Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wywiad z Edim dowódc? team'u S.H.A.F.T. ASG SQUAD
SHAFT

S.H.A.F.T. ASG SQUAD KOALICJA PÓ??OC

KoalicjaPó?noc: Czym jest dla Ciebie Airsoft? Edie: Chyba po trochu dobr? rozrywk?, wci?gaj?cym hobby, mo?liwo?ci? spe?nienia czasem zwariowanych pomys?ów. KP: Jak zacz??a si? przygoda z ASG w Twoim przypadku? Edie:Namówi? mnie kumpel, z którym znamy si? od dziecka, a teraz nawet pracujemy razem :) , w ?wiatku ASG znany, jako Dymek.

Edie, FrontLine. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Jaka jest historia powstania S.H.A.F.T. i jakie osoby bra?y udzia? przy tworzeniu waszego Teamu? Edie: S.H.A.F.T. powsta? z pocz?tku troch? dla jaj, na z?o?? i na przekór. Ju? wyja?niam. Na pocz?tku naszej drogi w ASG (tzn. mojej i mojej ma??onki zwanej Yena) po zaopatrzeniu si? pod okiem Dymka w sprz?t mieli?my raz wzmocni? szeregi GOT Orze? a dwa w pewnym sensie reaktywowa? grup?. Powsta? wtedy nieformalny pomys? du?ego zlotu w Ustce. Niestety pogl?dy przywódcy i moje by?y "ró?ne" ;) wi?c postanowili?my z ma??onk? rzuci? to wszystko w diab?a, lecz po zastanowieniu przyszed? pomys? w stylu "Ja wam jeszcze pokarze" i tak zrodzi?a si? grupa. KP: Sk?d si? wzi??a nazwa S.H.A.F.T.? Kto by? jej pomys?odawc? i kto stworzy? logo Teamu? Edie:Prawd? mówi?c ju? nie pami?tam, ale chyba podczas szukania nazwy przegl?da?em top ten serwisu IMDB i na czo?owym miejscu by? film p.t. SHAFT i jako? tak wpad?o.. a logo stworzy? Pychu, z którym musieli?my si? niestety rozsta?.

Yena i Edie, Skarby So?tysa. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Jakie s? najbli?sze plany na przysz?o?? odno?nie rozwoju Teamu? Edie: Team sta? si? stowarzyszeniem "S.H.A.F.T. Stowarzyszenie ASG Ustka". To kolejny ma?y krok. W chwili obecnej czekam jeszcze na par? dokumentów by dokompletowa? wniosek o wpis naszego stowarzyszenia do KRS'u, zmieni to jego rang? i pozwoli na organizacj? wi?kszej ilo?ci imprez z wi?kszym rozmachem. KP: Czy S.H.A.F.T. ma pe?n? dowolno?? umundurowania i uzbrojenia, czy istniej? jakie? wytyczne w tym temacie?Czy planowane s? w tej kwestii jakie? zmiany na przysz?o??? Edie:W chwili obecnej nie ma restrykcji mundurowych i chyba nie b?dzie. [EDIT] JUZ JEST - DPM. 

Tony i Wolf. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Obecno?ci? na jakich imprezach ASG mo?ecie si? poszczyci?? Edie: Np.: Frontline 2010 - jako organizator, FreedomFighters II, "Atak na Bia?y Dom", "EagleEye", "Skarby So?tysa". KP: Ilu ludzi liczy sk?ad S.H.A.F.T.? Edie:W chwili obecnej 5 +2: EDIE , GIGERR, TONY, ROOFY, PATROL, 

Go?cinnie : WOLF, SMOK

S.H.A.F.T. Ustka

KP: Jak wygl?da sprawa rekrutacji w S.H.A.F.T.? Czy na do??czenie do waszego Teamu mog? liczy? tylko znani i ciesz?cy si? dobr? opini? w ?rodowisku Airsoftowcy, czy równie? ludzie nowi, którzy w ASG stawiaj? dopiero swoje pierwsze kroki? Czy istnieje jaki? okres próbny w waszych szeregach? Edie: Generalnie zapraszam wszystkich spragnionych dobrej zabawy do wst?pienia w szeregi SHAFT ATU. Szukamy ludzi pozytywnie nastawionych na innych, z du?ym poczuciem humoru o otwartych umys?ach. Nie prowadzimy ani selekcji, ani naboru ani rekrutacji; nie funkcjonuje u nas stanowisko "rekrut, ?wie?ak, nowy", je?eli kto? jest ch?tny/a polata? to, czemu nie! Jak co? b?dzie nie teges dowie si? pierwszy/a.Reasumuj?c Zasady tego co dzieje si? pó?niej s? proste, zg?asza si?, jedziemy na pierwsz? lepsz? akcje i je?eli ja i reszta grupy nie mamy zastrze?e? jest cz?onkiem SHAFT, to wszystko. W SHAFT nie funkcjonuje okre?lenie "rekrut" KP: Co si? Tobie podoba w ASG, a co razi? Edie:Podoba? Chyba najwi?cej to ludzie. ;) Sam jestem zwariowany, a tu sami wariaci, wi?c czuje si? znakomicie :) Razi? Chyba najbardziej szpan. Razi i ?mieszy zarazem jak widz? "kajtka", który jeszcze 20stki nie ma a na grzbiecie na?adowane szpeju za kilka tysi?cy i ledwo z tym biega i m?drzy si? jakby zaliczy? ka?d? wojn? pocz?wszy od Wietnamu... na drugim miejscu to nerwy, niektórym puszczaj? i to zazwyczaj, gdy chodzi o pierdo?y a to nie jest przyjemne, zapominaj? wtedy, co niektórzy, ?e jeste?my na zabawie.

Edie i Smoku

KP: Czy droga skierowana w stron? combatów, milsimów jest drog?, w której kierunku ASG powinno zmierza?? Edie: I tak i nie. Mówi?c tak by?bym hipokryt?, a mówi?c nie te?, wi?c powiem ogólnie ?e ka?da forma jest dla mnie do przyj?cia o ile przyniesie satysfakcj? i mas? dobrej zabawy uczestnikom. KP: W jaki sposób uda?o Wam si? namówi? Wasze ?ony, partnerki do uczestnictwa w ASG? Edie:Nie by?o to trudne, bo same si? pcha?y moja ?ona od zawsze lubi?a takie klimaty powiedzmy lekko mundurowe, swego czasu nawet zastanawia?a si? nad wst?pieniem do policji lub szko?y wojskowej ale tak si? pouk?ada?o ?e jednak nie, dlatego to co teraz robi stanowi dla niej w pewnym sensie jaki? substytut a przy okazji ma z tego niez?? radoch?. Kobiety s? w nas w grupie bardzo mile widziane, s? dwie ale liczymy na wi?cej.

Kobieca taktyka

KP: Dlaczego zg?osili?cie ch?? do??czenia do Koalicji Pó?noc? Edie:Bo cokolwiek razem jest lepsze od czegokolwiek osobno. Nasze pomorskie ?rodowisko ASG powinno si? integrowa?, ??czy?, wspiera? a nie dzieli?. Portal KP ma du?? szanse na wi?kszy wyd?wi?k ni? komukolwiek by si? wydawa?o a my jako Team, chcemy si? te? do tego przyczyni?. W nadci?gaj?cym dodatkowe powi?zania koalicyjne b?d? jakby wi?ksz? motywacj?. Z drugiej strony fajnie by by?o rodz?cej si? na fladze FL z jednej strony mie? logo S.A.T.U. i zlotu, a z drugiej KP w 2011 zlocie FL, zgodnie z obietnicami, skorzystamy z zaoferowanej pomocy okolicznych teamów,

Uzbrojona Yena. Zdj?cie: S.H.A.F.T.

KP: Jaki karabin nie koniecznie istniej?cy jeszcze wspó?cze?nie, jako replika, podoba si? Tobie najbardziej i czemu? Edie: Hmm.. dla mnie M41A PulseRifle, dla Yeny CTAR-21 no bo tak :)

Koalicja Pó?noc dzi?kuje za po?wi?cony Nam czas i ?yczy powodzenia w planach na przysz?y sezon. :)

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia December 10 2010 14:40:00
No to si? w lipcu b?dzie dzia?o Uu)
W mi?dzyczasie SHAFT Ustka powalczy na Combat Alert Fajne
#2 | Patol dnia December 10 2010 14:58:45
Co? mi si? wydaje, ?e na CA pojedziemy ma?? armi?... Szeroki u?miech
#3 | Technofilia dnia December 10 2010 15:36:51
Mo?e i "Koalicja" zd??y?a z wywiadem przed "ASG POMORZE" ale za to nasz jest pikantniejszy Z przymru?eniem oka
#4 | Mario75 dnia December 10 2010 16:09:54
Ten wywiad ju? tak miesi?c si? zbiera?. Osoba odpowiedzialna za wywiad przy nawale obowi?zków nie doko?czy?a pyta?.

Czekamy zatem na wywiad ASG POMORZE. Postaramy si? umie?ci? przedruk na Portalu.

Mamy nadziej? na ?wi?ta cieszy? si? nowym wydaniem ASG POMORZE pc)
#5 | Patol dnia December 10 2010 16:12:08
Ta i teraz wysz?o, ?e to niby Ja si? obija?em... Dzi?ki Mario, dzi?ki Pokazuje j?zyk
#6 | Mario75 dnia December 10 2010 18:24:08
Sorki Patol tak faktycznie mog?o by? zrozumiane. ups)

Wywiad przeprowadza? kto? inny. Patol umie?ci? tylko na Portalu tak jak cz?sto i ja umieszczam na Portalu kogo? Newsy.
#7 | Technofilia dnia December 10 2010 19:22:32
Pany Pany no przecie specjalnie Was podjudzam U?miech Jak dobrze pójdzie to drugi numer b?dzie pod choink? Z przymru?eniem oka
#8 | Patol dnia December 10 2010 19:57:51
Spakojna Techno Z przymru?eniem oka Wsio na lu?no Szeroki u?miech Czekamy na kolejnego zina. Szeroki u?miech
#9 | Darecki dnia December 10 2010 22:35:14
Witaj w galerii gwiazd Koalicji Pó?noc Edie Z przymru?eniem oka
#10 | Mario75 dnia December 11 2010 17:12:11
Za to jak machniemy wywiad z Techno to dopiero zapytamy o "yntymne i pikantne szczegó?y". Techno szykuj si? na "Wywiada" OK)
#11 | edie dnia December 14 2010 17:08:12
a Siemka Darecki siemka dc)
#12 | Mario75 dnia December 15 2010 00:26:14
Witamy Koalicjanta Uu)
#13 | Krzysiek i Natan dnia May 01 2014 13:09:52
Siemka chcia?bym si? z kolegom postrzela? ale nie wiemy gdzie si? zg?o?ic jestesmy otwarci na propozycje U?miech
#14 | Dantee dnia May 04 2014 10:32:45
W sprawie spotka? na terenie S?upska, Ustki i okolic zapraszam do fanpagu Maniacy ASG Region S?upski na FB. Tam si? umawiamy. Napiszcie PW to Was dodamy. Mój nick na FB S?awek Dantee Fudala.
#15 | szymck dnia January 02 2016 00:41:53
do??czam sie do pytania u?ytkownika "Krzysiek i Natan"
#16 | muniekole dnia August 12 2017 02:51:21
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana oraz najakuratniej istnieje okre?la? wielko?? u do?u w stosunku do uszczuplenia cz??ci zaczerwienienia p?ci a przemiany ?atwopalnych, zminimalizowania kwoty, czasu egzystowania a pot?gi torsji natomiast symultanicznych wska?ników ?wi?du, fajczenia i uczucie. Dwa konstytutywnego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe tudzie? rozowaty-dieta.pl ustne ?rodki antybiotyczne. Leczenie laserowa uleg?a tak?e zaliczona jak forma leczenia. W czasie podczas gdy w toku kilku tygodni specyfiki nierzadko stanowi? krótkotrwa?e pocenie si?, zaczerwienienie na ogó? powraca po zabiegu. Przeci?g?ego terapia, zwykle od momentu jednego a? do dwóch lat, prawdopodobnie wi? si? a? do ondulacji ochronie poziomu tu? przy poniektórych pacjentów. Trwa?e rehabilitacja jest cz?stokro? potrzebnego, jednak?e niektóre kazusy poddaj? po pewnym okresie za? otrzymaj? mocno. Ciep?ego kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? jak jeden m?? z przeciekiem terminu.
#17 | muniekole dnia August 29 2017 21:22:04
co na zmarszczki pod oczami domowe sposoby z?ogi ka?owe http://alexjones.pl/aj/aj-inne/item/113200-dlaczego-acnerose-na-tradzik-rozowaty-to-dobry-wybor hemoroidy domowe leczenie tr?dzik ró?owaty kosmetyki
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Makarov KWC KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Taktyka zielona ?o?nierz Specnazu Zwyci?zcy wrzesie? Homemade Libia Survival Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,915
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,915
W tym miesi±cu:214,698
W tym roku:3,650,134
Wszystkich:40,842,893
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: