Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Okiem Ranger'a
OKIEM RANGER'A

Pobudka 04:45AM Sobota 06112010. Dzie? wcze?niej ze sprz?tem zjecha? do mnie Dantee, Reni i Fubar, ?eby nie trzeba by?o si? zbiera? po mie?cie i traci? czasu. Skura i Szuwi mieli dojecha? z Bia?ogardu bezpo?rednio. Sokoma, Sebiegi i Patola mieli?my po drodze do podj?cia. Oszcz?dno?? czasu by?a jednak pozorna.
Wieczorem zasiedzieli?my si? do pó?na przy rChi?skim Brendziakur1; i w efekcie spali?my znikom? ilo?? godzin.


Rano szybkie ?niadanie, kawa, zalanie kawy do podr?cznych termosów i z gratami schodzimy do samochodu. Jest nas 10-ciu Rangers w tym jeden z Navy Seals D-ca MaraS. Sprz?t wspólny roz?o?ony na par? osób. Reszt? ka?dy dobiera? indywidualnie. Ka?dy wie czego mu b?dzie trzeba na 24H z zapowiadan? temp. w nocy ok. 4r17;C. Nie pami?tam jednak czy kto? zabra? ze sob? ?piwór :) Widocznie nie by? potrzebny. He he he. W ko?cu ?wierkowe ga??zie, poncho i takie tam drobiazgi te? pozwalaj? si? wyspa?. Najwa?niejszy jest jednak jeden warunek do spe?nieniar30;

r30;Nale?y mie? czas na sen, a tego by?o jak na lekarstwo. Wracaj?c do wyprawyr30;
Cannabis Commando Koszalin w licznym sk?adzie Organizacyjnym /si? na ko?cu pojawi?o tylu Cannabisów ilu chyba jeszcze wcze?niej nie widzia?em/ oraz z trzema samochodami operuj?cymi w terenie, pr??nie dzia?aj?cym HQ zbieraj?cym i przetwarzaj?cym meldunki oraz rozsy?aj?cym nowe zadania, pokazali wysoki poziom imprezy. MILSIM dzia?aj?cy na pe?nych zasadach MCS zatem ka?dy liczy?, ?e nie wylosowa? karty WZW :) Medykiem u nas zosta? MaraS z Navy jednak nie mia? za du?o roboty. Dzia?ali?my pod kodow? nazw? KOJOT. Ka?dy Team uczestnicz?cy w MILSIMie Cannabisów otrzymywa? informacje w ci?gu paru tygodni indywidualnie do D-ców drog? mailow?.
Mogli?my si? jedynie domy?la? lub próbowa? podpytywa? innych co niestety nie zdawa?o egzaminów. W MILSIMie jako si?y operuj?ce i wykonuj?ce zadania uczestniczy?y takie Teamy jak:
Special Forces Airsoft Team Szczecin r11; Radzia ludzie pe?nili rol? partyzantów o czym dowiedzieli?my si? pó?nym wieczorem. W jednym zada? wyruszyli?my do nich z pomoc? medyczn? i w ten sposób po??czyli?my w nocy si?y i wykonywali?my ju? wspólnie powierzane zadania.
W?ciek?e Bobry - Orzecha ludzie pe?nili rol? pograniczników i ?wietnie wywi?zywali si? z tych obowi?zków. Razem z ekip? z Gorzowa, pilnowali tak skutecznie granicy, ?e nie udawa?o si? niezauwa?onym przebi?. Dysponowali równie? urz?dzeniami noktowizyjnymi i dodatkowym wsparciem sprz?tu tak jak i Rangers.
Team LSC Gorzów Wlkp. r11; dzia?aj?cy jako ochrona granicy
75th Rangers RGT Koszalin KP r11; mieli?my wykonywa? dzia?ania wspieraj?ce agresora, w tym odci?? zasilanie od elektrowni wodnej.
Suma wszystkich si?ga?a ok. 40-stu ludzi.

Ka?dy Team utrzymywa? w tajemnicy przekazywane rozkazy i informacje od pionu wywiadu, do ko?ca rozgrywki. My?l?, ?e teraz mo?emy ju? ujawni? pierwszy rozkaz /raporty nale?a?o wysy?a? w standardzie SALUTE r11; który niebawem rozpiszemy szczegó?owo na Portalu/:
OPORD 08/11/2010 r11; KANA?
TAJNE
Strefa czasowa: ZULU+1

1. SYTUACJA
Rz?d Kurlandii planuje wykona? inwazj? na swojego s?siada, Republik? Rosochy. Realizuj?c inwazj? Si?y Zbrojne naszego kraju b?d? nara?one na ataki si? powietrznych stacjonuj?cych na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. Wasze zadanie ma na celu obezw?adnienie si? obecnych w rejonie lotniska.

A. Si?y Wroga i Teren
Jednostki Si? Rezerwowych Republiki Rosochy -liczebno?? 10-12 , patrole Stra?y Granicznej Republiki Rosochy r11; liczebno?? prawdopodobnie nie wi?cej ni? 10.
Cel dzia?alno?ci oraz rozlokowanie:
- SRRR r11; po?udniowy brzeg jeziora Hajka, Patrole piesze i z pojazdów wzd?u? granicy.
- SGRR r11; Patroluj?, najprawdopodobniej pieszo, po?udniowy brzeg i teren na po?udnie od jeziora Hajka (Niedali?skiego)

Teren pagórkowaty, pokryty lasem
Zachód s?o?ca: 1603
Wschód s?o?ca: 0726
Faza ksi??yca: Nów r11; dzie? 8
Wschód ksi??yca: 1246
Zachód ksi??yca: 2308

Pogoda:
Temperatura w dzie?: 6-7 st. Cels. (-1,1 r11; 0,6)
Temperatura w nocy: 6-10 st. Cels. (-1 - 1)
Zachmurzenie: Umiarkowane
Wiatr: N, NW, 6-8 m/s

B. Si?y w?asne
Oddzia? KOJOT, Ruch Wyzwolenia Rosochy r11; zabezpieczenie od SW.

C. Wej?cie/wyj?cie
Oddzia? wyrusza z miejsca oznaczonego jako IP, Pozycja: 79809180
Oddzia? b?dzie przebywa? w rKANALEr1;od 0900 13NOV2010 do 0900 14NOV2010.
Oddzia? ewakuuje si? pieszo do granicy, do punktu EP o pozycja: 81909240

2. MISJA
A. Dotrze? w rejon elektrowni wodnej Rosnowo.
B. Wskaza? cel dla samolotu bombowego od strony S lub SE.
C. Wycofa? si? do EP.
3. WYKONANIE
Do godziny:
0900 13NOV2010 rozpocz?cie desantu oddzia?u na lokalizacj? DZ.
0910 13NOV2010 zabezpieczenie terenu i meldunek gotowo?ci bojowej do HQ.
0915 13NOV2010 rozpocz?cie realizacji zada? wg rozkazów.
1500 13NOV2010 meldunek o zaj?ciu i zabezpieczeniu stanowiska do wskazania celu.
0900 14NOV2010 opuszczenie KANA?U przez KOJOT w EP.

4. INSTRUKCJE DODATKOWE
A. Ogólne
a) Raportowanie
Komunikacja z HQ za pomoc? GSM( tylko SMS). Meldunki SALUTE o kontakcie wzrokowym lub ogniowym- dora?nie. O stratach w?asnych i przeciwnika o ile takie wyst?pi?.
b) SOP
MCS
- zakaz u?ywania pojazdów
- pirotechnika: dozwolona jedynie dostarczona przez HQ
c) ROE
Za wszelk? cen? pozosta? niewykrytym, ogie? wolno otwiera? tylko w obronie w?asnej.


DZIE? PIERWSZY: zaparkowali?my samochody we wskazanym na mapie miejscu. Wyruszyli?my na miejsce rozpocz?cia dzia?a?. W taki sposób wyruszy?y wszystkie ekipy w ró?nych cz??ciach mapy. Z tego co si? orientuj?, ka?dy mia? dotrze? na podane na mapie miejsce na wyznaczon? godzin?. Tam otrzymywali?my nast?pne rozkazy. Meldowali?my w?asne po?o?enie co równ? godzin?. Równie? meldowali?my o ka?dym kontakcie. Patolowi z czasem sko?czy?y si? minuty na karcie, zatem jego obowi?zki RTO do HQ przej?? Szuwi :) Prowadzeni przez zwiad i naprowadzani przez naszego Navigatora Sokoma przebijali?my si? zakosami prze?ajem, przez mocno poro?ni?ty ro?linno?ci? teren. Priorytetem by?o nie wykrycie naszego dzia?ania. Tutaj wielkie podzi?kowania dla Skury i Reniego, dzi?ki którym udawa?o nam si? zauwa?a? przeciwnika wcze?niej i zrywa? kontakt. Chyba maj? rentgena w oczach :) Dotarli?my zrywaj?c kontakt, niezauwa?eni do miejsca z którego mogli?my na?wietli? elektrowni?, w celu zniszczenia przez atak z powietrza. Na?wietlacz wa?y? sporo bo otrzymali?my z nim od Cannabisów kawa? akumulatora. Nie dostali?my informacji co z nim pó?niej zrobi?, wi?c Koledzy na zmian? nosili rzeczony na?wietlacz z akumulatorem, a? do ko?ca MILSIMu dnia nast?pnego.

Po wykonaniu na?wietlenia celu otrzymali?my komunikat i? z powodu zbyt du?ej ilo?ci cywili nalot nie mo?e zosta? wykonany i mamy przemie?ci? si? wg. nowych koordynatów.
NOC: Z biegiem czasu i zapadaj?cym zmrokiem, musieli?my szuka? rzadszego lasu do prze?ajów. Za ka?dym postojem i przed ka?d? nast?pnym odcinkiem zliczali?my ludzi. W pewnym momencie zachmurzenie w nocy spowodowa?o widoczno?? pleców kolegi przed sob? na ok. 1m. Prowadzi?y noktowizory, a za nimi porusza?y si? cienie postaci. Równie dobrze mo?na by?o zamkn?? oczy co jaki? czas, a efekt obserwacji by?by taki sam :) Wg. nast?pnych rozkazów mieli?my za?o?y? baz? wg. koordynatów na zachód od elektrowni. ?eby tam si? dosta? musieliby?my przemkn?? przez pilnie strze?on? granic?. Próbowali?my w wielu miejscach, ale nie by?o to ?atwe. Patrole równie? posiada?y noktowizj?, a cicha noc zdradza?a ka?dy d?wi?k. W miejscu domniemanego za?o?enia przez nas bazy mieli dotrze? do nas Partyzanci i dostarczy? ?adunki wybuchowe do realizacji nast?pnego zadania r11; odci?cia w 3 miejscach linii energetycznych. W momencie kiedy szukali?my miejsca, któr?dy mo?liwe by by?o niezauwa?one przedostanie si? pomi?dzy patrolami pieszymi a zmotoryzowanymi, Partyzanci wpadli w r?ce Patrolu W?ciek?ych Bobrów i ?adunki zosta?y im skonfiskowane. Otrzymali?my zadanie pomocy medycznej dla Partyzantów. Po dotarciu do Rebeliantów otrzymali?my rozkaz odpoczynku i po godzinie meldowania gotowo?ci bojowej. Oddalili?my si? od miejsca odpoczynku jakie? par?dziesi?t metrów, gdzie otrzymali?my rozkaz, za?o?enia obozu na kolejne dwie godziny i czekania na koordynaty miejsca spotkania Agenta, który dostarczy nam niezb?dne materia?y do realizacji zadania. Wi?c przysz?o nam znowu wróci? do swoich wyrek ze ?wierkowych ga??zi. Tym razem by? ju? czas na zjedzenie czego? i rwieler1; czasu na sen :)

Po nast?pnej gotowo?ci bojowej, która odbywa?a si? niemal b?yskawicznie, ale i nie wiele by?o do zbierania z obozowiska :) otrzymali?my koordynaty gdzie mia? pojawi? si? Agent. Agent przekaza? trzy ci??kie paczki z ?adunkami wybuchowymi. Ludzie Radzia mieli ju? zapalniki i inne elementy pozwalaj?ce przeprowadzi? detonacj?. Prze?ajem ruszyli?my z SFAT Szczecin na podane koordynaty trzech s?upów energetycznych, których po?o?enie znali Koledzy z wypadu w tamte miejsca w ci?gu dnia, gdzie jako zadanie mieli te s?upy oznaczy?. Droga nie by?a ?atwa i nie by?a krótka. Z czasem zatem rozdzielili?my si?, aby szybciej wykona? zadanie, a zacz??o ju? ?wita?.

DZIE? DRUGI: Przy trzecim s?upie po??czyli?my ponownie si?y i wyruszyli?my na podany w rozkazie nowy koordynat. Wskazywa? on mniej wi?cej obszar w którym Rangers zaczynali MILSIM, a by? to kawa? drogi. Skorzystali?my ju? z traktów i przecinek, aby dotrze? szybciej na wskazane w rozkazie miejsce ewakuacji. Postojów by?o niewiele i s?u?y?y bardziej zebraniu ludzi i okre?leniu nast?pnego odcinka tak aby mija? sektory wskazane jako rwrogier1; ani?eli porz?dnie odpocz??. Czas nagli?.
Ostatni punkt wskazany w rozkazie okaza? si? na moje szcz??cie na trasie do samochodów, a i jak si? pó?niej okaza?o mo?na ju? by?o zrzuci? przy obozowisku Cannabis Commando ca?y szpej i usi??? na ?awce r11; co by?o niesamowitym luksusem. Podczas spotkania z Cannabisami odby?o si? podsumowanie. Bodek z lud?mi zwróci? uwag? co by?o dobrze wykonane, co nale?a?oby dopracowa? i jak powinno to wygl?da?. Cz??? dotyczy?a szczegó?ów dotycz?cych wysy?anych meldunków, np. przedstawiania si? nazw? kodow?, cz??? mówi?a o tym aby stara? si? zachowywa? klimat rozgrywki i na co przy tym zwraca? uwag?. To co mi si? podoba?o podczas zorganizowanego MILSIMa to praca Orgów. Zachowywali umiar w moderowaniu imprezy, wprowadzali ?wietny klimat /raz nawet po na?wietleniu celu dla nalotu, kiedy przelecia? nad nami prawdziwy samolot, zacz?li?my si? ?mia?, ?e nawet i to Cannabisi za?atwili/. Pojazdy oraz patrole, wszystko w sta?ej ??czno?ci z HQ. Brak informacji, ?e macie to zrobi? i nic mnie to nie obchodzi je?li napotkacie problemy po drodze. Wiadomo, ?e czasem natrafia si? na problemy, sytuacja si? ca?y czas zmienia, a HQ próbuje wymy?li? nowy plan dzia?ania. Nikt nie mówi, ?e HQ albo ludzie w terenie to mi?kkie fryty. Wszyscy próbuj? wspó?dzia?a? i wspó?tworzy?, a w HQ praca trwa non stop reaguj?c na zmiany w terenie. Najwa?niejsze, ?e ka?demu si? chce i ka?dy si? stara - to jest najwi?ksz? warto?ci?! ?e komu? co? nie wyjdzie - bywa! Wa?ne, ?e ka?dy z po?ród ok. 40stu ludzi wyniós? jakie? do?wiadczenie dla siebie.
Podej?cie Cannabisów by?o konkretne, ale pozwala?o du?o si? uczy? i wyci?ga? sporo cennych wniosków. W do?wiadczeniach ze swoich jednostek wojskowych oraz po wielu latach je?d?enia na MILSIMy Cannabis Commando dysponuje imponuj?c? wiedz?, któr? ch?tnie si? dziel? z innymi. Sam MILSIM powsta? po to aby pokaza? i wprowadzi? wielu nas w klimat prawdziwego MILSIMa z zastosowaniem w pe?ni przepisów oraz prawide? tej rozgrywki. Imprez? oceniam bardzo pozytywnie. Nie jest to typ rozgrywki, który uda si? robi? co weekend :) bo jest to ci??ka harówa. Warto jednak do takich imprez si? przygotowywa? przez dzia?ania na tych drobniejszych jednodniowych wyj?ciach w teren. Przej?cie 25,3km w 80% prze?ajem, le??c cz?sto na glebie w oczekiwaniu a? przejdzie patrol /uff wówczas mo?na by?o wreszcie odpocz?? :) / z ca?ym sprz?tem i w pe?nej gotowo?ci bojowej staraj?c si? ca?y czas przechytrza? przeciwnika, by?o wyczerpuj?ce zarówno fizycznie jak i psychicznie.Podzi?kowania dla Cannabis Commando od 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC oraz Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.


ANEGDOTA: Id?c noc? starali?my si? zachowa? cisz? na ile si? da?o. Po ciemku ci??ko wybiera? drog? przez las ?eby nie stan?? na suchej ga??zi, ale ka?dy wybiera? stop? teren zanim opar? ci??ar swojego cia?a w wybranym miejscu. Czasem jaki? zwierzak przemkn?? tu, czy tam, wydaj?c dziwne odg?osy. Czasem klika?o co? w krzakach r11; to pogranicznicy podawali sobie sygna?y. Najlepsze odg?osy jednak us?ysze? mogli Rangers od jednego przyczajonego zwierza. Czekamy przy trakcie w zupe?nej ciemno?ci w daj?cych dodatkow? os?on? krzakach, z powodu zauwa?enia kontaktu z noktowizorem i patrolem. Sokom z noktowizorem wypatruje, inni przywarli do ziemi ze skierowan? replik? w swoich sektorach, aby w ka?dej chwili odpowiedzie? ogniem. W pewnym momencie na par? dos?ownie minut ze zm?czenia przysn??em, jednak na tyle czujnie, ?eby s?ysze? szept:
- Co to wydaje takie odg?osy? Co to jest?
W tym momencie us?ysza?em sam swoje pochrapywanie i w par? chwil pó?niej ju? si? obudzi?em. Najlepsze, ?e przez chwil? sam si? zastanawia?em co tak warczy i a? przelecia?a my?l:
- Ku..a to kto? chrapie, ja pie..l?! Ciszzzzzzaaaaar30;
...A to by?em ja :)
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia November 18 2010 10:55:53
Z tego Twojego chrapania i mojej g?upawki "zm?czeniowej" my?la?em, ?e udusz? si? ?miechem ;D
#2 | Radzio dnia November 18 2010 17:07:47
Click
[small2]
EDIT Mario.75: Radzio chcia? powiedzie?, ?e pod linkiem znajdziecie np. After Action Report.[/small2]
#3 | Mario75 dnia November 21 2010 22:55:20
Powiem szczerze, ?e te prze?aje odczu?em jakby?my zrobili z 50kmZ przymru?eniem oka Nie by?o czasu zje?? ani pospa? w krzakach U?miech Przedzieranie si? przez g?sty las i omijanie ?ukiem przewidywanych kontaktów, oraz kwitni?cie na glebie podczas przechodzenia patroli /ufff to mi si? podoba?o najbardziej, gdyby nie ci?g?e nas?uchiwanie mo?na by naprawd? odpocz??/ i chodzenie po ciemku w czasie kiedy zaszed? ksi??yc i gwiazd te? nie by?o wida? /czy mia?e? otwarte czy zamkni?te oczy jeden czort U?miech / spowodowa?y, ?e po powrocie do domu doceni?em gor?cy prysznic, bez ograniczenia wod? do picia i wyrko, które mia?o na wyposa?eniu nawet ko?dr?Z przymru?eniem oka
#4 | Maras dnia April 02 2011 01:56:55
Hahaha to my tak z Renim panikowali?my jak Mario zacz??e? chrapa? Szeroki u?miech hahah wrogi patrol by? dos?ownie jakie? 20m od nas a tu takie odg?osy. Pewnie pomy?leli, ?e jaki? dzik i si? zmyli Szeroki u?miech Ale tak na serio impreza by?a na wysokim poziomie, m?cz?ca jak cholera ale w sumie morale nad ranem nie spad?y zbyt nisko i tu nale?y si? wszystkim pochwa?a za wytrzyma?o?? ! U?miech

Oby wi?cej takich imprez ! Z przymru?eniem oka
#5 | muniekole dnia August 12 2017 07:47:58
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje kurowana i najpoprawniej jest mierzy? pod spodem w stosunku do powstrzymania dozie zaczerwienienia mordy oraz transformacyj palnych, s?abni?cia liczebno?ci, frazeologizmu otrzymania oraz intensywno?ci wymiotów i jednoczesnych wska?ników ?wi?du, ?mienia oraz nami?tno??. Dwójka pocz?tkowego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://www.zaczerwienienieskory.pl/ oralnego farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa chwyci?aby tak?e zaszufladkowana jako odmiana leczenia. W trakcie gdy w cugu kilku tygodni wyci?gi cz?sto przynosz? ulotne pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa wraca po zabiegu. Rozwlek?ego terapia, na ogó? odk?d niejakiego do dwóch lat, przypadkiem przemyka? do ondulacji obserwacji stanu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje terapia istnieje notorycznie potrzebnego, natomiast poniektóre losy oddaj? po jakie? czasie natomiast ostaj? niezachwianie. Nieciep?ego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego spo?ród przeciekiem czasu.
#6 | muniekole dnia August 29 2017 21:50:30
jak oczy?ci? organizm z toksyn kosmetyki bez sls https://forum.zolw.info/wybieg/balkonowy-wybieg-tuptusi/ jak usun?? cellulit z ud tr?dzik ró?owaty objawy
#7 | clibin009 dnia April 10 2018 09:57:37
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Arctic Combat Tajna bro? Alice Custom Combat Zbrojownia Nowe pistolety WP MG 42 by MG Schutze
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:583
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:31,060
W tym miesiącu:138,639
W tym roku:1,325,065
Wszystkich:42,932,361
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: