Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

MIKO?AJKI ASG USTKA 2010 - 05.12.2010

Bones 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Bones: "Przewidziane by?y 2 rozgrywki. Pierwsza grupa mia?a za zadanie obstawi? wie?? i broni? jej do ostatniego ?o?nierza ! Po nied?ugim czasie zacz?? si? atak. Oddzia?y wroga naciera?y ze wszystkich stron. Niestety Dantee oberwa? a potem ja. David zosta? i broni? si? jak móg? ale wkrótce poleg? przez ?wiec? dymn?, okaza?o si? ?e wróg przedosta? si? na drug? stron?. Potem okaza?o si? ?e Davidowi pad? karabin. Wi?c na drug? rund? wyruszy? Dantee i ja. Szybko si? potoczy?o. Potem zacz??a si? integracja przy ognisku. Nagle Edi poprosi? z ka?dej ekipy po 2 osoby do toru przeszkód.
Od Koalicji wystartowa? Dantee z Davidem. Mieli wyruszy? dwójk? dobrze? to ma?ej skoczni, z której nale?a?o zeskoczy?. Nast?pnie by?a prosta na której wiele osób mia?o spotkanie twarz? twarz ze ?niegiem. Ch?opki nie mieli tego szcz??cia. Bieg przez opony poszed? im szybko. Nast?pnie d?ugo prosta i bieg ze Stefanem na noszach i to slalomem. (Stefan to manekin, który udawa? rannego). Strza? do tarczy. Bieg uko?czyli w 1.04. Po biegu cz??? osób uda?o si? na kolejne strzelanie. Nied?ugo przybieg? David z SPR-em. Niestety nie podo?a?, cho? próbowali?my go reanimowa?. Po?egnali?my si? i wrócili?my do domu. Droga by?a strasznie za?nie?ona ale jako? dojechali?my. :) "

FILMIK Z TORU PRZESZKÓD PRODUKCJI BY DARECKI BLACK WIDOW KOALICJA PÓ?NOC: LinkDantee D-ca 1st Fireteam 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Dantee: "Z Marines mai?em okazj? dowodzi? w ostatniej rozgrywce czyli obrona i atak dzia?obitni .Oba zadania zako?czone sukcesem.
Poziom wyszkolenia wysoki i to by?o wida? przy ludziach , którzy ze sob? jeszcze nie dzia?ali.
Bez ??czno?ci radiowej , przy ataku z lewej flanki ekipa z flanki prawej przysz?a na wsparcie a obrona bunkra zosta?a w odwodzie.


Bones i DanteeDrugie zadanie : cz??? n?ka?a wroga a pozosta?a ze mn? czy?ci?a las a? do dzia?obitni z wyczyszczeniem s?siaduj?cych wzgórz."


Jak na imprez? Miko?ajkow? Miko?ajów nie zabrak?o i szczodrze rozdawali kompozytowe prezenty.

Edie, Dantee i Starszy

Pierwsza partia fotek od Dareckiego : Link
Fotki made by Dantee i Bones : Link


Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Panamata dnia December 06 2010 22:56:33
droga redakcjo nie
Teamy uczestnicz?ce w MIKO?AJKI ASG USTKA 2010:
1.SHAFT
2.75th Ragers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
3.Black Widow KOALICJA PÓ?NOC
4.Navy Team
5.SPZ
6.?biki Bytów
7.Grupa Omega
8.2nd Battalion 8th MaPadas
9.13-ta BPB
10.Panthera L?bork

a 13 PBP
#2 | Mario75 dnia December 06 2010 23:03:21
Widz? Dantee literówk? machn??. Ju? lec? poprawi?. Przyznam szczerze, ?e kiedy pisz? wasz skrót zawsze przypominam sobie pe?n? nazw? 13 Pomorska Brygada Piechoty, ?eby si? nie pomyli?.
#3 | Darecki dnia December 06 2010 23:47:53
No i mnie Rand?ersy wyprzedzili.
Od siebie dodam tyle, ?e w pierwszych dwóch akcjach tj. obronie/ataku dwóch wie? Edie podzieli? wszystkich "sprawiedliwie" na dwie grupy. Stan?? na podwy?szeniu i wskazuj?c d?oni? rzek?: "...no tu gdzie? jest po?owa nie??..." Nikt nie protestowa? U?miech Pierwsza grupa to przedstawiciele Shaft, NAvy, 75th Rangers RGT, SPZ, 13PBP, Grupy Omega, Black Widow i Panthery L?bork. Jako? tak wysz?o ze Bytowskie ?biki, S?upscy Najemnicy i 2nd Battalion 8th MaPadas ilo?ciowo odpowiadali naszej liczebno?ci. Dowodzenie nasz? grup? obj?? SKAUT z SPZ i powiem szczerze, ?e wysz?o mu to ca?kiem fajnie. Jako pierwsi bronili?my dwóch wie?. Opór jaki stawiali?my by? tak heroiczny, ?e powinni o tym pisa? wiersze i pie?ni. Jako ostatni polegli Ruczi i Chris z Navy Team Ustka odnosz?c przy tym ci??kie rany, zw?aszcza Ruczi, którego postrza? w d?o? wykluczy? z dalszej rozgrywki. Chwila rozpr??enia przy ognisku i zamiana ról. Teraz my mieli?my atakowa?. Znów Skaut poprowadzi? atak i mo?na go uj?? w telegraficznym skrócie: "Szybka akcja bydgoskiej Policji". Momentalnie zaj?li?my dwie wie?e bez wi?kszych strat w?asnych.
I znów wszyscy spotkali si? przy ognisku. Cz??? uczestników po?egna?a si? ko?cz?c na tym etapie spotkanie.
Edie zaprezentowa? zasady konkursu z nagrodami i dyplomami. Po krótce opisa?a to Bones ja dodam od siebie ze w szranki stan?li przedstawiciele ?bików, TRacker (RATS) i Borek (chyba GOT ORZE?), SN. Na udzia? zdecydowa? si? mimo kontuzji równie? Ruczi, który pobieg? w parze z Chrisem (obaj Navy Team ) i wydaje mi si? ze wykr?cili najlepszy czas. Je?li by?o inaczej to niech mnie kto? poprawi bo damska cz??? towarzystwa rozprasza?a mnie niemi?osiernie (oczywi?cie niczego nie ?a?uj? Z przymru?eniem oka).
Po konkursie zrobili?my jeszcze strzelank? na dzia?obitniach. Potem wszyscy spotkali si? ponownie przy ognisku i grillu gdzie mo?na by?o sobie schrupa? kie?baskie, oczywi?cie je?li kto? sobie takow? wzi??.
Dla mnie by?a to druga impreza z cyklu Miko?ajki z ASG i musz? przyzna?, ?e nie ?a?owa?em w zesz?ym i nie ?a?uj? w tym roku, ?e przyjecha?em do Ustki. Shaft ma co? takiego, ?e chce si? przyje?d?a? na ich imprezki. Na 200% jestem w Ustce za rok.
#4 | Mario75 dnia December 07 2010 00:14:01
Darecki nast?pnym razem poprosz? aby pisa? Relacje z Ustki i swojego S?upskiego terenu. Kapitalnie! Si? nam taki talent ukrywa?! Wi?c w przysz?o?ci po powrocie z Ustki/S?upska z imprezy poprosz? Dareckiego z BLACK WIDOW o relacj?.

Jeszcze raz kapitalnie i a? ?a?uj?, ?e nie by?em. ?a?owa?em ju? przed imprez?, ale ?ona zapomnia?a jak wygl?dam po moich ASG-owych rozjazdach i Chi?skim miesi?cu poza domem. Nawet si? nie mam kiedy zabra? za relacj? ASG z Chin. Ale ?wi?ta id? to zaszyj? si? gdzie? w k?cie i skrobn?. Przynajmniej mam ca?y czas tak? nadziej? Z przymru?eniem oka

Co do piania na Portalu to generalnie mo?e i nie mamy zdolno?ci ?eromskiego, ale si? staramy i dzielimy wspólnie sp?dzonym czasem i spostrze?eniami. Tak jak na polu walki ASG dla mnie najwa?niejsze jest je?li kto? próbuje, a nie czy zawsze mu si? uda w 100%.

Gdyby?my byli zawodowymi pisarzami ?yliby?my z tantiemów popijaj?c dobry rocznik wyhy na ciep?ej wyspie. Gdyby?my byli komandosami to nie zajmowaliby?my si? w wolnej chwili ASG a innymi mo?e bardziej przyziemnymi, ale dalekimi od wojen, sprawami.
#5 | Darecki dnia December 07 2010 08:14:23
Oczywi?cie zapomnia?em jeszcze doda?, ?e znów ch?opaki z Grupy Omega wykazali si? swoimi paj?czymi zdolno?ciami. Destroyer wraz z Mathew'em wdrapali si? na szczyt jednej z wie?yczek bez pomocy liny i asekuracji. Hm maj? ch?opaki pa?er. Wszyscy stali jak zamurowani i dyskutowali: "... spadnie czy nie??" Ca?e szcz??cie uda?o im si? wej?? i zej?? bez trwa?ego procentowego uszczerbku na zdrowiu (ach ta praca nawet pisz?c prosty tekst nie mog? si? nalecia?o?ci pozby? Z przymru?eniem oka ). Troch? to nie odpowiedzialne ale widocznie GO uwielbia ryzyko a i reszta, która sta?a jako gapie te? nie mog?a narzeka? na niski poziom adrenaliny i senno?? Z przymru?eniem oka JE?li chodzi o wie?yczki to ja bym tam nie wszed?, ten kto by? to wie o czym mówi? Z przymru?eniem oka i to by by?o na tyle.
#6 | Mario75 dnia December 18 2010 01:15:20
Nowe foty od Marduka z Rangers KOALICJA PÓ?NOC: http://picasaweb....iMardukKP#
#7 | muniekole dnia August 12 2017 09:39:07
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana tudzie? najprawid?owiej istnieje mierzy? poni?ej wobec ujarzmienia dawce zaczerwienienia g?bie a odmian zapalnych, zmniejszenia warto?ci, okresu egzystowania i intensywno?ci torsji za? paralelnych przejawów ?wi?du, kauteryzowania natomiast uczucie. Para podstawowe rodzaje leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe a http://glebokie-zmarszczki.pl/ oralne specyfiki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pozosta?a plus zaszeregowana jako forma leczenia. W ci?gu jak w etapu kilku tygodni koncentraty notorycznie wywo?uj? nietymczasowego pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie nawraca po zabiegu. Rozwlek?e terapia, przewa?nie odk?d niejakiego a? do dwóch latek, przypadkiem wi? si? do ondulacji kontroli stanu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje leczenie istnieje nagminnie niepotrzebne, wprawdzie niektóre trafy topniej? po jakiemu? terminie oraz egzystuj? niezachwianie. Nieodmiennego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród przeciekiem frazeologizmu.
#8 | muniekole dnia August 29 2017 21:11:21
korektor wype?niaj?cy zmarszczki najlepszy lek na tr?dzik http://www.bstok.pl/ogloszenia/Na_sprzedaz_skuteczna_mieszanka_ziol_Fibra_Vitale-250301-ogloszenie.html jak szybko pozby? si? pryszcza zmarszczki mimiczne wokó? ust ?wiczenia
#9 | shareways dnia September 16 2017 17:38:47
krem na uj?drnienie biustu najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe chroni?. czo?a zio?a na trzustk? i w?trob? dobry krem na tr?dzik
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Odda? r?k? Makarov KWC Nowe pistolety WP Homemade Libia Alice Custom Mndur Gorka E SPOS Skarby... LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,953
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,953
W tym miesi±cu:214,736
W tym roku:3,650,172
Wszystkich:40,842,931
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: