Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z Dareckim D-c? Team Black Widow S?upsk


Koalicja Pó?noc: Czym jest dla Ciebie Airsoft?
Darecki: Przede wszystkim form? relaksu, odskoczni? od dnia powszedniego. Dzi?ki airsoftowi mog? odpr??y? si? po ca?ym tygodniu pracy, spotka? z przyjació?mi. Dla mnie jest to idealna forma sp?dzania wolnego czasu r11; aktywnie i do tego w ?wietnym towarzystwie.

KP: Jak zacz??a si? przygoda z ASG w Twoim przypadku?
D: Zawsze interesowa?em si? militariami, strzela?em w klubie Flota Gdynia z Kbksr17;u i pistoletu pneumatycznego. Pomys? na asg zrodzi? si? nagle. W zesz?ym roku wspó?za?o?yciel naszego teamu OLO zapoda? mi ten temat. Poczytali?my troch?, rozeznali?my lokalny rynek i tak si? zacz??o. Na pocz?tek kupili?my po replice pistoletu aby zobaczy? jak to jest i czy to nas kr?ci. Skutki tego zakupu by?y takie, ?e zaraz polecieli?my po mundury i repliki karabinków. :)KP: Jaka jest historia powstania Black Widow i jakie osoby bra?y udzia? przy tworzeniu waszego Teamu?
D: Cz??? odpowiedzi zawar?em w poprzednim pytaniu. Team za?o?yli?my razem z Olem. Na dat? powstania mo?na wskaza? 2.X.2009 roku. Co prawda jeszcze wtedy nie mieli?my ?adnej nazwy i loga. Po oko?o miesi?cu doszed? do nas Jabez i tak si? zacz??o. W grudniu 2009 wzi?li?my udzia?, ju? jako team BLACK WIDOW, w pierwszej strzelance w wi?kszym gronie maniaków ASG.

KP: Czy Black Widow ma pe?n? dowolno?? umundurowania i uzbrojenia, czy istniej? jakie? wytyczne w tym temacie? Czy planowane s? w tej kwestii jakie? zmiany na przysz?o???
D: W za?o?eniu podstawowym mundurem mia?a by? rpi?amkar1; czyli ACU UCP i tak jest do tej pory. Dodatkowe mundury s? dowolne. Ja na przyk?ad mam Multicam, Olo i Yongo polski wz.93, Dominika Multicam i Marpat a Jabez Flecktarn. Oczywi?cie chcemy te? ujednolici? mundur do walki w terenach zielonych. Zastanawiamy si? nad ameryka?skim Woodland'em b?d? Marpat'em US Marines i bardzo mo?liwe ze w nowym roku wprowadzimy te zmiany w ?ycie. Co do rodzajów i modeli replik mamy ca?kowit? dowolno?? oczywi?cie najlepiej je?li b?d? one z tera?niejszego okresu, no chyba ze kto? lubi muszkiety ;P.KP: Obecno?ci? na jakich imprezach ASG mo?ecie si? poszczyci??
Mimo krótkiego sta?u w ?rodowisku Airsoft'owym brali?my udzia? w kliku imprezach o zasi?gu ogólnopolskim m.in. Operacji Borneo 2010 oraz Panzerfau?cie IV (dzi?ki uprzejmo?ci Koalicji Pó?noc) organizowanym przez szczeci?sk? SFOR?. Do tego doliczy? mo?na imprezy lokalne takie jak r?nie?ne wzgórzar1; i rDemony Wojnyr1; zorganizowane przez Panther? L?bork (lub jak kto woli Technofili?), Frontline SHaftr17;ów z Ustki, Freedom Fighters II (RATS), rAtak na Bia?y Domr1; i rOstatnia Misjar1; (13PBP) czy ostatni rEagle Eyer1; organizowany przez Navy Team Ustka, przy którym mieli?my przyjemno?? pomaga?.

KP: Ilu ludzi liczy sk?ad Black Widow?
D: Na chwil? obecn? trzon Black Widow stanowi 5 osób:

1. Darecki
imi? : Darek
sk?d: S?upsk/Ustka
uzbrojenie: M4A1 RIS, G36C, Beretta M92F
sentencja: rWojna o pokój jest jak pieprzenie w imi? dziewictwar30;r1;


2. OLO
imi?: Olek
sk?d: pUstka
uzbrojenie: SR25, Sig Sauer 552, Glock 19
sentencja: rNapierr30;.? z karabinków!!!r1;


3. Jabez
imi?: Jarek
sk?d: S?awno
uzbrojenie: AK,MP5SD, Glock 27


4. Yongo
imi?: Krzychu
sk?d: Wrze?nica stadt, Land S?awno
uzbrojenie: SPR
sentencja: ci?gle g?odnyr30; :)


5. Dominika (Paluszek)
Imi?: Dominika
sk?d: ze wsi S?upsk
uzbrojenie: M4A1 CQB, BERETTA M9
sentencja: rr30;pierze, sprz?ta, gotuje r11; lepiej nie denerwowa?r30;r1;Jedna osoba ma status honorowego cz?onka Black Widow (przynale?y do innego teamu), a dwie kolejne osoby b?d? ubiega? si? o status rekruta.

KP: Jak wygl?da sprawa rekrutacji w Black Widow? Czy na do??czenie do waszego Teamu mog? liczy? tylko znani i ciesz?cy si? dobr? opini? w ?rodowisku Airsoft'owcy, czy równie? ludzie nowi, którzy w ASG stawiaj? dopiero swoje pierwsze kroki? Czy istnieje jaki? okres próbny w waszych szeregach?
D: Nie prowadzimy otwartej rekrutacji co nie znaczy, ?e nie mo?na zasili? naszych szeregów. Staramy si? aby osoba, która chce do??czy? do BW by?a znana chocia? przez jednego cz?onka teamu. Oczywi?cie nie zamyka to drogi osobom ca?kowicie z zewn?trz. Nie sugerujemy si? tylko do?wiadczeniem kandydatów, bo sami zaczynali?my od zera a jedynym rekrutem z rdo?wiadczeniemr1; by?a Dominika. Reszta, w tym równie? ja i Olo zaczynaj?c byli?my r?wie?akamir1;. Sztywnego okresu próbnego nie ma. Mo?e by? tak, ?e kandydat na rekruta czy pe?noprawnego cz?onka BW otrzyma nominacj? po 3-4 imprezach ale mo?e si? te? zdarzy?, ze po 8-10. Jedyne czego oczekujemy od rekruta czy pó?niej cz?onka teamu to czynny udzia? w ?yciu teamu podczas imprez czy treningów jak i pomoc i uczestnictwo w ?yciu forum.KP: Co si? Tobie podoba w ASG, a co razi?
D: Przede wszystkim mo?liwo?? spotkania z innymi maniakami, wspólne wspó?dzia?anie, wspó?zawodnictwo czy wymiana do?wiadcze? oraz poszerzanie znajomo?ci. Fakt, ?e podczas spotka? przebywam na ?wie?ym powietrzu w ci?g?ym ruchu powoduje, ?e Airsoft jest ?wietn? form? rekreacji i dbania o kondycj? fizyczn?.
Czego nie lubi? w ASG? Hm, no przede wszystkim oszukiwania (jak prawie wszyscy) oraz traktowania ASG zbyt rserior1;. Niestety takie podej?cie jest obecne na naszej lokalnej scenie. Nie jeste?my przecie? zawodowym wojskiem i ka?dy z nas (a na pewno wi?kszo??) robi to dla przyjemno?ci. Nie podoba mi si? równie? tworzenie barier i segregacja grup ASG na rlepszer1; i rgorszer1; i tworzenie sztucznego dystansu przez niektóre teamy. Ca?e szcz??cie, ?e nie zdarza si? to za cz?sto.

KP: Czy droga skierowana w stron? combatów takich jak ostatnio organizowanych w Koszalinie przez Cannabis Commando, Koalicj? Pó?noc, nast?pnie Team 30 Dar?owo i W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg, opartych na uproszczonym MSC Light* jest dla Ciebie atrakcyjna? Czy warto i?? w tym kierunku?
D: Pierwszy raz z tego typu imprez? spotkali?my si? w Dar?owie u Leona. Zdania na temat tego typu imprez s? u nas podzielone. Odpowiadaj?c tylko za siebie powiem, ?e jestem ZA! S? ?wietn? odskoczni? od imprez scenariuszowych czy te? zwyk?ych jak niektórzy to nazywaj? rniedzielnych jer30;.r1; ups przepraszam najmocniej rniedzielnych r?banekr1;. Dzi?ki combat'om mo?na podszkoli? si? z poruszania w terenie, pracy z kompasem i map? jaki równie? mo?na sobie postrzela? ;P. Zdecydowanie takie imprezy powinny go?ci? w kalendarzu ka?dego maniaka ASG i warto i?? w tym kierunku ale nie powinno si? zapomina? o innych rodzajach spotka?.KP: Czy szykujecie si? do zorganizowania jakiej? w?asnej imprezy typu Combat lub innej dla lokalnego ?rodowiska ASG w najbli?szym 2011r?
D: Szczerze mówi?c my?leli?my nad organizacj? imprezy jeszcze w tym roku. Jednak ostatnio mieli?my troch? zmian i zawirowa? w teamie i stwierdzili?my, ?e chcemy najpierw ogarn?? w?asne podwórko a potem wzi?? si? za organizacj? imprezy. Wst?pnie ustalili?my, ?e zlot mia?by si? odby? na wiosn? 2011 roku. Za?o?yli?my, ?e chcemy zorganizowa? spotkanie po??czone z integracj? rodzinn?. Co z tego wyjdzie i czy pomys? b?dzie ewoluowa? czas poka?e. Nie wykluczone, ?e poprosimy równie? o pomoc Koalicj? Pó?noc b?d? który? z zaprzyja?nionych teamów. Bardzo mo?liwe, ?e b?dzie to spotkanie tylko dla zaproszonych teamów. Oczywi?cie Koalicja Pó?noc jak i teamy zaprzyja?nione z nami oraz Koalicj? mog? czu? si? zaproszone. Co do tego czy b?dzie to combat czy te? impreza scenariuszowa jeszcze decyzje nie zapad?y.

KP: Czy s? jakie? ogólnopolskie imprezy ASG w których w 2011 chcieliby?cie uczestniczy?? Je?li tak to jakie i czemu akurat w tych wybranych imprezach?
D: Oczywi?cie poza Operacj? Borneo 2011 i kolejn? edycj? Panzerfausta chcieliby?my uczestniczy?, o ile b?dzie to mo?liwe w zlocie ASG w Tomaszowie. Bardzo ciekawa wydaje si? równie? BASRA ale bior?c pod uwag? znaczn? odleg?o?? do pokonania jest ona w dalekiej sferze planów. Mamy równie? nadziej?, ?e uda si? nam uczestniczy? w nast?pnej ods?onie Iwo Jimy ;).KP: Czy Team Black Widow jest za ograniczeniem mocy replik, cho?by zawartym w przepisach systemu MCS tj.:
rOgraniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0"
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps
Bro? indywidualna - do 450 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps.
Dopuszczalne jest zezwolenie na u?ycie silniejszych replik snajperskich w zale?no?ci od ustale? organizatora przy og?oszeniu imprezy.r1; lub innymi. Je?li tak to jakimi?

?ród?o: Link
D: Zdecydowanie jeste?my zwolennikami ograniczania mocy replik. Airsoft ma by? dla nas bezpieczny i sami musimy robi? wszystko aby z ka?dego kolejnego spotkania wraca? bez uszczerbku na zdrowiu. My?l? ze system MCS jest tak klarowny, ?e nie trzeba wymy?la? jakich? kolejnych wytycznych. Trzymajmy si? tylko tych i ju? b?dzie dobrze. Oczywi?cie oprócz zasad nale?y równie? uzbroi? si? w zdrowy rozs?dek bo bez tego ?adne zasady nie maj? sensu.

KP: Czy Team ASG powinien ogranicza? si? do ludzi 16+ a mo?e 18+? Je?li tak to dlaczego?
D: Black Widow w za?o?eniu przyjmuje osoby pe?noletnie. Tak ustalili?my na pocz?tku ale ogólnie nie musi by? to ?elazna zasada w ASG. Mówi si?, ?e poni?ej tego wieku gracz mo?e mie? rfiu b?dziur1; w g?owie, ?e nie my?li racjonalnie i ulega emocjom. Po cz??ci tak jest ale musz? przyzna? ?e zdarza?o nam si? widywa? 16-17-latków rm?drzejszychr1; od graczy po 20-tce czy 30-tce. Du?e zloty (Borneo, Panzerfaust itp.) jak najbardziej powinny mie? ograniczenia wiekowe ze wzgl?du na fakt du?ej ilo?ci osób uczestnicz?cych. W takim t?umie mo?na m?okosów nie upilnowa?. Podsumowuj?c. Do lokalnych rozgrywek, treningów, combatów 16+ mo?e by? ale przy du?ych ogólnopolskich imprezach koniecznie 18+.KP: Czy jeste? za tym, aby Airsoft'owcy mówili o swojej pasji/hobby w mas mediach, czy lepiej aby ASG by?o niejako rukryciur1;?
D: Jak najbardziej powinni?my mówi? o ASG! Niestety jest to na tyle nowa dyscyplina w Polsce, ?e sporo ludzi nie ma o tym zielonego poj?cia. Cz?sto spo?ecze?stwo, zw?aszcza ludzie starsi, traktuj? nas jak jakich? terrorystów czy grupy bandytów. Widz?c nas wzywaj? Policj? czy Stra? Miejsk?. Dzi?ki mas mediom jest szansa na zmian? tego wizerunku. Pozostawanie w cieniu na pewno nam nie pomo?e bo nadal nie zamieni si? sposób w który spo?ecze?stwo nas postrzega.

KP: Sk?d si? wzi??a nazwa Black Widow? Kto by? jej pomys?odawc? i kto stworzy? logo Teamu?
Jakie s? najbli?sze plany na przysz?o?? odno?nie rozwoju Teamu?

D: Geneza powstania nazwy nie jest jako? specjalnie skomplikowana. Chcieli?my stworzy? ma?y ale dobrze zorganizowany team a nazwa Black Widow nawi?zuje równie? do ma?ego a zabójczo niebezpiecznego paj?ka (no mo?e my nie jeste?my a? tak niebezpieczni ha ha :) ), przypasowa?o nam równie? logo teamu z rpaj?czkiemr1;. Odpali?em Corela, Photoshopa i ju?. Wzór pierwszego paj?ka rpo?yczyli?myr1; od zespo?u Cold, a obecnego od producenta kul do kr?gli. Reszta czyli kszta?t, kolory, itp. to ju? nasza inwencja twórcza.
Plany na przysz?o???? Przede wszystkim uporz?dkowanie kilku spraw w teamie i dalszy rozwój. Po drugie jak ju? wspomnia?em organizacja imprezy i zacie?nianie wspó?pracy z teamami z naszego terenu. Reszta przyjdzie sama.

KP: Czego by? ?yczy? czytelnikom Portalu Koalicji Pó?noc na Nowy 2011 Sezon ASG?
D: Przede wszystkim czasu aby ogarn?? spotkania i imprezy czekaj?ce na nas w nowym roku. Spokoju i poszanowania siebie i innych uczestników gry oraz wielu trafie? i misji zako?czonych zwyci?sko. Aha no i jeszcze wyrozumia?o?ci i zrozumienia ze strony Waszych rodzin.
Pozdrawiamy wszystkich czytelników Portalu Koalicji Pó?noc i do zobaczenia w boju.


Stare logo Team'u Black Widow


Link

*MCS Light - Uproszczony system zwany Light. Ze wzgl?du na brak konieczno?ci stosowania kart ran nie mo?na nazwa? go w pe?ni Milsim'em. Zamiennie stosuje si? zatem nazw? Combat.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia November 05 2010 08:34:20
Darecki wspomnia? o pewnych imprezach - czuj? si? mile po?echtany Z przymru?eniem oka
#2 | Darecki dnia November 05 2010 08:56:23
Na jednym ze zdj?? Dominika trzyma najnowszy model KBKS'u (Krótkiego Bojowego Kija Sosnowego). U?miech
#3 | Dooode dnia November 05 2010 10:37:21
" sentencja: "...pierze, sprz?ta, gotuje - lepiej nie denerwowa?..." " .. W camel pack'u "ludwik" a w ?adownicach ?ciereczki? mam nadzieje ?e gary rozdzielone mi?dzy team U?miech bo z tym "nie denerwowa?" to bujda Z przymru?eniem oka
#4 | Patol dnia November 05 2010 11:26:05
Krótki Bojowy Kij Sosnowy

buahahaha My?litrzostwo Szeroki u?miech
#5 | Leon dnia November 05 2010 20:59:33
Oj jak fajnie ! zosta?em wymieniony - ja i mój TEAM30 w wywiadzie U?miech bardzo mi?o U?miech a tak wogle to w ko?cu pojawi? si? jaki? wywiad z D-ca lokalnego Teamu, nie jestem jedyny Z przymru?eniem oka
#6 | ORZECH dnia November 06 2010 00:40:16
Sympatycznie i zacnie jest nawet wymieniony Team W?ciek?e Bobry jako org. Bardzo fajny wywiad Szeroki u?miech Mam nadzieje ?e niebawem wywiad z Orzechem U?miech
#7 | Mario75 dnia November 06 2010 03:56:47
Orzech znajdujesz si? Kolego równie? na li?cie ludzi z którymi KP chce przeprowadzi? wywiad. Niebawem b?dziecie mogli zobaczy? wywiady z wieloma D-cami lokalnych Teamów oraz D-cami z najbli?szych miast jak te? Orgami najwi?kszych lub najbardziej interesuj?cych imprez w Polsce.
#8 | grabwurte dnia July 26 2017 10:15:31
mezoterapia na cellulit trening na cellulit
#9 | muniekole dnia August 12 2017 01:42:07
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana tudzie? najlepiej jest mierzy? u do?u wzgl?dem obni?enia porcji zaczerwienienia paszczy oraz zmian ?atwopalnych, zmniejszenia kwocie, okresu istnienia i mocy wymiotów natomiast paralelnych objawów ?wi?du, przypalania za? uczucie. Dwa konstytutywne algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast wypelniacz-zmarszczek.org.pl doustne leki antybiotyczne. Terapia laserowa uleg?a tak?e zaszufladkowana w charakterze gatunek leczenia. Na przestrzeni gdy w biegu kilku tygodni farmaceutyki nierzadko obudz? nieprzelotnego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków nawraca po zabiegu. D?ugotrwa?e rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od chwili jakiego? a? do dwóch latek, przypadkiem ci?gn?? si? a? do trwa?ej lustracji poziomu tu? przy poniektórych pacjentów. Ondulacje kuracja jest cyklicznie nieodzownego, cho? poniektóre wypadki rezygnuj? po jakiemu? czasie i pozostaj? trwale. Odmienne trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem z up?ywem czasu.
#10 | muniekole dnia August 29 2017 18:37:12
jak oczy?ci? jelita z kamieni ka?owych hemoroidy w ci??y jak leczy? domowe sposoby [url=http://www.medonet.pl/forum/nforum-outside-mainmodule.html/forum/tradzik-rozowaty-przyczyny-objawy-leczenie,2,2164945,0,czytaj-najnowsze.html?cid=1694631&hasPerMy?lision=false]http://www.medonet.pl/forum/nforum-outside-mainmodule.html/forum/tradzik-rozowaty-przyczyny-objawy-leczenie,2,2164945,0,czytaj-najnowsze.html?cid=1694631&hasPerMy?lision=false[/url] skuteczny krem na cellulit cellulit na brzuchu
#11 | clibin009 dnia April 10 2018 09:51:33
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... Combat Survival Homemade Libia MG 42 by MG Schutze Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP Taktyka zielona Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:515
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:30,992
W tym miesiącu:138,571
W tym roku:1,324,997
Wszystkich:42,932,293
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: