Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Jestem Terminatorem i jestem z tego dumny!
To co tutaj opisze opr? g?ównie na do?wiadczeniach z rodzimego, dolno?l?skiego podwórka, ale wiem, ?e w co najmniej paru innych ?rodowiskach w kraju sprawa ma si? podobnie. Jednocze?nie bardzo chcia?bym, by?cie sami napisali o tym, jak to z tym jest u Was, lokalnie, ew. jak sobie radzicie z tematem, który opisze poni?ej.
A o czym dzisiaj? O radzeniu sobie z trudnymi airsoftowcami.

Co rozumiem pod has?em rtrudny airsoftowiecr1;?
Jest to na przyk?ad tytu?owy terminator, ale tak?e osoby, które z upodobaniem siej? d?ugimi seriami z ma?ych odleg?o?ci, szczególnie po twarzy, albo tacy, których repliki maja du?? moc, a oni nie s? zbyt odpowiedzialni, by jej u?ywa?.
Na zarzut, ?e u?ywaj? replik w zbyt niebezpieczny sposób (pisz? rw zbytr1;, bo z za?o?enia ka?de strza? z repliki do innego uczestnika jest niebezpieczny), odpowiedz? Ci, ?e jeste? ciota i nie powiniene? w airsoft si? bawi?, bo to zabawa dla prawdziwych facetów, a nie frajerów twojego pokroju...
Mo?na by wymienia? wiele takich przypadków, jednak wszystkie sprowadzaj? si? dor30; kwestii ostatecznego rozwi?zania

Co zrobi? z tak? osoba, gdy jest ona niereformowalna, gdy próbowano wszystkiego, a ona idzie w zaparte i psuje zabaw? innym, lub (co gorsze) powoduje niebezpieczne sytuacje. Czy jest sposób na wykluczenie cz?owieka ze ?rodowiska? Odpowied? jest do?? przewrotna r11; i tak i nie.
Nie mo?na tego zrobi? w wi?kszo?ci przypadków w aspekcie czysto formalnym, tzn. zakaza? danej osobie pokazywa? si? na strzelaniu, chyba, ze odbywa si? ono na prywatnym terenie, co w Polsce jest nadal do?? rzadk? sytuacj?. Mo?na te? dan? osob? usun?? z grupy, która jest formalnie zarejestrowana (np. w formie stowarzyszenia), je?li spotkania odbywaj? si? w?a?nie w ramach takiej formalnej struktury.

Najcz??ciej jednak mamy o wiele prostsz? sytuacje, gdzie wszystko jest nieformalne, wiec jak ju? pisa?em, nie mo?na nikomu niczego zabroni?, tzn. mo?na, ale osoba dana nie ma prawnego obowi?zku zastosowania si? do takiego polecenia, a ?e nie da si? jej nic wyt?umaczy?, to najcz??ciej te? ma gdzie? co mówi? inni. Rozwi?zaniem tego problemu jest chyba tylko ostracyzm grupy, wykluczenie danej jednostki ze ?rodowiska wyra?one przez niech?? (czy jakikolwiek akt woli) ka?dego z cz?onków ?rodowiska, wobec wykluczonego.Mówi?c pro?ciej wszyscy musza rnie chcie? si? z nim bawi?r1;.
Je?li panuje ogólna zgoda co do tego, ze dana osoba nie powinna bra? udzia?u w rozgrywce, to sposobów na rwykluczenier1; jest co najmniej kilka.
Mo?na np. ca?kowicie ignorowa? ja w polu, w czasie rozgrywki, ignorowa? tak?e oddane przez ni? strza?y. Mo?na te? uporczywie taka osob? eliminowa?, zmuszaj?c ja do zej?cia na respa. Mo?na j? najzwyczajniej w ?wiecie zbanowa? na forum, gdzie ustawiane s? spotkania.


Pomocna w dochodzeniu do konsensusu w ?rodowisku, co do osób rwykluczonychr1; jest tzw. galeria darwinów (istniej?ca ju? w paru ?rodowiskach). Zamieszcza si? tam informacje, b?d? nawet zdj?cia osób, które zosta?y obj?te ekskomunik? airsoftow?. Problemem takich inicjatyw s? zawsze aspekty prawne zwi?zane z publikacj? wizerunku danej osoby, ale w ró?nych regionach radzono sobie z tym w ró?ny sposób.

Na przeszkodzie w rozprawieniu si? z problematycznym airsoftowcem stoi cz?sto bardzo powa?na przeszkoda r11; jego team. Team, który kryje swojego cz?onka, staje za nim murem w sytuacji, gdy reszta atakuje go oskar?eniami chocia?by o terminatork?. I bardzo dobrze robi? powiadam Wam. Po to jest team, by chroni? swoich. Jest to natomiast cz?sto ochrona ?le postrzegana. Bo zasada powinna by? taka, ze team chroni swojego cz?onka za zewn?trz, stara si? by? rozjemc? w sporze, ale za to próbuje na niego wp?yn?? wewn?trz ekipy. mówi?c wprost opieprza go z góry na dó? za karygodne zachowanie, czy l?ej, próbuje z nim porozmawia? o tym, co wyprawia. Je?li osoba taka okazuje si? niereformowalna w teamie, to tym bardziej osoby spoza niego nie b?d? go w stanie przekona? do zmiany post?powania. Wyj?cie jest drastyczne, ale tylko jedno r11; wydalenie z ekipy i rzucenie na po?arcie ?rodowisku.

Jak to wygl?da w praktyce?
Nawet zwrot rdo dupyr1; by?by zbytnim eufemizmem.
?rodowiska lokalne w du?ej cz??ci, z braku zdolno?ci mobilizacji grupy czy artykulacji jej interesów nie radz? sobie z takimi lud?mi daj?c im bierne przyzwolenie na partycypowanie w ?rodowisku. Najpopularniejsze próby walki z takimi lud?mi i ich zachowaniami tor30; wytkniecie im z?ego zachowania na forum!
Rzadko zdarza si? nawet, by kto? by? w stanie takiej osobie powiedzie? co? wprost, na strzelaniu. Jeszcze gorzej jest z osobami, które s? cz?onkami jakich? teamów, bo ich ekipy ich broni? i dodatkowo umacniaj? w przekonaniu, ?e mog? tak robi?, bo nie ma elementu wewn?trznej dyscypliny, kary czy swoistego rwychowaniar1;.
Cz?sto kwestie terminatorowania poszczególnych ludzi w dru?ynie s? tematami tabu, kto? po prostu boi si? o tym rozmawia?, b?d? uznaje to za niewygodny temat i odk?ada go na bok. Nawet w przypadku niezrzeszonych, szczególnie w przypadku dyskusji na forum, znajdzie si? kto? (a najcz??ciej wi?cej ni? jedna osoba), która nie znaj?c zupe?nie sytuacji, w poczuciu obowi?zku pomocy uci?nionym, we?mie w obron? naszego r?amiacego zasadyr1;, odwo?uj?c si? najcz??ciej do najdurniejszych przyk?adów i opieraj?c na idiotycznych argumentach.
W taki oto sposób temat ci?gnie si? przez par? stron forumowej dyskusji, sypia si? ostrze?enia i bany, moderatorzy dostaj? choroby na K i 7 liter, gdy? zamiast pi? piwo na mie?cie, musz? pracowa? (i pi? piwo przed komputerem), a wychodzi z tego zawsze tylko jedno r11; nic.

Czas na smutne wnioski.
Taka niemoc ?rodowiska wobec jednostek, jego niezorganizowanie, prowadz? do degradacji airosoftu.
?rodowisko cierpi i nic nie zyskuje w imi? ?le poj?tego egalitaryzmu, poprawno?ci politycznej, czy co pod to jeszcze mo?na podpi?? (ja bym to podpi?? pod g?upot? mas).
Je?li lokalne spo?eczno?ci maniaków nie wezm? si? za ten temat, to b?dzie on si? tylko nasila?, a problemów b?dzie wi?cej. W efekcie strzelania mog? by? coraz cz??ciej parali?owane przez coraz wi?ksz? liczb? osób, które rzasadom si? nie k?aniaj?r1;.
Do broni Maniacy! B?d?cie bezwzgl?dni, mordujcie, palcie, gwa??cier30; bawcie si? dobrze :) .Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Mario.75:
W KOALICJI PÓ?NOC mamy do?? prosty sposób, ?eby si? nie stresowa?, a sp?dza? czas w mi?ym towarzystwie, które nie robi "kwasów". Najcz??ciej jakiekolwiek przejawy terminatorstwa wi??? si? z wolnymi strzelcami lub Teamami, którym nie zale?y na ich opinii w ?rodowisku Airsoftowym. W KOALICJI PÓ?NOC zarówno ?wiczenia Teamów jak te? imprezy, które organizujemy s? spotkaniami zamkni?tymi na zaproszenie.

?eby nie by?o zbyt hermetycznie, w nowo powstaj?cym projekcie LIGA ASG, równie? niezrzeszeni b?d? mogli stworzy? paro osobow? grup? na potrzeby LIGI ASG, aby pokaza? si? podczas rozgrywek z jak najlepszej strony. Uczestniczymy równie? w wielu imprezach i obserwujemy oraz zasi?gamy opinii o uczestnicz?cych Teamach.

Na pewno wielkim plusem jest to i? na zamkni?te imprezy zapraszane s? tylko Teamy, a nie niezrzeszeni, którzy mog? kierowa? si? zasad? "co mi zrobisz jak mnie z?apiesz". Jest tyle Teamów o tylu ró?nych profilach, ?e ka?dy maniak ma mo?liwo?? znalezienia dla siebie miejsca. Team to szybki i konkretny przep?yw informacji. Odbywa si? na poziomie D-ców Teamów. Je?li s? jakie? problemy D-cy wyja?niaj? spraw? i wyci?gaj? ew. konsekwencje od swoich ludzi. Zdarzy?o si? nam np. us?ysze? propozycj? Bana na spotkania mi?dzy teamowe, na okres pó? roku w stosunku do jednego z ludzi innego Teamu. Zatem konsekwencja i dbanie o wizerunek Teamu, a to wszystko po??czone z rozs?dnym liderem Teamu, powoduje, ?e spotkania ASG s? coraz przyjemniejsze, a T1000 odchodzi do sk?adziku ze starym sprz?tem...


Pe?ny tekst: http://blog.gunfi...#more-1942

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dooode dnia September 10 2010 18:47:35
?wietny artyku?, porusza to co wci?? jest du?ym problemem. Mnie osobi?cie najbardziej denerwuj? ca?e teamy które (niestety równie? w naszej okolicy pr??nie dzia?aj?) nie uznaj?ce zasad ograniczenia mocy. Jest to samo nap?dzaj?ca sie machina - bo skoro "On" mo?e u?ywa? tak mocnej broni to i ja mog?. A pó?niej ka?dy z nas stara si? u?miecha? kiedy krew si? s?czy lub warga puchnie ( bo w ko?cu jeste?my prawdziwymi m??czyznami). Ma to swoje plusy - skutecznie maskuje braki w wiedzy i umiej?tno?ci pos?ugiwania si? broni?.. przecie? wystarczy przel?czyc na ogien ciag?y i skosicz krzaki gdzie znajduje sie przeciwnik. Potem krzyczysz "przeciez Cie trafilem oszu?cie!!".. i prawdopodobnie masz racj?, bo jak dzieciak móg?by sie ukryc w takim gradzie.. nawet rykoszet wejdzie. Krwi nie da sie ukryc i stwierdzic ze nie zostalo si? trafionym. Przemilczmy te minusy którymi jest buduj?ca sie w niektórych ?rodowiskach opinia o niebezpiecze?stwie tego sportu która mo?e kiedy? zaowocuje konieczno?cia rejestracji replik i malowania ich na pomara?czowo. Terminator to nie tylko ten który nie "umiera" gdy powinien, ale moim zdaniem powinno si? podpiac pod ten termin i tych ktorzy nie znaja umiaru i zapominaj? ?e to nie krwawy sport a symulacja. Pewnie wi?kszo?c bogatrzych graczy zakrzyczy mnie za moje pogl?dy, bo w ko?cu po to inwestuj? w repliki by "by? skutecznymi", ale juz nie raz si? sko?czylo i nie raz jeszcze sko?czy sie to ma?o ?miesznie. ?ycz? sobie i wam m?drych i uczciwych zarówno sojuszników i przeciwników
#2 | Mario75 dnia September 11 2010 00:30:27
Bardzo konkretnie i na temat. Lubi? rozs?dnych ludzi i rzeczowe argumenty. Zatem je?li kto? mówi, ?e moc replik ma urealni? Airsoftowe pole walki, to argument ?aden. To znaczy, ?e z czasem mo?e lepiej np. przej?? na gumowe pociski i strzela? do siebie z pe?nej mocy RAMów? Mo?na i tak. Tylko, ?e zawsze s? gdzie? pewne granice. Jak wida? niektórzy nie maj? nawet granic zdrowego rozs?dku, a co dopiero mówi? o innych przymiotach i ograniczeniach.

Je?li kto? chce sobie urealni? Airsoftowe pole walki niech pojedzie do Iraku/Awganistanu czy zostanie najemnikiem. Prawdziwa wojna czeka.

Wszystko jest dla ludzi, ale rozs?dnych i my?l?cych o innych, nie tylko o sobie. Je?li kto? lubi mie? wybite z?by to nie znaczy, ?e wszyscy maj? tak lubi? Z przymru?eniem oka
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Niemcy zamykaj? Homemade Libia Skarby... Alice Custom Podcast ASG Zmiana Survival Elektryczny Blow Back Radio ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,371
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:16,371
W tym miesiącu:599,949
W tym roku:599,949
Wszystkich:57,317,449
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: