Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Weekend Zwiadowców - 4-5 wrze?nia 2010
Witam


Weekend Zwiadowców, to imprez? na jakiej cz?onkowie grupy, mieli przyjemno?? by? w dniach 4-5 wrze?nia, w miejscowo?ci Kalsko. Spotkanie by?o dwudniowym szkoleniem taktyczno-metodycznym dla formacji rekonstrukcyjno-airsoftowych. G?ówny cel przy?wiecaj?cy organizatorom to umo?liwienie wymiany do?wiadcze?, nauki oraz wspó?praca pomi?dzy osobami zrzeszonymi i niezrzeszonymi w grupach i formacjach rekonstrukcyjnych i airsoftowych.


Szkolenie odby?o si? na zasadzie swobodnej wymiany do?wiadcze? z zakresu dzia?am pododdzia?ów rozpoznawczych. Zaj?cia prowadzone by?y w formie warsztatów otwartych, organizator mia? przygotowane grupy do prowadzenia konkretnych zaj??, jednak pozostawi? sobie mo?liwo?? ust?pienia z funkcji instruktorów wyznaczonym osob?, je?eli w?ród uczestników znalaz? si? kto? kto posiada? wi?ksz? wiedz?, umia? j? przekaza? i zg?osi? si? do poprowadzenia zaj??.
Pytanie o to zosta?o zadane przy porannej odprawie, ale jak to cz?sto bywa, nie zg?osi? si? nikt, co w ?aden sposób nie rzutowa?o na imprez?.
G?ównym celem organizatorów w przypadku tej imprezy by?o pokazanie przyjaznego hobby pomimo tego, ?e posiada ono korzenie militarne, oraz pozyskanie sponsorów i wyrobienie w lokalny ?rodowisku dobrej opinii.
Impreza by?a otwarta na osoby poni?ej szesnastego roku ?ycia, w ?wietle s?ów rCzego si? Jasiu nie nauczy tego Jan nie b?dzie umia?r1;, jest to niespotykana do tej pory inicjatywa przy tego typu imprezach zarówno airsoftowych jak i paintballowych, (Tak napisa?em o paintballu, obiecuje umy? si? i wyszorowa? j?zyk) co zas?uguje na pochwa??.
Przygotowana zosta?a te? cz??? otwarta dla zwiedzaj?cych, w której mog?y wzi?? udzia? osoby zainteresowane zaprezentowaniem swojego wyposa?enia, zwiedzaj?cy zostali wpuszczenie na teren na jakim przygotowana by?a dla nich ma?a wystawa sprz?tu i tory strzeleckie, na których mogli pod okiem organizatorów, odda? par? strza?ów do tarcz.
Pomi?dzy pierwszym, a drugim dniem szkolenia przewidziane by?o ognisko integracyjne. W trakcie ca?ego szkolenia obowi?zywa?a konsumpcja posi?ków zaplanowana jako test walorów energetyczno r11; smakowych wyrobów jednego z producentów racji ?ywno?ciowych dla s?u?b i formacji mundurowych. Zainteresowane osoby, mog?y wzi?? tak? racj? i odda? si? jej degustacji.
Wracaj?c do tematu, poni?ej przygotowany przez organizatorów, zakres tematów jakie mia?y zosta? poruszone.DZIE? PIERWSZY


I. Szkolenie Taktyczne
1. Szyki patrolowe w ró?nych warunkach terenowych.
a) patrol wzd?u? drogi marszu,
b) patrol w terenie le?nym,
c) patrol w terenie otwartym,
2. Dzia?anie w pobli?u obiektu rozpoznania.
a) obserwacja obiektu,
b) wej?cie na obiekt, przeszukanie
c) wej?cie na obiekt, przeszukanie, kontakt ogniowy
3. Dzia?anie zespo?u zwiadowczego w ?rodowisku wodnym.
a) podej?cie i rozpoznanie zbiornika wodnego, zabezpieczenie strefy brzegowej,
b) l?dowanie zespo?u zwiadowczego, zabezpieczenie strefy brzegowej
- metoda rsuchar1; omówienie rozmieszczenia zwiadowców w ?odzi,
- metoda rmokrar1; omówienie i praktyczne dzia?anie zwiadowców w czasie l?dowania,

II. Szkolenie Taktyczno - Logistyczne
1. Wybór miejsca na baz? przej?ciow?.
a) okre?lenie miejsca bazy na mapie,
b) rozpoznanie i sprawdzenie miejsca bazy,
c) zaj?cie bazy, zabezpieczenie in?ynieryjno r11; minerskie
- wykorzystanie ?rodków minerskich do zabezpieczenia bazy,
- wyznaczenie stanowisk ogniowych i sektorów obserwacji,
2. Organizacja ?ycia w bazie.
- zasady poruszania si?,
- tryby funkcjonowania zwiadowców (ochrona, odpoczynek, praca),
- organizacja ?ywienia (ogie?, paliwa alternatywne, suche racje, ?ywno?? nieprzetworzona),
- alarmowe opuszczenie bazy,

III. Szkolenie z elementów taktyki czarnej
1. Rozpoznanie i wej?cie do obiektu.
2. Neutralizacja napastników.
3.Post?powanie z zak?adnikami.
4. Dzia?anie z pojazdem.
a) u?ycie pojazdu jako ?rodka transportu i elementu szturmu
b) zatrzymanie i przeszukanie pojazdu oraz kierowcy i pasa?erów


DZIE? DRUGI


I. U?ytkowanie Broni
1.] Postawy strzeleckie.
a) stoj?ca wysoka,
b) stoj?ca niska,
c) kl?cz?ca z za ukrycia,
2. Praca na broni.
a) zmiana magazynka,
b) przej?cie na drug? jednostk? broni,
c) usuwanie zaci?cia,

II. Szkolenie Strzeleckie
1. Strzelanie z broni krótkiej na celno?? i skupienie.
2. Strzelanie z broni d?ugiej na celno?? i skupienie.
3. Strzelanie dynamiczne z dwóch jednostek broni.

III. Zawody Strzeleckie
1. Strzelanie z broni krótkiej na celno?? i skupienie.
2. Strzelanie z broni d?ugiej na celno?? i skupienie.
3. Strzelanie dynamiczne z broni d?ugiej.

IV. Podsumowanie Imprezy i Wr?czenie NagródJak wida? organizatorzy chcieli ugry?? spory kawa?ek chleba, do przeprowadzenia jednak szkolenia z tak obszernego zakresu, dwa dni nie s? wystarczaj?ce. Ju? na zbiórce dowiedzieli?my si?, ?e 3 podpunkt planu z zakresu szkolenia taktycznego, jakim by?y, dzia?anie zespo?u zwiadowczego w ?rodowisku wodnym, zosta? odwo?any. Mo?e to i dobrze, bo nie wydaje mi si?, ?eby znalaz?o si? wielu zainteresowanych skakaniem do wody z ?odzi, wniosek taki nasuwa? si? po rzuceniu przelotnie okiem na sprz?t cz??ci uczestników. Sam osobi?cie by?em zainteresowany i mia?em zapasow? par? Meindli.
Odwo?anie zaj?? w wodzie nie by?o jedynym odst?pstwem od planu, ogrom materia?u nie pozwoli? na wykonanie go w pe?ni co zaowocowa?o modyfikacjami. Ju? po apelu zostali?my podzieleni na 4 grupy, a zagadnienia na 4 dzia?y treningowe, taktyk? zielon?, czarna, wyci?ganie podejrzanego z samochodu, oraz strzelanie dynamiczne.

Jednak zanim przejdziemy do opisu wra?e?, jakie towarzyszy?y ka?demu segmentowi tematycznemu, warto wspomnie?, o przygotowanej na czas zlotu infrastrukturze.
Zaczniemy od pierwszej rzeczy z jak? mieli?my kontakt, mianowicie o parkingu, by? on oddzielony od wszystkich innych, cz??ci naszego ro?rodka szkoleniowegor1;. Zapewniona ilo?? miejsc przewy?szy?a ilo?? samochodów jak? przyjechali uczestnicy i organizatorzy, co si? bardzo chwali.

Kolejnym nazwijmy to sektorem, by?o miejsce przygotowane pod plac apelowy i cz??? integracyjn?, ognisko. Bardzo pozytywne wra?enie, zrobi? wy?o?ony p?ytami plac apelowy, oraz ognisko i jego najbli?sze otoczenie.

Strefa mieszkalna znalaz?a si? na ma?ym wzniesieniu, pomi?dzy drzewami, trawa by?a wykoszona, ?eby umo?liwi? przyjezdnym bezproblemowe rozbicie namiotów. Warto nadmieni?, ?e przygotowany by? zadaszony punkt, do serwisowania replik, wyposa?ony we wszelkiego rodzaju narz?dzia jakie mog?y okaza? si? przydatne, a co najwa?niejsze obozowisko by?o zaopatrzone w pr?d, do czasów kiedy ostatni imprezuj?cy zlotowicze, nie po?o?yli si? spa?, teren by? o?wietlony, przeno?nymi lampami, za to wielki plus, bo dotarli?my d?ugo po zmroku na miejsce. Obóz by? odgrodzony ta?m?, po przej?ciu za któr? trzeba by?o powiedzie? has?o, które znali obozowicze i osoby pilnuj?ce w nocy, terenu.
Par? kroków, od namiotów, ulokowany by? te? zbiornik na wod?, do mycia si?. Po przeciwnej stronie obozu, znajdowa?a si? toaleta.
To jeszcze nie koniec, dla ka?dej z osób, jakie bra?y udzia? w weekendzie zwiadowców, przewidziany by? ciep?y posi?ek, woda, oraz ca?y bochenek chleba.
Dlaczego o tym wspomina, bo wpisowe wynosi?o tylko 10z?. A Ka?dego wieczoru mieli?my zapewnione kie?baski na ognisko, oraz chleb, pierwszego dnia zlotu w przerwie mi?dzy zaj?ciami by?a zapewniona grochówka, porcji ile by?e? w stanie w siebie zmie?ci?.
Tu nie mo?na napisa? o niczym innym, tylko o tym, ?e ta impreza powinna by? wzorem do na?ladowania dla innych organizatorów. Wszystko zosta?o przygotowane z olbrzymim rozmachem i to prawie za darmo.

Po zachwytach nad cz??ci? integracyjn? i mieszkaln? pora wspomnie? w paru s?owach o terenie szkoleniowym.
Dzia?ania z zakresu taktyki zielonej by?y prowadzone w lesie niedaleko, g?ównego obozu, natomiast wszystkie inne zaj?cia odbywa?y si? przy terenie obozowiska. ?eby unikn?? rprzypadkowychr1; wej?? na obszar, na jakim by?y prowadzone zaj?cia, zosta? on odgrodzony ta?m? i okre?lany jako rStrefa Niebezipiecznar1;.

W naszym przypadku na pierwszy ogie? posz?y zaj?cia z taktyki zielonej na jakie przeznaczone by?y 2 godziny. Nie da si? ukry?, ?e jest to za ma?o, ?eby poprowadzi? konkretne zaj?cia i przekaza? wiedz?, oraz prze?wiczy? to w praktyce. Ale nie ukrywam, ?e par? drobiazgów uda?o si? wyci?gn?? i wprowadzi? do naszego stylu dzia?ania. Do naszej grupy w czasie szkolenie zosta? przypisany Scott z 12 Recon Survival Klub G.R.O.T, osoba która pomimo ma?ej ilo?ci przewidzianego na trening czasu, przekaza?a sporo przydatnych informacji, po zako?czeniu zaj??, by osi?galny dla ka?dego, kto chcia? o co? dopyta?, poruszy? inne zagadnienia, drugiego dnia szkolenia, zaj?? si? prowadzeniem dalej przez wi?ksz? cz??? dnia, dodatkowych zaj?? z zielonej taktyki.

Po zaj?ciach w lesie przysz?a pora na koleje z zaj??. Tym razem wybrali?my strzelanie dynamiczne. Odbywa?o si? ono na wcze?niej przygotowanym torze, mia?o na celu przybli?enie postaw strzeleckich i dzia?ania zza os?ony. Przydatne ?wiczenie.

Kolejny podpunktem w zmodyfikowanym planie by?o prawid?owe zatrzymanie, podej?cie i wyci?gniecie podejrzanego z pojazdu. Nie ukrywam, ?e ten element szkolenia przyniós? najwi?cej frajdy wi?kszo?ci uczestników. Poznali?my d?wignie i chwyty jakie pozwol? wyci?gn?? podejrzanego z samochodu, nawet pomimo jego niech?ci do wspó?pracy. Po prezentacje przez instruktora, przyst?pili?my do zabawy...

Po zabawie z wyci?ganiem z samochodu, przeszli?my przy?pieszony kurs skuwania i przeszukiwania zatrzymanego.

Ostatnim punktem, na jakim si? znale?li?my by? zrobiony z patyków i ta?my, killing house, do prze?wiczenia podstaw z zakresu CQB. ?wiczenia prowadzili grupa Echo 7 oraz instruktorów z Choszczna i Pyrzyc.

Plan na pierwszy dzie? do tego miejsca zosta? zrealizowany. Warto wspomnie?, ?e organizator zapewni? grochówk? dla wszystkich uczestników w sporej ilo?ci, do tego po bochenku chleba.Po porannej odprawie dnia drugiego po raz kolejny rozpocz?li?my ?wiczenia, udaj?c si? na zaj?cia z taktyki zielonej i tym razem naszym szkoleniowcem by? Scott. Poruszonymi zagadnieniami by?a obrona okr??na i zak?adanie punktów obserwacyjnych. Po powrocie do obozu, zainteresowali?my si? kolejnymi zaj?ciami na jego terenie, z tego co widzieli?my Scott, dalej prowadzi? zaj?cia z taktyki zielonej dla zainteresowanych.

Kolejnym elementem który zosta? prze?wiczony by?o poruszanie si? w szyku z reakcj? na awari?, bardzo przydatna rzecz w czasie dzia?a? w budynkach. ?wiczenia pomaga poprawi? komunikacj? w grupie i zbudowa? wi?ksze zaufanie do cz?onków sekcji, w której dzia?amy.

Szybkie jedzonko i powrót na zaj?cia. Kie?baski zapewni? organizator w ilo?ci nie do przejedzenia.

W mi?dzyczasie rozpocz??y si? przygotowania do zawodów "strzeleckich" na torze z przeszkodami. Zawodnicy startowali parami, wolniejszy z nich odpada?, zwyci?zca danej rundy przechodzi? dalej. Nale?a?o trafi? sylwetk? cz?owieka, a dok?adnie czerwone kó?eczko b?d?ce ?rodkiem masy, które po trafieniu opada?o do ty?u, co by?o uznawane za udane trafienie i zawodnik móg? po nim biec do kolejnej przeszkody. Po rozpocz?ciu biegu z pozycji startowej, nale?a?o przebiec przez opony, nie pomijaj?c ?adnej z nich, odda? strza? zza os?ony stoj?c, dobiec do kolejnej przeszkody, zza której oddawali?my strza?, z pozycji kl?cz?cej, pó?niej z le??cej, do ostatniego celu strzelali?my stoj?c nogami w u?o?onych na ziemi oponach.

W mi?dzyczasie zosta?y rozegrane równie? zawody strzeleckie dla m?odszych dzieci z wiatrówek. Po zako?czeniu zmaga? strzeleckich zosta?y rozdane dyplomy i medale, zrobili?my pami?tkowe zdj?cie i nie zosta?o nic innego jak spakowa? si? i ruszy? w drog? do domu.

Jak ju? wspomnia?em wcze?niej imprez? uwa?am, za bardzo udan? i dobrze zorganizowan?. Mam nadzieje, ?e stanie si? ona cykliczna i w przysz?ym roku równie? na niej nas nie zabraknie.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Podcast ASG Elektryczny Blow Back MG 42 by MG Schutze Radio ASG Szkolenie Certyfikowane Niemcy zamykaj? Odda? r?k? Skarby... Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,348
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:140,729
W tym miesiącu:1,051,014
W tym roku:5,920,511
Wszystkich:54,408,915
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: