Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z Dareckim D-c? Team Black Widow S?upsk


Koalicja Pó?noc: Czym jest dla Ciebie Airsoft?
Darecki: Przede wszystkim form? relaksu, odskoczni? od dnia powszedniego. Dzi?ki airsoftowi mog? odpr??y? si? po ca?ym tygodniu pracy, spotka? z przyjació?mi. Dla mnie jest to idealna forma sp?dzania wolnego czasu r11; aktywnie i do tego w ?wietnym towarzystwie.

KP: Jak zacz??a si? przygoda z ASG w Twoim przypadku?
D: Zawsze interesowa?em si? militariami, strzela?em w klubie Flota Gdynia z Kbksr17;u i pistoletu pneumatycznego. Pomys? na asg zrodzi? si? nagle. W zesz?ym roku wspó?za?o?yciel naszego teamu OLO zapoda? mi ten temat. Poczytali?my troch?, rozeznali?my lokalny rynek i tak si? zacz??o. Na pocz?tek kupili?my po replice pistoletu aby zobaczy? jak to jest i czy to nas kr?ci. Skutki tego zakupu by?y takie, ?e zaraz polecieli?my po mundury i repliki karabinków. :)KP: Jaka jest historia powstania Black Widow i jakie osoby bra?y udzia? przy tworzeniu waszego Teamu?
D: Cz??? odpowiedzi zawar?em w poprzednim pytaniu. Team za?o?yli?my razem z Olem. Na dat? powstania mo?na wskaza? 2.X.2009 roku. Co prawda jeszcze wtedy nie mieli?my ?adnej nazwy i loga. Po oko?o miesi?cu doszed? do nas Jabez i tak si? zacz??o. W grudniu 2009 wzi?li?my udzia?, ju? jako team BLACK WIDOW, w pierwszej strzelance w wi?kszym gronie maniaków ASG.

KP: Czy Black Widow ma pe?n? dowolno?? umundurowania i uzbrojenia, czy istniej? jakie? wytyczne w tym temacie? Czy planowane s? w tej kwestii jakie? zmiany na przysz?o???
D: W za?o?eniu podstawowym mundurem mia?a by? rpi?amkar1; czyli ACU UCP i tak jest do tej pory. Dodatkowe mundury s? dowolne. Ja na przyk?ad mam Multicam, Olo i Yongo polski wz.93, Dominika Multicam i Marpat a Jabez Flecktarn. Oczywi?cie chcemy te? ujednolici? mundur do walki w terenach zielonych. Zastanawiamy si? nad ameryka?skim Woodland'em b?d? Marpat'em US Marines i bardzo mo?liwe ze w nowym roku wprowadzimy te zmiany w ?ycie. Co do rodzajów i modeli replik mamy ca?kowit? dowolno?? oczywi?cie najlepiej je?li b?d? one z tera?niejszego okresu, no chyba ze kto? lubi muszkiety ;P.KP: Obecno?ci? na jakich imprezach ASG mo?ecie si? poszczyci??
Mimo krótkiego sta?u w ?rodowisku Airsoft'owym brali?my udzia? w kliku imprezach o zasi?gu ogólnopolskim m.in. Operacji Borneo 2010 oraz Panzerfau?cie IV (dzi?ki uprzejmo?ci Koalicji Pó?noc) organizowanym przez szczeci?sk? SFOR?. Do tego doliczy? mo?na imprezy lokalne takie jak r?nie?ne wzgórzar1; i rDemony Wojnyr1; zorganizowane przez Panther? L?bork (lub jak kto woli Technofili?), Frontline SHaftr17;ów z Ustki, Freedom Fighters II (RATS), rAtak na Bia?y Domr1; i rOstatnia Misjar1; (13PBP) czy ostatni rEagle Eyer1; organizowany przez Navy Team Ustka, przy którym mieli?my przyjemno?? pomaga?.

KP: Ilu ludzi liczy sk?ad Black Widow?
D: Na chwil? obecn? trzon Black Widow stanowi 5 osób:

1. Darecki
imi? : Darek
sk?d: S?upsk/Ustka
uzbrojenie: M4A1 RIS, G36C, Beretta M92F
sentencja: rWojna o pokój jest jak pieprzenie w imi? dziewictwar30;r1;


2. OLO
imi?: Olek
sk?d: pUstka
uzbrojenie: SR25, Sig Sauer 552, Glock 19
sentencja: rNapierr30;.? z karabinków!!!r1;


3. Jabez
imi?: Jarek
sk?d: S?awno
uzbrojenie: AK,MP5SD, Glock 27


4. Yongo
imi?: Krzychu
sk?d: Wrze?nica stadt, Land S?awno
uzbrojenie: SPR
sentencja: ci?gle g?odnyr30; :)


5. Dominika (Paluszek)
Imi?: Dominika
sk?d: ze wsi S?upsk
uzbrojenie: M4A1 CQB, BERETTA M9
sentencja: rr30;pierze, sprz?ta, gotuje r11; lepiej nie denerwowa?r30;r1;Jedna osoba ma status honorowego cz?onka Black Widow (przynale?y do innego teamu), a dwie kolejne osoby b?d? ubiega? si? o status rekruta.

KP: Jak wygl?da sprawa rekrutacji w Black Widow? Czy na do??czenie do waszego Teamu mog? liczy? tylko znani i ciesz?cy si? dobr? opini? w ?rodowisku Airsoft'owcy, czy równie? ludzie nowi, którzy w ASG stawiaj? dopiero swoje pierwsze kroki? Czy istnieje jaki? okres próbny w waszych szeregach?
D: Nie prowadzimy otwartej rekrutacji co nie znaczy, ?e nie mo?na zasili? naszych szeregów. Staramy si? aby osoba, która chce do??czy? do BW by?a znana chocia? przez jednego cz?onka teamu. Oczywi?cie nie zamyka to drogi osobom ca?kowicie z zewn?trz. Nie sugerujemy si? tylko do?wiadczeniem kandydatów, bo sami zaczynali?my od zera a jedynym rekrutem z rdo?wiadczeniemr1; by?a Dominika. Reszta, w tym równie? ja i Olo zaczynaj?c byli?my r?wie?akamir1;. Sztywnego okresu próbnego nie ma. Mo?e by? tak, ?e kandydat na rekruta czy pe?noprawnego cz?onka BW otrzyma nominacj? po 3-4 imprezach ale mo?e si? te? zdarzy?, ze po 8-10. Jedyne czego oczekujemy od rekruta czy pó?niej cz?onka teamu to czynny udzia? w ?yciu teamu podczas imprez czy treningów jak i pomoc i uczestnictwo w ?yciu forum.KP: Co si? Tobie podoba w ASG, a co razi?
D: Przede wszystkim mo?liwo?? spotkania z innymi maniakami, wspólne wspó?dzia?anie, wspó?zawodnictwo czy wymiana do?wiadcze? oraz poszerzanie znajomo?ci. Fakt, ?e podczas spotka? przebywam na ?wie?ym powietrzu w ci?g?ym ruchu powoduje, ?e Airsoft jest ?wietn? form? rekreacji i dbania o kondycj? fizyczn?.
Czego nie lubi? w ASG? Hm, no przede wszystkim oszukiwania (jak prawie wszyscy) oraz traktowania ASG zbyt rserior1;. Niestety takie podej?cie jest obecne na naszej lokalnej scenie. Nie jeste?my przecie? zawodowym wojskiem i ka?dy z nas (a na pewno wi?kszo??) robi to dla przyjemno?ci. Nie podoba mi si? równie? tworzenie barier i segregacja grup ASG na rlepszer1; i rgorszer1; i tworzenie sztucznego dystansu przez niektóre teamy. Ca?e szcz??cie, ?e nie zdarza si? to za cz?sto.

KP: Czy droga skierowana w stron? combatów takich jak ostatnio organizowanych w Koszalinie przez Cannabis Commando, Koalicj? Pó?noc, nast?pnie Team 30 Dar?owo i W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg, opartych na uproszczonym MSC Light* jest dla Ciebie atrakcyjna? Czy warto i?? w tym kierunku?
D: Pierwszy raz z tego typu imprez? spotkali?my si? w Dar?owie u Leona. Zdania na temat tego typu imprez s? u nas podzielone. Odpowiadaj?c tylko za siebie powiem, ?e jestem ZA! S? ?wietn? odskoczni? od imprez scenariuszowych czy te? zwyk?ych jak niektórzy to nazywaj? rniedzielnych jer30;.r1; ups przepraszam najmocniej rniedzielnych r?banekr1;. Dzi?ki combat'om mo?na podszkoli? si? z poruszania w terenie, pracy z kompasem i map? jaki równie? mo?na sobie postrzela? ;P. Zdecydowanie takie imprezy powinny go?ci? w kalendarzu ka?dego maniaka ASG i warto i?? w tym kierunku ale nie powinno si? zapomina? o innych rodzajach spotka?.KP: Czy szykujecie si? do zorganizowania jakiej? w?asnej imprezy typu Combat lub innej dla lokalnego ?rodowiska ASG w najbli?szym 2011r?
D: Szczerze mówi?c my?leli?my nad organizacj? imprezy jeszcze w tym roku. Jednak ostatnio mieli?my troch? zmian i zawirowa? w teamie i stwierdzili?my, ?e chcemy najpierw ogarn?? w?asne podwórko a potem wzi?? si? za organizacj? imprezy. Wst?pnie ustalili?my, ?e zlot mia?by si? odby? na wiosn? 2011 roku. Za?o?yli?my, ?e chcemy zorganizowa? spotkanie po??czone z integracj? rodzinn?. Co z tego wyjdzie i czy pomys? b?dzie ewoluowa? czas poka?e. Nie wykluczone, ?e poprosimy równie? o pomoc Koalicj? Pó?noc b?d? który? z zaprzyja?nionych teamów. Bardzo mo?liwe, ?e b?dzie to spotkanie tylko dla zaproszonych teamów. Oczywi?cie Koalicja Pó?noc jak i teamy zaprzyja?nione z nami oraz Koalicj? mog? czu? si? zaproszone. Co do tego czy b?dzie to combat czy te? impreza scenariuszowa jeszcze decyzje nie zapad?y.

KP: Czy s? jakie? ogólnopolskie imprezy ASG w których w 2011 chcieliby?cie uczestniczy?? Je?li tak to jakie i czemu akurat w tych wybranych imprezach?
D: Oczywi?cie poza Operacj? Borneo 2011 i kolejn? edycj? Panzerfausta chcieliby?my uczestniczy?, o ile b?dzie to mo?liwe w zlocie ASG w Tomaszowie. Bardzo ciekawa wydaje si? równie? BASRA ale bior?c pod uwag? znaczn? odleg?o?? do pokonania jest ona w dalekiej sferze planów. Mamy równie? nadziej?, ?e uda si? nam uczestniczy? w nast?pnej ods?onie Iwo Jimy ;).KP: Czy Team Black Widow jest za ograniczeniem mocy replik, cho?by zawartym w przepisach systemu MCS tj.:
rOgraniczenia mocy replik (pomiar fps na kulkach 0,2 g przy hop-upie ustawionym na "0"
W odleg?o?ciach 0-10 m niezale?nie od klasy broni (budynki, okopy, g?ste krzaki) - do 350 fps
Bro? indywidualna - do 450 fps
Zespo?owa bro? wsparcia - do 500 fps
Bro? snajperska - do 600 fps.
Dopuszczalne jest zezwolenie na u?ycie silniejszych replik snajperskich w zale?no?ci od ustale? organizatora przy og?oszeniu imprezy.r1; lub innymi. Je?li tak to jakimi?

?ród?o: Link
D: Zdecydowanie jeste?my zwolennikami ograniczania mocy replik. Airsoft ma by? dla nas bezpieczny i sami musimy robi? wszystko aby z ka?dego kolejnego spotkania wraca? bez uszczerbku na zdrowiu. My?l? ze system MCS jest tak klarowny, ?e nie trzeba wymy?la? jakich? kolejnych wytycznych. Trzymajmy si? tylko tych i ju? b?dzie dobrze. Oczywi?cie oprócz zasad nale?y równie? uzbroi? si? w zdrowy rozs?dek bo bez tego ?adne zasady nie maj? sensu.

KP: Czy Team ASG powinien ogranicza? si? do ludzi 16+ a mo?e 18+? Je?li tak to dlaczego?
D: Black Widow w za?o?eniu przyjmuje osoby pe?noletnie. Tak ustalili?my na pocz?tku ale ogólnie nie musi by? to ?elazna zasada w ASG. Mówi si?, ?e poni?ej tego wieku gracz mo?e mie? rfiu b?dziur1; w g?owie, ?e nie my?li racjonalnie i ulega emocjom. Po cz??ci tak jest ale musz? przyzna? ?e zdarza?o nam si? widywa? 16-17-latków rm?drzejszychr1; od graczy po 20-tce czy 30-tce. Du?e zloty (Borneo, Panzerfaust itp.) jak najbardziej powinny mie? ograniczenia wiekowe ze wzgl?du na fakt du?ej ilo?ci osób uczestnicz?cych. W takim t?umie mo?na m?okosów nie upilnowa?. Podsumowuj?c. Do lokalnych rozgrywek, treningów, combatów 16+ mo?e by? ale przy du?ych ogólnopolskich imprezach koniecznie 18+.KP: Czy jeste? za tym, aby Airsoft'owcy mówili o swojej pasji/hobby w mas mediach, czy lepiej aby ASG by?o niejako rukryciur1;?
D: Jak najbardziej powinni?my mówi? o ASG! Niestety jest to na tyle nowa dyscyplina w Polsce, ?e sporo ludzi nie ma o tym zielonego poj?cia. Cz?sto spo?ecze?stwo, zw?aszcza ludzie starsi, traktuj? nas jak jakich? terrorystów czy grupy bandytów. Widz?c nas wzywaj? Policj? czy Stra? Miejsk?. Dzi?ki mas mediom jest szansa na zmian? tego wizerunku. Pozostawanie w cieniu na pewno nam nie pomo?e bo nadal nie zamieni si? sposób w który spo?ecze?stwo nas postrzega.

KP: Sk?d si? wzi??a nazwa Black Widow? Kto by? jej pomys?odawc? i kto stworzy? logo Teamu?
Jakie s? najbli?sze plany na przysz?o?? odno?nie rozwoju Teamu?

D: Geneza powstania nazwy nie jest jako? specjalnie skomplikowana. Chcieli?my stworzy? ma?y ale dobrze zorganizowany team a nazwa Black Widow nawi?zuje równie? do ma?ego a zabójczo niebezpiecznego paj?ka (no mo?e my nie jeste?my a? tak niebezpieczni ha ha :) ), przypasowa?o nam równie? logo teamu z rpaj?czkiemr1;. Odpali?em Corela, Photoshopa i ju?. Wzór pierwszego paj?ka rpo?yczyli?myr1; od zespo?u Cold, a obecnego od producenta kul do kr?gli. Reszta czyli kszta?t, kolory, itp. to ju? nasza inwencja twórcza.
Plany na przysz?o???? Przede wszystkim uporz?dkowanie kilku spraw w teamie i dalszy rozwój. Po drugie jak ju? wspomnia?em organizacja imprezy i zacie?nianie wspó?pracy z teamami z naszego terenu. Reszta przyjdzie sama.

KP: Czego by? ?yczy? czytelnikom Portalu Koalicji Pó?noc na Nowy 2011 Sezon ASG?
D: Przede wszystkim czasu aby ogarn?? spotkania i imprezy czekaj?ce na nas w nowym roku. Spokoju i poszanowania siebie i innych uczestników gry oraz wielu trafie? i misji zako?czonych zwyci?sko. Aha no i jeszcze wyrozumia?o?ci i zrozumienia ze strony Waszych rodzin.
Pozdrawiamy wszystkich czytelników Portalu Koalicji Pó?noc i do zobaczenia w boju.


Stare logo Team'u Black Widow


Link

*MCS Light - Uproszczony system zwany Light. Ze wzgl?du na brak konieczno?ci stosowania kart ran nie mo?na nazwa? go w pe?ni Milsim'em. Zamiennie stosuje si? zatem nazw? Combat.

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Technofilia dnia November 05 2010 08:34:20
Darecki wspomnia? o pewnych imprezach - czuj? si? mile po?echtany Z przymru?eniem oka
#2 | Darecki dnia November 05 2010 08:56:23
Na jednym ze zdj?? Dominika trzyma najnowszy model KBKS'u (Krótkiego Bojowego Kija Sosnowego). U?miech
#3 | Dooode dnia November 05 2010 10:37:21
" sentencja: "...pierze, sprz?ta, gotuje - lepiej nie denerwowa?..." " .. W camel pack'u "ludwik" a w ?adownicach ?ciereczki? mam nadzieje ?e gary rozdzielone mi?dzy team U?miech bo z tym "nie denerwowa?" to bujda Z przymru?eniem oka
#4 | Patol dnia November 05 2010 11:26:05
Krótki Bojowy Kij Sosnowy

buahahaha My?litrzostwo Szeroki u?miech
#5 | Leon dnia November 05 2010 20:59:33
Oj jak fajnie ! zosta?em wymieniony - ja i mój TEAM30 w wywiadzie U?miech bardzo mi?o U?miech a tak wogle to w ko?cu pojawi? si? jaki? wywiad z D-ca lokalnego Teamu, nie jestem jedyny Z przymru?eniem oka
#6 | ORZECH dnia November 06 2010 00:40:16
Sympatycznie i zacnie jest nawet wymieniony Team W?ciek?e Bobry jako org. Bardzo fajny wywiad Szeroki u?miech Mam nadzieje ?e niebawem wywiad z Orzechem U?miech
#7 | Mario75 dnia November 06 2010 03:56:47
Orzech znajdujesz si? Kolego równie? na li?cie ludzi z którymi KP chce przeprowadzi? wywiad. Niebawem b?dziecie mogli zobaczy? wywiady z wieloma D-cami lokalnych Teamów oraz D-cami z najbli?szych miast jak te? Orgami najwi?kszych lub najbardziej interesuj?cych imprez w Polsce.
#8 | grabwurte dnia July 26 2017 10:15:31
mezoterapia na cellulit trening na cellulit
#9 | muniekole dnia August 12 2017 01:42:07
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana tudzie? najlepiej jest mierzy? u do?u wzgl?dem obni?enia porcji zaczerwienienia paszczy oraz zmian ?atwopalnych, zmniejszenia kwocie, okresu istnienia i mocy wymiotów natomiast paralelnych objawów ?wi?du, przypalania za? uczucie. Dwa konstytutywne algorytmy leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast wypelniacz-zmarszczek.org.pl doustne leki antybiotyczne. Terapia laserowa uleg?a tak?e zaszufladkowana w charakterze gatunek leczenia. Na przestrzeni gdy w biegu kilku tygodni farmaceutyki nierzadko obudz? nieprzelotnego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków nawraca po zabiegu. D?ugotrwa?e rehabilitacja, w wi?kszo?ci wypadków od chwili jakiego? a? do dwóch latek, przypadkiem ci?gn?? si? a? do trwa?ej lustracji poziomu tu? przy poniektórych pacjentów. Ondulacje kuracja jest cyklicznie nieodzownego, cho? poniektóre wypadki rezygnuj? po jakiemu? czasie i pozostaj? trwale. Odmienne trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem z up?ywem czasu.
#10 | muniekole dnia August 29 2017 18:37:12
jak oczy?ci? jelita z kamieni ka?owych hemoroidy w ci??y jak leczy? domowe sposoby [url=http://www.medonet.pl/forum/nforum-outside-mainmodule.html/forum/tradzik-rozowaty-przyczyny-objawy-leczenie,2,2164945,0,czytaj-najnowsze.html?cid=1694631&hasPerMy?lision=false]http://www.medonet.pl/forum/nforum-outside-mainmodule.html/forum/tradzik-rozowaty-przyczyny-objawy-leczenie,2,2164945,0,czytaj-najnowsze.html?cid=1694631&hasPerMy?lision=false[/url] skuteczny krem na cellulit cellulit na brzuchu
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival Zwyci?zcy wrzesie? Alice Custom Nowe pistolety WP Elektryczny Blow Back Combat Makarov KWC Tajna bro? Zbrojownia Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,955
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,955
W tym miesi±cu:214,738
W tym roku:3,650,174
Wszystkich:40,842,933
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: