Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Okiem Ranger'a
OKIEM RANGER'A

Pobudka 04:45AM Sobota 06112010. Dzie? wcze?niej ze sprz?tem zjecha? do mnie Dantee, Reni i Fubar, ?eby nie trzeba by?o si? zbiera? po mie?cie i traci? czasu. Skura i Szuwi mieli dojecha? z Bia?ogardu bezpo?rednio. Sokoma, Sebiegi i Patola mieli?my po drodze do podj?cia. Oszcz?dno?? czasu by?a jednak pozorna.
Wieczorem zasiedzieli?my si? do pó?na przy rChi?skim Brendziakur1; i w efekcie spali?my znikom? ilo?? godzin.


Rano szybkie ?niadanie, kawa, zalanie kawy do podr?cznych termosów i z gratami schodzimy do samochodu. Jest nas 10-ciu Rangers w tym jeden z Navy Seals D-ca MaraS. Sprz?t wspólny roz?o?ony na par? osób. Reszt? ka?dy dobiera? indywidualnie. Ka?dy wie czego mu b?dzie trzeba na 24H z zapowiadan? temp. w nocy ok. 4r17;C. Nie pami?tam jednak czy kto? zabra? ze sob? ?piwór :) Widocznie nie by? potrzebny. He he he. W ko?cu ?wierkowe ga??zie, poncho i takie tam drobiazgi te? pozwalaj? si? wyspa?. Najwa?niejszy jest jednak jeden warunek do spe?nieniar30;

r30;Nale?y mie? czas na sen, a tego by?o jak na lekarstwo. Wracaj?c do wyprawyr30;
Cannabis Commando Koszalin w licznym sk?adzie Organizacyjnym /si? na ko?cu pojawi?o tylu Cannabisów ilu chyba jeszcze wcze?niej nie widzia?em/ oraz z trzema samochodami operuj?cymi w terenie, pr??nie dzia?aj?cym HQ zbieraj?cym i przetwarzaj?cym meldunki oraz rozsy?aj?cym nowe zadania, pokazali wysoki poziom imprezy. MILSIM dzia?aj?cy na pe?nych zasadach MCS zatem ka?dy liczy?, ?e nie wylosowa? karty WZW :) Medykiem u nas zosta? MaraS z Navy jednak nie mia? za du?o roboty. Dzia?ali?my pod kodow? nazw? KOJOT. Ka?dy Team uczestnicz?cy w MILSIMie Cannabisów otrzymywa? informacje w ci?gu paru tygodni indywidualnie do D-ców drog? mailow?.
Mogli?my si? jedynie domy?la? lub próbowa? podpytywa? innych co niestety nie zdawa?o egzaminów. W MILSIMie jako si?y operuj?ce i wykonuj?ce zadania uczestniczy?y takie Teamy jak:
Special Forces Airsoft Team Szczecin r11; Radzia ludzie pe?nili rol? partyzantów o czym dowiedzieli?my si? pó?nym wieczorem. W jednym zada? wyruszyli?my do nich z pomoc? medyczn? i w ten sposób po??czyli?my w nocy si?y i wykonywali?my ju? wspólnie powierzane zadania.
W?ciek?e Bobry - Orzecha ludzie pe?nili rol? pograniczników i ?wietnie wywi?zywali si? z tych obowi?zków. Razem z ekip? z Gorzowa, pilnowali tak skutecznie granicy, ?e nie udawa?o si? niezauwa?onym przebi?. Dysponowali równie? urz?dzeniami noktowizyjnymi i dodatkowym wsparciem sprz?tu tak jak i Rangers.
Team LSC Gorzów Wlkp. r11; dzia?aj?cy jako ochrona granicy
75th Rangers RGT Koszalin KP r11; mieli?my wykonywa? dzia?ania wspieraj?ce agresora, w tym odci?? zasilanie od elektrowni wodnej.
Suma wszystkich si?ga?a ok. 40-stu ludzi.

Ka?dy Team utrzymywa? w tajemnicy przekazywane rozkazy i informacje od pionu wywiadu, do ko?ca rozgrywki. My?l?, ?e teraz mo?emy ju? ujawni? pierwszy rozkaz /raporty nale?a?o wysy?a? w standardzie SALUTE r11; który niebawem rozpiszemy szczegó?owo na Portalu/:
OPORD 08/11/2010 r11; KANA?
TAJNE
Strefa czasowa: ZULU+1

1. SYTUACJA
Rz?d Kurlandii planuje wykona? inwazj? na swojego s?siada, Republik? Rosochy. Realizuj?c inwazj? Si?y Zbrojne naszego kraju b?d? nara?one na ataki si? powietrznych stacjonuj?cych na lotnisku w Zegrzu Pomorskim. Wasze zadanie ma na celu obezw?adnienie si? obecnych w rejonie lotniska.

A. Si?y Wroga i Teren
Jednostki Si? Rezerwowych Republiki Rosochy -liczebno?? 10-12 , patrole Stra?y Granicznej Republiki Rosochy r11; liczebno?? prawdopodobnie nie wi?cej ni? 10.
Cel dzia?alno?ci oraz rozlokowanie:
- SRRR r11; po?udniowy brzeg jeziora Hajka, Patrole piesze i z pojazdów wzd?u? granicy.
- SGRR r11; Patroluj?, najprawdopodobniej pieszo, po?udniowy brzeg i teren na po?udnie od jeziora Hajka (Niedali?skiego)

Teren pagórkowaty, pokryty lasem
Zachód s?o?ca: 1603
Wschód s?o?ca: 0726
Faza ksi??yca: Nów r11; dzie? 8
Wschód ksi??yca: 1246
Zachód ksi??yca: 2308

Pogoda:
Temperatura w dzie?: 6-7 st. Cels. (-1,1 r11; 0,6)
Temperatura w nocy: 6-10 st. Cels. (-1 - 1)
Zachmurzenie: Umiarkowane
Wiatr: N, NW, 6-8 m/s

B. Si?y w?asne
Oddzia? KOJOT, Ruch Wyzwolenia Rosochy r11; zabezpieczenie od SW.

C. Wej?cie/wyj?cie
Oddzia? wyrusza z miejsca oznaczonego jako IP, Pozycja: 79809180
Oddzia? b?dzie przebywa? w rKANALEr1;od 0900 13NOV2010 do 0900 14NOV2010.
Oddzia? ewakuuje si? pieszo do granicy, do punktu EP o pozycja: 81909240

2. MISJA
A. Dotrze? w rejon elektrowni wodnej Rosnowo.
B. Wskaza? cel dla samolotu bombowego od strony S lub SE.
C. Wycofa? si? do EP.
3. WYKONANIE
Do godziny:
0900 13NOV2010 rozpocz?cie desantu oddzia?u na lokalizacj? DZ.
0910 13NOV2010 zabezpieczenie terenu i meldunek gotowo?ci bojowej do HQ.
0915 13NOV2010 rozpocz?cie realizacji zada? wg rozkazów.
1500 13NOV2010 meldunek o zaj?ciu i zabezpieczeniu stanowiska do wskazania celu.
0900 14NOV2010 opuszczenie KANA?U przez KOJOT w EP.

4. INSTRUKCJE DODATKOWE
A. Ogólne
a) Raportowanie
Komunikacja z HQ za pomoc? GSM( tylko SMS). Meldunki SALUTE o kontakcie wzrokowym lub ogniowym- dora?nie. O stratach w?asnych i przeciwnika o ile takie wyst?pi?.
b) SOP
MCS
- zakaz u?ywania pojazdów
- pirotechnika: dozwolona jedynie dostarczona przez HQ
c) ROE
Za wszelk? cen? pozosta? niewykrytym, ogie? wolno otwiera? tylko w obronie w?asnej.


DZIE? PIERWSZY: zaparkowali?my samochody we wskazanym na mapie miejscu. Wyruszyli?my na miejsce rozpocz?cia dzia?a?. W taki sposób wyruszy?y wszystkie ekipy w ró?nych cz??ciach mapy. Z tego co si? orientuj?, ka?dy mia? dotrze? na podane na mapie miejsce na wyznaczon? godzin?. Tam otrzymywali?my nast?pne rozkazy. Meldowali?my w?asne po?o?enie co równ? godzin?. Równie? meldowali?my o ka?dym kontakcie. Patolowi z czasem sko?czy?y si? minuty na karcie, zatem jego obowi?zki RTO do HQ przej?? Szuwi :) Prowadzeni przez zwiad i naprowadzani przez naszego Navigatora Sokoma przebijali?my si? zakosami prze?ajem, przez mocno poro?ni?ty ro?linno?ci? teren. Priorytetem by?o nie wykrycie naszego dzia?ania. Tutaj wielkie podzi?kowania dla Skury i Reniego, dzi?ki którym udawa?o nam si? zauwa?a? przeciwnika wcze?niej i zrywa? kontakt. Chyba maj? rentgena w oczach :) Dotarli?my zrywaj?c kontakt, niezauwa?eni do miejsca z którego mogli?my na?wietli? elektrowni?, w celu zniszczenia przez atak z powietrza. Na?wietlacz wa?y? sporo bo otrzymali?my z nim od Cannabisów kawa? akumulatora. Nie dostali?my informacji co z nim pó?niej zrobi?, wi?c Koledzy na zmian? nosili rzeczony na?wietlacz z akumulatorem, a? do ko?ca MILSIMu dnia nast?pnego.

Po wykonaniu na?wietlenia celu otrzymali?my komunikat i? z powodu zbyt du?ej ilo?ci cywili nalot nie mo?e zosta? wykonany i mamy przemie?ci? si? wg. nowych koordynatów.
NOC: Z biegiem czasu i zapadaj?cym zmrokiem, musieli?my szuka? rzadszego lasu do prze?ajów. Za ka?dym postojem i przed ka?d? nast?pnym odcinkiem zliczali?my ludzi. W pewnym momencie zachmurzenie w nocy spowodowa?o widoczno?? pleców kolegi przed sob? na ok. 1m. Prowadzi?y noktowizory, a za nimi porusza?y si? cienie postaci. Równie dobrze mo?na by?o zamkn?? oczy co jaki? czas, a efekt obserwacji by?by taki sam :) Wg. nast?pnych rozkazów mieli?my za?o?y? baz? wg. koordynatów na zachód od elektrowni. ?eby tam si? dosta? musieliby?my przemkn?? przez pilnie strze?on? granic?. Próbowali?my w wielu miejscach, ale nie by?o to ?atwe. Patrole równie? posiada?y noktowizj?, a cicha noc zdradza?a ka?dy d?wi?k. W miejscu domniemanego za?o?enia przez nas bazy mieli dotrze? do nas Partyzanci i dostarczy? ?adunki wybuchowe do realizacji nast?pnego zadania r11; odci?cia w 3 miejscach linii energetycznych. W momencie kiedy szukali?my miejsca, któr?dy mo?liwe by by?o niezauwa?one przedostanie si? pomi?dzy patrolami pieszymi a zmotoryzowanymi, Partyzanci wpadli w r?ce Patrolu W?ciek?ych Bobrów i ?adunki zosta?y im skonfiskowane. Otrzymali?my zadanie pomocy medycznej dla Partyzantów. Po dotarciu do Rebeliantów otrzymali?my rozkaz odpoczynku i po godzinie meldowania gotowo?ci bojowej. Oddalili?my si? od miejsca odpoczynku jakie? par?dziesi?t metrów, gdzie otrzymali?my rozkaz, za?o?enia obozu na kolejne dwie godziny i czekania na koordynaty miejsca spotkania Agenta, który dostarczy nam niezb?dne materia?y do realizacji zadania. Wi?c przysz?o nam znowu wróci? do swoich wyrek ze ?wierkowych ga??zi. Tym razem by? ju? czas na zjedzenie czego? i rwieler1; czasu na sen :)

Po nast?pnej gotowo?ci bojowej, która odbywa?a si? niemal b?yskawicznie, ale i nie wiele by?o do zbierania z obozowiska :) otrzymali?my koordynaty gdzie mia? pojawi? si? Agent. Agent przekaza? trzy ci??kie paczki z ?adunkami wybuchowymi. Ludzie Radzia mieli ju? zapalniki i inne elementy pozwalaj?ce przeprowadzi? detonacj?. Prze?ajem ruszyli?my z SFAT Szczecin na podane koordynaty trzech s?upów energetycznych, których po?o?enie znali Koledzy z wypadu w tamte miejsca w ci?gu dnia, gdzie jako zadanie mieli te s?upy oznaczy?. Droga nie by?a ?atwa i nie by?a krótka. Z czasem zatem rozdzielili?my si?, aby szybciej wykona? zadanie, a zacz??o ju? ?wita?.

DZIE? DRUGI: Przy trzecim s?upie po??czyli?my ponownie si?y i wyruszyli?my na podany w rozkazie nowy koordynat. Wskazywa? on mniej wi?cej obszar w którym Rangers zaczynali MILSIM, a by? to kawa? drogi. Skorzystali?my ju? z traktów i przecinek, aby dotrze? szybciej na wskazane w rozkazie miejsce ewakuacji. Postojów by?o niewiele i s?u?y?y bardziej zebraniu ludzi i okre?leniu nast?pnego odcinka tak aby mija? sektory wskazane jako rwrogier1; ani?eli porz?dnie odpocz??. Czas nagli?.
Ostatni punkt wskazany w rozkazie okaza? si? na moje szcz??cie na trasie do samochodów, a i jak si? pó?niej okaza?o mo?na ju? by?o zrzuci? przy obozowisku Cannabis Commando ca?y szpej i usi??? na ?awce r11; co by?o niesamowitym luksusem. Podczas spotkania z Cannabisami odby?o si? podsumowanie. Bodek z lud?mi zwróci? uwag? co by?o dobrze wykonane, co nale?a?oby dopracowa? i jak powinno to wygl?da?. Cz??? dotyczy?a szczegó?ów dotycz?cych wysy?anych meldunków, np. przedstawiania si? nazw? kodow?, cz??? mówi?a o tym aby stara? si? zachowywa? klimat rozgrywki i na co przy tym zwraca? uwag?. To co mi si? podoba?o podczas zorganizowanego MILSIMa to praca Orgów. Zachowywali umiar w moderowaniu imprezy, wprowadzali ?wietny klimat /raz nawet po na?wietleniu celu dla nalotu, kiedy przelecia? nad nami prawdziwy samolot, zacz?li?my si? ?mia?, ?e nawet i to Cannabisi za?atwili/. Pojazdy oraz patrole, wszystko w sta?ej ??czno?ci z HQ. Brak informacji, ?e macie to zrobi? i nic mnie to nie obchodzi je?li napotkacie problemy po drodze. Wiadomo, ?e czasem natrafia si? na problemy, sytuacja si? ca?y czas zmienia, a HQ próbuje wymy?li? nowy plan dzia?ania. Nikt nie mówi, ?e HQ albo ludzie w terenie to mi?kkie fryty. Wszyscy próbuj? wspó?dzia?a? i wspó?tworzy?, a w HQ praca trwa non stop reaguj?c na zmiany w terenie. Najwa?niejsze, ?e ka?demu si? chce i ka?dy si? stara - to jest najwi?ksz? warto?ci?! ?e komu? co? nie wyjdzie - bywa! Wa?ne, ?e ka?dy z po?ród ok. 40stu ludzi wyniós? jakie? do?wiadczenie dla siebie.
Podej?cie Cannabisów by?o konkretne, ale pozwala?o du?o si? uczy? i wyci?ga? sporo cennych wniosków. W do?wiadczeniach ze swoich jednostek wojskowych oraz po wielu latach je?d?enia na MILSIMy Cannabis Commando dysponuje imponuj?c? wiedz?, któr? ch?tnie si? dziel? z innymi. Sam MILSIM powsta? po to aby pokaza? i wprowadzi? wielu nas w klimat prawdziwego MILSIMa z zastosowaniem w pe?ni przepisów oraz prawide? tej rozgrywki. Imprez? oceniam bardzo pozytywnie. Nie jest to typ rozgrywki, który uda si? robi? co weekend :) bo jest to ci??ka harówa. Warto jednak do takich imprez si? przygotowywa? przez dzia?ania na tych drobniejszych jednodniowych wyj?ciach w teren. Przej?cie 25,3km w 80% prze?ajem, le??c cz?sto na glebie w oczekiwaniu a? przejdzie patrol /uff wówczas mo?na by?o wreszcie odpocz?? :) / z ca?ym sprz?tem i w pe?nej gotowo?ci bojowej staraj?c si? ca?y czas przechytrza? przeciwnika, by?o wyczerpuj?ce zarówno fizycznie jak i psychicznie.Podzi?kowania dla Cannabis Commando od 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC oraz Navy Seals Koszalin KOALICJA PÓ?NOC.


ANEGDOTA: Id?c noc? starali?my si? zachowa? cisz? na ile si? da?o. Po ciemku ci??ko wybiera? drog? przez las ?eby nie stan?? na suchej ga??zi, ale ka?dy wybiera? stop? teren zanim opar? ci??ar swojego cia?a w wybranym miejscu. Czasem jaki? zwierzak przemkn?? tu, czy tam, wydaj?c dziwne odg?osy. Czasem klika?o co? w krzakach r11; to pogranicznicy podawali sobie sygna?y. Najlepsze odg?osy jednak us?ysze? mogli Rangers od jednego przyczajonego zwierza. Czekamy przy trakcie w zupe?nej ciemno?ci w daj?cych dodatkow? os?on? krzakach, z powodu zauwa?enia kontaktu z noktowizorem i patrolem. Sokom z noktowizorem wypatruje, inni przywarli do ziemi ze skierowan? replik? w swoich sektorach, aby w ka?dej chwili odpowiedzie? ogniem. W pewnym momencie na par? dos?ownie minut ze zm?czenia przysn??em, jednak na tyle czujnie, ?eby s?ysze? szept:
- Co to wydaje takie odg?osy? Co to jest?
W tym momencie us?ysza?em sam swoje pochrapywanie i w par? chwil pó?niej ju? si? obudzi?em. Najlepsze, ?e przez chwil? sam si? zastanawia?em co tak warczy i a? przelecia?a my?l:
- Ku..a to kto? chrapie, ja pie..l?! Ciszzzzzzaaaaar30;
...A to by?em ja :)
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia November 18 2010 10:55:53
Z tego Twojego chrapania i mojej g?upawki "zm?czeniowej" my?la?em, ?e udusz? si? ?miechem ;D
#2 | Radzio dnia November 18 2010 17:07:47
Click
[small2]
EDIT Mario.75: Radzio chcia? powiedzie?, ?e pod linkiem znajdziecie np. After Action Report.[/small2]
#3 | Mario75 dnia November 21 2010 22:55:20
Powiem szczerze, ?e te prze?aje odczu?em jakby?my zrobili z 50kmZ przymru?eniem oka Nie by?o czasu zje?? ani pospa? w krzakach U?miech Przedzieranie si? przez g?sty las i omijanie ?ukiem przewidywanych kontaktów, oraz kwitni?cie na glebie podczas przechodzenia patroli /ufff to mi si? podoba?o najbardziej, gdyby nie ci?g?e nas?uchiwanie mo?na by naprawd? odpocz??/ i chodzenie po ciemku w czasie kiedy zaszed? ksi??yc i gwiazd te? nie by?o wida? /czy mia?e? otwarte czy zamkni?te oczy jeden czort U?miech / spowodowa?y, ?e po powrocie do domu doceni?em gor?cy prysznic, bez ograniczenia wod? do picia i wyrko, które mia?o na wyposa?eniu nawet ko?dr?Z przymru?eniem oka
#4 | Maras dnia April 02 2011 01:56:55
Hahaha to my tak z Renim panikowali?my jak Mario zacz??e? chrapa? Szeroki u?miech hahah wrogi patrol by? dos?ownie jakie? 20m od nas a tu takie odg?osy. Pewnie pomy?leli, ?e jaki? dzik i si? zmyli Szeroki u?miech Ale tak na serio impreza by?a na wysokim poziomie, m?cz?ca jak cholera ale w sumie morale nad ranem nie spad?y zbyt nisko i tu nale?y si? wszystkim pochwa?a za wytrzyma?o?? ! U?miech

Oby wi?cej takich imprez ! Z przymru?eniem oka
#5 | muniekole dnia August 12 2017 07:47:58
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje kurowana i najpoprawniej jest mierzy? pod spodem w stosunku do powstrzymania dozie zaczerwienienia mordy oraz transformacyj palnych, s?abni?cia liczebno?ci, frazeologizmu otrzymania oraz intensywno?ci wymiotów i jednoczesnych wska?ników ?wi?du, ?mienia oraz nami?tno??. Dwójka pocz?tkowego rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe a http://www.zaczerwienienieskory.pl/ oralnego farmaceutyki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa chwyci?aby tak?e zaszufladkowana jako odmiana leczenia. W trakcie gdy w cugu kilku tygodni wyci?gi cz?sto przynosz? ulotne pocenie si?, zaczerwienienie tak bywa wraca po zabiegu. Rozwlek?ego terapia, na ogó? odk?d niejakiego do dwóch lat, przypadkiem przemyka? do ondulacji obserwacji stanu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje terapia istnieje notorycznie potrzebnego, natomiast poniektóre losy oddaj? po jakie? czasie natomiast ostaj? niezachwianie. Nieciep?ego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego spo?ród przeciekiem czasu.
#6 | muniekole dnia August 29 2017 21:50:30
jak oczy?ci? organizm z toksyn kosmetyki bez sls https://forum.zolw.info/wybieg/balkonowy-wybieg-tuptusi/ jak usun?? cellulit z ud tr?dzik ró?owaty objawy
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat Tajna bro? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Combat Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Zmiana Alice Custom LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...