Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:10
Zachód słońca: 16:03
Dzień trwa:
9 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:41
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Legalna bro? bez ogranicze? prawnych?
Z pistoletu na kulki do ASG


Ostatnio plag? naszego kraju sta? si? import ró?norakiego typu broni "bez uprawnie?". Jak bardzo mo?e to by? niebezpieczne? Wystarczy odrobina wyobra?ni, aby to sobie u?wiadomi?.

Chod?, postrzelamy do go??bi!

>Ciep?y, jesienny dzie?. Ko?o mnie przechodzi gromadka 9, 10-letnich dzieci z plecakami. Co w tym dziwnego? Z pozoru nic, gdyby nie to, ?e w r?kach trzymaj? ogromne repliki broni. Pierwsze pytanie, to jak weszli z nimi do szko?y, bo wszystko wskazuje na to, ?e w?a?nie wracaj? z lekcji. Kolejne nasuwaj?ce si? pytanie, to kto sprzeda? im takie "zabawki", o ile mo?emy to tak nazwa??


>Pod koniec lat 90-tych zapanowa? w Polsce sza? na tzw. "pistolety na kulki". Ka?dy dzieciak biega? z bardzo z?ej jako?ci, cz?sto nie maj?cej nic z replik? wspólnego zabawk?, dzia?aj?c? na zasadzie spr??onego powietrza. Wielokrotnie s?yszeli?my wtedy o postrzeleniach w oczy, w czasie niewinnych zabaw w "wojn?", lecz takie zabawki mia?y zasi?g maksymalny do 15 metrów. Temat takiej zabawy, podchwycili entuzja?ci militariów (co nie znaczy, ?e wcze?niej nie s?yszano o ASG), którzy byli bardzo zainteresowani mo?liwo?ci? kupna profesjonalnej (i taniej) repliki broni, z której mo?na strzela?. Na pocz?tku, bro? taka by?a nies?ychanie droga i rzadko kogo by?o na ni? sta?, dlatego kupowali j? tylko zapaleni maniacy. Od jakich? 4 lat profesjonalne repliki ASG na tyle potania?y, ?e sta?y si? dost?pne dla przeci?tnego nastolatka, czy nawet dziecka(!). Na terenie miast zacz??o si? roi? od profesjonalnych sklepów, w których mo?na kupi? bro? o dobrych osi?gach, za ?mieszne pieni?dze. Wi?c je?eli to zwyk?e "zabawki", to w czym problem?

>470fps i przebita puszka

>Zabawki dost?pne w kiosku, nie s? bardzo niebezpieczne. Ich zasi?g i si?a cz?sto nie przekracza 55fps-ów, co oznacza, ?e z odleg?o?ci 15 metrów nawet nie poczujemy uderzenia kulki o wadze 0,12 g, jednak oczywi?cie strza? w oczy mo?e sko?czy? si? tragicznie. Repliki ASG posiadaj? znacznie wi?ksz? moc. Si?a 470fps-ów (jest to pr?dko?? wylotowa kuli z lufy) przy kulkach 0,25 g jest w stanie z odleg?o?ci 25 metrów przebi? puszk? po Coca-Coli na wylot. Bez pe?nego ubioru i profesjonalnych okularów ochronnych zabawa tak? broni? na pewno sko?czy si? tragicznie.
Problem tkwi w tym, ?e 470fps to nie maksymalny osi?g broni typu ASG. Mo?na kupi? bro? o fabrycznej mocy nawet do 600fps, co po "przeróbkach" mo?e da? diabelsko niebezpieczne osi?gi. Kule wystrzelone z takiej broni mog? przebi? skór?, ze wzgl?du na ma?y kaliber w przeciwie?stwie do paintball, a który pozostawia tylko siniaki. AEG, to równie? repliki broni, lecz wyposa?one w GearBox, czyli silnik elektryczny pozwalaj?cy na strza?y seri? ze zbli?on? moc? do wy?ej wymienionej wersji pneumatycznej. Mniej popularne repliki s? na GreenGas, który te? pozwala na ogie? ci?g?y, jednak s? nie ergonomiczne ze wzgl?du na szybkie zu?ycie gazu.

>8-latek i Shotgun z 350fps

>Wi?kszo?? rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, ?e zabawa z broni? nie jest dla dzieci. Jestem cz?stym go?ciem w sklepie ASG. Regulamin mówi, ?e broni nie sprzedaj? osobie poni?ej 16 roku ?ycia, chyba ?e osoba taka ma pisemn? zgod? rodziców lub towarzyszy jej osoba pe?noletnia. Praktyka wygl?da tak, ?e nikogo si? nie legitymuje i 12 latek nie wygl?daj?cy na swój wiek, mo?e wyj?? z replik? za 2 tys. z?otych bez ?adnych pyta?. Co do pozwolenia - tego chyba nie trzeba t?umaczy?. D?ugopis, plecy kolegi i pi?kne pozwolenie. W mojej obecno?ci dobry tatu? przyszed? z trzema synami do sklepu ASG (na oko mieli od 7 do 12 lat) i dumny nakupowa? im broni.
Dzieci maj? ró?ne pomys?y. Co by si? sta?o, gdyby kto? w zabawie w parku postrzeli? jakiego? przechodnia w oko?

>Wg prawa Polskiego ka?dy kto dokona napadu z replik? broni, b?dzie odpowiada? jak za przest?pstwo z u?yciem broni palnej, czyli teoretycznie je?eli w czasie rozgrywki, postrzel? osob? postronn?, ta osoba ma prawo poda? mnie do s?du o NAPAD Z BRONI? PALN? W R?KU, a ja mog? trafi? do wi?zienia na ?adnych par? lat. A co zrobi? dziecku? Odpowied? brzmi: nic. Do 15 roku ?ycia osoba taka nie odpowiada prawnie za tego typu wybryki. Grozi jej co najwy?ej s?d rodzinny, który mo?e obci??y? rodziców kosztami leczenia poszkodowanego, jednak samo dziecko nie odczuje ?adnej kary (chyba ?e danej przez rodziców), bo przecie? jest za ma?e, by zrozumie? co zrobi?o.
Co to nam daje w praktyce? Mo?emy zosta? postrzeleni i tak naprawd? sprawca nast?pnego dnia dalej b?dzie biega? z replik? i strzela? do go??bi albo w ludzi. Nie mówi?, ?e nie ma m?drych 14-to czy 12-latków, którzy s? dojrzalsi i przestrzegaj? zasad bezpiecze?stwa, jednak niestety wi?kszo?? taka nie jest.

>Ograniczenia wiekowe

>Nie podlega dyskusji, ?e nasi POLITYCY powinni si? wzi?? za t? spraw? i na?o?y? ograniczenia wiekowe. Do sklepów nieprofesjonalnych typu rkiosk" powinno si? zakaza? sprzeda?y replik powy?ej mocy 30fps-ów. ASG powinno by? dost?pne po wylegitymowaniu si? jakim? dowodem to?samo?ci, a osoba taka powinna mie? powy?ej 15 roku ?ycia, chyba ?e jest zrzeszona w zarejestrowanej organizacji strzeleckiej, wtedy mog?aby kupi? tak? bro? po okazaniu za?wiadczenia wydanego przez t? w?a?nie organizacj?. Pewnie zaraz rozlegn? si? dyskusje o przewra?liwieniu, jednak ASG jest coraz bardziej popularne i nale?y uzna? to hobby jako sport i nada? mu jasne normy prawne, aby si? nie okaza?o, ?e rm?odzi gniewni" wyk?uj? komu? oczy za 10 z?otych.

>Na koniec chcia?bym doda?, ?e sam strzelam od jakiego? d?ugiego ju? czasu na ró?nego typu rmanewrach". Zawsze to s? miejsca, gdzie jest zminimalizowane prawdopodobie?stwo wyst?pienia osób trzecich lub s? to imprezy zorganizowane w porozumieniu ze s?u?bami porz?dkowymi. Bez okularów ochronnych nawet nie ma mowy o grze, nawet niepe?ny ubiór w niektórych organizacjach dyskwalifikuje w rozgrywkach.
ASG to wspania?y sport, pe?en adrenaliny i my?lenia taktycznego, jednak nieodpowiednie potraktowanie tego tematu mo?e si? sko?czy? tragicznie.

>Powtarzam po raz ostatni: ASG to nie ZABAWKA!

?ród?o Interia.Autor Piti_88
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | szuwi dnia November 08 2010 22:56:21
Dobrze Dante mówisz z tymi regulacjami prawnymi, powinno si? o tym pomy?le?. Lecz tak to jest ?e dopiero jak co? powa?niejszego si? komu? stanie i zainteresuj? si? tym media, to dopiero wtedy politycy zauwa?? problem.Jak zwykle po fakcie.
#2 | Sundowner dnia November 09 2010 07:18:06
By?bym ostro?ny z mówieniem, ?e potrzeba prawnie ogranicza? dost?p do replik ASG. Zabawa z politykami, ma to do siebie, ?e oni robi? wszystko pod publik?, a wiec jak co? robi? to z hukiem i rozmachem - wi?c mo?na si? spodziewa?, ?e wprowadzenie dodatkowych regulacji prawnych na ASG mog?oby oznacza? praktycznie ban na ten typ produktów.

"Wi?kszo?? rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, ?e zabawa z broni? nie jest dla dzieci." A dla doros?ych jest ? Z przymru?eniem oka

Zakazywaniem nigdy nie osi?gnie si? takiego efektu jaki oczekujemy, wr?cz zawsze m?ci si? to na nas w mniejszym, lub wi?kszym stopniu. Trzeba po prostu wychowywa?, naucza? zasad bezpiecze?stwa i pilnowa? by by?y przestrzegane.
#3 | Dooode dnia November 09 2010 12:12:49
Dobrze by by?o by m?drzy politycy ( taa.. antonim ) zabrali si? za to i w sposób inteligentny okre?lili zasady. Jednak nie wydaje mi si? by realne by?o powstanie wywa?onej ustawy okre?laj?cej zasady sprzeda?y i u?ytkowania asg. Wi?ksze kraje si? tego podejmowa?y i zawsze ko?czy?o si? tym, ?e ?rodowisko sporo traci?o, a idiotów ilu by?o - tylu pozosta?o.
#4 | SKURA dnia November 09 2010 12:24:05
Tak, zabierz dziecku siekier? to se m?otek znajdzie Fajne Zabroni? replik wróc? proce na skoble i kulki stalowe z ?o?ysk. Nie pami?tacie jak by?o z nami, rurki owoce jarz?biny Z przymru?eniem oka Mo?e w tym drugim przypadku miej wypadków lecz te? mo?na by?o krzywd? zrobi?, je?li kto? posiada? prec rurk? i dobre p?uca. Zawsze si? znajdzie jaki? sposób by bli?niemu zrobi? krzywd? i nie pomog? zakazy jedyne wyj?cie to edukowa? i jeszcze raz edukowa?.
#5 | HoHoL dnia November 10 2010 09:37:47
A ja mam pytanie natury formalnej.
Jakim cudem artyku? o dzieciach z aegami jest opatrzony zdj?ciem z treningu moich ludzi z 8KPG ?
#6 | Mario75 dnia November 10 2010 11:48:44
Witam. Tak w?a?nie si? zastanawia?em, ?e widzia?em gdzie? to zdj?cie. Przepraszam HoHoL w imieniu Dantee'go któy wstawia? News. News jest jednym z pierwszych Dantee'go. Podawa?em mu instrukcje z Chin /nie widzia?em tam w ogóle zdj?? i filmów z YT/ poda?em, jak ma zamieni? link do zdj?cia od siebie, a w?a?ciwie zdj?? z Interii, które by?y umieszczone w tek?cie. Dantee'mu nie posz?o co? i zosta?o zdj?cie z przyk?adu, a inne w ogóle si? nie wy?wietli?y. Nie zmienia to faktu, ?e powinno si? po wstawieniu News przeczyta? go jeszcze raz i sprawdzi?. Prosz? to czyni? w przysz?o?ci bezwarunkowo!

Zdj?cie ju? poprawi?em. Dantee wstaw jeszcze link do tekstu ?ród?owego. Nie mog?em tam dotrze? i wstawi? zdj??, którymi by? okraszony tekst w oryginale.
#7 | Dantee dnia November 10 2010 15:16:27
Bardzo przepraszam Kolego Hohol za t? fotk?.To mój drugi artyku? , ale pierwszy raz wstawia?em fotk? i wysz?o jak Mario napisa? Smutny
#8 | Technofilia dnia November 10 2010 15:47:27
Korzystaj?c z okazji równie? wtr?c? pi?? groszy.

1. Powinni?my cz??ciej pokazywa? si? ludziom i t?umaczy? co to jest ASG i ?e te niby zabawki kupowane przez rodziców dla swoich pociech, w istocie nimi nie s?. ?e t? oto zabawk? mo?na zrobi? sobie lub innym krzywd?.

2. Regulacje prawne! Ju? jaki? czas temu spi??em si? na portalu zwanym WMASG z lud?mi którzy s? przeciwni tego typu regulacj? prawnym. Powinny by? i sami powinni?my do tego d??y? zanim inni zrobi? to za Nas i w najmniej odpowiedni sposób. Repliki jak i te zabawki za 5z? ze straganu powinny by? sprzedawane od co najmniej 16 roku ?ycia! Na alkohol i tyto? mamy ograniczenie wiekowe i nikt halo nie robi i nikt przez to nie zbankrutowa?. Gdyby by?y ograniczenia tego typu to i ludzie by mieli lepsze zdanie o NAS! Ju? nie byliby?my "oszo?omami z zabawk? w r?ku" (jak to utar?o si? mówi?) a "oszo?omami z replik?/broni? w r?ku" którzy s? odpowiedzialni prawnie za swoje czyny i ?e maj? prawo korzysta? z tego typu sprz?tu.

Co jeszcze? Ech temat jak rzeka. Je?eli jest kto? zainteresowany tym tematem, to mo?emy kiedy?, przy napoju dozwolonym od 18 roku ?ycia, pokontemplowa? w owej sprawie.
#9 | Sundowner dnia November 10 2010 16:51:17
"Na alkohol i tyto? mamy ograniczenie wiekowe i nikt halo nie robi"

Bo to wr?cz martwy przepis, jak udowodni?, ?e nieletniemu sprzeda?e? to masz problem, ale to jako? nie powoduje, ?ebym przesta? widywa? gimnazjalistów w chmurze tytoniu pod szko??, czy p?taj?cych si? krokiem b?yskawicy wieczorami.

Te czasy mam daleko za sob?, ale przepisy by?y te same i pami?tam, ?e picie, palenie i narkotyki, to by?a kwestia wyboru osobistego, a nie kwestii czy co? jest legalne, czy nie.

To samo z jazd? po pijanemu samochodem, nielegalne, do tego wyrywkowo kontrolowane, a jak jest widzimy.
#10 | Dooode dnia November 10 2010 18:04:39
Proponuj? na pocz?tek poczyta? : http://projektoby...;Itemid=82 .. conieco wiecej ni? nawo?ywanie jest konieczne je?li naprawd? chcieliby?my by by?o "po naszemu" .. ka?dy ma nieco racji, a problematyczne jest ustalenie wywa?onej propozycji w etapie ko?cowym, bo sam wymóg wieku i tak z czasem zostanie zaostrzony do pomara?czowych elementów czy te? ca?ych replik.
#11 | vandal7 dnia November 18 2011 18:47:23
Ja tam jestem Hitlerem po jednej stronie widz? ludzi po drugiej polityków bankierów i tych, co im p?ac?, i lepiej niech ju? oni o nas tak du?o nie my?l?, niech pomy?l? o sposobach na darmowa energie na walut?, która nie ulega dewaluacji, nad ustanowieniem p?acy maksymalnej i tym podobnych.


Pami?tam czyta?em na tej stronie czyta?em relacje z takiej imprezy gdzie by? pokaz jakiej? akcji asg na ulicy a potem strzelnica zdj?cia itp. Mo?na przy okazji kolejnej rozdawa? ulotki, omawia? sprawy bezpiecze?stwa t?umaczy? ze jest to sport ekstremalny, a nie zabawa w klocki lego i jakie to jest fajne.

A ?e kto? sprzedaje replik? ojcu, który daje ja ma?ym dzieciom. . . No ojciec ma wi?cej jak 18 to jego nazwisko jest na rachunku i czy jest zakaz replik dla dzieci czy niema one i tak do nich trafi?y… tak jak alkohol i papierosy do gimnazjów.
I wydaje mi si? ze, je?li cos jest legalne, czyli posiadanie tego nie jest jakims wykroczeniem/czym? z?ym wtedy to cos nie jest takie poci?gaj?ce.
Zawsze znajdzie si? recydywista czy kto?, kto nie do ko?ca przemy?la? swoje postepowanie i zawsze b?d? jakie? wypadki.


Z pewno?ci? powinni?my mówi? o asg bardziej jak o sporcie ekstremalnym ni? jak o „wypasionym strzelaniu”

ps. a obowiazek jakiego? munduru/kamuflarzu to ju? waktycznie przegiecie ; )
#12 | SirHawk dnia November 18 2011 20:13:21
"ASG to sport ekstremalny" - Haha, dobre U?miech. Pójd? w góry i zrób sobie przejazd na snowboardzie na górskiej, naturalnej trasie. A ta impreza o której mówisz, to by? Dzie? Prewencji w Rowach. Jakie ulotki? Jakie sprawy bezpiecze?stwa? W ASG s? dwie zasady: 1. Okulary balistyczne na nos; 2. Patrz, gdzie celujesz. Airsoft jest legalny - i jest poci?gaj?cy, wi?c Ci? nie rozumiem.

Ja jestem za tym, aby dawa? dzieciakom repliki czy wiatrówki do ?ap, jecha? z nimi do lasu lub na ??k? i kaza? im strzela? do puszek. Pó?niej te puszki pokaza?. Je?eli si? podnieci - pokaza? mu raz jeszcze, ?e to nie jest zabawka. Mo?e zrozumie. Jednak dzi? problemem jest, ?e rodzic boi si? da? nawet klapsa w ty?ek dziecku, bo jeszcze jaki? Wielki Obro?ca Dzieci naniesie na policj? i b?dzie krucho. Pomimo tego, ?e ma?e dziecko s?ów nie zrozumie tak bardzo jak bólu. Nie namawiam do t?uczenia dzieciaka ile wlezie ale o to, ?eby nie ba? si? ukara? jak przeskrobie. A nie daj Bo?e na niego nakrzycze?! Bestialskie istoty! Tak si? zn?ca? nad takim szkrabem! "A id? w choler? i nie wszczubiaj swego nosa w sprawy, o których nie masz poj?cia" - tak rodzic powinien mimo wszystko odpowiedzie?.

I niby dlaczego w kiosku mieliby zakazywa? sprzeda?y pistolecików? Zamiast zakazywa? tego i owego, przeanalizujcie sposób wychowywania i kontroli przez rodziców! Bo si? nagle oka?e, ?e id?c tym tokiem my?lenia trzeba b?dzie zakaza? spo?ywania alkoholu, bo jest przyczyn? burd. Absurd, nieprawda?? Jednak dobrze by by?o zg?asza? sytuacje sprzeda?y w sklepach replik, wiatrówek dzieciom, je?eli produkt jest przeznaczony do udost?pniania od pewnego wieku. Ale tutaj zbli?amy si? do bol?czki cywilizacyjnej - BIUROKRACJA. Co? czego nikt nie chce, bez czego "Nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone".

"ASG od 15. lat!" - Tak! Wprowad?my takie ograniczenie! Bo nikt z nas nigdy nie strzela? z takich "pistolecikuf" maj?c 9 lat! Nikt nigdy nie kupi? samemu czy z rodzicem plastikowego ka?acha za 50z? po to, by postrzela? do kartonów, puszek czy ptaków (No co? Mew i tak mamy tutaj za du?o). I nikt nigdy nie strzeli? z niego w znajom? osob? z ró?nych powodów po czym nie widzia? si?ca, nie zreflektowa? tego i nie dosta? bury, klapsa ani kary! W ko?cu, nikt te? nigdy nie dramatyzowa?...

"Wedle prawa polskiego" to ka?dy z nas powinien pój?? do wi?zienia na co najmniej 20 lat za oszustwa, niedomówienia czy kradzie?. Polskie prawo jest silnie niedopracowane, zawiera mas? luk.

Obowi?zek munduru? Nic mi o tym nie wiadomo. Sko?czmy te? z polityk?. Polityków powinno by? po 10 na województwo i basta. P?aca maksymalna? To nie mam prawa zarabia? ile mi si? podoba? Wypracuj? pieni?dze to i je chc? "mnie?" do jasnej cholery. Jednak jak kto? zarabia wi?cej to niech i p?aci wi?ksze podatki.

No, jeszcze troch? i ksi??k? napisz? Szeroki u?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj? Alice Custom Act od Valor Combat Taktyka zielona Mndur Gorka E SPOS Zmiana Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,850
Wczoraj:39,221
W tym tygodniu:87,389
W tym miesiącu:997,674
W tym roku:5,867,171
Wszystkich:54,355,575
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: