Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 16:06
Dzień trwa:
8 Godzin 59 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

BASIC LIFE SUPPORT
PODSTAWY PSYCHOLOGII RATUNKOWEJ

Aby poradniki mia?y sens, a zdobywana wiedza uk?ada?a si? w spójn? ca?o??, musz? po?wi?ci? nieco miejsca na opisanie podstaw psychologii ratunkowej, która nale?y do wyj?tkowo ci??kich zagadnie? dla osób zajmuj?cych si? analiz? zachowa? zawodowo. Spokojnie.. postaram si? by nie rozmieni? si? na drobne i jedynie zarysowa? problem w najistotniejszych moim zdaniem kwestiach.

Zacz?? nale?y na pewno od tego co wszystkim wiadome, ale ma?o kto z tego zdaje sobie spraw? nie analizuj?c problemu i nie stara si? z wiedzy praktyczniej uk?ada? seminarium wyk?adowego. A dok?adniej chodzi mi o fakt r11; i? wypadek jest zaskoczeniem.. praktycznie zawsze r11; zarówno dla poszkodowanego, osób znajduj?cych si? w jego okolicy, jak i tych które staraj? si? mu pomóc. Nawet jad?c w karetce wezwany do okre?lonego wypadku nigdy nie wiedzia?em co tak naprawd? zobacz? na miejscu, cho? przecie? rwszystko wiadomym by?or1;. Ka?dy z nas prawdopodobnie jest ?wiadom tego jak reaguje w sytuacji stresogennej, jednak?e nie ka?d? prze?y? i nie wszystko widzia? i nigdy nie wmawiajcie sobie i? jeste?cie odporni na ka?? sytuacj?. Zgadza si? r11; s? tacy którym nie straszne amputacje i krew lej?ca si? strumieniami, a nawet wylewaj?ce si? wn?trzno?ci.. i nadchodzi taki dzie? kiedy widz? dziecko z uci?t? nó?k? i nie s? w stanie zrobi? kroku. Mam nadziej?, ?e ?adnemu z was nigdy nie b?dzie dane sprawdzi? si? w takich sytuacjach, ale mo?liwe i? zrozumienie problemu pomo?e wam kiedy? post?powa? z zimn? kalkulacj? tak, jak powinien post?powa? do?wiadczony ratownik.

Pierwsz? rzecz? jak? zauwa?y?em podczas swoich do?wiadcze? jest to, ?e ludzie którzy ulegli wypadkowi bardzo rzadko wzywaj? pomocy. Szczególnie my r11; faceci mamy z tym du?y problem je?li nasze wn?trzno?ci nie urz?dzaj? w?a?nie sprintu ku zewn?trznej krainie. Je?li ju? tak si? dzieje, to jest to z pocz?tku do?? s?abe i ciche, z czasem nabieraj?ce na sile. Oczywi?cie cz??? przypadków (szczególnie tych powa?nych) nie jest w stanie sama wezwa? pomocy, albo to z powodu utraty przytomno?ci, czy te? szoku który jest ich nieod??czn? cz??ci?. Abstrahuj?c nieco od tematu r11; ratownicy morscy bardzo rzadko s?ysz? rPOMOCYr1;.. cz??ciej to tak zwany odruch rwkr?cania ?arówekr1; kiedy osoba jest ju? pod wod?, czy te? rprosz? pana, tam chyba kto? tonier1;. Tak wi?c apeluje do was wojownicy r11; nie bójcie si? wezwa? pomocy, gdy z waszej ko?czyny wystaje pr?t metalowy, i nie id?cie spokojnie do samochodu gdy z g?owy cieknie stró?ka krwir30; je?li zemdlejecie (a gwarantuje wam ?e stanie si? to szybciej ni? wam si? zdaje r11; zwykle utrata ok. 1 litra krwi, w przypadku urazów g?owy szybciej) nikt mo?e nie zauwa?y? tego ?e was ruby?or1;.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Druga sprawa r11; je?li widzicie osob? le??c?, spokojnie czy te? w konwulsjach która nie celuje w nikogo.. pomy?lcie czy to nie ostatnia minuta kogo? kto w?a?nie traci krew lub zad?awi? si? gum? któr? ?u? kampuj?c na dogodnej pozycji. Smutna prawda jest taka, ?e niewielu z nas reaguje na ulicy, bo rpewnie wypi?r1;.. albo macie to wewn?trzne rjako? tak g?upio podej?? i spyta?r17;. Nieca?y miesi?c temu mia?em przyjemno?? obserwowa? na jednym z dar?owskich osiedli sytuacje, gdy pijany (a jak?e) stwierdzi? ?e dalej nie pójdzie i tu si?.. zdrzemnie. Tyle tylko ?e by?o to na ?rodku skrzy?owania .. no có?.. nie spodoba?o si? to w?a?cicielowi ekskluzywnego malucha, który zapewne wraca? zm?czony po ca?ym dniu pracy my?l?c o tym, ?e w domu czeka na niego zimniutka flaszeczka i zaraz sobie poci?gnie. Widz?c przeszkod? zatrzyma? si?..a i owszem, jednak?e nie mog?c doczeka? si? reakcji ze strony osoby le??cej ( wiedzie? nie móg? ?e to pijany kumpel ) wi?c przej?ty jego stanem i tym, co mog?o si? mu sta?, rytmicznie uderza? w klakson z?orzecz?c artystycznie.
Skoro jednak jedziemy razem na strzelark?, zadbajmy o to by opinia o naszym sporcie wynika?a z naszych zachowa?. Wystarczy ?e kilka dzienników nag?o?ni spraw? rniebezpiecze?stw wynikaj?cych z brutalnych sportówr1; a b?dziemy musieli malowa? repliki na pomara?czowo.
Czas reakcji jest niezwykle istotny.. w?a?ciwie istotniejszy od samego profesjonalizmu udzielanej pomocy. ?mier? pnia mózgu (czyli tego co odpowiada za czynno?ci ?yciowe takie jak oddychanie czy bicie serca) rozpoczyna si? po 3 minutach bezdechu, cho? jest to ruchoma granica. A có? to s? 3 minuty przy milsimach które trwa? potrafi? kilka dni.

Skoro ju? znale?li?my si? w sytuacji, kiedy poinformowano nas, lub zauwa?yli?my ?e co? si? komu? sta?o powinni?my od razu rozezna? si? w sytuacji.. Tyle, ?e zwykle zanim do tego dojdzie, stoimy przez chwil? przyt?oczeni nadmiarem w?asnych my?li.. lub jak co niektórym si? zdarza r11; sami jeste?my w szoku. Zdarza si?.. nie ka?dy potrafi reagowa? równie szybko. Wa?ne jest by zada? sobie pierwsze pytanie r11; co powinien zrobi? w tej chwili facet z jajami ..eee..z zasadami chcia?em napisa?. Czy b?d? tu sta?, czy zrobi? co? co pomo?e kumplowi i przyniesie mi laur glorii. I tu kolejny problem psychologii ratunkowej r11; nie dobrze jest je?li nikt nie pomaga.. jeszcze gorzej, gdy pomaga zbyt wielu. Gdy ju? widzimy jak kumple zajmuj? si? rannym, sami przypominamy sobie mas? m?dro?ci które wyczytali?my i czujemy si? zobligowani zalewa? nimi tych, którzy staraj? si? pomóc. Dlatego te? wa?nym jest by znalaz?a si? osoba z najwi?kszym do?wiadczeniem, która b?dzie kierowa? akcj?. Nie wynika to jednak z wieku jak co niektórzy czasem my?l?. Bywa ?e 16 letni hobbysta airsoftr17; gunowiec jest ratownikiem wopr albo wolontariuszem w szpitalu i wie wi?cej od ?o?nierza zawodowego który swego czasu przeszed? odpowiednie kursy. Nikomu nie uw?aczam, stwierdzam fakt i prawd? zas?yszan? ju? nie jeden raz w szpitalu na SOR. Zreszt?.. rzadko kiedy jest nas na strzelankach tak wielu by nie by?o roboty dla kilku. Je?li poszkodowany ma z?aman? nog? i krwawi, dwóch go opatruje, trzecie stara si? podstawi? jak najbli?ej samochód, czwarty dzwoni i pyta o najbli?szy szpital, czy tez informuje rodzin?, dwóch nast?pnych stara si? skleci? ?upki do usztywnienia i co? na czym mo?na go przenie??, a 5 kolejnych dba o to by zako?czy? potyczk? i aby rsanitariuszomr1; nie lata? kompozyt nad g?owami.
Osoba dowodz?ca akcj? powinna posiada? jak najbardziej pe?en obraz sytuacji, i zimno oceni? to, co powinno si? w danej chwili zrobi?. Pewno?? siebie niebotycznie wzrasta, gdy nie jest z tym sam, i ma wko?o siebie ludzi którzy chc? równie? pomóc. Mimo wszystko wa?ny jest spokój, je?li b?dziesz tak? osob? przydziel zadania z rozwag?. Przemy?l kto ma pojemny samochód, kto mo?e mie? najlepiej wyposa?ona apteczk?, kto ma najszersze bary do noszenia, i przydziel te zadania osobom o których my?lisz. Komendy si? wydaje tonem rzeczowym, ale nie rozkazem.. chyba ?e osoba do której mówisz jest w szoku. Wtedy jednak lepiej poszuka? kogo?, kto b?dzie my?la? w sposób bardziej trze?wy. Na pewno b?dziesz zdawa? sobie spraw? z odpowiedzialno?ci która teraz na Tobie spoczywa, ale b?d? opanowany. Na pewno kto? nakr?cony sytuacj? zacznie Ci dzia?a? na nerwy, powiedz mu rzeczowo i spokojnie ?e przeszkadza.. to powinno wystarczy?, je?li nie, powiedz jednemu z rwolnychr1; by zadba? o Twój spokój bo nie potrafisz si? skupi?. Uwierzcie r11; ludzie którzy chc? pomóc w takich sytuacjach wykonuj? swoje zadania wyj?tkowo skrupulatnie.

Sama esencja pomocy niesie za sob? najwi?ksze obci??enie emocjonalne. Ludzie którzy nie posiadaj? profesjonalnej edukacji w tym kierunku, zwykle przed zrobieniem czegokolwiek r11; nawet przy?o?eniem banda?a zastanawiaj? si?, czy robi? to w sposób w?a?ciwy. Obawa jest reakcj? jak najbardziej zdrow? i ?wiadcz?ca o umiej?tno?ci logicznego my?lenia, jednak w wi?kszo?ci przypadków zupe?nie bezzasadn?. Nie jeste?cie lekarzami których zasada brzmi rnajwa?niejsze r11; nie szkodzi?r1; w waszym przypadku jest zupe?nie inaczej. Macie zrobi? WSZYSTKO by ocali? czyje? ?ycie. Je?dzi?em niegdy? z lekarzem który twierdzi? ?e rnie ma mo?liwo?ci, by przy dobrze wykonanej reanimacji nie posz?o ?ebror1;..nie sugeruj? by?cie próbowali je ?ama?, ale mo?e si? zdarzy? i je?li ?adne z nich nie przebije p?uc r11; uratujecie mu tym ?ycie.

Free Image Hosting at <a href='http://www.ImageShack.us' target='_blank' title='autolink'>www.ImageShack.us </a>


Im wi?cej b?dziecie wiedzie? o anatomii cz?owieka i o tym czym mo?e sko?czy? si? niew?a?ciwe prowadzenie reanimacji, tym bardziej wierzy? w ulotno?? ludzkiego ?ycia i dobrze.. to uchroni was przed zbyt pochopnym podejmowaniem niektórych decyzji i wymusi konieczno?? my?lenia. Z czasem jednak zobaczycie, jak ?atwo jest pomóc cz?owiekowi, je?li si? tylko próbuje, i ?e wola walki zawodnika któremu pomagacie ro?nie z ka?d? chwila gdy czuje, ?e kto? stara mu si? pomóc i nie jest z tym sam. .


Artyku? jest w?asno?ci? prywatn? i nie zgadzam si? na jakiekolwiek kopiowanie bez mojej zgody
Made by Dooode

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia August 24 2010 07:23:45
Ju? w szkole ?redniej uczono nas podstaw reanimacji, pierwszej pomocy, eleganckiego wi?zania banda?y, ale jako? nikt nigdy nie po?wieci? chwili na mentalne nastawienie uczniów do udzielania tej pomocy by kogo? ratowa?. To niestety jest bardzo cz?sto praktykowane przez pisz?cych wszelkiej ma?ci artyku?y o pierwszej pomocy na stronach o przeró?nej tematyce. No, to mo?na si? pochwali? ?e mamy bardziej kompleksowe podej?cie do sprawy na tej stronie Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Skarby... Arctic Combat Makarov KWC Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Combat Odda? r?k? ?o?nierz Specnazu Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,001
Wczoraj:34,843
W tym tygodniu:102,410
W tym miesiącu:932,770
W tym roku:932,770
Wszystkich:57,650,270
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: