Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:18
Zachód słońca: 15:49
Dzień trwa:
8 Godzin 31 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:03
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Lans a u?yteczno?? - optyka w airsofcie
Zacznijmy od czego? prymitywnego, ale jak?e praktycznego.

Mechaniczne przyrz?dy celownicze
Z grubsza mo?emy je podzieli? na 2 najpopularniejsze grupy. W obu z nich, przednim przyrz?dem jest muszka, ró?ni? si? natomiast tylnym, jest to albo szczerbinka albo przeziernik.
W wi?kszo?ci nowych konstrukcji stawia si? jednak na przezierniki, które prosto, obrazowo i rna ch?opski rozumr1; mo?na opisa? jako rkó?ko (kwadrat) z dziurk?r1;.


M1A Socom. Zdj?cie: Internet


Na pocz?tku oczywi?cie nale?y nasz celownik wyregulowa?. Kluczowa jest odpowiednia regulacja w p?aszczy?nie poziomej, ?atwiej korygowa? podczas strzelania natomiast p?aszczyzn? pionow?. Nauka zgrywania przyrz?dów i sprawnego celowania, wymaga pewnego treningu, ale zwykle sprowadza si? to do wyrobienia odpowiedniej pozycji strzeleckiej, pami?ci mi??niowej, dzi?ki której, przy ka?dym z?o?eniu si? do strza?u, b?dziemy przyjmowa? taka postaw?, gdzie muszka i przeziernik b?d? ju? prawie idealnie zgrane.
Najprostszym ?wiczeniem jest dobywanie i wycelowanie z repliki na dowolny sygna?, gdzie w pozycji wyj?ciowej stoimy swobodnie, nie trzymaj?c repliki w r?ce (a na zawieszeniu). Do celowania w warunkach s?abej widoczno?ci przydaj? si? przyrz?dy z naniesionymi punktami celowniczymi z trytu.
Tryt to promieniotwórczy izotop wodoru, który r?wiecir1; w wyniku reakcji rozpadu. Rzadko jednak jest mo?liwo?? pozyskania takich przyrz?dów (dost?pne g?ównie do rodziny AK, z wyposa?enia WP, lub do broni krótkiej).
Sposobem mo?liwym do zastosowania na ka?dej replice, jest zaznaczenie punktów celowniczych farb? fluorescencyjn?. Wad? jest oczywi?cie to, ?e z czasem ?wieci ona coraz gorzej. W ostateczno?ci mo?na nanie?? punkty bia?? farb?, która te? jest dobrze widoczna w warunkach s?abej widoczno?ci, jednak przy niskiej iluminacji ksi??yca i braku innych ?róde? ?wiat?a sprawdza si? raczej kiepsko.
G?ówn? zalet? tego typu celownika jest oczywi?cie jest uniwersalno??, w airsofcie sprawdza si? na ka?dej odleg?o?ci, nie wymaga baterii, nie pogarsza widzenia w przypadku ma?ej ilo?ci ?wiat?a (co jest wad? lunet, szczególnie ta?szych, które rpoch?aniaj?r1; cz??? ?wiat?a).
Bez obaw wejdziemy te? z takim do wody, nie zaparuje nam on, nie porysuje si?, nie zniszczy go te? kulka przeciwnika, nie zwi?ksza on wagi repliki.


Celownik Aimpoint na monta?u Samson Quick Flip. Zdj?cie: TexasTacticalGear


Kolimatory/celowniki holograficzne
Najpopularniejsze akcesorium do lansu.
Niestety du?a cz??? airsoftowców, która takie celowniki posiada, nie korzysta z nich, b?d? nie potrafi z nich korzysta?.
Maj?, w??czaj?, jest kropka, krzy?yk, jest fajnie. Najcz??ciej nawet nie podejmuj? trudu wyregulowania takiego urz?dzenia. Nadmieni? nale?y, ?e kategori? t? w airsofcie mo?emy ograniczy? jedynie do kolimatorów, gdy? HWSy wyst?puj? w airsofcie bardzo rzadko, z uwagi na to, ze nikt nie podj?? si? jeszcze stworzenia ich kopii (wszelkie celowniki wygl?daj?ce jak np. produkty firmy EoTech, to zwyk?e kolimatory).
Na czym polega ca?y bajer z urz?dzeniami tego rodzaju? Bajery s? dwa, po pierwsze nie ma konieczno?ci zgrywania dwóch przyrz?dów, bo mamy jedn? kropk?, co przy?piesza celowanie. Po drugie nie musimy zamyka? drugiego oka. Obserwuj?c obuocznie otoczenie, patrz?c przez kolimator widzimy w efekcie ca?e otoczenie i w jednym jego miejscu, kropk? kolimatora. Tubus celownika praktycznie w ?aden sposób nas nie ogranicza.


Peryskop Aimpoint® CEU. Zdj?cie: Internet


W warunkach niskiej widoczno?ci kolimatory sprawdzaj? si? zdecydowanie najlepiej. Nie ograniczaj? ilo?ci ?wiat?a (a nawet je?li, to i tak nie ma to znaczenia, nie skupiamy si? na tym, co widzimy przez tubus). Oczywi?cie przy za?o?eniu, ?e kto? z g?ow? zrobi? regulacje plamki i rzeczywi?cie najni?sze stopnie maja niski poziom intensywno?ci.
W niektórych kolimatorach niestety jest to rozwi?zane tak, ?e najni?szy poziom ?wieci niczym laser w oczy (dotyczy to zarówno produktów chi?skich jak i markowych). 2 dodatkowe wady, to podatno?? na uszkodzenia w kontakcie z kulk? i mo?liwo?? i mo?liwo?? tworzenia refleksów ?wietlnych zdradzaj?cych pozycje.
Najpro?ciej jest zamkn?? przedni? klapk? (co nadal pozwala bez wi?kszych problemów celowa?). Mo?na tak?e zakupi? tzw. flashkillera, czyli przes?on? uk?adaj?c? si? w plaster miodu, która ogranicza refleksy i chroni przed kulkami.
Do kolimatorów mo?na tak?e dokupi? przystawki powi?kszaj?ce, zmieniaj?ce je w pseudo-lunety, zwykle o powi?kszeniu 3x lub 4x. W ogólnym rozrachunku jednak, w kolimatorach wi?cej lansu ni? u?yteczno?ci (tzn. w takim charakterze wi?kszo?? osób ich u?ywa).


Karabiny wyborowe z Tarnowa: 12,7-mm Tor i 7,62-mm Bor. Zdj?cie: Grzegorz Ho?danowicz


Lunety
Optyka w klasycznym wydaniu. w przeciwie?stwie do poprzednich grup, tutaj kluczowe znaczenie ma szereg parametrów, z których tylko niektóre s? przez sprzedawców podawane i uznawane za rwa?ner1;.
Dzieje si? to szczególnie w kategorii tanich lunet, ró?norakich kopii do airsoftu, bo w segmencie profesjonalnej optyki (g?ównie my?liwskiej, ale te? wojskowej), zwykle wszystkie niezb?dne informacje znajdziemy.
Dla przeci?tnego airsoftowca licz? si? zwykle 2 parametry, czyli rpowi?kszenier1; oraz ?rednica okularu. Teoretycznie im wi?ksza ?rednica okularu, tym nie tylko wi?kszy zakres widzianego obrazu, ale te? wi?ksza rjasno??r1; lunety.
Z jasno?ci? w skrócie chodzi o to, ile ?wiat?a mniej, dociera do ostatniej soczewki, a w efekcie do oka strzelca wzgl?dem tego, które wpada do lunety. Im mniejsza jasno??, tym oczywi?cie gorsza jako?? obrazu w warunkach s?abego o?wietlenia.
Wracaj?c do ?rednicy okularu, to jak ju? pisa?em, powinien mie? on prze?o?enie na jasno??r30; ale w praktyce, szczególnie w ta?szych lunetach nie ma, tzn. jako?? ich optyki jest tak kiepska, ?e obraz widziany przez lunet? jest daleki od doskona?o?ci.


Snajper jednostki specjalnej GROM z karabinem wyborowym Ultima Ratio Hecate II w kamufla?u pustynnym. Zdj?cie: Raport WTO


Inn? kwestia jest to, ?e prócz funkcji celownika, luneta w airsofcie jest cz?sto wykorzystywana do obserwacji pola. Dlatego dobrym rozwi?zaniem s? lunety o zmiennym zakresie powi?kszenia.
Przydatnym rbajeremr1; jest te? pod?wietlany w lunecie krzy?. Przydaje si? w warunkach s?abego o?wietleniar30; pod warunkiem, ?e nasza luneta, nie gubi takiej ilo?ci ?wiat?a po drodze, ?e nic przez ni? nie widzimy.
Zwykle w?ród kopii, bardzo dobr? jasno?ci? mog? si? pochwali? ró?norakie krótkie uk?ady optyczne, na przyk?ad ACOG, czasami wr?cz zaskakuj? jako?ci? obrazu. Ogólnie rzecz bior?c lunety (poza takimi jak ACOG, Elcan itp.) s? mniej lanserskie z wygl?du ni? kolimatory, dlatego cz??ciej zdaj? si? by? u?ywane zgodnie z przeznaczeniem, a nie po to by wygl?da?.
Jak zwykle w podsumowaniu zestawie to, co powy?ej napisa?em, z rzeczywisto?ci?.
A rzeczywisto?? jest taka, ?e zdecydowana wi?kszo?? airsoftowców strzela rpo kulkachr1; niezbyt zwracaj?c uwag? na jakiekolwiek przyrz?dy celownicze. Smutne, ale prawdziwe.
Nawet posiadaj?c lunet? rwstrzeliwuj? si?r1; oni w cel patrz?c na kulki przez optyk?. Tak wiec ca?y mój powy?szy artyku? nie ma zastosowania praktycznego, bo du?a rzesza airsoftowców ma gdzie? jakikolwiek realizm, znów sprzeciwiaj?c si? idei airsoftu i nawet nie potrafi korzysta? ze swojej repliki poprawne (w tym wypadku z przyrz?dów celowniczych, mechanicznych, czy optycznych).

Piotr "Procent" ?opaci?ski
?ród?o: GunFire.pl
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sundowner dnia October 26 2010 07:38:33
Ma?o która replika ma efektywny zasi?g powy?ej 50m i jako najefektywniejsze autor uznaje lunety?

Je?eli ju? co? mo?na nazwa? lanserskim sprz?tem, to w?a?nie te teleskopy Hubble'a na karabinkach szturmanów... a i nawet snajperom s? one zwykle zb?dne. Szczególnie, ?e do tak zró?nicowanej rozrywki, wybór lunety powinien w zasadzie ograniczy? si? do wyboru po marce, nast?pnie jak najwi?kszej ?rednicy obiektywu i z jak najmniejszym powi?kszeniem. Wszystko to aby o zmroku cokolwiek przez nie by?o wida?. Niestety przy nieprofesjonalnym sprz?cie, lunety z takimi charakterystykami maj? ogromn? ?rednic? wyj?ciowej ?renicy, zabijaj?c kompletnie ich u?yteczno??.

Dlatego tutaj kolimator, nawet tani, wypada lepiej, bo po prostu dzia?a w ka?dym o?wietleniu, a nawet nie trzeba niczego przez niego widzie? (pierwsze kolimatory by?y ?lepymi "projektorami" punktu celowniczego).

Punkt o u?ywaniu obu oczu przy kolimatorze nie ma specjalnie znaczenia i tak powinno si? w ten sposób strzela?, nie wa?ne, czy to mechaniczne przyrz?dy, kolimator, czy nawet luneta.

Poza tym kolimatory s? ta?sze. Patrz?c po produktach markowych, które nie rozpadn? si? jak przez przypadek grzmotniemy o pie? drzewa, czy murek - najta?szy porz?dny kolimator mo?emy kupi? za 100 USD (Bushnell TRS-25), a zanim dojdziemy do najta?szych u?ytecznych lunet, to bez problemu mijamy zakres cenowy... EOtecha !
#2 | Patol dnia October 26 2010 10:34:45
Hmm troch? inaczej to widz?.
Z do?wiadczenia wiem jak cz?sto "braknie oczu". W ASG strzelam z mechanicznych, koszty kosztami na upartego dorwa?bym co? darmowego [koli]... Z przymru?eniem oka Jednak cz?sto przyda?aby si? lunetka do obserwacji perymetru. Ju? od jakiego? czasu my?l?, ?e brakuje mi czego? takiego. Lornetka jest za du?a by j? targa? i obija? si? ni? podczas szturmu, a lunetka jest ma?a, lekka, ?atwo j? schowa? w szpeju.
#3 | Sundowner dnia October 26 2010 10:50:46
Ja równie? postrzegam ten problem. Przede wszystkim problemem dla mnie jest identyfikacja celi na "strzelankach-jebankach", z tego powodu d?ugo szuka?em w?a?nie odpowiedniej lunety przydatnej i do strzelania i obserwacji, ale ceny niezbyt mnie zadowala?y. Ostatecznie jednak obra?em drog? wyposa?enia karabinu w kolimator (+ mo?e kiedy? do niego powi?kszacz) ale dodatkowo po prostu monokular, ma?e to, zwykle relatywnie tanie i nie zagraca karabinu.
#4 | Radzio dnia October 26 2010 12:55:26
Co do waszych dywagacji najlepszym wyj?ciem na strzelanki jest za?o?enie kolimatora + przystawka powi?kszaj?ca.

Przez 3 lata biega?em z mechanicznymi przyrz?dami, pó?niej mia?em pó? roku lunet? na karabinie kopi? ACOGa, od ostatnich 5 miesi?cy biegam z kolimatorem, kopia Eo 553 mia?em przed nim Aimpointa z przystawk? powi?kszaj?c?. I by?o to super rozwi?zanie jednak Aimpoint mia? ten mankament, ?e ogranicza? pole widzenia. Przy za?o?onym flash kill’a obraz w przystawce by? zaciemniony co nie by?o pozytywne.

Po przymierzeniu Eo553 doszed?em do wniosku, ?e jest to idealny dla mnie kolimatorek. Przyrz?dy mechaniczne s? w jego dolnej kraw?dzi, co nie ogranicza pola widzenia jak Aimpoint. Do tego przystawka ma te? wi?ksze pole widzenia.

Co do konfiguracji kolimator + przystawka, warto zaopatrzy? si? w odchylany monta? LaRue, podnosi to ogromnie funkcjonalno?? takiego systemu.
#5 | Patol dnia October 26 2010 13:57:36
Owszem taka kombinacja jest bardzo dobrym rozwi?zaniem.
Lecz dla wi?kszo?ci graczy wi??e si? to z nie ma?ymi kosztami.

Osobi?cie wole jednak mechaniczne [ot takie stare przyzwyczajenie...]. Kolimator jak dla mnie za du?o zas?ania. Móg?bym sobie odpu?ci? ten dodatek i zamontowa? lunet? na jakim? flip'ie jednak zmienia to ?rodek ci??ko?ci i stwarza kolejny element "zaczepny" nie pomijaj?c "pami?ci mi??niowej". Jestem minimalist? wystarczy mi na mojej "Helence" front grip i sk?adana mechanika. Z przymru?eniem oka
#6 | Radzio dnia October 26 2010 17:05:04
Airsoft nie jest tanim hobby.

Jednak je?eli chcemy wyj?? poza sobotnio/niedzielne strzelanki to trzeba zainwestowa? w sprz?t par? groszy. Lub je?eli chcemy na nich posiada? ma?? przewag? nad innymi graczami.

I nie zawsze b?d? to tylko gad?ety jak my?li wi?kszo?? graczy, ale elementy istotnie poprawiaj?ce dzia?anie systemu jakiego cz??ci? sk?adow? jest nasz karabinek.
#7 | Patol dnia October 26 2010 17:33:03
Heh
Je?eli nadejd? takie pi?kne czasy i b?d? zarabia? pieni?dze na ASG to na bank uda mi si? wyj?? poza sobotnio/niedzielne "strzelanki". Z przymru?eniem oka

Jeden lubi jab?ka a drugi gruszki. Jak ju? napisa?em wole mechaniczne przyrz?dy celownicze, a lunet? wola?bym mie? w szpeju. Fakt, ?e jednym pomaga np. kolimator ale s? te? tacy jak Ja, którzy pozostaj? przy "tradycyjnych" celownikach. Zabrzmi, to ma?o skromnie ale nie czuj? si? gorszy od innych z "bajerami" na swojej "ukochanej" Z przymru?eniem oka

Pewnie zmieni? zdanie gdy wzrok mi si? pogorszy. Z przymru?eniem oka
#8 | Sundowner dnia October 26 2010 17:43:48
W Stanach strzela si? sportowo na dystanse nawet powy?ej 700m, u?ywaj?c mechanicznych przyrz?dów celowniczych Z przymru?eniem oka

Mechanika ma swoje plusy ponad optyk? - na prawd? trzeba sie postara? ?eby ja uszkodzi? (nawet ZnAl'owsk? chi?szczyzn?), jest odporny na piasek, b?oto, no i przede wszystkim nie ma limitu g??boko?ci na jak? mo?na z nimi zej?? pod wod? (SEALs albo pakuj? ca?e karabiny w szczelne torby/skrzynie, albo sam? optyk? i do brzegu maja do dyspozycji tylko mechanik? na karabinach).

Mechanika to podstawa, potem ju? co kto potrzebuje Z przymru?eniem oka
#9 | Patol dnia October 26 2010 18:59:00
Dobrze, to ugryz?e?. Chodzi mi mi?dzy innymi w?a?nie o ?ywotno??. O oryginalny celownik [czepmy si? ju? tego kolimatora;] trzeba dba?, a co dopiero o jego ta?sz? czyli w zasi?gu statystycznego zjadacza chleba, replik?.

Zasi?gi w ASG mamy takie, ?e nie potrzebuje optyki do walki [z wyj?tkiem obserwacji wspomnianego ju? perymetru w lesie]. Nie jestem przeciwnikiem tych?e urz?dze? lecz nie czuj? presji ich posiadania. U?miech
#10 | Mario75 dnia October 26 2010 19:49:42
Wielu z Rangers u?ywa ma?ych lunet, które spokojnie na dystansach ASG si? sprawdzaj? po to cho?by, ?eby mie? pewno?? i? pocisk osi?gn?? cel i nawet na skraju zasi?gu odbi? si? od przeciwnika. Osobi?cie u?ywam lunety ze zmiennym powi?kszeniem na chwycie transportowym. Monta? lunety nie zas?ania przyrz?dów mechanicznych. Zatem je?li musz? si? ju? porz?dnie wstrzeli? to przez optyk?, a je?li mam stawia? na szybko?? to przyrz?dy mechaniczne.

Rozwi?zanie o którym pisze Radzio wydaje mi si? najbardziej optymalnym. Przymierza?em si? kiedy? do tego. Trzeba mie? jednak monta?e i urz?dzenia idealnie zgrane osiowo, ?eby kolimator nadal prze powi?kszenie pokazywa? cel wg. ustawie?. W?ród Rangers u?ywa takiego seta Sebi i z tego co wiem chwali sobie, takie rozwi?zanie.

Czyli czasem udaje si? zrobi? tak aby by?o 2w1U?miech
#11 | Dantee dnia October 26 2010 20:10:47
Ja mam i u?ywa?em znakomitej lunety z powi?kszeniem od 2 do 6x .Stara Tasco , ale mo?na sie do niej sk?ada? jak do kolimatora.Obecnie zamontowa?em Acoga i zobaczymy co wyjdzie po testach.
#12 | clibin009 dnia April 10 2018 08:51:15
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Survival Nowe pistolety WP MG 42 by MG Schutze Tajna bro? Taktyka zielona Zmiana Podcast ASG Homemade Libia Elektryczny Blow Back
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,983
Wczoraj:34,061
W tym tygodniu:227,786
W tym miesiącu:570,269
W tym roku:570,269
Wszystkich:57,287,769
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: