Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Weekendowi wojownicy - wywiad w Dzienniku S?awie?skim /dodatku do Dziennika Ba?tyckiego/
Weekendowi wojownicy

Mo?na ich cz?sto zobaczy? jak w sobotnie i niedzielne poranki wychodz? ze swoich domów ubrani w mundury ró?nych wojsk, pakuj? plecaki do baga?ników samochodów albo przemierzaj? miasto z dziwnymi walizkami. Mo?na si? na nich natkn?? gdy spaceruje si? po lesie, cz?sto s? myleni z wojskiem, stra?? graniczn? lub innymi formacjami mundurowymi. Mówi si? na nich Airsoftowcy, Maniacy, niektórzy z ironi? wo?aj? na nich du?e dzieci. Czym tak naprawd? si? zajmuj?, co daje im ta zabawa, czego oczekuj? od samych siebie?"

Co to jest Airsoft?

Najcz??ciej ka?dy maniak ASG wymienia jednym tchem, ?e ASG jest to skrót od Air Soft Gun. Jest to sposób nap?dzania spr??onym powietrzem pocisku, podobnie jak w wiatrówkach, z tym, ?e nie jest to pocisk metalowy, a kompozytowy. W naszym przypadku najcz??ciej repliki nap?dzane s? elektrycznie bardzo wydajnymi akumulatorami, lub przy pomocy spr??onego gazu, lub najrzadziej przy pomocy si?y mi??ni.
Jednak ASG to nie tylko replika, mundur, to te? pewna filozofia, pewne cechy, które si? ma lub nabywa z czasem.

Najwa?niejsze z nich s? dwie: HONOR i UCZCIWO??. ?rodowisko maniaków ASG broni si? usilnie przed lud?mi, dla których te cechy s? obce. Mo?na powiedzie?, ?e maniacy ASG to wspó?cze?ni romantyczni wojownicy.

Airsoft ma wiele okre?le?. Maniacy ASG okre?laj? go ró?nie, w zale?no?ci od swojego podej?cia do ASG. Jedni nazywaj? ASG elitarnym sportem, inni sposobem na ?ycie, jeszcze inni drog? do samodoskonalenia, zachowania kondycji, dobrej zabawy, spotykania si? z wieloma warto?ciowymi lud?mi, obcowania z przyrod?. ASG korzystaj?c z replik 1:1 broni wykorzystywanej przez ?o?nierzy na ca?ym ?wiecie i strzelaj?c do siebie kompozytowymi pociskami, s? grup? nastawion? do ?wiata i siebie wzajemnie pokojowo. Wiem, brzmi to w pewien sposób absurdalnie, ale tak to dzia?a. Wielu ludzi z do?? hermetycznego ?rodowiska ASG czy podczas manewrów, przegrani czy wygrani, siadaj? wspólnie po strzelaniu i ciesz? si? razem ze swojego towarzystwa. Dla wielu m?odych ludzi jest to droga do zawodowej armii i sposób na sprawdzenie siebie i doskonalenie swoich umiej?tno?ci. Dla wielu to wieczna przygoda i dalsza zabawa w ?o?nierza jak kiedy? b?d?c dzieckiem, zatem odskocznia od ?ycia codziennego. Mo?e czasem ucieczka od problemów w pracy, w domu. Dla wielu jest to równie? pokonywanie samego siebie i swoich s?abo?ci, podnosz?c swoje umiej?tno?ci w szkoleniach paramedycznych, szkoleniach wykorzystuj?cych techniki linowe, ratunkowe, taktyki walki w budynkach, terenie zurbanizowanym, lesie czy pracy z logistyk?, komunikacj? radiow?, topografi?, bytowaniem czy survivalem.
Airsoft jest zatem bardzo szerokim zjawiskiem. To ?rodowisko, w którym ka?dy znajduje co? dla siebie. Wszystko sprowadza si? do wspólnego mianownika r11; przygody.

Czego wykorzystujecie do zabawy?
Do treningów, ?wicze? i w ko?cu du?ych manewrów np. na 800-set wojowników, wykorzystujemy repliki realnych odpowiedników karabinów, pistoletów. Jedni z nas zajmuj? si? rekonstrukcj? lub stylizacj? konkretnej jednostki z konkretnego okresu czasu. W?ród nich s? zarówno pasjonaci II Wojny ?wiatowej jak i okresu wspó?czesnego. Wówczas stosuj? si? do skrz?tnie zdobytej wiedzy na ten temat i maj? okre?lone odgórnie ramy zarówno okre?laj?ce umundurowanie jak te? uzbrojenie. Inni sk?adaj? swoje umundurowanie i uzbrojenie wg. tego jak im wygodniej i funkcjonalniej. W dzisiejszych czasach w ASG dysponujemy niemal ka?d? replik? istniej?cego na ?wiecie karabinu, nie wchodz?c w obszary lat wojen napoleo?skich czy secesyjnych, a bardziej opieraj?c si? o histori? lat II Wojny ?wiatowej do wspó?czesno?ci. Ka?dy zatem znajduje z tego arsena?u co? dla siebie. Nale?y równie? doda?, ?e najcz??ciej wojownicy ASG skupiaj? si? w Teamach, czyli dru?ynach, w których cz?sto stosuje si? ujednolicenie munduru, wspólne logo, wspólne ?wiczenia taktyki, radiokomunikacji, topografii, zachowania si? poszczególnych maniaków ASG w awaryjnych sytuacjach, ?wiczenie pami?ci mi??niowej, aby wykonywa? pewne czynno?ci odruchowo. W tym Teamy pozwalaj? na odpowiedzialno??, poniewa? ?aden Team nie chce by? uznawany za nieuczciwy i niehonorowy. Zatem je?li nie jest w stanie nauczy? swojego nowego rekruta tych cech, usuwa takowego poza swoje szeregi. Taki tr?dowaty z nieuczciwo?ci, cz?sto du?e imprezy i wiele ciekawych ?wicze? Teamów b?dzie mia? poza swoim zasi?giem. ?rodowisko broni?c si? przed takimi lud?mi coraz cz??ciej tworzy du?e imprezy na zaproszenia dla Teamów uznawanych za godne zaufania.

Pociski to 6-cio milimetrowe kule kompozytowe. Szybkostrzelno?? repliki jest identyczna jak w realnym odpowiedniku, czasem nawet przewy?sza osi?gi orygina?u. Producenci d??? do tego aby obs?uga zbli?ona by?a do orygina?u. Zasi?g replik zale?y od ich mocy, które cz?sto s? ograniczane na korzy?? bezpiecze?stwa maniaków ASG. W budynkach zatem moc w przepisach danego spotkania jest cz?sto obni?ana.Dlaczego akurat ASG ?
Lubi? towarzystwo ludzi. Lubi? zatem wszystko co zespo?owe. B?d?c wiele lat managerem projektów, jako? we krwi zosta?o mi dobre dzia?anie w?a?nie w grupie. Po chodzeniu po górach, jaskiniach, paralotni, nurkowaniu zawsze ociera?em si? w tych sportach o pewnego rodzaju samotno??. Bycie samym z sob? nie jest z?e, ale ja wol? rado?? w?ród innych ludzi. ?mieje si?, ?e jestem takim zwierz?ciem stadnym. Próbowa?em si? ze znajomymi w Paintballu. Jednak tam nie spodoba?a mi si? pozorna uczciwo??. Czemu pozorna? Je?li nie mam farby na sobie, np. kula nie p?k?a, to hura uda?o si?. Par? razy widzia?em jak niektórzy z walcz?cych ?cierali farb? z munduru. Na szcz??cie nie jest to nagminne. W ASG równie? walczy si? z nieuczciwo?ci?. Jednak w Painballu na tamte czasy sprz?t, który przypomina?by karabin, by? bardzo drogi. My?l?c ca?y czas nie tylko o sobie, ale wielu ludziach, z którymi dzielili?my takie hobby stwierdzi?em, ?e mo?e s? inne alternatywy. Znale?li?my w internecie co? nowego, co okaza?o si? istnieje od ko?ca II Wojny ?wiatowej w Japonii, a teraz cieszy si? rozkwitem na ca?ym ?wiecie, cho? nadal pozostaje w ukryciu r11; ASG. Okaza?o si?, ?e w Polsce jest par?dziesi?t tysi?cy ludzi zajmuj?cych si? tym sposobem sp?dzania wolnego czasu. Wi?c z koleg? Grubym stwierdzili?my, ?e spróbujemy. Za nami posz?o pó?niej par?na?cie osób, a z czasem zaj?li?my si? równie? organizowaniem wi?kszych imprez ASG. Nie tylko pozytywnie przyj??o nas ?rodowisko ASG, ale te? staramy si? aktywnie kreowa? rzeczywisto?? ?wiata ASG i sta? na stra?y podstawowych jej przes?anek: uczciwo?ci i honoru. Stoj?c z dala ideologii czy upolityczniania. ASG to odskocznia od codzienno?ci.Co wam daje ASG?
ASG to pewien sposób relaksu. Jeden lubi sp?dzi? wolny czas na kanapie, a my np. w lesie brn?c przez mokrad?a, pokonuj?c wiele kilometrów ze sprz?tem wa??cym ok. 40kg na osob? i ?pi?c w lesie. Radykalnie rzadko zdarzaj? si? rozmowy o pracy. Dzielimy wspóln? pasj? i mamy na ten temat wiele tematów do rozmów. Wiele te? jest ?artów i ?miechu. Po powrocie do domów czujemy si? szcz??liwi. Zapewne gdybym mia? i?? sam do lasu to wróci?bym ze spaceru, po?o?y? si? na kanapie z pilotem. Na szcz??cie tak nie jest i ci?gnie nas do lasu.Czy nie s?dzisz ?e jeste? troch? za stary na zabaw? w wojsko ?
W ASG problem tkwi w zbyt m?odym wieku. Chodzi tutaj najcz??ciej o aspekty prawne. Jest to sport ekstremalny i ?atwo tutaj o kontuzj? jak te? uszkodzenie cia?a. Je?li rodzice zabieraj? ze sob? dzieci to inna sprawa. Nie ma natomiast czego? takiego jak za stary na ASG. ASG nie jest wojskiem. Tutaj si? nie musi, tutaj si? chce. Wi?c dopóki b?dzie mi si? chcia?o dopóty nie b?d? za stary.Jaki jest ?redni przekrój wiekowy w twojej ekipie?
Od 16-stu do 45-ciu? O ile wewn?trzne przepisy naszej grupy okre?laj? najni?szy wiek, który pozwala wst?pi? w nasze szeregi, to nie ma takiej granicy górnej. Czujemy si? ?wietnie w swoim towarzystwie. Cz?sto jest to miejsce gdzie ojciec z synem czy córk? w jednej dru?ynie spotyka wspólny j?zyk i dzieli wspólny czas. Tak jest np. u nas. Mój brat z córka walcz? rami? w rami? w jednej dru?ynie. Ludzie tutaj musz? polega? na sobie, ufa? i cz?sto sobie nawet prywatnie pomagaj?. Przeprowadzka, problemy finansowe, co? si? sypie r11; masz w nas oparcie. Wi?c wi?? jest cz?sto du?a pomi?dzy cz?onkami grupy.Czym zazwyczaj zajmuj? si? maniacy ?
Tutaj nie mo?na tego w ?aden sposób usystematyzowa?. Osobi?cie jestem szefem firmy informatycznej zajmuj?cej si? kompleksow? obs?ug? firm. Spotkasz tutaj ludzi od ucznia, studenta, ?o?nierza, pracownika, menagera, w?a?ciciela firmy, prezesa, dyrektora, nauczyciela, lekarza o ró?nych profilach w tym psychologowie i wiele innych. Wymienia? mo?na niemal wszystkie zawody z wszystkich bran?.Ile kosztuje podstawowy sprz?t dla osoby która chcia?aby zacz?? si? w to bawi??
Sprz?t to zakres od np. 200z? za replik? pistoletu czy strzelby g?adkolufowej przez ok. 800z? na sprz?t który d?ugo i dobrze pos?u?y, do paru lub parunastu tysi?cy. Umundurowanie waha si? w podobnych kwotach.Gdzie mo?na dowiedzie? si? o waszych spotkaniach?
Najwi?cej informacji znajdziecie w internecie. Je?li mówimy o ?rodowisku ?rodkowego pomorza zapraszamy na lokalny portal maniaków ASG www.KoalicjaPolno... Wpisuj?c zreszt? s?owa ASG oraz nazw? miasta znajdziecie od razu odno?niki do portali czy for dyskusyjnych.


Gdzie najcz??ciej si? bawicie?
Najcz??ciej s? to tereny zielone. Niektórzy wybieraj? treningi na budynkach.


Je?li macie jakie? uwagi jak przedstawi? lepiej laikom ASG to piszcie. Wspólnie mo?e uda si? wymy?li? najlepsze przedstawienie ASG do masmediów.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Gruby dnia October 01 2010 19:31:51
Wow, patrzajcie ludziska , nasz Mario staje si? gwiazd? mediów.
#2 | Mario75 dnia October 01 2010 19:39:07
Podobno w nowym Call od Duty maj? zrobi? mnie jako jedn? z postaci gry U?miech Oczywi?cie b?d? najcie?szy z ca?ej ekipy komandochów U?miech ale za to b?d? mia? miniguna U?miech termowizor i sporo fajnego stuffu U?miech
#3 | renifer181 dnia October 01 2010 19:45:31
Gratulacje Szeroki u?miech
#4 | Technofilia dnia October 01 2010 20:28:27
A no s?ysza?em co? o tym nowym CoD. Pono? ma by? specjalny czwarty poziom trudno?ci ha ha ha...

Dobra ?art U?miech Tak serio to gratki. Im wi?cej nas w mediach tym lepiej.
#5 | Dantee dnia October 01 2010 21:25:09
?ubu dubu , ?ubu dubu niech ?yje Prezes naszego lkubu , niech ?yje nam Szeroki u?miech.
#6 | Darecki dnia October 01 2010 22:06:06
ja pierdziu Z przymru?eniem oka normalnie zaniemówi?em jak zobaczy?em ten artyku? Z przymru?eniem oka Gwiazda mediów. Gratulacje Mario. W niedziel? poprosz? autograf Szeroki u?miech
#7 | Marduk dnia October 01 2010 22:50:55
Mario przej?zyczy?e? si?, zamiast termofor napisa?e? termowizj? Szeroki u?miech
#8 | Mario75 dnia October 01 2010 23:08:48
Zobaczymy co tam niebawem nagada w radiu Patol z 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.

Marduk komandoch w wersji light jak ja zabiera ze sob? zawsze termofor i ciep?e kapcie. To jest tak oczywiste, ?e o tym nie wspomnia?em Szeroki u?miech
#9 | Marduk dnia October 01 2010 23:14:55
Przej?zyczenia i literówki czasami si? zdarzaj? nic si? nie martw ;-)
#10 | Mario75 dnia October 01 2010 23:22:01
Czy przej?zyczenie to jak komu? zemsknie si? palec z j?zyczka spustu?Z przymru?eniem oka
#11 | Patol dnia October 02 2010 03:44:34
Nie martwcie si? wywiad pójdzie dobrze... U?miech

Rozmawia?em dzi? z Pani?
Redaktor i umówi?em si? z Ni? na po "weekend'ie" U?miech

Gdzie jest mój taktyczny termofor?!? ;-)
#12 | Mario75 dnia October 02 2010 10:23:59
Patol to Ty nie masz? Sprawd? pokrowiec od Camela, tam zawsze nosz? Komandziochy ver. Light U?miech Ja mam taki w?a?nie termofor z rurk?, ale za choler? ciep??j wody nie trzyma U?miech Wprost przeciwnie U?miech Mówi? na to system CamelBack czy co? U?miech Bambosze z ocieplaczem chemicznym w worku przeprawowym na dole pod ciep?ym ?piworkiem i plandek? do spania U?miech Oczywi?cie na zewn?trz plandeka w camo jedynym s?usznym Woodland U?miech a w ?rodku z dowoln? fototapet? U?miech

he he he

Zapowiada si? dzisiaj ciep?a noc ok +7'C pod Dar?owem, bez opadów. Wi?c bytowanie Rangers z W?ciek?ymi Bobrami b?dzie w komfortowych warunkach U?miech a rano mapy w r?ce i szukamy "Skarbu So?tysa" U?miech u Leona z T30 Dar?owo.
#13 | Leon dnia October 02 2010 10:49:43
GRASTULEJSZYN ! Jutro poprosz? autograf Z przymru?eniem oka
#14 | chorheSeba dnia October 03 2010 14:42:41
Co znaczy ART SOFT GUN, g?ównie chodzi mi o wyt?uszczone s?ówo ART- artyku?, artyleria, arytmetyka, art (kierunek sztuki). Pi?knie wysz?e? na tej prasowej fotce Mario, lecz B??D w tytule tego artyku?u szpeci Twój image Smutny , no i repotraz superZ przymru?eniem oka
#15 | Mario75 dnia October 03 2010 20:22:29
Tak te? na fotach gazety dojrza?em byki. W jednym miejscu jest dobrze napisane w drugim byki. Generalnie sk?adem si? nie popisali, a mój image nie wa?ny, wa?ne ?eby pisali o ASG dobrze i do tego poprawnie. Skrobn? do nich, ?eby w przysz?o?ci dok?adniej sk?adali bez b??dów.

Nie podejrzewa?em, ?e te? b?d? jak?? fot? wykorzystywali, bo bym wys?a? w lepszej jako?ci U?miech Dzisiaj odebra?em gazet? od McGregora z T40 S?awno i pikseloza na tym powi?kszeniuU?miech Nie wida? jaki jestem przystojny Z przymru?eniem oka Ale zamiast okr?g?ej twarzy wysz?a kwadratowa, taka mo?e nawet bardziej komandziochowa U?miech

Plusów trzeba szuka?. Wi?c dobrze, ?e o Nas dobrze mówi? ni? mieliby si? rozpisywa? do kogo to dzieci strzela?y z replik, albo jakie ten Ersoft niehumanitarny i pewnie tam najwa?niejsze aby by?o brutalnie, partyjnie i ?e fanatycy niebezpieczni U?miech

To ja ju? nawet te b??dy wybacz? U?miech tym razem Z przymru?eniem oka

Nale?y te? wspomnie? przy tej okazji dobr? robot? S.H.A.F.T. Ustka za promocj? ASG w RMF Max przed ich imprez?. Zreszt? RMF Max by? sponsorem medialnym. Po tych informacjach S.H.A.F.T. Ustka du?o ludzi mówi?o mi, ?e s?yszeli o Tym ASG co Pan Mariusz si? zajmuje U?miech Zarówno w firmach, jak te? wielu znajomych, którzy ASG si? nie paraj?. Wielu ludzi po tych audycjach by?o szczerze zainteresowanych.

Bones z Rangers latem te? promowa?a ASG podczas wyst?pie? s?u?b mundurowych. Namówi?y j? w?adze i tak at hoc posz?a opowiedzie? i pokaza? w szpeju co i jak. Zbiera?a pieni?dze na szczytny cel i ze wszystkich mundurowych nazbiera?a najwi?cej pieni?dzy, bo ludzie najbardziej byli zainteresowani co i jak, ale tu ju? musia?aby opowiedzie? Bones lub jej ojciec Dantee z Rangers.

Nie sposób równie? nie wspomnie? o Techno i Sebie z 13PBP, którzy od dawna s? aktywni w tym temacie w swoim okr?gu, a zapewne przy ich kreatywno?ci nie jednym nas jeszcze zaskocz?.

Ka?da taka cegie?ka wielu z Was jest dla Nas na wag? z?ota. Buduje do nas zaufanie. Wiadomo te?, ?e ludzie boj? si? tego czego nie znaj?.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Homemade Libia Szkolenie Certyfikowane Odda? r?k? MG 42 by MG Schutze KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Makarov KWC Podcast ASG Zmiana Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,529
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:19,529
W tym miesiącu:849,889
W tym roku:849,889
Wszystkich:57,567,389
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: