak i odstrzelony :P). Wracaj?c do tematu - wojsko ma swoje przywileje i ograniczenia (wszystko jest u nas na forum).
Natomiast ca?a reszta nie-wojskowa jest stalkerami. Ka?dy Stalker mo?e za?o?y? frakcj? (nawet jednoosobow?) je?li tylko spe?ni odpowiednie warunki.
Je?li kto? ma jeszcze jakie? pytania - ch?tnie odpowiem - a zainteresowanych odsy?am jeszcze raz na stron? projektu http://stalker.hi....pl/forum/ Link
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:40:48
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC Odda? r?k? Homemade Libia ?o?nierz Specnazu Act od Valor Podcast ASG Taktyka zielona MG 42 by MG Schutze Nowe pistolety WP Niemcy zamykaj?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,070
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:92,479
W tym miesiącu:922,839
W tym roku:922,839
Wszystkich:57,640,339
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: