Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Survival: Jak przetrwa? zim?...

Przetrwanie w zimie jest ci??k? prób?, ale ta pora roku ma te? dobre strony. Nie padaj? deszcze, nie dokuczaj? nam krwio?ercze owady. Zamarzaj? bagna, rzeki i jeziora. Liczne przeszkody, które musieliby?my w ciep?ej porze roku okr??a?, staj? si? ?atwiejsze do pokonania.

 

Dantee z 75th Rangers RGT zimy si? nie boi...

Najwa?niejszym zagro?eniem w zimie jest odmro?enie i hipotermia (obni?enie temperatury cia?a poni?ej normy). Czynniki sprzyjaj?ce powstawaniu odmro?e? to przemokni?cie, ciasne obuwie, wiatr, zm?czenie, stres psychiczny oraz d?ugotrwa?y bezruch. D?onie, stopy, uszy, nos i policzki s? szczególnie wra?liwe na odmro?enia. Nale?y pami?ta?, ?e odmro?enie jest gro?niejsze od oparzenia. Niebezpieczne jest zgubienie r?kawic podczas ?nie?nej zawiei. ?nieg na ciep?ej r?ce szybko topnieje i d?o?, owiewana lodowatym wiatrem, b?yskawicznie traci ciep?o tak, ?e odmro?enie mo?e nast?pi? bardzo szybko. Pierwszym sygna?em odmro?enia jest najcz??ciej woskowo-bia?y odcie? skóry. Zmarzni?te r?ce ogrzewamy wk?adaj?c pod pachy lub w pachwiny. Uszy i nos ogrzewamy przyk?adaj?c do nich ciep?? d?o?, ale nie powinni?my ich rozciera?, poniewa? mo?emy w ten sposób spowodowa? pop?kanie skóry, w wyniku czego powstan? otwarte rany, które mog? ulec zaka?eniu. W ?adnym wypadku nie mo?na zmarzni?tych cz??ci cia?a rozciera? ?niegiem, poniewa? spowoduje to dalsze obni?enie ich temperatury.

Uczestnicy Combat Arctic

Hipotermia zaczyna si? gdy temperatura cia?a cz?owieka spadnie poni?ej 35 stopni C. W pocz?tkowej fazie nast?puje spowolnienie procesów zachodz?cych w organizmie i utrata koordynacji ruchów. Cz?owiek przestaje czu? swoje stopy, chocia? nie zdaje sobie z tego sprawy, a jego mowa staje si? niewyra?na. Kiedy temperatura cia?a spadnie poni?ej 25 stopni C, ?mier? jest nieunikniona. Jednym z najlepszych sposobów przerwania tego procesu jest rozebranie poszkodowanego i umieszczenie go w ?piworze ze zdrow? osob?, równie? rozebran?. Osoby te winny by? zwrócone do siebie twarzami i przytulone. We wczesnej fazie ozi?bienia przytomnemu cz?owiekowi nale?y podawa? ciep?e, s?odkie napoje, z miodem, cukrem, glukoz?, kakao. Bardzo wa?ne jest, by zamarzaj?cego nie zostawi? samego, cho?by deklarowa?, ?e czuje si? lepiej, poniewa? jest to cz?sto oznaka zbli?aj?cej si? ?mierci. Osobom tym nale?y dostarczy? ciep?a zewn?trznego, same opatulanie w koce, ?piwory jest nieskuteczne. Je?li nie mamy ?piworów, jeste?my wyczerpani, zmarzni?ci, nie wolno dopu?ci? do za?ni?cia na mrozie! Bardzo dobrze dzia?a masa? ma??owin usznych, poniewa? stymuluje przep?yw energii po ca?ym organizmie i poprawia kr??enie lepiej ni? fili?anka kawy. Jak sam sprawdzi?em, sposób ten równie? skutecznie zapobiega za?ni?ciu na nudnych zebraniach. W tym celu nale?y uchwyci? ma??owiny uszne dwoma palcami i ugniata? je lekko, centymetr po centymetrze, na ca?ej powierzchni, nie po mijaj?c p?atków uszu. Ucisk winien by? tylko na tyle mocny, by masa? sprawia? przyjemno??. Czas trwania masa?u mo?e by? dowolny. Powa?nym niebezpiecze?stwem jest wiatr, który znacznie zwi?ksza wych?odzenie organizmu. Za??czona tabela, której autorem jest ameryka?ski geograf Paul Siple, przedstawia och?adzaj?c? si?? wiatru, dzia?aj?cego na organizm jako ekwiwalent temperatury.

Z tabeli mo?emy odczyta?, ?e na przyk?ad przy wietrze o pr?dko?ci 10 m/sek, skutek oddzia?ywania temperatury 0 stopni C b?dzie taki, jakby panowa? mróz -15,5 stopnia C. Przy temperaturze powietrza -25 stopni C i pr?dko?ci wiatru 7-18m/sek, efekt b?dzie taki, jakby termometr pokazywa? -58 stopni C. Jest to niebezpieczny mróz, przy którym w ci?gu nieca?ej minuty mo?emy odmrozi? jak?? cz??? cia?a. Dlatego te? bardzo wa?ne jest schronienie, ukrycie przed wiatrem. ?o?nierze wiedz?, ?e ta kwestia znalaz?a swoje odbicie w regulaminie s?u?by wartowniczej. Dobre zabezpieczenie przed ujemnymi skutkami zimna stanowi? odpowiednia i sucha odzie?, pewien stopie? zahartowania, odpowiednie od?ywianie, ruch, smarowanie t?uszczem ods?oni?tych cz??ci cia?a, schronienie, ogie? oraz co najwa?niejsze - dobre samopoczucie i wola przetrwania. Ciep?e ubranie to odzie? lu?na, sk?adaj?ca si? z wielu warstw. Lu?ne obuwie i lu?ne, wielowarstwowe ubranie polepszaj? izolacj? ciepln? i nie utrudniaj? kr??enia krwi. Pomi?dzy warstwami ubrania znajduje si? powietrze, które daje dodatkow? izolacj?. W sytuacjach przymusowych trzeba improwizowa?. Na przyk?ad kosmonauci, za?oga sputnika "Woschod-2", którzy awaryjnie wyl?dowali w tajdze i nie mogli si? doczeka? pomocy, zerwali wyk?adzin? izolacyjn? ze ?cian kapsu?y l?duj?cej, poowijali si? w jej kawa?ki i na wierzch dopiero ubrali swoje kombinezony Dzi?ki temu nie zamarzli przez ca?? noc na syberyjskim mrozie. Skóra g?owy oddaje do otoczenia nawet do 40% ciep?a produkowanego przez organizm. Zim? ciep?a czapka jest konieczna. Buty zim? winny by? co najmniej o pó?tora do dwóch numerów wi?ksze, tak aby po w?o?eniu 2 par skarpet (bawe?niane + we?niane) nie uciska?y i mo?na by?o swobodnie porusza? palcami. Bardzo przydatne s? getry ortalionowe (ochraniacze), chroni?ce przed wilgoci? ?ydki oraz tak?e górn? cz??? buta wraz ze sznurowaniem. ?o?nierze do marszu po mokrym ?niegu mog? za?o?y? po?czochy od OP-2. Przed wci?ganiem do p?uc mro?nego powietrza oraz odmro?eniem nosa i policzków skutecznie zabezpiecza nieskomplikowane urz?dzenie - tak zwana "pó?-maska cieplna" . Gumowa maseczka zas?ania nos, usta i policzki, a oddychamy poprzez filtr z nierdzewnej metalowej siatki, który ogrzewa si? od wydychanego powietrza. S? dwie ramki z filtrami. Im wi?kszy mróz, tym wi?cej filtrów zak?adamy. Instrukcja podaje, ?e podczas siarczystego mrozu -40 stopni C, przy za?o?eniu obydwu ramek oddychamy powietrzem o temperaturze +22 stopni C. Osobi?cie wypróbowa?em to urz?dzenie podczas mrozu dochodz?cego do -30 stopni C z bardzo dobrym skutkiem. Godna polecenia jest równie? grza?ka katalityczna. Jest to metalowe pude?ko wielko?ci zapalniczki. Zawieszone na piersi, albo najlepiej nieco ni?ej, na wysoko?ci splotu s?onecznego, skutecznie ogrzewa cia?o nawet przez ca?? noc zu?ywaj?c kilkana?cie kropel czystej benzyny. Jej dzia?anie polega na bezp?omieniowym spalaniu par benzyny na katalizatorze. Polecam j? szczególnie ?o?nierzom. Niestety jako urz?dzenie techniczne mo?e w najbardziej potrzebnej chwili odmówi? dalszej wspó?pracy.

P?achta metalizowana - folia NRC (w naszych sklepach pod nazw? - koc ratunkowy) to prawdziwy termos zatrzymuj?cy do 80% ciep?a wytwarzanego przez organizm. Jest lekka i zajmuje niewiele miejsca. Z?o?ona jest troch? wi?ksza od paczki papierosów. Mo?e by? równie? u?yta do budowy improwizowanego namiotu, jako izolacja od wilgotnego i zimnego pod?o?a. Ponadto s?u?y jako ekran do odbijania ciep?a ogniska i jest ?atwo dostrzegalna z powietrza. Ma jedn? wad? - jest delikatna i dlatego nie nadaje si? do wielokrotnego u?ycia. Ubranie nale?y dobiera? tak do wykonywanej czynno?ci, aby si? nie poci?. Paruj?cy pot och?adza cia?o, a zawilgocenie ubrania obni?a jego w?a?ciwo?ci izolacyjne. Wi?kszo?? materia?ów, na przyk?ad bawe?na, traci w?a?ciwo?ci izolacyjne, gdy s? mokre. We?na owcza to jeden z nielicznych wyj?tków. Mokre, przepocone skarpety i r?kawiczki mo?na suszy? podczas marszu w czasie s?onecznej pogody, zawiesiwszy je na plecaku. Na biwaku przy ognisku trzeba uwa?a? aby nie spali? suszonych rzeczy. Skórzanych butów nie wolno suszy? szybko, w wysokiej temperaturze bo pop?kaj?. Najlepiej je wypcha? such? traw?, gazetami i umie?ci? w temperaturze pokojowej. Przy noclegu w terenie butów nie mo?na zostawi? na mrozie. Nale?y je w?o?y? do ?piwora, wtedy ciep?o naszego cia?a je podsuszy. Pami?tajmy, ?e tak?e d?ugotrwa?e chodzenie w mokrym obuwiu przy temperaturze zbli?onej do 0°C, nawet dodatniej, spowoduje odmro?enie stóp. Jeszcze raz dobitnie potwierdzi?a to wojna o Falklandy. ?o?nierze i tury?ci zawsze powinni mie? przy sobie dodatkowe we?niane skarpety w wodoszczelnym opakowaniu. Gdy nie mo?na umy? i suszy? codziennie stóp, to nale?y je osuszy? zasypk? do stóp z talku, o czym szczególnie ?o?nierze winni pami?ta?. Talk mo?na zast?pi? awaryjnie m?k? ziemniaczan?. Odblask od lodu i ?niegu jest niebezpieczny dla oczu. Promienie ultrafioletowe odbijaj? si? od ?niegu i mog? wywo?a? tak zwan? "?lepot? ?nie?n?", której objawami s?: "piasek w oczach", zaczerwienienie oczu i ból g?owy. Chora osoba przez kilka dni powinna przebywa? w ciemnym pomieszczeniu, lub mie? na oczach ciemn? opask?. Na powieki nale?y stosowa? ok?ady z rumianku, herbaty. Zapobiegawczo nale?y nosi? okulary lub gogle, maj?c na uwadze, ?e nie ka?de chroni? przed promieniowaniem ultrafioletowym. Mo?na tak?e zastosowa? w?asnor?cznie wykonane "okulary" z paska skóry, kory, w którym wykonujemy naprzeciwko ?renicy male?ki otwór ig?? lub szczelin? no?em. Przed dzia?aniem promieni s?onecznych i mrozu nale?y tak?e chroni? skór? twarzy nak?adaj?c t?usty krem. Wra?liwymi miejscami s? wargi, powieki i nos (tak?e jego wn?trze). Nie wolno stosowa? kremów nawil?aj?cych, które przyspieszaj? odmro?enia. G??boki ?nieg, a szczególnie gruba warstwa ?wie?ego ?niegu, bardzo utrudnia a nieraz uniemo?liwia poruszanie si? w terenie. Je?li nie mamy nart, pozostaj? nam rakiety ?nie?ne, chocia? uci??liwe dla pocz?t-kuj?cego, ale mo?emy je wykona? sami. Takie rakiety przy odrobinie talentu wykonamy w kszta?cie ramki z dwóch ga??zek grubo?ci 2 do 2,5 cm i d?ugo?ci 140 -150 cm. Przedni koniec rakiet zaparzamy w gor?cej wodzie i zaginamy do góry, a ramki przeplatamy sznurkiem, link? spadochronow?, cienkimi, gi?tkimi ga??zkami. Szeroko?? rakiet w cz??ci ?rodkowej nie powinna wynosi? mniej jak 30 cm. W miejscu, gdzie ko?czy si? pierwsza z trzech cz??ci rakiety, z czterech poprzecznych i dwóch pod?u?nych patyków robimy oparcie dla stopy wed?ug wymiarów obuwia. Mocujemy buty tak, aby podczas marszu pi?ta mog?a swobodnie unosi? si? do góry, jak to zosta?o przedstawione na rysunku.

Podczas marszu powinni?my uwa?nie obserwowa? otoczenie. Na krzewach dzikiej ró?y (Rosa canina] niemal ca?? zim? wisz? czerwone owoce, zawieraj?ce du?e ilo?ci witaminy C. Przed u?yciem nale?y je przeci?? i oczy?ci? z nasion pokrytych dra?ni?cymi w?oskami. Mo?emy je je?? na surowo, parzy? w celu uzyskania witaminowej herbatki lub doda? do herbaty. Nad strumykiem zobaczymy z daleka ceglastoczerwone p?dy wikliny (Salix purpurea). Niedu?y kawa?ek jednej witki poci?ty na drobne odcinki pos?u?y nam do uzyskania przy ognisku naturalnej aspiryny (garstk? drobno poci?tych ga??zek w?o?y? do gor?cej wody w garnuszku, gotowa? 5 do 7 minut, nast?pnie ga??zki wyrzuci?). Na przedwio?niu mo?emy zjada? na surowo ?ó?te bazie, które zawieraj? du?e ilo?ci hormonów i dlatego zwi?kszaj? nasz? zdolno?? do wysi?ku, odporno?? na choroby, polepszaj? samopoczucie. W tym samym celu mo?emy stosowa? pozosta?e gatunki wierzb. Na krzewach ja?owca (Juniperus communis) w?ród k?uj?cych igie? znajdziemy niebieskie, dojrza?e szyszkojagody (niedojrza?e s? zielone), które s? dobr? przypraw? do potraw, ale nie mo?na ich nadu?ywa?, bo mog? zaszkodzi?. Przechodz?c ko?o sosny (Pinus) zbieramy ?ywic?, poniewa? pali si? jak ?wieca, któr? te? mo?e zast?pi? oraz mo?emy ni? uzupe?ni? tymczasowo dziur? w z?bie po wypadni?tej plombie. M?ode wierzcho?ki ga??zi sosny, mo?na je?? na surowo po oczyszczeniu z kory. Ig?y sosny, ?wierku i jod?y zawieraj? zim? du?o witaminy "C". Mo?na je je?? na surowo, ale lepiej zrobi? witaminowy napój: kilka wierzcho?ków ga??zek zanurzamy na chwil? we wrz?tku, aby rozpu?ci? woskowy nalot pokrywaj?cy ig?y. Nast?pnie ig?y obrywamy. Gar?? igie? rozcieramy z niewielk? ilo?ci? wody. W domu najlepiej to zrobi? w makutrze, w lesie musz? nam wystarczy? dwa kamienie. Otrzyman? mas? w emaliowanym garnku zalewamy pó? litrem wody, doprowadzamy do wrzenia i odstawiamy do naci?gni?cia pod przykryciem na 1 do 2 godzin. Pijemy otrzyman? witaminow? herbatk? (p?yn zlewamy znad osadu) po pó? szklanki 3 razy dziennie, dodaj?c cukier do smaku. Najprostszym sposobem po?owu ryb w zimie jest g?uszenie stoj?cych pod lodem szczupaków. Mocne uderzenie obuchem siekiery lub innym ci??kim przedmiotem w lód spowoduje og?uszenie ryby, któr? mo?na wyci?gn?? spod lodu wyr?buj?c otwór. Na biwak w zimie wybieramy miejsce zaciszne, os?oni?te od wiatru i ciep?e. Na przedwio?niu i wiosn? takie miejsca b?d? wolne od ?niegu. W terenie falistym zbocza s? cieplejsze od dolin, w których zalega najzimniejsze powietrze tworz?c tak zwane zastoiska mrozowe. Wygodne schronienie mo?na zbudowa? wykorzystujcie ?nieg, który ma bardzo dobre w?asno?ci izolacyjne. Trzeba wykorzysta? ukszta?towanie terenu, wykroty. W g??bokim ?niegu mo?na wykopa? dó? czy rów. Wej?cie winno by? umieszczone ni?ej ni? pos?anie, dzi?ki czemu cieplejsze powietrze zatrzyma si? w cz??ci "mieszkalnej". Wa?na jest równie? dobra izolacja od pod?o?a, gdy? w przeciwnym razie ?nieg b?dzie si? topi? od ciep?a naszego cia?a. Najlepszym sposobem zabezpieczenia przed zimnem jest ogie?. W przypadku zagro?enia ?ycia cz?owieka mo?emy rozpali? ognisko w ka?dym miejscu, pilnuj?c jednak, aby nie spowodowa? po?aru. Miejsce na ognisko powinni?my oczy?ci? ze ?niegu, Je?li ziemia jest bardzo mokra, nale?y u?y? kamieni jako pod?o?a. Musimy wtedy sprawdzi?, czy nie s? one porowate, bowiem mokre, nasi?kni?te wod? kamienie mog? po nagrzaniu eksplodowa?. Na g??bokim ?niegu nale?y rozpali? ognisko na "tratwie" ze ?wie?ych, grubych ga??zi, wykonanej z dwu warstw, u?o?onych przeciwleg?e. Gdy pali si? na niej ogie?, tratwa stopniowo zag??bia si? w ?niegu. Przed rozpaleniem ogniska nale?y przygotowa? zapas opa?u i rozpa?k?. Pod g?st? koron? ?wierka znajdziemy n do?u pnia suche ga??zki. Kora brzozy pali si? nawet wtedy, gdy jest wilgotna. Nie wolno rozpala? ogniska pod drzewem, na którego ga??ziach le?y ?nieg. ?nieg ten w ka?dej chwili mo?e spa??, gasz?c ognisko. Przypadek taki sta? si? przyczyn? ?mierci bohatera opowiadania J. Londona. Ognisko, w którym drewno ustawione jest w sto?ek (wigwam), jest naj?atwiejsze do rozpalenia. W takim sto?ku susz? si? te? wilgotne kawa?ki drewna. Dla ludzi nocuj?cych przy ognisku, szczególnie w zimie, jest wa?ne aby straty ciep?a by?y jak najmniejsze. Ciep?o ogniska winno by? skierowane w kierunku biwakuj?cego cz?owieka. Do tego celu s?u?y reflektor ogniska - powierzchnia odbijaj?ca ciep?o. Oczywi?cie najlepszym reflektorem jest metalizowana folia. Najprostszy reflektor to drewniana ?cianka zbudowana z grubych kawa?ków drewna utrzymywana w pionie przez dwie pary wbitych w ziemi? palików. ?ciana - reflektor odbija promieniowanie cieplne ogniska w jedn? stron? (pami?tajmy, ?e k?t padania równa si? k?towi odbicia). Mo?emy nawet wybudowa? ich kilka. Dobrym reflektorem a nawet "kaloryferem" mo?e by? du?y g?az. Nagrzany od ognia przez kilka godzin b?dzie grza? jak piec kaflowy. Bardzo dobrym schronieniem jest szczelina mi?dzy dwoma g?azami o wysoko?ci oko?o pó?tora metra. Nakrywamy j? z góry kilkoma warstwami ga??zi, budujemy wiatrochron lub ekran i po rozpaleniu w ?rodku niewielkiego ogniska jest nam ciep?o i zacisznie. Nawet gdy ognisko zga?nie, kamienne ?ciany b?d? powoli zwraca?y ciep?o.

Namiot równie? mo?emy ogrzewa? ogniskiem z reflektorem. Korzystaj?c z pal?cego si? ogniska mo?emy tak?e zainstalowa? w namiocie "centralne ogrzewanie". W tym celu, w miejscu gdzie zamierzamy rozbi? namiot, kopiemy do?ek o ?rednicy oko?o 50 cm i g??boko?ci 40 cm. Na dno do?ka sypiemy warstw? popio?u z ogniska, na to oko?o 20 cm warstw? roz?arzonych w?gielków, które nie mog? dymi?, na to znów warstw? popio?u i cienk? warstw? ziemi. Nale?y przy tym pami?ta?, aby zawarto?? do?ka nie dotyka?a pod?ogi namiotu. Jeden taki "grzejnik" powinien ogrzewa? kilkuosobowy namiot przez ca?? noc. Prostsze jest rozbicie namiotu na miejscu, gdzie przez kilka godzin pali?o si? ognisko. Nagrzana ziemia przez kilka godzin b?dzie oddawa?a nagromadzone ciep?o. Je?li nie mamy namiotu, to mo?emy po prostu przesun?? ognisko i u?o?y? si? do snu wprost na gor?cej ziemi, przykrywaj?c si? kurtk?, co sam praktykowa?em. Je?li po kilku godzinach zbudzi nas ch?ód mo?emy ten numer powtórzy?. W ?adnym wypadku nie wolno pi? alkoholu przed wyj?ciem na mróz ani podczas przebywania na mrozie. Alkohol, rozszerzaj?c powierzchniowe naczynia krwiono?ne, zwi?ksza utrat? ciep?a przez skór?, co prowadzi do szybkiego wych?odzenia organizmu i w konsekwencji mo?e sko?czy? si? zamarzni?ciem. O powy?szych wskazówkach nale?y pami?ta? przez ca?y rok. Nawet w ?rodku upalnego lata w wysokich górach a tak?e w naszych Tatrach pogoda mo?e si? za?ama? i wyst?pi? warunki zimowe. Do utraty si? i zamarzni?cia na skutek znacznego och?odzenia cia?a dochodzi tak?e cz?sto w górach przy temperaturze powy?ej zera, gdy pada deszcz i wieje silny wiatr. Na zako?czenie przestroga. Nie wolno lekkomy?lnie nara?a? si? na odmro?enia, poniewa? jak ju? wspomnia?em, s? one gro?niejsze od oparze?. ?ród?o: por. Jan Cieci?ski www.ciecinski.eco.pl

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | hoowei dnia February 28 2019 08:02:28
The two most popular choices for brazilian hair bundles uk today are synthetic and those made of actual human hair. Depending on your needs and circumstances there are situations where brazilian hair are best and other times where human hair wigs will be the right choice. Synthetic wigs are generally less costly, as you might expect, that the hair extensions uk. But they look and feel great. They are designed today to wear well and only you know that a lace front wigs is being worn. Synthetic wigs are durable and are made to last. Because they are made of synthetic materials, up close and to the touch, they will not feel exactly like natural human hair extensions. The synthetic wig, because it is made of thicker material, will also not breath as well as the human hair wig alternatives. The synthetic wig can be washed but generally not styled. That is probably the biggest drawback. However, if you are looking for a quick wash and wear wig the synthetic version can be a very functional choice.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Arctic Combat ?o?nierz Specnazu Survival Zmiana Homemade Libia Makarov KWC Radio ASG Combat Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:5,536
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:178,278
W tym miesiącu:520,761
W tym roku:520,761
Wszystkich:57,238,261
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: