Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Narodowe Si?y Rezerwowe
Narodowe Si?y Rezerwowe r11; Pasja, Wyzwanie.
Takie has?a mo?na zobaczy? na oficjalnym portalu www.wojsko-polski... które zach?caj? do wst?powania w szeregi NSR. Czym s? Narodowe Si?y Rezerwowe, jakie b?d? ich zadania i co trzeba zrobi? by si? do nich dosta?. S? to najcz??ciej zadawane pytania, z którymi zmagaj? si? pracownicy koszali?skiego WKU. NSR jest projektem, który skierowany jest do wszystkich ch?tnych chc?cych przyczyni? si? do bezpiecze?stwa naszego kraju. W szeregach NSR b?d? byli ?o?nierze, którzy zostali zwolnieni ze s?u?by wojskowej oraz dotychczasowi ?o?nierze rezerwy. Tak?e ochotnicy, którzy nie posiadaj? przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani s? t? form? s?u?by kierowani b?d? do s?u?by przygotowawczej. Nabór do s?u?by ma charakter otwarty i jest oparty na konkurencji. Ogólne kryteria naboru s? takie same, ale testy i sprawdziany dla kandydatów mog? si? od siebie ró?ni? w zale?no?ci od specyfikacji jednostki w której chcia?by? pe?ni? s?u?b?. Narodowe Si?y Rezerwowe otwarte tak?e dla kobiet. S?u?ba NSR realizowana b?dzie w oparciu o przydzia? kryzysowy nadawany na okres od dwóch do sze?ciu lat z mo?liwo?ci? jego ponownego przed?u?enia, nie d?u?ej jednak ni? ??cznie na okres pi?tnastu lat. S?u?ba ukierunkowana b?dzie na realizacj? ustalonego programu szkolenia, obejmuj?cego udzia? w ?wiczeniach wojskowych rotacyjnych, których czas nie mo?e przekroczy? 30 dni w roku kalendarzowym. Na temat NSR uda?o mi si? porozmawia? z kapitanem Dariuszem Maculem, rzecznikiem prasowym WKU Koszalin.

Marduk: ile jest miejsc w NSR na terenie zarz?dzanym przez WKU Koszalin?


Kapitan Dariusz Macul: To pytanie pozostanie bez odpowiedzi, poniewa? nie mo?emy rozmawia? na temat ile jest miejsc w jednostkach i tak dalej. Zasada dzia?ania NSR polega na rejestracji ch?tnych, doszkalaniu ich, utrzymywaniu ich w razie rWr1; w gotowo?ci. Czyli po pozytywnym przejsciu rekrutacji taka osoba zostanie wprowadzona do naszej bazy danych. W momencie gdy która? jednostka wyka?e zainteresowanie takim cz?owiekiem zostaje wydana mu karta przydzia?u kryzysowego.
M: Z tego co pan kapitan mówi poszukujecie specjalistów, jakie specjalizacje s? przez was najbardziej po??dane?
KDM: Poszukujemy ludzi z wykszta?ceniem specjalistycznym czyli techników i in?ynierów ró?nych specjalizacji, a tak?e osoby z zawodowymi uprawnieniami np. na prowadzenie ci??kiego sprz?tu. W pierwszej kolejno?ci przyjmowani do s?u?by b?d? osoby, które ju? mia?y styczno?? z wojskiem. To znaczy ludzie, którzy s?u?yli w wojsku a nie zostali tylko przepisani do rezerwy.
M: A co z lud?mi którzy nie byli w wojsku, ale mundur jest ich pasj?, na stronie MON mo?na znale?? informacje, ?e takie osoby b?d? te? przyjmowane ?
KDM: Oczywi?cie zg?oszenia od takich ludzi te? b?d? przyjmowane, z czasem takich kandydatów b?dziemy wysy?a? na szkolenia specjalistyczne i podstawowe przeszkolenie wojskowe.
M: Na jakiej zasadzie b?dzie prowadzona wspó?praca z ?o?nierzem NSR ?
KDM: Po przej?ciu typowego procesu rekrutacyjnego jaki obowi?zuje kandydatów na ?o?nierza WP, zostanie z takim cz?owiekiem podpisany kontrakt na okres od 2 do 6 lat. Oczywi?cie nie oznacza to, ?e pó?niej z takiego cz?owieka zrezygnujemy, ??czna suma kontraktów wed?ug przepisów nie mo?e by? d?u?sza ni? 15 lat.
M: Jak b?dzie wygl?da? egzamin na ?o?nierza NSR?
KDM: Jak ju? mówi?em, b?dzie praktycznie taki sam jak dla kandydatów na ?o?nierza WP, czyli rozmowa kwalifikacyjna, psycholog, sprawno?ciówka. W ró?nych WKU proces rekrutacji mo?e si? od siebie ró?ni? dlatego mog? tutaj odpowiada? tylko za rekrutacje w koszali?skim WKU
M:Pewnie sporo osób pyta o spraw? finansow?. Na co mo?e liczy? cz?onek NSR?
KDM: Je?li chodzi o wynagrodzenie to, ka?dy ?o?nierz NSR b?dzie dostawa? co miesi?c ?o?d, w jakiej kwocie to nie mog? na t? chwil? powiedzie?, ale kwota na pewno b?dzie satysfakcjonuj?ca. Poza tym w momencie odbywania szkolenia b?dzie on dostawa? dodatkowe pieni?dze za ka?dy dzie? szkolenia, tak samo jak cywilny pracodawca rnaszegor1; ?o?nierza. Jako wyrównanie strat za nieobecno?? swojego pracownika.
M: Rozumiem, ?e to nie jest jedyna forma ochrony jaka zapewnicie ?o?nierzom NSR w cywilnym ?yciu zawodowym.
KDM: Oczywi?cie, z pracodawc? b?dzie jeszcze podpisane porozumienie. Zawarty b?dzie pkt, ?e nie b?dzie mo?na zwolni? pracownika, który jest oddelegowany do dzia?a? zwi?zanych ze s?u?b? NSR. W innym przypadku zostan? wyci?gni?te konsekwencje w stosunku do takiego pracodawcy. Jakie b?d? to konsekwencje nie powiem w tej chwili, w ka?dym b?d? razie na pewno to taki cz?owiek odczuje.
M: To gdzie mo?na si? zg?asza? z dokumentami celem zaci?gni?cia si? do NSR?
KDM: Zapraszamy, ka?dego ch?tnego do swojej w?a?ciwej Wojskowej Komendy Uzupe?nie?.
Ewentualne dodatkowe pytania na które chcieliby?cie uzyska? odpowied? zostawiajcie w komentarzach, a ja postaram si? jak najszybciej skontaktowac z kapitanem Maculem w celu wyja?nienia wszelkich w?tpliwo?ci które was nurtuj?.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dooode dnia September 04 2010 10:41:43
Piekna koncepcja Ameryka?skiej Gwardii Narodowej w wykonaniu kraju który nie jest sobie w stanie poradzi? z podstawowymi problemami takimi jak ochrona zdrowia czy edukacja. Karol wsadzi? widz? kawa? pracy, i chwa?a mu za zaanga?owanie, ale nie wie?? i nie uwierz? w propagand?. Mo?e i jestem sceptycznie nastawiony, ale obserwuj? wojskow? "organizacj?" na codzien i jedyne co mnie dziwi to to, ?e jeszcze si? nie rozpad?o. Ale do sedna - nie b?d? w stanie "ukara?" pracodawcy - nie przewiduje tego prawo i je?li nawet zacznie - przepis b?dzie martwy, bo nikomu op?aca? si? nie b?dzie utrzymywanie pracownika który znika na szkolenia (które w ko?cu wygl?da? b?d? tak jak dotychczasowe "szkolenia" rezerwy). To si? zwyczajnie nie op?aca..chyba ?e pracodawc? b?dzie prawdziwy pasjonat. Ucinaj?c komentarze : po co si? m?druje skoro nie wiem jak to b?dzie wygl?da?? Proste - oni te? nie wiedz? ;] a praktyka pokazuje ?e zwykle tak ju? zostaje. Mimo wszystko - idea pi?kna.. tyle ?e ma?o realna w biednym kraju gdzie ?o?nierzowi zawodowemu rozpadaj? sie buty.
#2 | Mario75 dnia September 04 2010 10:53:09
Ciekawe czemu kwestie finansowe s? tak? tajemnic?. Nie wiedz?? Czy nie chc? powiedzie?? Gdyby by?o powiedziane, ?e pobory uzale?nione s? od zaklasyfikowania i jest to kwota od do, to by?oby przejrzy?cie i cz?owiek wiedzia?by, ?e organizuj?cy NSR otrzymali wszelkie wytyczne nowego projektu, a nie podejrzewali, ?e jeszcze nic do ko?ca nie wiadomo.

Takie mówienie "przyjd?cie to zobaczycie" mnie nie przekonuje. Jestem za jawno?ci? i informowaniem spo?ecze?stwa. Nie mówi? tutaj o podawaniu tajemnic zwi?zanych z liczebno?ci? czy innymi aspektami obronno?ci, ale o finansach, aby cz?owiek wiedzia? czy swoje wyjazdy np. na szkolenia wynagrodzi ?onie czy dzieciom, bo wiadomo, ?e i tak zg?osz? si? pasjonaci, którzy na góry z?ota nie licz?.

Pytanie do Kapitana Dariusza Macula:
- Czy pobory s? w jaki? sposób zró?nicowane np. od przyszeregowania czy miejsca zamieszkania? Od czego one zale??? Mo?e s? równe dla wszystkich? Czy te kwoty s? utajnione?

- Jak sprawa wygl?da wyrównywania strat finansowych w przypadku ludzi, którzy sami prowadz? dzia?alno?? gospodarcz?, a chcieliby do??czy? do NSR?

- Czy szkolenia NSR b?d? odbywa?y si? g?ównie w weekendy, czy raczej od pon. do pi?tku. i czy np. s? przewidywane co roku np. miesi?czne ?wiczenia. W skrócie jak wygl?da harmonogram zaj?? godzinowo na np. jeden rok?

- Cz?sto aby si? gdzie? dosta? podawane s? elementy i czasy lub ilo?ci wykonania. Jak wygl?daj? testy sprawno?ciowe? Technicznie, co ile razy, limity czasów.
#3 | Sundowner dnia September 04 2010 11:13:09
O sprawach finansowych nikt si? tam nie mo?e wypowiedzie?, bo nikt nie wie, tak samo jak nikt nie wie ilu do NSR potrzeba faktycznie do danych jednostek.

Do ko?ca roku w naszej armii przeprowadzana jest restrukturyzacja (aka "Burdel na kó?kach" ), wi?c zapomnie? mo?na o jakichkolwiek konkretach przez ten czas. Jeszcze nie ustalono, czy, gdzie i na jakim stanowisku maj? pracowa? dotychczasowi ?o?nierze i cywilni pracownicy wojska, wi?c co tu mówi? o ?wie?o tworzonej rezerwie ?
#4 | Marduk dnia September 04 2010 18:51:59
@Mario
Co si? tyczy szkole? z tego co si? dowiedzia?em wcze?niej ma to byc raz w roku na max 30 dni - szkolenie/poligon.

Sprawno?ciówka jest taka sama jak dla osób staraj?cych si? o przyj?cie do woja (mo?na ?atwo znale?? na necie)


@Dooode
Armia jest w naszym kraju jaka jest, fakt w tej kwestii znowu jeste?my 20 lat za murzynami, ale to nie jest powód ?eby ten projekt odrazu przekre?lac bo tak zrobi?e? to w swojej wypowiedzi. Z tego co si? dowiedzia??m odno?nie tych zwrotów kosztów w przypadku nieobecno?ci pracownika i jego zwolnie?. Ponoc maj? byc podpisywane jakie? kontrakty z takimi pracodawcami i w przypadku ich zerwania maj? placic jakie? kary, nie wiem jak to do ko?ca b?dzie rozwi?zane nie widzia?em projektu i co najwa?niejsze nie skazuje na niepowodzenie czego? o czym praktycznie nic nie wiadomo.
#5 | Dooode dnia September 04 2010 19:16:21
@Marduk
Tak jak wspomnia?em - by?oby ?wietnie dla tego kraju by istnia?a taka struktura, gdyby kraj by?o na to sta?. Uwa?am ?e rozmienianie pieni?dzy na drobne kiedy nie ma si? na podstawowe wydatki jest b??dem który si? g?ównie odbije na wyposa?eniu prawdziwego wojska, gdzie jest ono ju? teraz jak to okre?li?e? za murzynami. Nie wspomnieli?my tu jeszcze o jednym - je?li komu? si? marzy przygoda z wojskiem niech do niego idzie, ale niech si? nie oszukuje ?e jest to jakie? zast?pstwo które da posmak tej?e przygody. Wyobra?my sobie do czego ci ludzie b?d? potrzebni i jaka b?dzie hierarcha dowodzenia. Zasadniczymi celami jest wsparcie ludno?ci cywilnej w sytuacjach kryzysowych jak doczyta?em w innym publikacjach. Poligony, i owszem, strzelania - te?, ale zak?ada si? i? b?dzie tego mniej ni? w armii zawodowej.. wiec chyba wcale zwa?ywszy na to ile armia ma takich szkole?. Wiec czym?e b?dzie si? zajmowa? "specjalista"? Prawdopodobnie nape?nianiem, uk?adaniem worków, budow? wa?ów czy wywo?eniem dobytku ludno?ci cywilnej.. pó?niej osuszaniem itd.. oczywi?cie zawsze s?uchaj?c 20 letniego kaprala nawet je?li mamy 10 lat sta?u w budowlance czy zarz?dzaniu lub logistyce. Oszywi?cie s? te? inne kl?ski ?ywio?owe, jednak?e niewiele z nich ma miejsce w naszych szeroko?ciach geograficznych a terroryzm puki co si? szerzy na naszym terenie. Temat woda i niestety jestem sceptycznie nastawiony (mam prawo) bo wol? by ?o?nierz zawodowy mia? porz?dne ciuchy gdy jedzie na My?lij?, amfibie mia?y co nieco w bakach gdy p?yn? po ludzi a i jest za co kupi? jedzenie dla ludno?ci. Podsumowuj?c powtórz? si? : idea piekna i szczytna gdyby by?o nas na ni? sta?.. A je?li chcemy koniecznie mie? porz?dne s?u?by to inwestujmy w wojsko i stra? po?arn? .. o s?u?bie zdrowia nie wspomn?
#6 | Sundowner dnia September 04 2010 19:21:43
HoHol w komentarzu do wcze?niejszego artyku?u o NSR zalinkowa? tekst dok?adnie przedstawiaj?cy jak to wygl?da:

http://www.obrona...y&id=3

Moje odczucia s? podobne do Dooode, kombinuje si? na ró?ne sposoby tworzy si? cholera wie co, w jednym momencie przeistacza si? armi? w zawodow?, przeprowadza pe?n? restrukturyzacj? i tworzy dodatkowe s?u?by... To po prostu nie ma prawa dzia?a?.

Sorry, ale dopiero co w MONie papierami chcia?o rzuci? co? ko?o 70% chor??ych i oficerów ! I ledwo rz?dowi uda?o si? ich od tego pomys?u odwie??. W armii brak sprz?tu, brak dowództwa z g?ow? na karku, brak poparcia spo?ecznego (które sie ca?y czas pyta "po hooy nam armia ?"... a o marynarce ju? dawno zapomnieli), kombinacje alpejskie w?ród polityków, kombinuj?cych tylko co by tu zrobi? ?eby wyci?gn?? z tego ?miesznie ma?ego bud?etu MONu kolejne miliardy na ?atanie ró?nych dziur bud?etu pa?stwa. Do tego 5 My?liji zagranicznych na raz... Wybacz, ale cokolwiek, nie maj?ce na celu wyj?cia z tej sytuacji - nie ma prawa bytu. NSR tylko wprowadza zb?dny dodatkowy ba?agan.
#7 | Leon dnia September 04 2010 22:17:15
No nie... sami pesymi?ci Smutny ...
#8 | Patol dnia September 05 2010 00:22:33
Manga u?miech dok?adnie Z przymru?eniem oka
#9 | Mario75 dnia September 05 2010 00:26:00
NSR wg. mnie to stworzenie tanim kosztem struktur do walki z kl?skami ?ywio?owymi i my?l?, ?e teraz kiedy ich tak wiele, ten projekt ma równie? du?e poparcie polityczne. Jedyny warunek ma by? tanio. Je?li wst?pi do NSR do?? du?o pasjonatów, tak jak w Ochotniczej Stra?y Po?arnej, za niedu?e pieni?dze b?dzie du?o r?k do pracy. Czego chcie? wi?cej?

Podobnie chcia?yby konsorcja, dyskonty i inne, tylko to jest wówczas bezprawne w oczach i ustach politykówU?miech Tutaj ?wietny pomys? kogo? kto chcia? si? wykaza? i do tego obieca?, ?e b?dzie tanio. Szkoda tylko, ?e ludzi pracuj?cych spo?ecznie poklepuje si? po plecach, ale z szacunkiem i pami?ci? polityków to ju? nie tak weso?o. Wi?c dobrze mie? np. Ochotnicz? Stra? Po?arn?, ale najlepiej niech uzbiera sama kas? na cz??? swojego sprz?tu, to mo?e co? do?o?ymy. W Ochotniczej Sta?y Po?arnej jest Dantee, wi?c na pewno wiele mo?e na ten temat powiedzie?. Tutaj czuj?, ?e niedaleko spadnie jab?ko od jab?oni.

Jednak podziwiam pasjonatów, którzy spo?ecznie uczestnicz? w takich projektach. Chwa?a im za to ?e s?, chc? i potrafi? pomaga? w krytycznych sytuacjach cywilom. Dantee kiedy wyje syrena rozwija do wozu stra?ackiego niemal pr?dko?? nad?wietln?. Oni to robi? z zaci?ciem i pasj?, cho? nikt im maj?tku za to nie p?aci. Wielki szacun. Ludzie, którzy chc? wesprze? NSR my?l?, ?e maj? podobne podej?cie co OSP.
#10 | Sundowner dnia September 05 2010 01:13:41
Leon kurde optyMy?lita, a w Desantach Ciebie jako? nie widuj? Pokazuje j?zyk

Mario, co z tego, ?e np jest grupa dodatkowych r?k do pracy przy powodzi, kiedy sprz?t in?ynieryjny i amfibie nale?? do zawodowego wojska, a ?eby utrzyma? now? struktur? - jemu si? te pieni?dze po prostu odbiera - i ten sprz?t - jako nisko priorytetowy, niszczeje, nie stosuje si? regulaminowych przegl?dów, a wychodz?cy z u?ycia, nie jest zast?powany nowymi konstrukcjami. Do tego jedynym personelem mog?cym go eksploatowa? s? i tak ?o?nierze zawodowi, ale nie wyszkoleni w tym zakresie bo... nie ma pieni?dzy na paliwo, cz??ci i naprawy tego sprz?tu.

Prosz? bardzo, mo?na tworzy? now? struktur?, ale dodatkowo powi?kszaj?c bud?et o koszty jej stworzenia i utrzymania. A bud?et MON ostatnio tylko maleje.

Ka?da nowa struktura, ka?da reorganizacja - to s? ogromne koszty, na które dodatkowych pieni?dzy MON nie dostaje. Ma?o tego, przez ostatnie 8 lat, MON jest wykorzystywany jako ?wink? skarbonk? - tworzy si? nierealne przetargi, na które pieni?dze s? zaplanowane i zblokowane. Przetarg nie dochodzi do skutku i pieni?dze s? uwalniane. Ale MON dzi?ki naszym genialnym przepisom - nie mo?e ich sobie wyda? na to co potrzebuje. Ka?dy wydatek musi by? zaplanowany, je?eli pieni?dze MON jakie? pozostaj? - zostaj? zwracane do bud?etu pa?stwa. Co roku tak odchodzi 30+% bud?etu MON.

Wi?c przepraszam bardzo, ?e uwa?am, ?e nasze Si?y Zbrojne powinny przeznacza? pieni?dze na szkolenie i nowe, nowoczesne ?rodki ochrony kraju, zamiast na ochotników do przerzucania worków z piaskiem.
#11 | Marduk dnia September 05 2010 01:32:46
Który? napisa?, ?e jak takiemu cz?owieczkowi chce si? bawi? w wojsko to niech idzie do armii zawodowej-- sorry nie chce mi si? szuka? poza tym pó?no jest -- fakt zgadzam si? tylko w tej chwili tak *@!#??*%$& jest si? ci??ko dosta? do armii ?e masakra. Wiem bo sam co jaki? czas m?cz? WKU, mi?dzy innymi st?d ten artyku? i mog? powiedzie? ?e ju? nied?ugo b?d? móg? (o ile wszystko pójdzie ok) wam napisa? relacj? ze szkolenia NSR bo dzwonili do mnie ?e mam donie?? ostatnie kwity i na dniach b?d? badania i inne badziewia zwi?zane z rekrutacj?. Tak?e jak cze?? z was czyta?a artyku? w Dzienniku Ba?tyckim i ten to wiecie ?e osoby nale??ce do NSR b?d? mia?y pierwsze?stwo w przyj?ciu do woja i do jednostek administracji publicznej ale dobra b?dzie wiadomo co? wi?cej to si? wypowiem. Poza tym w poniedzia?ek jad? do Koszalina to zasi?gn? wi?cej informacji.
#12 | Patol dnia September 05 2010 08:48:11
Wi?c przepraszam bardzo, ?e uwa?am, ?e nasze Si?y Zbrojne powinny przeznacza? pieni?dze na szkolenie i nowe, nowoczesne ?rodki ochrony kraju, zamiast na ochotników do przerzucania worków z piaskiem.


Prosz? bardzo masz prawo do w?asnego zdania.

Nasze si?y zbrojne przeznaczaj? pieni?dze na ?rodki ochrony kraju ba coraz cz??ciej wydaj? te fundusze w Polsce np. wprowadzenie armato-haubicy Krab, MSBS [wraz z reszt? projektu ?o?nierza przysz?o?ci], prace nad lekkim czo?giem [tak wiem ?e to bardziej inicjatywa samego OBRUM'a ale od tak "dla siebie" by tego nie ci?gn?li], projekt mo?dzierza RAK czy zwi?kszanie stanu osobowego Naszych flagowych ["eksportowych"] jednostek [GROM, FORMOZA] jest tego troch?. Tworzenie nowych struktur równie? jest elementem podnoszenia warto?ci bojowej WP. Dobrze mie? "ochotników do przerzucania worków z piaskiem" dzi?ki nim mo?na efektywniej nie?? pomoc NSR'y s? "tubylcami" znaj?cymi okolic?, dobrym przyk?adem plusów takiej formacji jest wspomniana przez Maria OSP. Reforma nadal jest przeprowadzana i szlifowanie niedoci?gni?? potrwa cho? na moje oko zmiany zosta?y wprowadzone do?? dobrze patrz?c cho?by na czas w którym ich dokonano w tak du?ej "instytucji" jak? jest wojsko...

Jestem dobrej my?li pocz?tki cz?sto s? trudne. Liczy si? efekt ko?cowy tak wi?c zobaczymy co z tego wyjdzie. Wizja jest pozytywna i nie widz? by nie da?o si? osi?gn?? celu.

Jedynie m?czy mnie znaczne upolitycznienie armii i ci?cie bud?etu ten drugi powinien by? zwi?kszany w najgorszym przypadku utrzymywany na tym samym poziomie. Tak Panie Klich to Pana wina i kolegów POpapra?ców... Pokazuje j?zyk
#13 | Sundowner dnia September 05 2010 11:44:34
Jeden Krab i projekt studyjny karabinu wiosny nie czyni. Przykro mi ale sytuacja wcale si? nie poprawia, a wr?cz si?gamy nowego dna.

Marynarka Wojenna praktycznie nie istnieje, wraz z ni? np nad wyraz potrzebne lotnicze ratownictwo morskie, Si?y Powietrzne sk?adaj? si? z kilkunastu ma?ych samolotów transportowych i 47 maszyn bojowych (analiza przedstawi?a minimaln? liczb? na 120 sztuk), w Wojskach L?dowych najnowocze?niejszym czo?giem jest Leo2A4 przedstawiaj?cy standardem lata 80'te i ich gotowo?? bojowa maleje z dnia na dzie?, bo nikt nie kupuje cz??ci zamiennych, Szczytem mo?liwo?ci artylerii to nadal kilka 152mm Dana, g?sienicowym wozem bojowym nadal jest tekturowy BWP1, a program KTO Rosomak nadal jest daleko w tyle za tym czym mia? by? (gdzie zdalnie sterowane stanowiska strzeleckie 12,7 i 40mm ? Gdzie ppk na wersjach wie?owych ?), sprz?t in?ynieryjny nadal w wi?kszo?ci to lata 70'te, a ?mig?owce bojowe jako najskuteczniejszy or?? posiadaj? radzieckie nieruchome zasobniki strzeleckie 23mm. OPL kraju nie istnieje, a wyposa?enie osobiste ?o?nierzy wo?a o pomst? do nieba - kto? widzia? kamizelki UKO ? 10000z? nasz? armie kosztowa? ten szmelc za sztuk?, po?owa polskich producentów podobnego wyposa?enia robi o niebo lepsze produkty za procent tych kosztów.

GROMem i Formoz? wojny nie wygramy*.

Najpierw trzeba zrobi? porz?dek na tym podwórku, ochotników w rejonie do nape?niania worków zawsze si? znajdzie, zwykle nawet nie trzeba im za to specjalnie p?aci?.

Marduk, powodzenia stary.

* W naszej sytuacji geopolitycznej co najwy?ej mo?emy liczy? na reMy?li.
#14 | Dooode dnia September 05 2010 14:33:14
Wysz?o na jaw to czego si? domy?lali?my z Sunnym. Mo?e i niejasna sytuacja miedzy nami, ale mam nadziej? ?e tam dostaniesz Karol i ca?e nasze czarnowidztwo oka?e si? nietrafione. Ka?dy z nas chcia?by by by?o to realne, bo co jak co ale nikt kto mnie zna nie zarzuci mi ch?ci niesienia pomocy ludno?ci cywilnej. Uwa?am jednak nadal ?e samo "chciejstwo" w tym kraju nam zawsze bokiem wychodzi i wszelkie wznios?e idee rozbijaj? si? o kant d.. z powodu braku pieni?dzy. I cho? ka?dym tam przyst?puj?cym na wst?pie kieruje ch?? niesienie pomocy innym to w?a?ciwie po?rednio przyczynia? si? b?d? do zmniejszenia szans na te pomoc która wymaga nak?adów finansowych. Ogólnie rozmowa ta ma jedynie sens merytoryczny bo niczego nie wniesiemy i niczego nie zmienimy w tym co zaczyna si? ju? dzia?. Je?li ju? mamy jakikolwiek wp?yw to ?yczy?bym sobie i temu krajowi, ?eby pomimo nietrafno?ci samej organizacji jak na obecny stan finansowy, aby w jej szeregach byli tacy ludzie jak Marduk którzy wnosz? w to pasj? (zakrapian? odrobin? szale?stwa.. no ale có? - tylko tacy biegn? tam z k?d inni uciekaj?).

Powodzenia na testach ?eglarzu
#15 | Marduk dnia September 05 2010 14:41:51
Jeden Krab i projekt studyjny karabinu wiosny nie czyni. Przykro mi ale sytuacja wcale si? nie poprawia, a wr?cz si?gamy nowego dna.


Fakt, stan wyposa?enia naszego wojska jest tragiczny, ale lepiej ?e chocia? w ten sposób staraj? si? modernizowa? sprz?t. Kamizelki UKO zonk zgadza si?, ?e nasi rodzimi producenci w piwnicy potrafi? zrobi? lepszy sprz?t w piwnicy. Z reszt? sam Sun powiedz czy lepiej tak stara? si? co? zmieni? czy liczy? na "dary" ameryka?skie, które jeszcze pami?taj? wojn? w wietnamie lub niemieckie czo?gi jeszcze z germa?skimi oznaczeniami.

Co si? tyczy tych darmowych r?k do roboty to faktycznie zawsze i wsz?dzie si? znajd? ch?tni, ale sam wiesz jak to jest pracowa? z lud?mi, którzy pierwszy raz widz? siebie na oczy.

Ja na razie si? nie wypowiadam, po ?yjemy zobaczymy jak to wyjdzie i gdy si? dowiem jak to b?dzie wygl?da?o to napisze krótki raport.
#16 | Sundowner dnia September 05 2010 16:03:29
O dziwo i wbrew logice, te dary wychodz? lepiej ni? nasze rodzime produkty. Patrz program Loara i Gawron.

Ale i dary potrafimy sami spieprzy? - jak ex-niemieckie MiGi-29, które zrównali?my w dó? do poziomu naszych, zamiast w drug? stron?. Podobnie OHP, zamiast tak jak amerykanie mówili, modernizowa? je po max 3 latach s?u?by, cho?by u izraelczyków - nadal p?ywaj? w takiej konfiguracji co by?y... tylko ogólnie gorsze, bo nie ma sk?d cz??ci bra?. A i w kupnych HMMWV u nas montowali polskie lampy i stacyjki ze Starów, jedno przecieka na deszczu, drugie powoduje zwarcia instalacji elektrycznej.

I tak móg?bym do rana, po prostu: jest ?le, b?dzie gorzej.

Chwa?a ka?demu kto w tym bajzlu siedzi i ma zamiar pozosta?, lub o zgrozo si? w to dopiero wpakowa?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Radio ASG MG 42 by MG Schutze Zbrojownia Homemade Libia Makarov KWC Tajna bro? ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,169
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:8,169
W tym miesiącu:591,747
W tym roku:591,747
Wszystkich:57,309,247
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: