Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:26
Zachód słońca: 20:32
Dzień trwa:
16 Godzin 05 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:29
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

ZAPA?KI SZTORMOWE

Czym s? zapa?ki sztormowe?
S? to specjalnie spreparowane zapa?ki, których wielk? zalet? jest to, ?e nie gasn? na wietrze tak szybko jak ich zwyk?e odpowiedniki. S? niezwykle u?yteczne w sytuacji walki o przetrwanie, jak i na ka?dej wyprawie w nieznane.
Równie? drask? do zapa?ek mo?na ulepszy? i przystosowa? do naszych survivalowych potrzeb, lecz o tym nieco pó?niej.
Umiej?tno?? wykonania takich zapa?ek to tak?e wa?ny element szkolenia w sztuce przetrwania, i nie mo?na go zlekcewa?y?.
Zapa?ki oczywi?cie nale?y spreparowa? jeszcze przed wyruszeniem w teren i doda? je do naszego podstawowego ekwipunku.

Potrzebowa? b?dziemy zapa?ek i draski. Je?eli to mo?liwe - nale?y kupi? du?e pude?ko zwyk?ych zapa?ek, nie tylko przez wzgl?d na spory ich zapas, ale i na to ?e takie du?e ich pude?ko ma dwie du?e draski na bokach. Oczywi?cie wykorzystamy takie draski.
Nast?pnie potrzebowa? b?dziemy ?wiecy, zaimprowizowanego z pokrywki od s?oika i gwo?dzia,/B> lichtarza, kawa?ka drutu, kawa?ka folii aluminiowej, waty oraz nafty lub benzyny do zapalniczek.

A oto do czego potrzebne b?d? te wszystkie rzeczy:
Z pokrywki od s?oika i gwo?dzia konstruujemy lichtarz, przebijaj?c gwo?dziem ?rodek pokrywki, tak by sta? pionowo.

Nast?pnie przecinamy ?wiec? na pó? i cz??? z gotowym knotem oprawiamy w nasz zaimprowizowany lichtarz. By ?atwiej nabi? ?wiec? na gwó?d? mo?na go uprzednio podgrza? nad p?omieniem zapa?ki lub zapalniczki.

Z kawa?ka drutu wykona? nale?y uchwyt z okr?g?ym oczkiem - b?dzie on uchwytem ma?ego tygielka, w którym rozpu?cisz stearyn? z drugiej po?owy ?wiecy.Z kawa?ka folii aluminiowej starannie formujemy ma?e naczynko. Dobrze jest wcze?niej z?o?y? foli? aluminiow? co najmniej dwukrotnie. Podczas zaginania folii trzeba zachowa? ostro?no??, ?eby nie zrobi? w nim ?adnej dziury.

Nast?pnie mocujemy uformowane naczynko w drucian? oprawk?.
Tym sposobem skonstruowali?my ma?y tygielek, w którym mo?na teraz rozpu?ci? stearyn? zestrugan? z drugiego kawa?ka ?wiecy, lecz teraz przyszed? czas by zabra? si? za przygotowanie naszych zapa?ek do dalszej obróbki.

Nale?y wybra? kilka najsolidniej wygl?daj?cych zapa?ek, z odpowiednio du?ymi g?ówkami oraz wat?.
Teraz trzeba wykona? oplot z waty mniej wi?cej milimetr za jej g?ówk?. Taki odpowiedniej wielko?ci oplot jest bardzo wa?ny, poniewa? b?dzie nast?pnie nas?czany ?atwopaln? substancj? i zabezpieczony przed wilgoci?.

Teraz nale?y zestruga? stearyn? na drobne wiórki i umie?ci? w naszym tygielku. Zapalamy ?wiec? w lichtarzu i topimy stearynowe wiórki.

Uwaga: Druciana oprawka tygielka mo?e si? nagrzewa? od p?omienia ?wiecy, wi?c lepiej u?y? kawa?ka materia?u jako izolatora by utrzyma? tygielek.

Nast?pnie (i to jest wa?na informacja) zamaczamy w stearynie jedynie g?ówki zapa?ek i ostro?nie je odk?adamy.
Gdy stearyna zastygnie, bierzemy pojedyncze zapa?ki i nas?czamy oplot ?atwopaln? substancj? (naft? lub benzyn? do zapalniczek) i natychmiast zanurzamy ponownie w tygielku z ciek?? stearyn?, tak by starannie pokry? ni? waciany oplot i jeszcze kawa?ek zapa?ki tu? za nim.

Uwaga: Za ka?dym razem gdy maczasz nas?czone zapa?ki, trzymaj zapalon? ?wiec? z dala od tygielka. Nas?czona wata na zapa?kach mo?e si? zapali? od p?omienia.
Takie spreparowane zapa?ki pal? si? znakomicie daj?c ca?kiem spory p?omie?. Do ich zalet mo?na zaliczy? tak?e to, i? pal? si? znacznie d?u?ej ni? zwyk?e zapa?ki daj?c tym samym wi?ksz? szans? na rozpalenie ogniska.

Przed zapaleniem takiej sztormowej zapa?ki trzeba tylko zeskroba? nadmiar stearyny z jej g?ówki np. paznokciem.

Zawsze pami?ta? nale?y o potrzebie chowania ?wie?o zapalonej zapa?ki w d?oniach dla ochrony jej przed wiatrem. Lecz gdy po chwili rozpali si? ona na dobre, mamy do dyspozycji mini-pochodni?.

Mamy ju? zapas w?asnor?cznie spreparowanych zapa?ek, lecz to jeszcze nie wszystko. Aby zapali? takie zapa?ki potrzebna jest tak?e dobra draska - im wi?ksza tym lepsza.
Aby draska s?u?y?a nam jak najlepiej nale?y j? odpowiednio wzmocni?. Do tego celu potrzebowa? b?dziemy du?ej draski, któr? wycinamy z du?ego pude?ka po zapa?kach (o którym pisa?em ju? wcze?niej). Potrzebowa? b?dziemy tak?e kawa?ka odpowiednio przyci?tej drewnianej sklejki, silnego kleju i kawa?ka sznurka.
Drask? nale?y starannie naklei? na kawa?ek drewnianej sklejki, przyci?tej na wymiar draski. Gdy ju? si? sklei i wyschnie, nawiercamy otwór, przez który przewlekamy kawa?ek sznurka i robimy z niego p?tl?, mog?c? s?u?y? np. jako wieszak.

Taki survivalowy zestaw trzeba tradycyjnie przechowywa? np. w ma?ej puszce po herbacie lub cukierkach, a drask? dla ochrony przed wilgoci? mo?na zwin?? kawa?ek folii lub umie?ci? w specjalnej zapinanej foliowej torebce. Zanim jeszcze w?o?ymy do puszki zapa?ki i drask?, mo?emy wsypa? do jej wn?trza troch? surowego suchego ry?u, poniewa? to do?? dobry poch?aniacz wilgoci.
Ziarenka ry?u dobrze si? sprawdz? równie? w solniczce, zapobiegn? powstawaniu bry?ek soli na skutek wilgoci.


ZAPA?KI SZTORMOWE
"Survival wg. Bartosza Gorayskiego"
?ród?o: http://survival.s...apalki.htm
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia December 09 2010 02:55:17
Swojego czasu zrobi?em sobie zestaw ma?ych ?wieczek z zapa?ek [patent z podr?cznika Rangers]. Sprawdzaj? si? ca?kiem nie?le. U?miech
#2 | Sundowner dnia December 09 2010 08:55:11
Z zapa?kami jest ten jeden ma?y problem, ?e jak posiejemy gdzie? drask?, lub zamoknie ona, to staj? si? zb?dnym, niewielkim, ale balastem.

Osobi?cie jak wybieram si? w teren, to ró?nych rzeczy do rozpalania ognia mam przy sobie sporo, pozabezpieczane, pochowane po ca?ym ekwipunku. Zapa?ki sztormowe i zapalniczka w kieszeni, taki sam komplet w LBE, kolejny osobno w apteczce i jeszcze zwykle co? si? gdzie? jeszcze luzem majta, no i przy no?u jest te? i flara dzienno-nocna, tym te? mo?na zawsze co? podpali? Z przymru?eniem oka

Wi?kszym problemem jest podpa?ka, w lesie zawsze co? mo?na znale??, ale to zajmuje czas i trzeba si? rusza?, a nie zawsze mo?na sobie pozwoli? na które? z nich i trzeba dzia?a? z tym co si? ma pod r?k?. Ostatnio patrzy?em na wat? nas?czon? wazelin?, ale ciekawszym rozwi?zaniem wydaje si? by? wata nas?czona woskiem, któr? do u?ycia si? rozcina i dzia?a jak wodoodporna ?wieczka.

http://zombiehunt...mp;t=58675

Natomiast do rozpalania b?d? si? musia? zaopatrzy? w jakie? krzesiwo.
#3 | Mario75 dnia December 09 2010 10:14:49
Co do rozpa?ki to poszli?my na zupe?n? ?atwizn? w Teamie. Nie nosimy kory czy nas?czonych wacików, a rozpa?k? do grilla w kostkach. Kiedy? na Demonach Wojny jacy? m?odzi Koledzy walczyli z pó? godziny z rozpaleniem ogniska. W pewnym momencie, który? z Team Rangers stwierdzi?, ?e trzeba sprawy wzi?? w swoje miejsce i rozpali? ognisko w par? minut.

Co do zalania ognia to nosz? przy sobie zapalniczk? Zippo, jednak nawet oryginalna z czasem traci swoj? szczelno?? i odparowuje paliwo. Zawsze przed wyj?ciem na 24h w teren musz? pami?ta? o nalaniu do pe?na paliwa. Jest te? krzesiwo, którym si? troch? trzeba namordowa?. Jest te? skrzy?owanie tych dwóch rozwi?za? - zapa?ka Zippo. Posiada knot, który mo?na wysun?? tak jak w zapalniczce Zippo. Mo?na odpali? na sucho. Odpala si? poprzez tarcie o krzesiwo magnezowe. Jedno co zauwa?y?em w du?ym mrozie, albo musi by? dobrze nas?czone benzyn?, a je?li jest za suche nale?y zapala? jak zapa?k? w do?? szczelnej os?onie, bo iskry jakby to powiedzie? "trac? na mocy". Przewag? zapa?ki Zippo jest uszczelka w miejscu gdzie wkr?ca si? zapa?k? do korpusu, poniewa? paliwo nie odparowuje. W korpusie krzesiwo magnezowe wystarcza naprawd? na d?ugo /u?ywam ju? z drugi miesi?c codziennie i nie widz? za bardzo zu?ycia/.

http://www.youtub...gCGURkfCuA

Je?li kto? by chcia? to takie zapa?ki sprzedaje moja lepsza po?owa na Allegro za 19,99z? pod nickiem sylwiaf73
#4 | Sundowner dnia December 09 2010 11:14:29
Ostatnio Doode mia? ze sob? rozpa?k? do grilla i da?o si? od tego odpali? ognisko, ale jak to zamoknie to po?ytek b?dzie niewielki. Szukam czego? co b?dzie pewne w ka?dej sytuacji. Hexaminowe tablety gasn? ?atwo, a Trioxane (NSN 9110-00-889-3553) troch? ci??ko zdoby?.
#5 | Patol dnia December 09 2010 14:24:35
Zapa?ki nosz? w plastikowym szczelnym pojemniku, mimo to jedna draska jest szczelnie oklejona ta?m? izolacyjn?... "?wieczki" s? zalane woskiem wi?c problemu nie ma. Do tego "zapa?ka na rop?" i klasyczna zapalniczka piezoelektryczna.

Jako rozpa?ki zdarzy?o mi si? u?y? paliwa do ESBIT'a, wystarczy ma?a grudka nawet w lutym na ?niegu przy -12... Z przymru?eniem oka W pojemniku/kuchence ESBIT'owskiej mam wci?ni?te dodatkowe dwie kostki rozpa?ki parafinowej do grilla. Nie s? tak wydajne jak dedykowane paliwo ale wod? mo?na na nich zagotowa?. Na wypadek "kryzysu paliwowego" do rozpalenia ognia mam jeszcze kilka szczelnie oklejonych tamponów, nas?czonych spirytusem. Na upartego mo?na rozpali? ogie? za pomoc? baterii... Z przymru?eniem oka
#6 | Mario75 dnia December 09 2010 14:41:08
Nie próbowa?em nigdy moczy? esbita, ale wydaje mi si?, ?e ma do?? spor? odporno?? na wilgo?. Na magazynie mam nowe kostki i powiem szczerze, ?e s? wydajniejsze ni? te w czerwonym opakowaniu. Bia?e opakowanie tych nowych esbitów wydaje si? te? troch? wi?ksze, bo idealnie pasuje do kuchenki, przy tym czerwone opakowanie ma ma?y luz.

Na jednej kostce przy minusowej temp. jednak bez wiatru bo w pomieszczeniu uda?o si? podgrza? ca?y kubek US od manierki grochówki i co? jeszcze Patol gotowa? na nim.

Co do kuchenek to te ?elowe te? s? fajne, ale zajmuj? za du?o miejsca jak na to ile razy mo?na jej u?y?. Przez to te? waga jest wi?ksza ni? kuchenki esbita. Poza tym kuchenki ?elowe potrafi? zaskoczy? brakiem paliwa. Podobno mo?na to sprawdzi? wagowo, ale nigdy si? nie bawi?em w to, poniewa? wol? zabra? do lasu co? pewnego ni? potem kombinowa?.

Raz si? za?atwi?em zabieraj?c ze sob? niesprawdzon? konserw?, która by?a taka "pyszna" ?e zu?y?em ca?e tabasco jakie mia?em przy sobie, ?eby to zje??. Dzi?kuj? zatem za eksperymenty na wymarszu U?miech

Przy okazji konserw warto zobaczy? ile maj? zawarto?ci mi?sa. Te które maj? ok. 80-90% ok, ale niektóre maj? np 17% Z?o??
#7 | Leon dnia December 09 2010 17:24:48
Sotys poleca granat fosforowy Fajne ...
#8 | Mario75 dnia December 09 2010 17:38:54
Gefrajter /je?li mnie pami?? nie myli/ kiedy? mi t?umaczy? jak si? napalm robi ups) Mo?e to b?dzie równie skuteczne co granat fosforowy zk) m)
#9 | Leon dnia December 09 2010 18:28:18
NO W?A?NIE ! pc) zapomnia?em ?e "sok z gumijagód" jest najlepsz? i najpewniejsz? rozpa?k? U?miechFajne
#10 | Patol dnia December 09 2010 18:36:59
hahaha granat fosforowy i napalm... nie mam nic wi?cej do powiedzenia n)
#11 | Sundowner dnia December 09 2010 20:59:25
Mój problem z hexaminowymi pastylami Esbita polega na tym, ?e s? beznadziejne na wietrze, wystarczy dmuchn?? by zgas?y, ameryka?skie Trioxine jest pod tym wzgl?dem lepsze.... ale trzeba kupowa? oryginalne z produkcji dla US DoD. Oba b?d? si? pali? mokre.

No ognisku z granatu fosforowego podobno jest na ?ywno?ci dziwny nalot, a od napalmu wszystko cuchnie... lub pachnie, zale?y co dodatkowo ta kerozyna z gum? zrobi?a Z przymru?eniem oka Natomiast rok temu w Na?mierzu na jedzenie z ogniska rozpalonego flar?, nikt nie narzeka? Z przymru?eniem oka Wi?c to pozostaje jako moja ulubiona, skuteczna, ostateczna metoda, hehe.
#12 | Mario75 dnia December 09 2010 22:48:08
Wi?c reasumuj?c wychodzi na to, ?e trzeba zaopatrzy? si? we flar? do rozpalania ogniska cs) Byleby nie czerwon?, ?eby jakie? s?u?by ratownicze wybrze?a z pomoc? nie nadci?gn??y Z przymru?eniem oka
#13 | kakakaoo dnia March 04 2019 04:45:48
kate spade outlet
coach factory outlet online
air max 97
hermes bags
michael kors outlet store
coach outlet clearance
air max shoes
jordan 12
chaussure louboutin femme
nike outlet
christian louboutin outlet
nike blazer
cheap mlb jerseys
nike sneakers
gucci outlet store
ralph lauren uk
ed hardy outlet
converse shoes
kobe 11
bape hoodie
nike outlet online
adidas outlet
uggs outlet
miu miu shoes
true religion outlet
nike outlet store
asics shoes
ronaldo jerseys
coach factory outlet
coach factory outlet store
coach outlet online
air max 2017
red bottoms
pandora outlet
san diego chargers jerseys
yeezy shoes
lacoste outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
adidas ultra boost
christian louboutin shoes
coach factory outlet online
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
vans sneakers
fila shoes
pandora jewelry canada
coach factory outlet online
cheap jordan shoes
cardinals jerseys
adidas uk
prada outlet
jordan 4
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
pandora jewelry
cheap snapbacks
pandora charms
ugg boots outlet
coach factory outlet online
nike outlet online
coach outlet store online
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
michael kors factory outlet
coach outlet store online
nike shoes
cheap jordans
coach outlet store
coach outlet online
canada goose outlet
canada goose outlet store
nike basketball shoes
polo ralph lauren outlet
air max
fitflops sale clearance
mcm outlet store
coach outlet canada
coach outlet online
pandora charms outlet
coach factory outlet online
cheap mlb jerseys
ralph lauren outlet
indianapolis colts jerseys
louis vuitton
true religion outlet
nike factory store
moncler jacka
cheap nfl jerseys
moncler jackets
uboutin shoes
coach handbags
houston texans jerseys
pandora jewelry
kyrie 2
philipp plein outlet
minnesota vikings jersey
true religion outlet
coach factory outlet online
converse shoes
ed hardy
michael kors outlet store
coach outlet store
nike outlet store
adidas outlet store
fred perry
coach outlet online
nike outlet store
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
fitflops
packers jersey
toms
coach outlet online
oakley outlet
coach outlet canada
pandora outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
ferragamo belts
coach outlet online
moncler
kobe shoes
coach factory outlet
coach factory outlet online
adidas yeezy shoes
canada goose coats
nike free run
coach outlet store online
true religion jeans
ugg boots
miu miu handbags
seattle seahawks jersey
louboutin shoes
true religion outlet
ecco outlet
air jordan 14
timberland boots
vibram fivefingers outlet
pandora jewelry outlet
celine outlet
kobe shoes
canada goose outlet
louboutin outlet
canada goose jackets
nobis outlet
coach outlet online
cheap nike shoes
true religion jeans
cnaada goose outlet store
curry shoes
michael kors outlet online
louboutin outlet
canada goose
coach factorty outlet store
true religion outlet
louis vuitton outlet store
fitflops sale clearance
raiders jerseys
toms shoes
cazal outlet
cheap snapbacks
coach outlet online
converse shoes
mbt shoes
coach outlet online
coach handbags clearance
gucci bags
coach outlet online
coach factory outlet online
fitflops outlet
mbt shoes
ugg boots
guess clothing
hermes bags
hermes belt
cheap jerseys
vikings jerseys
phillies jerseys
cheap air max
moncler outlet online
air jordan shoes
coach outlet store online
coach outlet store
mcm handbags
north face outlet online
kate spade outlet online
vans shoes
clarks shoes
adidas nmd
nike kd 10
michael kors outlet online
uggs outlet
ed hardy outlet
givenchy handbags
nike hyperdunk
fitflops sale clearance
louboutin outlet
ugg outlet store
michael kors outlet online
pandora charms
air max
oakley sunglasses outlet
coach factory outlet
cheap handbags
rolex replica watches for sale
coach outlet store
coach factory outlet
moncler jackets
coach outlet canada
coach factory outlet
nike air force
prada outlet
air jordan shoes
foamposite shoe
coach factorty outlet online
mac cosmetics
valentino
adidas nmd r1
coach factory outlet
mlb jerseys
balenciaga shoes
coach outlet online
prada outlet online
twins jerseys
coach outlet sale
yeezy shoes
pandora rings
nike max
curry 4 shoes
gucci outlet online
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren outlet
coach outlet online
adidas ultra boost
louis vuitton purses
coach outlet store
coach outlet store online
coach factory outlet online
ralph lauren uk
canada goose coats
air jordan
mlb jerseys
canada goose outlet
soccer shoes
air jordan retro
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
swarovski jewelry outlet
christian louboutin shoes
louboutin outlet
cheap air jordans
patriots jerseys
moncler jackets
ralph lauren pas cher
fjallraven kanken
coach outlet store
ed hardy
supra shoes
ugg
jordan shoes
orioles jerseys
ferragamo outlet
canada goose
fitflops
adidas nmd runner
jordan 12
nike blazer
jordan pas cher
ralph lauren polo
coach outlet online
true religion outlet store
michael kors purse
buffalo bills jersey
ed hardy
true religion jeans outlet
coach outlet
balenciaga triples
nike roshe
miu miu shoes
nike sneakers
pandora charms
adidas slides
true religion jeans
canada goose outlet store
pandora charms sale
michael kors outlet canada
ugg outlet sale
gucci outlet online
pandora jewelry canada
kate spade outlet store
adidas ultra boost
adidas nmd
air max 270
ferragamo outlet
birkin handbags
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas outlet online
pandora outlet
ugg boots women
moncler jacken
saints jerseys
ed hardy shoes
white sox jerseys
pandora jewelry outlet
canada goose sale
north face outlet store
celine outlet
discount oakley sunglasses
coach factory outlet
nfl jerseys
true religion jeans
ralph lauren polo
chaussures christian louboutin
cowboys jerseys
air jordan shoes
cheap oakley sunglasses
ugg boots
fila
uggs
coach outlet online
jets jersey
true religion outlet store
cheap ray ban sunglasses
moncler outlet online
rolex replica watches
pandora charms
red sox jerseys
canada goose coats
nike free flyknit
adidas wings shoes
giants jerseys
pandora canada
christian louboutin sale
coach bags
nba jerseys for sale
coach factorty outlet store
coach outlet online
louboutin outlet
moncler sito ufficiale
ugg outlet clearance
mbt shoes
ralph lauren outlet online
coach outlet online
pandora charms sale clearance
cheap jordan shoes
birkenstock sandals
coach outlet clearance
valentino outlet store
seahawks jerseys
rolex watches
adidas outlet online
cheap air jordans
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]ralph lauren outlet[/url]
canada goose canada
lululemon outlet
nike flip-flops
fitflops outlet
mulberry bags sale
moncler outlet online
malone souliers shoes
nike tn
nike roshe run
new england patriots jersey
pandora jewelry store
air max plus
reebok outlet
polo ralph lauren outlet online
birkenstocks
mont blanc pen
ralph lauren sale clearance uk
air max pas cher
nike outlet store
nfl jerseys
cheap jordans
lions jerseys
air max 2017
yeezy shoes
uggs outlet
toms outlet store
cheap ugg boots
christian louboutin sale
yeezy boost 350
canada goose coats
superdry clothing
nike outlet
ralph lauren polo
ysl outlet
coach handbags outlet
eagles jersey
louboutin outlet
blue jays jerseys
coach factory outlet online
nike shoes
mcm outlet
city royals jerseys
coach outlet online
diamondbacks jerseys
fivefingers shoes
canada goose outlet store
devil rays jerseys
fitflops sale clearance
adidas outlet store
ugg
kate spade outlet online
manolo blahnik
durant shoes
canada goose outlet store
adidas store
nike factory store
cheap soccer jerseys
hermes outlet store
columbia outlet store
coach handbags
barcelona jersey
pandora jewelry outlet
louboutin outlet
ubiq shoes
brewers jerseys
pittsburgh steelers jersey
fred perry
coach factory outlet
ugg pas cher
nike air max 90
coach factory outlet
fitflops
ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
toms shoes
valentino outlet
air jordan 4
hermes
fitflops sale clearance
nike outlet store online
uggs outlet
christian louboutin shoes
mbt shoes outlet
asics running shoes
michael kors outlet clearance
instyler ionic styler
juicy couture
yankees jerseys
nike factory outlet
cheap jordan shoes
ralph lauren pas cher
coach factory outlet
rangers jersey
nike air force 1
coach factory outlet online
suicoke sandals
kate spade outlet online
jaguars jersey
true religion
louboutin pas cher
christian louboutin
ugg outlet
nike shoes
moncler outlet online
polo ralph lauren outlet online
north face outlet
ugg outlet
arcteryx jackets
lacoste polo shirts
pandora charms outlet
pandora jewelry outlet
air force 1
air max 2015
adidas neo shoes
kate spade outlet
patriots jerseys
coach outlet sale
salvatore ferragamo shoes
coach outlet
uggs outlet
timberland outlet
ralph lauren outlet online
jordans
chelsea jersey
kate spade outlet online
nike air max schweiz
valentino outlet
manolo blahnik outlet
valentino outlet
true religion outlet store
louis vuitton outlet online
coach purse
michael kors outlet store
nobis jackets
kappa clothing
kevin durant shoes
coach outlet online
adidas outlet online
supreme clothing
mulberry handbags
nike outlet
air max outlet
curry 5 shoes
ralph lauren uk
air max
snapback hats
canada goose coats
coach outlet store
kate spade outlet online
michael kors outlet online
cheap nfl jerseys
prada outlet
north face jackets
off-white clothing
coach factory outlet online
coach outlet online
fitflops
ugg boots
coach outlet online
marlins jerseys
air jordan retro
coach outlet online
kate spade handbags
air max
coach outlet
versace clothing
coach outlet clearance
y3 shoes
pandora charms sale clearance
true religion jeans
adidas shoes
cheap jordans
coach outlet online
giuseppe zanotti outlet store
coach outlet online
coach handbags
mont blanc
uggs outlet online
coach outlet online
jimmy choo shoes
pandora jewelry outlet
kate spade outlet
caMy?lietas futbol baratas
ugg italia
coach outlet online
ugg boots sale
mbt shoes
moncler outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose coats
cheap snapbacks
adidas superstars
mac makeup
coach outlet online
coach outlet online
north face outlet
coach outlet
coach outlet store
cubs jerseys
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
jordan 3
yeezy shoes
coach outlet online
louis vuitton outlet online
polo outlet store
lebron 13
kate spade outlet online
ravens jerseys
jimmy choo shoes
moncler coats
nike outlet online
kate spade handbags
kate spade outlet sale
kate spade outlet
adidas shoes
michael kors outlet clearance
le coq sportif
coach bags
kobe 12
cheap mbt shoes
oakley sunglasses outlet
coach outlet online
kate spade bags
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
nike factory store
prada outlet
coach canada outlet
coach outlet store
pandora charms
puma shoes
michael kors bags
birkenstock outlet store
pandora charms outlet
pandora charms sale clearance
pandora sale clearance
angels jerseys
nike outlet online
jordan 31
adidas wings
coach outlet store online clearance
ralph lauren polo
adidas sneakers
michael kors bags
true religion
new balance shoes
michael kors outlet
titans jersey
moncler jackets
birkenstock outlet
revolution 3
cincinnati bengals jersey
ugg italia
dolce & gabbana Outlet
nike outlet store
nike outlet store
true religion outlet store
denver broncos jersey
jordans
prada handbags
true religion outlet
pandora charms
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
louboutin outlet
coach factory outlet
pandora charms sale clearance
air jordan 3
marc jacobs handbags
kate spade outlet
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
uggs canada
air jordan uk
ugg outlet
rockies jerseys
coach factory outlet
kate spade
nhl jerseys
canada goose coats
valentino shoes
true religion outlet store
polo outlet store
tigers jerseys
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet online
gucci outlet online
tods outlet online
air jordan
polo outlet
cardinals jerseys
salomon shoes
browns jerseys
ed hardy
toms outlet online
michael kors outlet clearance
yeezy shoes
north face outlet store
cheap jordans for sale
pandora charms
fitflops outlet
ralph lauren outlet
dodgers jerseys
nike outlet online
chrome hearts outlet store
adidas yeezy boost
air jordan shoes
adidas yeezy boost 350
ferragamo outlet store
pandora jewelry outlet
prada sunglasses
birkenstock shoes
chi flat iron
coach factory outlet
coach outlet clearance
moncler pas cher
fitflops sale clearance
clarks
ed hardy outlet
pandora charms sale
yeezy boost 350 v2
soccer jerseys
jordan shoes for sale
coach outlet store
bathing ape
nike tn
broncos jerseys
tory burch outlet store
true religion jeans sale
christian louboutin outlet
coach outlet online
gucci outlet online
the north face jackets
nike presto
falcons jerseys
canada goose
ugg boots clearance
suicoke sandals
toms
birkenstock sandals
asics shoes
adidas yeezy boost
reds jerseys
air huarache
coach outlet
coach outlet online
juicy couture
coach factory outlet online
moncler outlet online
under armour shoes
off white clothing
adidas outlet store
air max 2017
nike air max 2018
parajumpers jacket
christian louboutin outlet
air jordans
ugg outlet
190304yueqin
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Makarov KWC Mndur Gorka E SPOS KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Skarby... ?o?nierz Specnazu Taktyka zielona Nowe pistolety WP Zbrojownia Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:9,758
Wczoraj:19,395
W tym tygodniu:43,588
W tym miesiącu:218,976
W tym roku:2,952,272
Wszystkich:51,440,676
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: