Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:07
Zachód słońca: 16:07
Dzień trwa:
10 Godzin 00 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:34
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Sprz?t: Przegl?d konstrukcji Ka?asznikowa 4


Snajperskaja Wintowka Dragunowa (SWD) - (ros. i7;l5;k2;l1;l7;kll9;l2;k2;n3; h2;l0;l5;m0;l6;k4;l2;k2; hlk2;k5;m1;l5;l6;k4;k2; - Karabin Wyborowy Dragunowa) radziecki samopowtarzalny karabin wyborowy skonstruowany w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Początki kbw SWD sięgają przełomu lat 50 i 60 XX w. Dowództwo Armii Czerwonej ogłosiło wtedy konkurs na następcę karabinu Mosin wz.1891. Z czterech testowych konstrukcji Fiodora Barinowa, Jewgienija Dragunowa, Aleksandra Konstantinowa i Michaiła Kałasznikowa ostatecznie zwyciężyła konstrukcja Dragunowa i decyzją 3 lipca 1961 broń trafiła na wyposażenie Armii Czerwonej. Po kilku latach stał się on standardowym karabinem snajperów Układu Warszawskiego. Egzemplarze pojawiły się w Wojsku Polskim w 1965 roku (zakupiono 1300 sztuk). Dziś karabin ten przeszedł szereg modyfikacji, np. części drewniane zastąpiono plastikowymi, dodano dwójnóg, zrezygnowano z zaczepu na bagnet i opracowano nową amunicję 7N14 (do zastąpienia starej 7N1). Broń jest używana obecnie między innymi przez armie Rosji, Polski, Chin, Bułgarii i Turcji.

SWD dzia?a na zasadzie odprowadzania gazów prochowych przez boczny otwór w lufie, zastosowano uk?ad gazowy z dwupo?o?eniowym regulatorem, krótkim skokiem t?oka gazowego oraz rur? gazow? umieszczon? nad luf?. Spr??yn? powrotn? t?oka gazowego owini?to wokó? t?oczyska. Bro? posiada zamek z trzema ryglami ryglowany poprzez obrót w lewo. Po wystrzeleniu z magazynka ostatniego naboju zespó? ruchomy zatrzymuje si? w tylnym po?o?eniu. Ze wzgl?du na brak d?wigni zatrzasku zamka zwolnienie zespo?u ruchomego w przednie po?o?enie mo?liwe jest jedynie poprzez nieznaczne odci?gni?cie r?czki zamkowej w tylne po?o?enie. Urz?dzenie powrotne sk?ada si? z dwóch spr??yn umieszczonych jedna za drug?, pierwsza spr??yna powrotna znajduje si? w kanale suwad?a. Karabin posiada mechanizm spustowy z przerywaczem oraz mechanizm uderzeniowy z kurkiem zakrytym i iglic? swobodn?. Mechanizm spustowy umo?liwia strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. Zastosowano bezpiecznik samoczynny uniemo?liwiaj?cy oddanie strza?u przy niezaryglowanym zamku oraz bezpiecznik nastawny blokuj?cy spust, szyn? spustow? i uniemo?liwiaj?cy prze?adowanie. Umieszczona po prawej stronie komory zamkowej d?wignia bezpiecznika nastawnego w po?o?eniu górnym (bro? zabezpieczona) zas?ania wyci?cie dla r?czki zamkowej przechodz?ce w okno wyrzutowe. Komor? zamkow? wykonano ze stali poprzez frezowanie. Karabin zasilany jest rosyjskim nabojem karabinowym 7,62x54R mm. Zasilanie odbywa si? ze stalowego dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi. Gniazdo magazynka znajduje si? pod komor? zamkow?, przed chwytem pistoletowym. Pomi?dzy gniazdem magazynka a kab??kiem spustu umieszczono d?wigni? zatrzasku magazynka. Karabin posiada luf? wyposa?an? w chromowany przewód o prawoskr?tnym gwincie z czterema bruzdami. Skok gwintu w karabinach wyprodukowanych przed 1990r wynosi 320mm, natomiast skok gwintu w karabinach wyprodukowanych po 1990r wynosi 240mm. Lufa zako?czona jest szczelinowym t?umikiem p?omieni, pod luf? znajduje si? zaczep do mocowania bagnetu 6H3 lub 6H4. SWD posiada drewniane ?o?e z umieszczonymi po bokach otworami wentylacyjnymi oraz drewnian? kolb? sta?? z umieszczonym na ?rodku wyci?ciem i przedni? ?ciank? pe?ni?c? rol? chwytu pistoletowego. Na kolbie znajduje si? regulowana poduszka policzkowa. Nowsze karabiny SWD charakteryzuj? si? kolb? oraz ?o?em wykonanym z tworzywa sztucznego. Rozk?adanie cz??ciowe nast?puje poprzez od??czenie pokrywy komory zamkowej oraz od??czenie komory spustowej. Po lewej stronie komory zamkowej znajduje si? szyna do bocznego monta?u celownika optycznego. Bro? mo?na roz?o?y? bez od??czania celownika od komory zamkowej, jednak instrukcja obs?ugi nakazuje od??czenie celownika od karabinu po zako?czeniu strzelania. Pierwszy i najbardziej popularny celownik optyczny przeznaczony do SWD to PSO-1 (Pricel Snajperskij Opticzeskij 1) o powi?kszeniu 4x. Bro? mo?e by? równie? wyposa?ona w inne celowniki optyczne lub noktowizyjne. Karabin posiada mechaniczne przyrz?dy celownicze sk?adaj?ce si? z muszki w pó?otwartej os?onie oraz celownika krzywkowego ze szczerbink?. Celownik charakteryzuje si? nastawami od 100 do 1200m co 100m.


Roz?o?ony kbw SWD

SWD powinien by? zasilany wyborowymi odmianami naboju 7,62x54R mm. Nabój wyborowy 7N1 skonstruowany przez Wiktora Sobielnikowa w latach 60. posiada pocisk pe?nop?aszczowy ze stalow? przedni? cz??ci? rdzenia, o?owian? cz??ci? tyln? oraz o?owian? koszulk? umieszczon? wokó? przedniej cz??ci rdzenia. Pocisk naboju 7N1 charakteryzuje si? mas? 9,9g oraz pr?dko?ci? pocz?tkow? 826m/s podczas strzelania z SWD. Inna odmiana wyborowa naboju 7,62x54R mm to wprowadzony do uzbrojenia w 1999r nabój 7N14 wyposa?ony w pe?nop?aszczowy pocisk z rdzeniem o?owianym. Pocisk naboju 7N14 charakteryzuje si? mas? 9,84g oraz pr?dko?ci? pocz?tkow? 829m/s podczas strzelania z SWD. Wykorzystanie innych odmian naboju 7,62x54R mm jest mo?liwe, jednak powoduje wzrost rozrzutu. Karabiny produkowane od 1990r posiadaj? skok gwintu wynosz?cy 240mm zamiast wcze?niejszego 320mm. Nowy skok gwintu powoduje lepsz? stabilizacj? pocisków przeciwpancerno zapalaj?cych B-32 oraz smugowych T-46M, jednak nie wp?ywa dobrze na celno?? podczas strzelania nabojem 7N1.


Konstruktor - Dragunow

Wersje

W-70 to skonstruowana w po?owie lat 60. odmiana SWD wyposa?ona w mechanizm spustowy umo?liwiaj?cy strzelanie ogniem pojedynczym i ci?g?ym. Karabin zasilany by? nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa?o si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 20 naboi. W-70 posiada? krótsz? i bardziej masywn? luf? oraz dwójnóg przymocowany do wylotowej cz??ci lufy. Dwójnóg wyposa?ony by? w mechaniczny kompensator podrzutu, dzi?ki czemu karabin podczas strzelania 3 strza?owymi seriami charakteryzowa? si? podobn? celno?ci? do karabinka maszynowego (karabinu maszynowego zasilanego nabojem po?rednim) RPK. Karabin W-70 nie zosta? wprowadzony do uzbrojenia i nie by? produkowany seryjnie.SWD-S to skonstruowana w latach 80. odmiana wyposa?ona w od??czan? kolb? drewnian? z wyci?ciem i przedni? ?ciank? pe?ni?c? rol? chwytu pistoletowego, bro? przeznaczona by?a dla wojsk powietrznodesantowych. Natomiast SWDS to skonstruowana w latach 90. odmiana wyposa?ona w oddzielny chwyt pistoletowy wykonany z tworzywa sztucznego, metalow? kolb? sk?adan? na lew? stron? komory zamkowej, bardziej masywn? luf? oraz nowy t?umik p?omieni. Karabin nie posiada zaczepu do mocowania bagnetu. SWD-S oraz SWDS zasilane s? nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi.SWU (Snajerskaja Wintowka Ukorocziennaja) to odmiana skonstruowana w uk?adzie bez kolby w?a?ciwej (bull pup). SWU podobnie jak wi?kszo?? konstrukcji w uk?adzie bez kolby w?a?ciwej charakteryzuje si? uk?adem liniowym (punkt podparcia stopki kolby umieszczony na jednej linii z luf?). Karabin zasilany jest nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi. Gniazda magazynka znajduje si? pod komor? zamkow?, za chwytem pistoletowym. D?wigni? zatrzasku magazynka umieszczono za gniazdem magazynka. Mechanizm spustowy umo?liwia strzelanie jedynie ogniem pojedynczym. SWU posiada nieznacznie krótsz? luf? od SWD, na ko?cu lufy znajduje si? urz?dzenie wylotowe pe?ni?ce rol? hamulca wylotowego oraz t?umika p?omieni. Po lewej stronie komory zamkowej umieszczono szyn? do bocznego monta?u celownika optycznego. Zastosowano równie? sk?adane mechaniczne przyrz?dy celownicze. Na podstawie SWU skonstruowano karabin SWU-A (Snajperskaja Wintowka Ukorocziennaja Awtomaticzeskaja) wyposa?ony w mechanizm spustowy umo?liwiaj?cy strzelanie ogniem pojedynczym i ci?g?ym. Karabin SWU wyposa?ony w dwójnóg nosi oznaczenie SWU-S (S od Soszka), natomiast odmiana wyposa?ona w dwójnóg oraz mechanizm spustowy umo?liwiaj?cy strzelanie ogniem pojedynczym i ci?g?ym posiada oznaczenie SWU-AS.SWDK (Snajperskaja Wintowka Dragunowa Krupnokalibiernaja) to odmiana zasilana nabojem 9,3x64mm 7N33. Zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi, magazynek wykonano z tworzywa sztucznego. Zastosowano wykonane z tworzywa sztucznego ?o?e, oddzielny chwyt pistoletowy oraz metalow? kolb? sk?adan? na lew? stron? komory zamkowej. Na kolbie znajduje si? gumowa stopka oraz poduszka policzkowa. Karabin wyposa?ony jest w luf? zako?czon? szczelinowym t?umikiem p?omieni, bro? nie posiada zaczepu do mocowania bagnetu. Po lewej stronie komory zamkowej umieszczono szyn? do bocznego monta?u celownika optycznego. Celownik przeznaczony do stosowania na SWDK to 1P70 "Giperon" o powi?kszeniu 3-10x. Zastosowano równie? w mechaniczne przyrz?dy celownicze sk?adaj?ce si? z muszki w pó?otwartej os?onie oraz celownika krzywkowego ze szczerbink?.

Typ 79, Typ 85 oraz NDM 86 to chi?skie bezlicencyjne kopie karabinu wyborowego SWD. Karabiny Typ 79 oraz Typ 85 stanowi? uzbrojenie armii chi?skiej, natomiast NDM 86 przeznaczony jest na rynek cywilny. Inna kopia SWD to iracki karabin wyborowy Al Kadesiya produkowany do 1991r, kiedy to podczas pierwszej wojny w zatoce perskiej zniszczona zosta?a fabryka w której by? produkowany. Po zako?czeniu wojny produkcji nie wznowiono. Karabiny wyborowe SWD oraz odmiany tej broni produkowane by?y jedynie w ZSRR, Iraku oraz Chinach. Nie jest to dziwne bior?c pod uwag? ?e zapotrzebowanie na karabiny wyborowe jest mniejsze ni? na karabinki automatyczne i karabiny maszynowe.

SWD-M to skonstruowana w Polsce zmodernizowana odmiana SWD. Prace nad karabinem SWD-M prowadzono w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w ramach programu Baryt. SWD-M nie by? produkowany od podstaw, wszystkie karabiny skonstruowano poprzez modyfikacj? "oryginalnych" SWD. Pierwsze prototypy wyposa?one by?y w celownik optyczny LD-6 o powi?kszeniu 6x oraz dwójnóg przymocowany do zaczepu bagnetu umieszczonego na lufie, jednak rozwi?zanie takie nie wp?ywa?o korzystnie na celno??. Ostateczna wersja karabinu SWD-M posiada celownik optyczny LD-6, now? luf? wyprodukowan? w Zak?adach im. Hipolita Cegielskiego oraz dwójnóg przymocowany do obejmy umieszczonej wokó? ?o?a. Karabin zasilany jest nabojem 7,62x54R mm, zasilanie odbywa si? z dwurz?dowego magazynka ?ukowego z dwupozycyjnym wyprowadzeniem o pojemno?ci 10 naboi. Pocz?tkowo zak?adano zmodyfikowanie 900 karabinów SWD do standardu SWD-M, jednak ostatecznie powsta?o 10 karabinów pierwszej serii prototypowej, 10 karabinów drugiej serii prototypowej oraz 148 karabinów "seryjnych". Brak ?rodków oraz przyst?pienie Polski do NATO (tym samym przej?cie z rosyjskiego naboju 7,62x54R mm na standardowy natowski nabój 7,62x51mm) spowodowa?y zako?czenie programu.

Dane podstawowe
Państwo ZSRR ZSRR
Rodzaj samopowtarzalny karabin wyborowy
Historia
Prototypy 1961
Produkcja seryjna 1963 - do chwili obecnej
Dane techniczne
Kaliber 7,62 mm
Nabój 7,62 x 54 mm R
Magazynek 10 nab.
Wymiary
Długość 1225 mm
Długość lufy 620 mm
Masa
4,3 kg (SWD niezaładowany)
4,55 kg (SWD załadowany)

(fot. pochodzą częściowo z zeszytu TBiU nr 161 "SWD")
(opisybroni)


Szczegó?y konstrukcji

'

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | starszy dnia October 06 2010 06:26:20
?ezka w oku si? kr?ci na wspomnienie czasu gdy tacha?em
"dragusia" przez 1,5 roku. ?wietna bro? nigdy mnie nie zawiod?a a przy okazji ?adnych pare dni urlopu mi wystrzela?a U?miech U?miech U?miech
#2 | Sundowner dnia October 06 2010 07:39:43
Dobre artyku?y, tylko SWD niespecjalnie oparty jest na systemie Ka?asznikowa, a raczej Tokariewa z SWT z 1938/40 roku. W gruncie rzeczy SWD to taki SWT-40 przerobiony by jego obs?uga by?a podobna do karabinów Ka?asznikowa (który bra? udzia? w "konkursie" na nowy karabin wyborowy, ale nie zakwalifikowa? si? do jego fina?u).
#3 | 1 dnia October 06 2010 17:21:56
Siemka, chodzi mi o strzelanie z broni dzia?aj?cej na zasadzie odprowadzania gazów z bocznego otworu w lufie, g?ównie bloku wschodniego st?d to okre?lenie "systemu".
Dzi? kolejna cz???.
#4 | Sundowner dnia October 07 2010 07:47:53
Wybacz, ?e podchodz? do tego jak R.Wilk, ale to te? jest nieszcz??liwe okre?lenie, bo bro? dzia?aj?ca na zasadzie odprowadzania gazów przez boczny otwór w lufie, po raz pierwszy skonstruowana i wprowadzona do produkcji i u?ycia, by?a przez Browninga. Konkretnie pisz? tu o Coltcie M1895 (który swoj? drog? by? eksportowany do Rosji na pocz?tku pierwszej Wojny ?wiatowej).
#5 | 1 dnia October 07 2010 18:35:09
Dlatego kolego pisz? o bloku wschodnim.

PS. Remov to spoko kole?, za rok chyba na MSPO si? spotkamy.
#6 | Sundowner dnia October 07 2010 19:38:30
Tylko, ?e w bloku wschodnim by? Simonow i jego AWS, nad którym pracowa? od pocz?tku lat 30tych, jeszcze zanim Tokariew zabra? si? za system gazowy z SWT i w ko?cu dekad? pó?niej dopiero Ka?asznikow. Wi?c nie powinno si? przypadkiem mówi? o "systemie Simonowa" ?

W szerszej perspektywie - mamy dwa systemy gazowe, ostatecznie obecne "na wschodzie" w SWD i AK. Oba wykorzystuj? energi? gazów opuszczaj?cych luf? przez otwór boczny, z t?okiem i zamkiem ryglowanym przez obrót. Fundamentalna ró?nica polega na sposobie przenoszenia si?y gazów na suwad?o - albo d?ugi skok t?oka, albo krótki.

D?ugi skok t?oka, gdzie, t?ok jest na sta?e po??czony z suwad?em - to, plus ryglowanie przez obrót zamka po raz pierwszy pojawi?o si? w 1908 roku w karabinie gen. M. Mondragona (Meksyk), potem system by? rozwijany i poprawiany i znalaz? zastosowanie we francuskim RSC M1917, a potem ju? w szczycie formy w M1 Garand, FG-42 i w ko?cu AK-47.

Krótki skok t?oka, gdzie t?ok oddzia?ywuje na suwad?o tylko w pocz?tkowej fazie ruchu, w takiej konfiguracji z zamkiem ryglowanym przez obrót, na wschodzie, by? przyj?ty dopiero w?a?nie w SWD (na zachodzie przecie? znacznie wcze?niej by? M1 Carbine Williamsa). Wi?c równie? i z tej strony nijak mi ten karabin nie pasuje do pisania o nim jako "opartym na systemie Ka?asznikowa".
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Odda? r?k? Mndur Gorka E SPOS LIGA ASG Act od Valor Skarby... Radio ASG Homemade Libia Niemcy zamykaj? Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:37,625
Wczoraj:46,389
W tym tygodniu:37,625
W tym miesiącu:947,910
W tym roku:5,817,407
Wszystkich:54,305,811
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: