Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:12
Zachód słońca: 16:01
Dzień trwa:
9 Godzin 49 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:44
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

T40/T30/T20 w ods?onie: "Rescue Pilot"
Zaproszone dru?yny:

-Team 40/30
-Team W?ciek?e Bobry
-SN/SN
-Shaft Ustka
-75th Rangers Regiment Koalicja Pó?noc Koszalin
-Navy Team Ustka

Miejsce:

Damnica


Godzina spotkania: 9:00

Start: 9:30


***UWAGA!***
Zaznaczam i? stadion jest miejscem w którym nie strzelamy, nie ustawiamy hopki, nie lansujemy si? replikami itd. Najlepiej replik? nawet czym? zakry?, lub wyci?gn?? przed samym wymarszem. Dopiero gdy dotrzemy na teren rozgrywki, b?d? mo?liwe powy?ej wypisane czynno?ci.
***UWAGA!***

Felix D-ca Team 20 S?upsk:
"Pozwol? sobie - jako autor i pomys?odawca tego scenariusza - wstawi? opis sytuacji.

Kolejna gar?? informacji, w sumie g?ówna i najbardziej znacz?ca. Wiemy ?e wyja?nianie zasad przed strzelank? grupie ludzi na?adowanych adrenalin?, wizjami i kofein? jest skuteczne niczym DrRet w ataku.

Pilotem jestem ja (ogólnie lubiany i szanowany) Felix. B?d? ranny w nog? (czego dowodem b?dzie usztywniona noga - dwie deski i banda? co sprawi ?e b?d? si? przemieszcza? wolno i g?o?no, jak si? wy...prz? to b?dzie s?ycha?) jednak uzbrojony w bro? krótk? z pe?nym magazynkiem. Do tego mog? mie? saperk?, toporek, piersiówk?, paczk? Durexów i zdj?cie ?ony, wi?c ... bez walki si? nie poddam.
Jedyn? map? z naniesionymi punktami umocnionymi oraz z g?ównym celem posiadam ja i tylko ja. Oczywi?cie po wyl?dowaniu mog?em j? zakopa?, zje??, wykorzysta? jako papier toaletowy lub mie? j? przy sobie. Je?li zostan? zabity a przy moim trupie mapy nie b?dzie, to ?ycz? powodzenia (równie? w przeszukiwaniu mojego trupa.. fantazja kilku osób mo?e si? spe?ni?). ?a?enie po lesie pe?nym patroli wroga, nerwowo rozgl?daj?c si? naoko?o czy gdzie? nie czai si? McGregor, czy w kolejnym dole Kocur w?a?nie nie prze??cza selektora na ogie? ci?g?y.. Czy w tych krzakach Lost w?a?nie nie zjada kolejnej kanapki. Ja bym si? ba?. Je?li Pilot zginie, to po prostu wróci na respa, przebierze si? we flecka (bo b?d? w niebieskim wdzianku) i zdrowo wkurzony wróci na pole walki. Zdecydowanie sugeruj? by dosta? mnie ?ywego, dostarczy? do sztabu i wyci?gn?? informacje (lub odczyta? tam map?, mo?e b?dzie zakodowana? Zale?y od mojego humoru). Z góry informuj? ?e teksty typu rklemy na jaja to na bank zacznie gada?r1; lub rtam widzia?em spore mrowiskor1; nie robi? na mnie wra?enia. Sk?aniam si? bardziej ku rmo?e zjesz co? ciep?egor1; lub rpodajcie temu dzielnemu cz?owiekowi piwor1;. Nie pogardz? równie? rle? do wioski i za?atw dla tego pilota 18 letni? dziewic?. P?ci ?e?skiejr1;. Jestem pewien ?e sztabowcy co? wymy?l?... Doceni? to i odpowiednio przeka?? informacje tak by bawi? si? ka?dy r11; nawe te ponuraki z KPMu (?art!!!). Do swoich powiem tylko tyle, ?e b?d? t?sknym wzrokiem szuka? odsieczy która odbije mnie i dostarczy do domu.

NIE ZDEJM? OPATRUNKÓW, B?D? I?? O W?ASNYCH SI?ACH ALE JE?LI KTO? OCZEKUJE ?E B?D? BIEG? TO MAM NADZIEJ? ?E UD?WIGNIE MOJE 90KG CIA?O (SAME MI??NIE, ZERO T?USZCZU). PROSZ? MI ICH RÓWNIE? NIE ZDEJMOWA?, NIE ODCINA? NOGI ANI NIE CI?GN?? ZA KAMIZELK? PO ZIEMI. ?ADNIE PROSZ?....

Podczas ustalania swojej pozycji startowej nie b?d? faworyzowa? ?adnej strony. Dla mnie jest to zabawa a oszustwo mo?e zasia? ferment. Odpowiadaj?c na pw (kolejno?? odpowiedzi zgodna z kolejno?ci? wp?yni?cia pytania na pw) - nie podam numeru konta, pij? Lecha, dzi?kuj? ale mam ju? kotka, tak - Durexy b?d? nawil?ane."

Si?y Pokojowe / Si?y Rozjemcze r11; elita narodów, wybra?cy bogów, bywalcy Biedronki. ?mietanka m?odzie?y danego kraju, przybyli by broni? uci?nionych, ?ciga? z?ych ludzi oraz prowadzi? lewe interesy z tubylcami. Dowodem ?e pochodz? z ró?nych regionów i warstw spo?ecznych jest ró?norodno?? umundurowania. Zauwa?y? mo?na mundury du?skie, rosyjskie, polskie, niemieckie a nawet widziano cz?onków ZGSR (Zuluskiej Grupy Szybkiego Reagowania). W drodze s? nawet oddzia?y arabskie (lekka jazda wielb??dzia).

Miejscowi widzieli nawet dziki patroluj?ce granic?..

Si?y Pokojowe zostaj? rozstawione zgodnie z planem sztabu, ka?da grupa b?dzie mie? na pocz?tku jasno przydzielone miejsce lokalizacji i zadanie do wykonania. Bez zgody sztabu nie wolno zamienia? si? zadaniami z innymi grupami. Ka?da b?dzie mia?a pe?ne r?ce roboty, gwarantuj?. Dowódcy grup otrzymaj? dok?adne rozkazy na odprawie przed rozpocz?ciem akcji.

Sztab Si? Pokojowych r11; jest nieruchomy, w pe?ni stacjonarny i ukryty. Jego dok?adn? lokalizacj? zna zestrzelony Pilot, nawet sztabowcy jeszcze nie wiedz? gdzie b?dzie si? znajdowa?. To wyeliminuje przecieki Smile Za zdobycie Sztabu b?d? przyznane punkty a zasady jego zdobycia opisa?em ju? wcze?niej. Zdobycie Sztabu nie jest konieczne, ale punkty mog? si? przyda? w ko?cowym rozliczeniu r11; do tego s?awa jak? mo?na zdoby?...

Respawn Si? Pokojowych r11; zostaje rozstawiony w niewiadomym miejscu na pocz?tku rozgrywki i pozostaje nieruchomy do ko?ca. Zasady zdobycia / utraty respawna s? identyczne jak dla drugiej strony.


Zadania Si? Pokojowych r11; utrzymanie pokoju na granicy i jej patrolowanie, utrzymanie punktów kluczowych i niedopuszczenie do zniszczenia w?asnego sztabu i respawna.

Punkty Kluczowe Si? Rz?dowych r11; na pocz?tku rozgrywki nie posiadaj? ?adnych w?asnych punktów. Musz? zaj?? i utrzyma? punkty Si? Pokojowych, punkty mog? równie? otrzyma? za: odnalezienie Pilota i doprowadzenie go ?ywego do swojego sztabu oraz zdobycie wrogiego sztabu i respawna. Sztab Si? Rz?dowych oraz respawn staje si? automatycznie punktem kluczowym chwil? po jego rozstawieniu.

Punkty Kluczowe Si? Pokojowych r11; znajduj? si? po drugiej stronie rzeczki (która jest naturaln? granic?). WYJ?TKIEM JEST WARTOWNIA NR.1 rPRZYCZÓ?EKr1; - ZNAJDUJE SI? ONA PO TEJ SAMEJ STRONIE CO PUNKT STARTOWY SI? RZ?DOWYCH. Lista punktów kluczowych Si? Pokojowych:
Wartownia nr 1 rPrzyczó?ekr1; - obsada tego punktu jest jedyn? grup? która mo?e znajdowa? si? po drugiej stronie granicy (wyj?tek r11; obsada mostu). Ka?dy inny zawodnik Si? Pokojowych który w momencie rozpocz?cia rozgrywki znajdzie si? po tej stronie granicy zostaje automatycznie usuni?ty z rozgrywki na 2 godziny czasu.
Wartownia nr 2 rWisielcze Wzgórzer1;
Wartownia nr 3 rZaciszer1;
Mostowe przej?cie graniczne rStary M?ynr1; - obsada tego punktu mo?e znajdowa? si? po obydwu stronach granicy, ale w jego najbli?szym otoczeniu.
Sztab Si? Pokojowych
Respawn Si? Pokojowych

Za zdobycie / odbicie tych punktów przyznawane b?d? punkty. Ilo?? punktów jest zale?na od umiejscowienia danego punktu (jedne trudno zdoby?, inne ?atwiej). Lista punktacji b?dzie podana niebawem.

Ciekawostk? b?dzie to, ?e ka?da grupa b?dzie odpowiedzialna za jaki? punkt - sugeruj? wi?c walk? do ostatniego cz?owieka zamiast odda? dane miejsce przeciwnikowi. Zostawienie punktu bez ochrony jest jasnym zaproszeniem dla wroga Smile Jestem pewien ?e ekipy dadz? z siebie wszystko, bohatersko daj?c opór wrogowi. UWAGA: Zamienianie miejsc z inn? ekip? BEZ ZGODY sztabu jest niedozwolone. Sztab powinien zanotowa? godzin? zamiany oraz miejsce którego dotyczy?a.

Skrócona wersja scenariusza.

Strona Rz?dowa:

1. Rozbi? i obroni? sztab.
2. Rozbi? i obroni? respawn.
3. Odszuka? Pilota i doprowadzi? go ?ywego do swojego sztabu.
4. Zdoby? od Pilota informacje dotycz?ce umocnie? wroga, informacji o sile ?ywej i lokalizacji sztabu.
5. Zaj?? i utrzyma? kluczowe punkty nale??ce do Si? Pokojowych, wyganiaj?c ich z regionu.

Si?y Pokojowe:

1. Rozbi? i obroni? respawn.
2. Odszuka? Pilota i ?ywego doprowadzi? do sztabu.
3. Utrzyma? punkty kluczowe i odbi? te stracone.
4. Obroni? swój sztab.
5. Eliminowa? wroga przekraczaj?cego granic?, przeprowadza? patrole i rajdy na teren wroga.
6. Zada? jak najwi?ksze straty si?om rz?dowym i odzyska? panowanie nad wrogim terenem (zdoby? sztab i respawn wroga)

Pozosta?e zasady:
- nie u?ywamy pirotechniki
- trafienie oznacza trupa. Nie banda?ujesz si? tylko kierujesz do respa. Czas czekania w respawnie b?dzie zale?a? od ilo?ci graczy i podam go w sobot?.
- nie ma limitu amunicji. Teren nie jest du?y ale "soczysty", co kawa?ek s? ciekawe miejsca do walk. Miejscami las jest bardzo g?sty, czasami cienkie brzozy za którymi nie idzie si? schowa?. Jest rzeczka, bagna, klify i wzniesienia.
- zakaz wychodzenia za teren walk, chyba ?e jeste? trupem a respawn jest kontrolowany przez wroga. Wtedy kierujesz si? do miejsc wyznaczonych.
- mapy zostan? rozdane dowódcom na odprawie. Ka?da ze stron posiada w?asn?, dodatkowo mapa Pilota na której jest wszystko plus bonusy.
- sztaby jako takie zostan? wybrane przed walk? (lub gdy wszystkie grupy podadz? sk?ady). Scenariusz nie narzuca co nale?y zrobi? w jakiej kolejno?ci, tutaj licz? na sztabowców i ich inicjatyw?.
- Strona Rz?dowa zostanie poprowadzona na miejsce startu (oko?o 800 metrów od parkingu) przez jednego z czlonków T20. B?dzie konieczne przej?cie przez tory wi?c bezwzgl?dnie prosz? s?ucha? jego polece? i nie przebiega? ca?? chmar?. Je?li zajdzie konieczno?? przej?cia obok zabudowa? to prosz? zakry? replik? a przynajmniej nie macha? ani nie celowa? to psów / tubylców.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia November 12 2010 12:28:58
75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC ?a?uje bardzo, ?e nie b?dzie móg? si? pojawi?. Z miesi?c temu zadeklarowali?my swoj? obecno?? na 24H MILSIMa Cannabis Commando Koszalin, który odbywa si? w tym samym czasie. Jako, ?e ca?y niemal Team wyrusza na MILSIMa, a zostaj? tylko chorzy, nie mamy nawet jak wys?a? przedstawiciela, który chocia? stworzy?by relacj? i pstrykn?? par? zdj??, nie wspominaj?c o prezentach z kompozytu Krzywi si?

?yczymy udanej imprezy i do nast?pnego!
Felix bardzo widz? zabiegany, ale jak co? wymy?li to ju? wymy?li Szeroki u?miech
#2 | Leon dnia November 13 2010 18:05:37
Byli?my, walczyli?my Z przymru?eniem oka ... relacja w ?rod? Z przymru?eniem oka
#3 | Mario75 dnia November 15 2010 18:56:01
?a?uj?, ?e nie byli?my i czekamy na relacj? Leonie.
Felix tak trzyma?!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Mndur Gorka E SPOS Radio ASG Niemcy zamykaj? Zbrojownia Makarov KWC Survival Zmiana Odda? r?k? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,734
Wczoraj:40,842
W tym tygodniu:141,115
W tym miesiącu:1,051,400
W tym roku:5,920,897
Wszystkich:54,409,301
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: