Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Toutorial - Tuning, którki s?owniczek.
Na czym polega tuning i w ogóle po co si? go stosuje?


Witam.
Nazywam si? Marcin i zajmuj? si? serwisem Airsoftowym od 4 lat.
Na pocz?tek chcia?em aby?cie zaznajomili si? z podstawami, najbardziej podstawowymi :)


Zacznijmy od podstaw, kupujemy klamk? za 700z? idziemy postrzela? i okazuje si? ?e kulki maj? fatalne skupienie ju? po 30 metrach i wolno lec?. W celu osi?gni?cia lepszego skupienia kulki stosuje si? lufy precyzyjne np. Prometheus, Deep Fire, Systema, gumki HU o odpowiedniej twardo?ci, twardo?? gumki nale?y dostosowa? do panuj?cych warunków pogodowych, pory roku i mocy repliki,
twardsza = wi?ksza moc + pora letnia ( +15 stopni) mi?kka = niska moc (300-400FPS) wszystkie pory roku prócz lata.
Polecam zielone gumki G&G, dzia?aj? w ka?dej replika i ka?dej pogodzie.
Nie polecam gumek Systemy oraz czerwonych Mad Bulla, maj? "dziwny ko?nierz i nie wspó?pracuj? z dyszami z faz?.

Mo?na równie? zastosowa? dysz? która powinna mie? na wew. kra?cach wypusty, s? one po to by w trakcie zasysanie powietrza, dysza nie poci?gn??a ze sob? kulki, w tym wypadku grozi to dubletem b?d? z?amaniem popychacza dyszy.
To tak profilaktycznie.

Zwi?kszenie mocy polega na wymienia podzespo?ów nara?onych na wysokie obci??enia, a s? to: Z?batki, t?ok, g?owice, styki, popychacz dyszy i sam szkielet GB.
Z?batki jak pisz? "wzmocnione" wcale nie s? wzmocnione, jest to w wi?kszo?ci wypadków chwyt reklamowy, nie ukrywam skuteczny. Z?baki które uwa?am za s?abe s? to z?batki Tokyo Marui, z?batka t?okowa wykonana z aluminium ale s?abe nei znaczy gorsze, do spr??yn M120 pracuje prze?wietnie, cicha i równomierna praca.
Wi?kszo?? naszych z?batek jest wykonana ze stali, s?abszej b?d? mocniejszej, ?eby rozró?ni? które mog? by? lepsze, trzeba by?o by by? specjalist? i mie? laboratorium, tutaj niestety musimy zaufa? producentowi, nie ukrywam ?e zebatki Prometheusa sa najmocniejsze.

Podzia? z?batek: High Speed, Oryginal Torque, Torque UP, Super Torque UP, Infinity Torque UP, Ultra Infinity Torque UP. Z?batki mog? by? helikalne co oznacza ?e ich z?by s? ustawione pod k?tem ( jak w skrzynie biegów w samochodzie )

Torque - Prze?o?enie

Przyk?ad:
M120 - Org. Torque
http://img337.ima...batki1.jpg 'width='400' />

M130 - T.U.

M140-M150 - S.T.U.
http://img222.ima...rqueup.jpg 'width='400' />


M160-M190- I.T.U.

M210 - I.T.U. Firmy Guarder Systema Prometheus.

Miara wg. mnie


(Nigdy jeszcze nie odnotowano zniszczenia z?batek Prometheus poprzez wstawienie mocnej spr??yny)
Dlaczego wi?ksze prze?o?enie? Dlatego by nie zam?czy? silnika i akumulatora.
Im wi?ksza spr??yna i mocniejsza, tym wi?ksze napr??enia i obci??enia dla silnika i z?batek.

Silnik dobieramy do repliki wg. spr??yny, prze?o?enia z?batek.
Je?li mamy M150 i z?batki S.T.U. silnik powinien by? przystosowany do pracy przy wi?kszych obci??eniach i dawa? mo?liwie jak najwi?kszy R.O.F. ( Rate Of Fire - "szybkostrzelno?? ) Przyk?ad: M150 z?batki I.T.U. silnik: Systema Magnum, G&P M140, ICS Turbo 3000, Hummer.

Je?li chcemy wstawi? silnik High Speed, z?batki powinny High Speed b?d? Org. Torque jak i spr??yna max M120 ale lepiej M100 ( bezpieczniej ) nale?y równie? pami?ta? ?e nawet silniki H.S. Systemy po pó? roku mog? straci? walory i kr?ci? si? wolniej.

T?ok jest cz??ci? która najcz??ciej si? psuje. Psuje si? dlatego ?e on zbiera najwi?ksze obci??enia z z?batek i spr??yny, jego z?by przy mocniejszych tuningach powinny by? ze stali a korpus t?oka nie powinien by? otwarty (Deep Fire)
T?ok nale?y równie? dopasowa? do z?batek, po za?o?eniu wykona? jeden obrót z?batk? t?okow? aby sprawdzi? czy zaz?bienie przebiega bez zacinania.
Je?li t?ok nie posiada drugiego z?ba, b?dzie to atutem.
Polecam t?oki JBU, s? prawie niezniszczalne.

?o?yska - ?lizgowe ze stali mog? by? stosowane do ka?dej spr??yny.
?o?yska toczne, tutaj wszystko zale?y od wielko?ci: 6mm max M130 7mm max M160-M170 8mm praktycznie z ka?d? spr??yn?.

Zestawy cylindra Bore Up powoduj? przyrost mocy przy spr??ynach powy?ej M120. S? to zestawy o troch? wi?kszej ?rednicy ni? stokowe, oko?o 1,5mm.
G?owice t?oka nale?y dopasowa? do g?owicy cylindra: wyciszone do g?owic cylindra z lejkiem, p?askie g?owice t?oka do p?askich cylindra, w przeciwnym razie na bank która? si? posypie.

Cylinder typ 0 czyli bez otworu z boku, jest stosowany do lud o d?.pow. ~366mm poniewa? obj?to?? cylindra powinna by? równa obj?to?ci lufy.
Gdy obj?to?? gazu w cylindrze przekracza obj?to?? lufy wew. mo?e doj?? do du?ego rozrzutu.
Tutaj genialnym rozwi?zaniem jest lufa replik CTW która na ko?cu ma otwory a pe?ni? one role wyrównawcz? ci?nienia.

Lufy precyzyjne s? to lufy wykonane z wielk? dok?adno?ci? szlifu wewn?trznego.
D?ugo?? lufy powinna by? dopasowana do zastosowania repliki: Snajperka - 590mm.
Szturmówka - do 450mm.
Repliki z lufami 650mm. maj? to do siebie ?e trac? moc i zasi?g ale zyskuj? na celno?ci.
?rednica lufy nie jest miar? "zajebisto?ci" jak to si? ma z autopsji.
Im lufa cia?niejsza i mniej dok?adnie wykonana, tym gorzej
z powtarzalno?ci? strza?u, firmy których nie polecam: Mad Bull, Systema, Deep Fire a tym bardziej Classic Army.

Podk?adkowanie i smarowanie:
Podk?adkowanie jest bardzo wa?ne, prawid?owe, poniewa? pozwala na równ? prac? z?batek i zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia.
Smarowanie:
Smar Teflonowy na g?owice
Molibdenowy na z?batki oraz t?ok, nale?y pami?ta? ?e na z?bach t?oka nie powinno by? smaru, jedynie ultra cienka warstwa.
Polecam smarowa? prowadnice t?oka na szkielecie GB oraz Popychacza.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Dantee dnia December 21 2010 18:16:04
Jak dla mnie rewelacyjny temat.Akurat szykuj? si? do wymiany spr??yny i uszczelnienia t?oka w M4 .Przebieg ju? do?? znaczny i nast?pi?a spora utrata mocy.
#2 | Mario75 dnia December 21 2010 18:29:18
Jazzman jednym s?owem spad? nam z Airsoftowego nieba Uu)
Brakowa?o nam bazy wiedzy na tematy sprz?towe, a Jazzman ma niemal nieograniczone zasoby wiedzy i umie j? przekaza?. Jazzman mi?o, ?e b?dziemy mogli go?ci? na Portalu Ciebie cz??ciej.
#3 | Dantee dnia December 21 2010 19:58:51
Mo?na by dla Jazzmana i Sebiego utworzy? nowy dzia? techniczny.Mo?na by tam zadawa? pytania , które s?u?y?y by tak?e innym.
#4 | chorheSeba dnia December 21 2010 20:50:43
No, no ciekawe, spodoba? mi si? ten artykó?/poradnik OK)
#5 | Mario75 dnia December 21 2010 21:36:10
Je?li Sebi zechcia?by pomóc to my?l?, ?e wówczas dla grupy Serwisantów mo?na co? wykombinowa?.

Jazzman kawa? dobrej roboty OK)
#6 | Jazzman dnia December 21 2010 22:14:27
Dantee spadek mocy mo?e by? wynikiem ubicia spr??yny, prosty sposób by do tego nie dopu?ci? to po od?o?eniu klamki do "szafy" muska? spust i nas?uchiwa? czy t?ok jest na ko?cu cylindra, towarzyszy temu d?wi?k uderzenia.
T?oka nie da si? uszczelni? Z przymru?eniem okaPokazuje j?zyk
#7 | Dantee dnia December 21 2010 23:03:37
Ok.Spr??yna i tak do wymiany.Do tego zainwestowa?em w takie co? Zestaw cylindra do M4A1 typ 1 ZS-03-39 [Systema].Do tego nowy mosfet z hamulcem.Mam spr??yn? 120 czy mog? w?o?y? 130 Guardera ?
#8 | SKURA dnia December 21 2010 23:28:35
Dante a z?batki ? To najwa?niejsza rzecz w GB. Jak doszczelnisz uk?ad wstawisz mocniejsz? spr??yn? to ju? b?d? mia?y co robi? zw?aszcza zimow? por? Z przymru?eniem oka Znam z autopsji.
#9 | Mario75 dnia December 21 2010 23:57:45
Dantee zamierza wstawi? mocniejsz? spr??yn? tzn. mocniejsz? ni? ta wyklepana, czyli o mocy jaka by?a w stocku daj?c? znamionowe ok. 430fps. Zatem uk?ad b?dzie obci??ony tak samo jak na pocz?tku u?ywania repliki.

Jazzman podaj mo?e gdzie najtaniej mo?na kupi? do emki te zielone gumki. Ch?tnie zrobimy zbiorcze zamówienie dla Koalicjantów. Mo?e si? jaki? rabat uda dogada?.
#10 | Jazzman dnia December 22 2010 11:48:01
W eMce M130 ok! Jakiej firmy? jak G&P to zapomnij na wieki wieków, jak G&G to z?batki wytrzymaj?. W przypadku z?batek XYT te? powinny da? rad?.
Zielona gumka G&G jest na speschopie, mam tam jako sta?y klient rabacik 3% wi?c zamówienie mog? pu?ci? na was.
UUU stan: niedost?pny U?miech
ten zestaw http://www.specsh... MadBull - Gumka HopUp Shark - Zestaw Daj? rad?, silikonowa do 400fps Czarna pow. 550fps.
Ten b?dzie uniwersalny
MadBull - Gumka HopUp 60 Normal - Zestaw - Niebieska Jednak moc nie wi?ksza jak 450fps.
Z tego co widz?, speschop robi zamówienie, zadzwoni? i zapytam do kiedy b?d? si? opier...la?.
#11 | Dantee dnia December 22 2010 13:50:25
Moja i Mario to M4A1 z Gunfire z ich tuningiem mocowym do 430FPS.Wyjdzie na to ?e b?d? musia? wymienia? spr??yn?, a jak do?o?? ten Zestaw cylindra do M4A1 typ 1 ZS-03-39 [Systema] to i pewnie i z?batki.Czy co? jeszcze b?d? musia? wymieni? ?
#12 | Mario75 dnia December 22 2010 16:01:06
W mojej M4A1 GFC wymieni? z czasem spr??yn? i uszczelni?. Nic wi?cej nie pcham U?miech Oka?e si? zaraz, ?e sko?cz? z tuningiem jak Reni U?miech Jak si? rozsypie to kupi? co? innego, mo?e ICSa, albo nowy ca?y GB U?miech

Dzisiaj moja emka ma 370fps. My?l?, ?e po zimie trzeba j? "odrestaurowa?" tak jak i Dantee planuje swoj? Szeroki u?miech
#13 | Jazzman dnia December 23 2010 21:46:28
Rezygnacja z chinola na rzecz ICS to tj. rezygnacja z wartburga na rzecz mercedesa.
#14 | renifer181 dnia December 23 2010 23:46:37
Co do technicznych ?eczy to masz racj? , ale ja na sobie posprawdz??em wszystkie wymienione firmy Szeroki u?miechf , systema , g&p. jbu , guarder , ca . CA i G&G uwa?ane s? na rynku za troszk? lepsz? chi?szczyzn? , a co np do g&p to uwa?am ?e jest to solidna firma U?miech Ale my?l? ?e nie ma co dyskutowa? która firma jest najlepsza bo Jedni lubi? G&P a drudzy CA U?miech
#15 | Mario75 dnia December 24 2010 01:59:06
Z ICSa korzysta Bro?o z W?ciek?ych Bobrów Ko?obrzeg KP. Ciekawy jestem jego opinii co do u?ywania i serwisowania.

W ICS plus, ?e pracuje na popularnych real/low/mid capach. Nie trzeba jak w przypadku PTW wydawa? kroci na magazynki.

Nale?y pami?ta?, ?e w przypadku braku amunicji w ICS mo?emy nadal podrzuci? Koledze który? ze swoich magazynków. Jest to wa?ne podczas dzia?ania.
#16 | Jazzman dnia December 24 2010 19:09:14
Jak na rynku by?a masa replik G&P to wszyscy wychwalali, jak CA si? ruszy?o to CA zajebiste.
G?ówna wada G&P to osie z?batek które lubi? p?ka?.
Wykorzystane ?ruby GB Z przymru?eniem oka pora?ka, ani T9 ani T10 nie pasuje. Poszed?em do casto z ?rub? aby dobra? tylko do niej ?rubokr?t, ?eby mie? tylko do G&P.
Wiecie co kupi?em? Zestaw wykr?taków do ?rub Szeroki u?miech i ?ruby do GB z kwasówki.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Homemade Libia Arctic Combat Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Zmiana Zbrojownia Tajna bro?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:30,316
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:98,643
W tym miesiącu:682,221
W tym roku:682,221
Wszystkich:57,399,721
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: