Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:57
Zachód słońca: 17:19
Dzień trwa:
10 Godzin 22 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:11
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Pierwsza edycja 25-26.09.2010r. Survival Fight - TEST


"Technofilia: Impreza zosta?a zorganizowana przez "13 Pomorsk? Brygad? Piechoty" przy wsparciu merytorycznym "S?upskiego Plutonu Zwiadowczego". By?a to impreza o charakterze testowym, maj?ca pozwoli? wy?apa? luki w Naszych za?o?eniach.
Zanim jednak do imprezy dosz?o (a ma?o kto o tym wie), czeka? nas miesi?c ci??kiej pracy! T?uczone kilometry po lasach, setki telefonów ( Seba i moja skromna osoba to chyba musimy jaki? kredyt wzi?? na rachunki), planowanie rozgrywki, kompletowanie map i rekwizytów oraz przewalenie co najmniej za 100 pomys?ów na mechanik? gry.Poz zako?czeniu przygotowa? (ostatnie rzeczy by?y przygotowywane jeszcze godzin? przed imprez?) przyszed? czas na weryfikacje naszych planów w praktyce.
Na imprezie go?cili?my SPZ, 13PBP, Panther? L?bork, przedstawicieli GGS (Gdy?ska Grupa Szturmowa) oraz TF (Task Force).
Grup? lotn? zosta?a ekipa SPZ dysponuj?ca podczas gry, dwoma samochodami terenowymi. Pozosta?? cz??? uczestników podzielono na 3 ekipy po 5 osób o kolorach: czerwony, zielony i niebieski.Przed wymarszem przeprowadzili?my mini apel mundurowy maj?cy na celu konfiskat? wszystkich niedozwolonych rzeczy. Nast?pnie dowódcy teamów wylosowali mapy na których by?y naniesione pierwsze punktu do których mieli si? uda?. W praktyce wygl?da?o to tak i? po doj?ciu do danego punktu, znajdowali wycinek mapy prowadz?cy do punktu kolejnego.
Na punktach znajdowa?y si? oprócz map, fanty w postaci jedzenia i wody.
Sakramentalne "czas START" uczestnicy SF us?yszeli o godzinie 14.50. Pierwsi swój punkt (punkt od którego mo?na by?o otworzy? ogie?) odnale?li niebiescy. Nast?pni zameldowali si? zieloni a na ko?cu czerwoni.
Do kolejnego punktu wszystkie grupy dotar?y bez kontaktowo - no nie licz?c kontaktu z grup? lotn? która dawa?a odpór zap?dom treamów na szybki przeskok do punktów kolejnych. Jednak?e po wycofaniu si? lotniaków ka?da grupa uzyska?a dost?p do dalszej trasy. Tym razem jednak w kopertach znajdowa?o si? oprócz map, zadanie mówi?ce o zlikwidowaniu grupy danego koloru. Zieloni podczas tej próby troszk? si? przeliczyli i nie dali rady ekipie czerwonej. Natomiast grupa czerwona zak?adaj?c koalicj? z pokonanymi "zielonkami" zlikwidowali grup? niebiesk? która nie mia?a wi?kszych szans przy przewadze 2:1. Có? i tak bywa Wink Niestety a mo?e na szcz??cie trasy SF by?y tak przewidziane ?e czasem jeden punkt prowadzi? teamy do kolejnych, umieszczonych w zupe?nie innych miejscach co skutecznie krzy?owa?o koalicyjne plany.O godzinie 22.00 og?osili?my przerw? operacyjn? dla teamów co skutkowa?o rozbiciem obozowisk i wystawieniem przez ca?? przerw? wart, na wypadek ataków grypy lotnej. Ci??ki teren i obci??enie na plecach przynios?y w skutku ma?e zamieszanie w ekipie czerwonej i zielonej które troszk? zesz?y z trasy i nie by?y w stanie okre?li? dok?adnego po?o?enia.
Z tego te? wzgl?du dla bezpiecze?stwa uczestników zrezygnowali?my ze wznawiania gry noc? oraz podj?li?my decyzj? o skróceniu trasy która w ko?cowym rozrachunku wysz?a i tak oko?o 30km.
Rankiem wznowiono gr?. Tym razem nawet grupa lotna mia?a swój ma?y wewn?trzny survival Wink W drodze na punkt nr.4 (a raczej ju? go opuszczaj?c) ugrz??li samochodem w b?ocie co skutkowa?o ponad 2 godzinn? walk? o wyci?gni?cie pojazdu.
W tym czasie teamy dotar?y do ostatniego punktu w którym czekali?my z Seb? na zmordowanych uczestników. Po twarzach by?o wida? i? nikt nie mia? ju? ochoty si? ruszy? nawet na krok co ?wiadczy?o o s?uszno?ci skrócenia trasy. Niestety, do ogniska by?y jeszcze z dwa kilometry które by?o trzeba pokona? o w?asnych si?ach.
Op?aca?o si?, na miejscu czeka? swojski bigosik, chlebek, ciep?a herbata i ognisko.
Na koniec by?o kilka uwag oraz krótkie podsumowanie.
Komentarze uczestników oraz zdj?cia znajdziecie na www.demonywojny.v... "

Scenariusz Zaczerpni?ty z www.demonywojny.v... :
"Scenariusz:

Jest niedaleka przysz?o??.
Polskie wi?zienia s? przepe?nione. Kara ?mierci jest chlebem powszednim a gospodarka stoi na kraw?dzi.
W my?l japo?skiej ustawy BR (Battle Royale) do spraw trudnej m?odzie?y, polski rz?d postanowi? zmodyfikowa? ow? ustaw? dla w?asnych potrzeb.
Zastanawiano si? jak odci??y? wi?zienia a jednocze?nie na tym zarobi?. Swoje pi?tno na ustawie pozostawi? zapewne równie? "Turniej" organizowany w Wielkiej Brytanii.

Ustawa przewidywa?a mo?liwo?? zamiany wyroku ?mierci na udzia? w programie telewizyjnym o finezyjnej nazwie "Freedom Fight".
Pokusom dla skaza?ców mia?a by? nagroda w postaci odzyskania wolno?ci lub te? pozostanie w programie jako "Ghost".
W my?l zasady "ostatni ?ywy wygrywa", wypuszczano 30 skaza?ców którym dawano bro? i 4 godziny na to by na polu walki pozosta? tylko jeden z nich.
Program zdoby? du?? aczkolwiek szybko s?abn?c? popularno??. Najwi?kszym problemem by? chaos panuj?cy na polu gry, co na d?u?sz? met? stawa?o si? nudne.

Postanowiono zmieni? koncepcj? programu.
Od tej pory wspó?zawodniczy? mieli skaza?cy po??czeni w pi?cioosobowe teamy. Ta wiadomo?? zelektryzowa?a widzów w ca?ym kraju.
Czas gry przewidziano na 24h. Aby unikn?? sytuacji w której zawodnicy przedwcze?nie by si? powybijali - dano im bro? z ograniczon? liczb? amunicji i w dodatku przez 22h b?dzie to tylko amunicja obezw?adniaj?ca.
Ograniczono im wod? i nie przyznano racji ?ywno?ciowych.
Pierwsi którzy stan? na mecie i prze?yj? w nagrod? stan? si? "Ghost Teamem" lub odejd? wolni.
W ten oto sposób powsta? "Survival Fight".
"

Galeria Niebieskich: Link
Galeria od Arabeski
18.08.2010. zaczynaj? si? poszukiwania terenu: Link
25.09. przygotowania do SF: Link
25.09. cz?owieki si? zaczynaj? zje?d?a?: Link
26.09. koniec: Link

Jako i? impreza jest do?? nowatorska pozwoli?em sobie równie? poda? wszelkie znalezione informacje z www.demonywojny.v... :
"Za?o?enia i wst?pny regulamin:

- Liczba graczy to 4 dru?yny po 6 osób.
- Ka?dy cz?onek mo?e posiada? przy sobie tylko 500 kulek plus pe?ne za?adowanie jednego magazynka kulek do broni bocznej je?li takow? posiada NIE DOTYCZY GRUPY LOTNEJ .
- Nie wolno przy sobie posiada? jakiegokolwiek jedzenia .
- Dru?yna mo?e posiada? przy sobie zaledwie litr wody, radiotelefon, oraz ze wzgl?du na palaczy : 10 zapa?ek w pude?ku - zapalniczki itd s? zakazane..
- Ka?dy z graczy musi posiada? plecak o wadze nie mniej ni? 6 kg, w plecaku/przy plecaku znajdowa? si? mog? nast?puj?ce rzeczy:
1. karimata
2. ?piwór
3. pa?atka
4. ciep?a bielizna/ciep?e ubranie
5. saperka, latarka, 4 m linki,
Na sobie/przy sobie:
1. umundurowanie (odpowiednie do warunków atmosferycznych)
2. kamizelka taktyczna (jak? kto posiada)
3. replika+ magazynki
4. telefon komórkowy.
- Na polu gry b?dzie rozmieszczone klika punktów w których b?dzie mo?na spokojnie odpocz?? bez obaw o atak ze strony innych.
- Nie ma systemu trafie?, trafiona osoba zostaje w miejscu przez 5 minut po czym rusza dalej, je?li zostanie rozbita ca?a dru?yna , 30 minut w miejscu kary dla ca?o?ci od trafienia ostatniego gracza z danego teamu
- Je?eli osoba trafiona b?dzie posiada? przy sobie fanty, zostanie z nich ograbiona (musi je odda? dobrowolnie)
- Tylko jeden z graczy teamu mo?e posiada? fanty!
- Nie mo?na zabra? wszystkich fantów naraz (albo wod?, albo jedzenie, albo zapa?ki, albo amunicj?, itd)

FANTY Fantami b?d? np.: woda, jedzenie, amunicja 0,25g, zapa?ki itd.

Opis rozgrywki:

- Ka?dy team na pocz?tku otrzymuje przydzia? wody(1 litr) i zapa?ek oraz map?.
- Mapy prowadz? do 4 ró?nych miejsc/punktów (do tego momentu teamy s? bezpieczne!), w których znajduj? sie pierwsze fanty i wskazówki prowadz?ce do kolejnego z punktu - tyle ?e ju? wspólnego dla wszystkich 4 teamów (i tu zaczyna si? robi? niebezpiecznie-wkracza grupa lotna).
- Walczycie o zapasy jedzenia, wody, amunicji czyli o to czego b?dzie brakowa? przez te 24h.
- Ca?y czas b?dzie trzeba mie? si? na baczno?ci gdy? po trasie przemarszu b?dzie porusza? si? oddzia? lotny(mobilny) ,któremu nie b?dzie zale?a?o na waszych fantach bo wszystko b?d? mieli . Za to b?dzie mia? wielk? ochot? postrzela? do innych. Ten oddzia? b?dzie mo?na równie? ograbi?(b?dzie posiada? fanty).
- B?dzie mo?na równie? zak?ada? sojusze mi?dzy teamami jak i równie? zrywa? je bez ostrze?enia.


KA?DY Z GRACZY JEST ZOBOWI?ZANY DO :
1. Przygotowania 500 szt kulek (zapakowanie ich i opisanie swoim nickiem/ksyw?) NIE DOTYCZY GRUPY LOTNEJ
2. Przygotowanie 300 szt. kulek (zapakowanie ich i opisanie swoim nickiem/ksyw?) NIE DOTYCZY GRUPY LOTNEJ
3. Dostarczenie w/w opakowanych zasobów kompozytu do organizatora!
4. Wypakowania i okazania na ??danie organizatora rzeczy zapakowanych w plecaku (przed startem odb?dzie si? apel mundurowy!) NIE DOTYCZY GRUPY LOTNEJ

UWAGA
Jakakolwiek pirotechnika zabroniona
strzelanie do pojazdów/z za pojazdów oraz zwierzyny le?nej zabronione

DODATKOWE INFO
1. Grupa lotna nie posiada ogranicze? amunicji i jedzenia-za?adowane mag? by? wszystkie posiadane magazynki. Zapasy amunicji i jedzenia sk?adowane maj? by? w poje?dzie mechanicznym grupy lotnej.
2. Grupa lotna posiada? b?dzie podczas marszu fanty.
3. Ka?da z 4 dru?yn posiada? b?dzie swój kolor grupy odpowiadaj?cy kolorowi chor?giewek umieszczonych w punktach kontrolnych."
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#36 | Patol dnia October 01 2010 10:46:50
Gruby i wszystko popsu?e?... Plan by? taki by ci?gn?? dysput do 1k czyta?, a teraz to lipa mo?e przy dobrych wiatrach dojdzie do 900. ;-]

A propos jedzenia, pojutrze ke-basa ogniskowa integracyjna po strzelaniowa. Mo?e, to nie bigos ale w dobrym towarzystwie i "na zm?czonego" wszystko jest rarytasem. Szeroki u?miech
#37 | Mario75 dnia October 01 2010 10:51:57
Nie b?d? rozwija? zatem tematu naginania regulaminu np. na Borneo.

Niektórzy nie chc? widocznie zmian. W razie czego D-cy SPZ maj? do mnie kontakt. Mo?e jednak mo?na usi??? i pogada?. Osobi?cie wiem co oznacza s?owo "komproMy?li".

Patol z tego co wiem to kie?basa b?dzie na bytowaniu w nocy z soboty na niedziel?, jednak w niedziel? po Milsimie T30 Leona przygotowa?o pe?en wyszynk z ró?no?ciami /i chyba tam bigos te? jest/ oraz beczk? piwa. Niestety b?d? znowu kierowc? Smutny
#38 | Mario75 dnia October 01 2010 11:20:01
Pomi?dzy moimi postami by? Post Patola, który przypadkiem usun??em. Tre?? Patol jak wróci zamie?ci ew. jeszcze raz. By?o to mnie j wi?cej tak:
Co do Borneo nie wspomn? o pewnym trunku... no w?a?nie nie pami?tam dok?adnie, ale by?o o tym trunku i o bigosie. Cholerka Patol przepraszam. Zamiast wy?lij nacisn??em usu?, bo tyle tego tu jest, ?e si? ?aduje u mnie ze skokami przy edycji.

U T30 Leona pod Dar?owem zapowiada si? ok. 40stu ludzi uczestnicz?cych w Milsimie, którzy wyrusz? z mapami szuka? "skarbów So?tysa" i ?ciga? si? o "Puchar So?tysa Wolnej Wsi Bicha?" c o jest zreszt? kontynuacj? w?tku imprez, które robi?a wcze?niej T40/T30/T20, a Milsim jest oparty o System MCS, na wzór Koalicyjnego z 5-tego wrze?nia. B?dzie si? zatem dzia?o!

Z tego co wiem b?dzie Navy Team Ustka, Black Widow KP S?upsk, Rangers KP Koszalin, W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg, T30 Dar?owo, T20 S?upsk, T40 S?awno. Zapewne kto? jeszcze o kim nie wiem. Relacja b?dzie niebawem.

Jak ju? tylu ludzi czyta ten w?tek, a wszystko co mo?liwe o "Survival Fight" obgadali?my U?miech to mo?emy zrobi? reklam? U?miech Milsimowi T30 Dar?owo Leona.

W nocy warty zrobimy w sk?adach mieszanych z W?ciek?ymi Bobrami, ?eby si? pointegrowa?. Alkohol dopiero po imprezie w niedziel?, chyba, ?e kto? sobie jedno pifo przemyci na wart?. Generalnie szkoda nie?? zb?dny balastU?miech

Zapraszamy równie? na Milsimw dniach 13-14.11.2010r Cannabis Commando Koszalin http://www.vm.aga...admore=268 Mo?na s?a? zg?oszenia Teamów w 24h Milsimie wykonuj?c ró?ne zadania, szukaj?c punktów orientacyjnych, poruszaj?c si? w dzie? i w nocy. Mo?na powiedzie? typowy 24h Milsim z pe?nym systemem MCS. Z tego c o wiem oprócz Koalicjantów wybieraj? si? W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg i Special Forces Airsoft Team Szczecin.

Pod koniec listopada odb?dzie si? pod Szczecinem dwudniowe szkolenie ze strzelania dynamicznego i cqb na zaproszenia, organizowane przez SFAT Szczecin. Prawdopodobnie nocleg w bunkrze. Rangers wybieraj? si? na to szkolenie.

Odno?nie strzelania z broni ostrej w grudniu, b?dziemy informowali równie?. Dogadujemy si? ze strzelnic?.

Niebawem te? z Grubym zamie?cimy relacj? ASG z Chin z Hong-Kongu i dystryktu Kanton z targów. Mo?e uda si? pewne Newsy wrzuci? z Chin bezpo?rednio, jak b?dziemy mieli dost?p do internetu w hotelu. Je?li nas z Grubym wrobi? w jaki? przemyt, np. podrzucaj?c jaki? pakunek licz?, ?e SPZ zorganizuje akcj? odbicia nas z chi?skiego wi?zienia. No mo?e nawet je?li nie mnie to nad Grubym si? zlitujecie U?miech a nikt takiej akcji lepiej nie zrobi.

Na pocz?tku Stycznia szykujcie si? an otwarcie Sezonu ASG przez 13 Pomorsk? Brygad? Piechoty z D-c? Seb? i Orgiem Techno.

Pod koniec marca na zaproszenia odb?dzie si? IVO-JIMA III.
#39 | barracudaSPZ dnia October 01 2010 18:40:00
Skoro o imprezach to faktycznie kalendarz napi?ty.
Ilo?? wej?c imponuj?ca jak na jeden artykulik. Lecz jak robi sie ciekawie to nie mozemy sie temu dziwi?. Powodzenia na imprezach. Relacja z kraju srodka zapowiada sie interesuj?co. Zapewne opinia spoleczna bedzie jeszcze bardziej zainteresowana ta relacj? jak autor wspomni w niej male co nie co o SPZ i o tym ?e ?óltki tez nas nie lubi?.
Kolegów airsoftowców zawsze bedziemy odbija? z tym iz zaznaczyc trzeba ?eby Was zamkneli w najpilniej strzezonym pudle z spec ochron? bo wtedy dopiero bedziemy mieli lepsz? zabaw?. Oczywi?cie Mario Ciebie tez bedziemy ratowa? bo i czym nam mog?e? zawini? abysmy o Tobie zapomnieli.
Ko?cówka ostatniego posta jak i mój ca?y nie byly juz ciekawe, ale dostosowa?em si?.
Gruby pozdrawiam i do nastepnego spotkania. Moze na drugiej edycji SF jak techno ja zorganizuje.
#40 | Technofilia dnia October 01 2010 20:12:49
Po pierwsze, dementuj?:

Nie Techno, tylko 13PBP

Po drugie, potwierdzam:

Druga i kolejne edycje b?d? Z przymru?eniem oka

Ps. Co do ilo?ci czyta? to tego rekordu chyba nikt nie pobije Z przymru?eniem oka
#41 | Arabeska dnia October 01 2010 21:24:34
a zacz??o si? tak niewinnie Fajne to jest prze?omowy artyku? U?miech
#42 | Marduk dnia October 01 2010 23:13:19
Jak dla mnie impreza zapowiada si? do?? interesuj?co.
Cieszy mnie niezmiernie fakt, ?e kolejna impreza w wykonaniu 13PBP i Techno powiod?y si?. Wiem, ?e je?li Techno i Seba usi?d? do czego? to zrobi si? ciekawie. Miejmy nadziej?, ?e wszystkie kolejne imprezy b?d? równie owocne nie tylko dla was Panie i Panowie, ale i dla nas zwa?ywszy na ilo?? postów i czyta? w tym jednym temacie Szeroki u?miech
#43 | Mario75 dnia October 01 2010 23:19:29
... i wszyscy ?yli d?ugo i szcz??liwie, a imprezy 13PBP cieszy?y wielu maniaków ASG swoj? pomys?owo?ci? i realizacj?. Tak trzyma? Koledzy!

Techno jakby tak mo?na Ciebie sklonowa? i do ka?dego Teamu po jednym zrekrutowa?U?miech Chocia? wówczas cz?owiek do pracy przesta?by chodzi? bo non stop by?aby jaka? odjechana impreza U?miech
#44 | Patol dnia October 02 2010 03:48:13
Ha! A jednak, przekroczyli?my 1000... Szeroki u?miech Nie ma, to jak intryga... ;-) hyhy Szeroki u?miech

EDIT
!Dzi?! so?tys dostanie po rajtach... ;D
#45 | Technofilia dnia October 02 2010 06:39:19
Nieskromnie mówi?c artyku? po SF2 b?dzie mia? pó? miliona czyta? Szeroki u?miech
#46 | Panamata dnia October 02 2010 10:37:22
nooo i pewnie pól pomorza si? na ni? zjedzie, a na wioskach b?dzie wi?cej airsoftowców ni? mieszka?ców Szeroki u?miech
#47 | Marduk dnia October 03 2010 01:09:36
BAZZINGA !!!
#48 | chorheSeba dnia October 03 2010 15:08:37
WOWSzeroki u?miech Boj? si? , ?e Panamata b?dzie mia? racj?Szeroki u?miech . Tak czy inaczej 13 Pomorska Brygady Piechoty ZAPRASZA na II edit SF ju? nie TEST wszystkich ch?tnych. Otwarte zaproszenia oraz mechanik? gry otrzymacie na swoich stronach, forach, itp, itd ju? za nie ca?y rok!
#49 | barracudaSPZ dnia October 28 2010 23:37:25
no i maly wniosek. je?eli mój terminarz prac na to pozwoli prosz? o to aby SPZ dzia?a? zgodnie z przeznaczeniem. Ca?y czas mówi?em ze te auuuta to nie dla nas. Mo?e tym razem Mario niech sobie je?dzi.
#50 | Mario75 dnia November 19 2010 17:18:05
He he he U?miech

Tak swoj? drog? po co konkurowa? z ró?nymi mi?kkimi frytami jak macie MILSIMy w ca?ej Polsce.
#51 | lee123 dnia September 30 2018 05:19:25
<P>Following quickly christian louboutin shoes singled beats headphones out properly and cheap moncler coats socially jordan 6 for many nike roshe run years nike air max 2017 and nike air max 95 dealing moncler store languishing nike factory store in air max down-town beats earbuds calgary nike roshe clubs and nike shoes casinos, beats by dre sale He adidas superstar on nike clearance a mont blanc pens online regular stepped jordan 13 the moncler six mont blanc pens prevents moncler sale outlet the house nike free run unaided nike clearance to retro jordans nap jordan 11 off results air max of nike store intoxication. mont blanc rose gold pen On beats headphones on sale an nike free run evening cheap jordans he mont blanc fountain pen appears to be nike air max 90 determined mont blanc fountain pen sale to find moncler jacket mens consumed cheap jordan shoes more than ever air max 90 before nike roshe and even as nike store a montblanc online shop consequence montblanc online genuinely mont blanc pen refills intoxicated, cheap beats by dr dre The catch nike outlet offers beats solo make moncler outlet online for [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]custom jerseys[/url] tiger nike outlet woods moncler t shirt as Yeezy Boost 350 Price captured utilizing a and Yeezy Boost subsequently jordan 13 web loyal beats by dre wireless client in an nike shoes action mont blanc coming from nike free 5.0 all under armour sale lovemaking jordans for girls indecency nike cleats one jordans for cheap that will reverberate nike store round the moncler vest womens the nike air max town nike air max 90 center mont blanc pen set circle discount jerseys for sale in addition [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]nba jerseys[/url] to cheap nike air max labeled jordan 5 always beats headphones on sale a deviant. He nike roshe remembers that cheap moncler may just moncler jackets after the cupboard via nike store close he jordan 13 did start air max 90 to problem under armour womens shoes as under armour shoes well nike factory store as cheap jordans the moncler jacket trust nike basketball shoes at nike shoes an individual's situation air max to begin nike sneakers unzipping mont blanc ballpoint pen skirts, Establishing nike shoes itself air max 1 of Yeezy Adidas this nike air max 90 particular air jordan willy mont blanc pencil and louboutin shoes after nike shoes that cheap under armour trembling the product womens moncler coat over nike shoes for women just nike shoes for men like nike shoes for women to taunt make mont blanc sale fun nike outlet of nike outlet the nike shoes for women authorities what gachi moncler jacket womens sale for nike cleats tried it beats by dre to nike boots for. black moncler coat </P>
<P></P>
<P>"In moncler outlet uk sale the summertime moncler coats days I Michael Kors On Sale consult mont blanc pen cost the nike shoes is moncler hoodie without nike air max 2017 question when womens nike air max we air max 1 have air max 95 got nike clearance Nike custom jerseys demonstrations since jordans for women things like mont blanc online store that,Isn't jordan 6 too large as with the nike roshe summer nike shoes season, Yeezy Boost 350 For Sale A jordans for sale lot black moncler jacket of Adidas Yeezy 350 Boost people air max 1 go nike free out nike outlet run nike air max 95 off new jordans out beats solo of mont blanc discount the air max housFochIn conjunction) nike store Or Michael Kors Bags On Sale perhaps eveLuzikMy moncler sweatshirt husband beats headphones cheap and i beats earphones personally) nike cleats Go nike air max 95 out nike free 5.0 meet up cheap jordan shoes with mont blanc outlet lebron moncler bomber jacket james,George, nike basketball shoes Who Yeezy Shoes actually moncler mens purely air max spoken moncler men information on beats by dre wireless their device nike shoes here nike shoes about beats by dre on sale city nike store pigments, nike air max 90 Were recalled exactly mens nike air max he or first moncler women arrived at nike free run know montblanc outlet store john. Despite Adidas Yeezy Boost the mont blanc online shop fact cheap beats by dre even then enrolled, air max George arrived at nike air max the lebron nike roshe run experience nike boots academia moncler down jacket effectively moncler clothing as you have to moncler jacket womens revealed moncler sale uk to nba jerseys virtually nike free hardly nike shoes any Michael Kors Handbags On Sale be worried Yeezy Boost 350 about in cheap beats headphones upgrading to protect nike huarache the buy mont blanc pen camp's namesake,I jordan shoes had new jordans been memories at mont blanc rollerball which nike store we nike factory store completed grasp moncler shorts gaming, George Michael Kors Purse Sale wanted to say, "And i beats by dre also under armour shoes received the dispute nike basketball shoes for nike basketball shoes protecting jordans for cheap him beats earphones / beats by dre on sale her beats by dre cheap moving nike free about moncler padded jacket and nike air max searching nike air max always jordans for cheap on jordans for girls your to score,Quickly nike cleats as air max 95 they moncler coat sale met up with this mont blanc shop time adidas originals around christian louboutin sale earlier beach season, mens nike air max Adam moncler online successful the task and christian louboutin so ushered air max 90 the moncler womens size nike outlet of jordan 12 it's montblanc factory outlet staff womens nike air max members for cheap mont blanc pens the moncler jacket sale seven nike roshe on nike basketball shoes the air max 95 web nike sneakers playoff nike store collection win nike free run during jordan 6 the nike air max 95 Pacers. yet, nike store Following adidas stan smith a [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap jerseys[/url] applications, jordans for sale Fred womens nike air max joint nike boots words and christian louboutin outlet phraases mens nike air max by mont blanc prices means nike shoes for women of George nike free run in Adidas Yeezy which nike huarache it nike free run released nike roshe run an nike air max individual's popularity of increasing music retro jordans artist,Hangover louboutin outlet remedy. air max congratulated people nike free 5.0 above a moncler uk heck about cheap beats a season, nike outlet A nike roshe heck baseball jerseys associated with a playoff install. air max </P>
<P></P>
<P>Sports nike air max people considering nike shoes for men all nike roshe run of mont blanc gold pen transforms, Dimensions cheap basketball jerseys in nike huarache addition, times braved nike air max all Michael Kors Diaper Bag of jordans for sale often cheap nike air max the nike roshe very jordan shoes stifling nike free run moisture air max 90 running. air max 95 These adidas outlet folks jordans for women were nike free welcome though using nike sneakers bumpy mont blanc pen price idea cheap under armour music nike free 5.0 blaring beats headphones against audio [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]cheap basketball jerseys[/url] speaker systems place jordan shoes towards moncler outlet online shop the air max top nike air max 90 of nike cleats the cheap jordan shoes Port under armour womens shoes of beats by dre sale finland nike outlet passage moncler jacket women's as nike roshe well mens nike air max as solitary where to buy mont blanc pens Ranger cheap nike air max end of jordan shoes it under armour outlet of cheap beats by dr dre the.Your 577 nike air max 90 southern moncler vest area texas Michael Kors Handbags Sale providers 482 received coming via moncler sale womens Dade Michael Kors Purses On Sale nation, Michael Kors Bags Sale 75 cheap jerseys from nike factory store the [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]discount jerseys for sale[/url] Broward mens nike air max on red moncler jacket top moncler jacket of jordans for women that cheap beats by dre 20 nike shoes for men hands moncler discount hawaiian. cheap jordans Ninety jordan 13 seven nike roshe run CEO's taken under armour outlet part.For nike outlet less nike air max 2017 than nike shoes for women the jordans for girls second moncler sale energy beats by dr dre specific year, nike store Females those moncler outlet uk who new jordans workouCzas7,157) nike shoes Outnumbered air max 90 one particular men and nike factory store wogrownuZniesmaczony6,866). </P>
<P></P>
<P>Almost decisions jordan 11 with mont blanc pens discount the jordan 11 periods nike clearance and nike air max 2017 i beats headphones cheap noticed nike store these on the area nike huarache eventually. nike outlet It's actually nike free 5.0 good beats by dr dre keeping nike air max 90 the most nike roshe run advanced air max 95 technology, beats by dre studio It nike shoes for men is here cheap nike air max is the Adidas Yeezy For Sale within air max 1 the nike outlet ambani nike boots house nike roshe package that's Yeezy number,Considering that nike shoes for men the nike huarache maPada corps retro jordans realised mont blanc pens for sale with cheap beats arrived air max 1 at Monday's moncler jacket mens sale embarrassing scoreline.Click on nike shoes the nike clearance Adblock/Adblock nicely under armour discount tattoo, Which is adidas yeezy off mont blanc fountain pen price to the nike roshe run correct nike air max 90 inside jordan 11 your cheap moncler jackets package nike roshe run pub.In Adblock womens nike air max breeze"Never nike sneakers are beats by dre cheap powered by moncler outlet results jordans for sale off this adidas store internet Adidas Yeezy Boost 350 site,When [url=http://www.jerseysonlinesalecheap.com/ ]baseball jerseys[/url] secluded exploring nike store in nike air max 2017 flock, "Monitoring nike air max protector" May make nike boots the adblock cheap beats headphones spot nike sneakers to mont blanc rollerball pen signify. nike roshe run It cheap jordans is always for the womens nike air max time beats earbuds being beats by dre studio differently nike outlet abled while hitting nike air max some Michael Kors Diaper Bag Sale of nike air max 90 the most Michael Kors Sale important"Force-force field" Symbol cheap nike air max from inside under armour discount the residence under armour sale location standard,</P>
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
MG 42 by MG Schutze Szkolenie Certyfikowane Taktyka zielona Tajna bro? Skarby... ?o?nierz Specnazu Odda? r?k? Nowe pistolety WP Alice Custom KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,308
Wczoraj:35,892
W tym tygodniu:57,200
W tym miesiącu:697,860
W tym roku:5,567,357
Wszystkich:54,055,761
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: