Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

RED SYSTEM


Czym jest RED System i dlaczego powsta??

RED System to system symulacji zranie? który k?adzie nacisk na ?wiczenie w ramach MilSim elementów czerwonej taktyki. Prawid?owe udzielenie pomocy medycznej na polu walki premiowane jest mo?liwo?ci? powrotu do gry osób które uzyska?y ran? ci??k? lub zosta?y zabite je?li zostan? spe?nione odpowiednie warunki.

Funkcjonuje kilka modeli symulacji zranie?. Najprostszy z nich to r0;one shot, one killr1; w którym trafiony eliminowany jest z gry. Problem w tym ?e jest to du?e uproszczenie w stosunku do tego co spotkamy na prawdziwym polu walki. Brakuje rannych którzy w prawdziwych warunkach na pewno by byli.

W u?yciu jest system CCS. Jego twórcy przez kilka lat wypracowywali standardy dotycz?ce nie tylko tego co si? dzieje w odniesieniu do rany postrza?owej ale tak?e innych aspektów dotycz?cych wspó?czesnego pola walki które CCS opisuje. Znacz?c? zmian? by?o wprowadzenie talii 9 kart z których ranny losowa? jedn? które decydowa?a o jego dalszym losie. Rozwi?zanie rodem z gier RPG wprowadzi?o do MilSimów element niepewno?ci i przenios?o go na wy?szy poziom. Teraz gracz je?li mia? szcz??cie, po trafieniu móg? opatrzy? sobie ran? i wróci? do walki. Sam bole?nie to odczu?em gdy cz?owiek którego postrzeli?em 10 minut po postrzale zaszed? mnie od ty?u i wyeliminowa?.

RED System to zupe?nie inny model symulacji zranie?. Nie ma w nim losowania kart tylko jedna karta z instrukcj? jak ma zachowywa? si? osoba postrzelona oraz kod rany który jest informacj? dla medyka jak mo?na udzieli? rannemu pomocy.

Trafiony po postrzale ma upa?? na ziemi? sprawdzi? godzin? a nast?pnie post?powa? zgodnie z instrukcj? zawart? na karcie.

Medyk po dotarciu do rannego ma na podstawie kodu dowiedzie? si? co w istocie sta?o si? poszkodowanemu a nast?pnie udzieli? mu pierwszej pomocy tak by ustabilizowa? jego stan do czasu dowiezienia do Punktu Ewakuacji Medycznej z którego zostanie wywieziony poza pole walki.


Mechanika systemu

Karta ran

Przed walk? ka?dy z graczy otrzymuje jedn? Kart? Ran (kartka A5 z nadrukowanym tekstem z?o?ona na 2 razy i spi?ta zszywaczem). Kart? rozrywa si? po otrzymaniu postrza?u. Na karcie znajduje si? 5 pól tekstowych przyporz?dkowanych do rejonów trafienia w kolejno?ci r11; g?owa, tu?ów góra, tu?ów dó?, noga, r?ka. Gracz czyta z karty tyko nag?ówek i pole tekstowe dotycz?ce rejonu w który zosta? trafiony a nast?pnie post?puje zgodnie z instrukcj?.
Drugi postrza? zawsze zabija. Seria liczona jest jako jeden postrza?. Je?li gracz otrzyma? postrza? w kilka sektorów wybiera cz??? cia?a która pierwsza wyst?puje na karcie.
Ka?dy gracz powinien mie? ze sob? zegarek. Jest to istotne poniewa? jego stan jako rannego b?dzie zmienia? si? wraz z up?ywem czasu.
Karty ran dostarcza organizator. Osoba nie posiadaj?ca karty lub posiadaj?ca kart? nieczyteln? po postrzale ginie od razu.

Chusty Sygnalizacyjne

W systemie funkcjonuj? dwie chusty sygnalizacyjne do oznaczania stanu gracza.
czerwona - do oznaczania krwawienia i ?mierci (w nocy nie wyst?puj? oznaczenia ?wiat?em).
?ó?ta - do oznaczania osób off-game (w nocy wykorzystywane jest ?ó?te lub czerwone ?wiat?o pulsacyjne). Zamiennie mo?na u?ywa? ?ó?tej kamizelki.

Chusty i karta ran powinny by? przenoszone tak by by? do nich natychmiastowy dost?p.

Zachowanie po postrzale

Ka?dy postrzelony pada na ziemi? i oznacza miejsce trafienia czerwon? chust?.
Wyci?ga i czyta kart? rany oraz zapami?tuje kod rany. Ma go poda? ka?demu który o to zapyta. Nast?pnie chowa kart? rany do kieszeni.

Je?li up?ynie czas do zgonu podany w karcie, gracz przykrywa g?ow? (twarz) czerwon? chust?. Je?li zosta? dobity post?puje tak samo. Zabity gracz nadal pozostaje w grze. Pozostaje na swoim miejscu w oczekiwaniu a? kto? zabierze jego cia?o. Je?li pozosta? na terenie kontrolowanym przez w?asne wojsko mo?e zosta? dowieziony do Punktu Ewakuacji Medycznej i wróci? do gry po wyznaczonym czasie.

Przej?cie off-game

Je?li gracz zostanie porzucony na polu walki, tzn. nikt z jego oddzia?u nie podj?? próby ewakuowania jego cia?a. Oznacza si? ?ó?t? chust? i wraca indywidualnie do bazy. Nie mo?e rozmawia? z innymi graczami.
Gracz mo?e przej?? off-game równie? wtedy gdy warunki walki s? dla niego zbyt ci??kie. Wszyscy gracze off-game odpadaj? z gry i licz? si? do strat bojowych.

Wyposa?enie medyczne

Ka?dy gracz jest zobowi?zany posiada? przy sobie Indywidualny Zestaw Medyczny (IFAK, Improved First Aid Kit) w nim co najmniej 2 banda?e.
Dopuszcza si? w ramach jego, szerokie banda?e elastyczne w wodoodpornym opakowaniu do wielorazowego u?ytku.
Medyk powinien mie? apteczk? oddzia?ow? zawieraj?c? ?rodki medyczne w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenie potrzeb oddzia?u.
Oddzia?y powinny by? zaopatrzone w nosze sk?adane w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenia ich potrzeb.

Udzielanie pomocy rannemu

Pomoc dora?na (tamowanie krwawienia)

Ka?dy ?o?nierz mo?e zatamowa? krwawienie. Do tego celu u?ywa banda?a osobistego rannego lub w?asnego. Opatrunek powinien by? za?o?ony na mundur lub go?? skór?.
Czerwon? chust? nale?y w?o?y? pod opatrunek tak by nie wystawa?a na zewn?trz i zabanda?owa?. Je?li wysunie si? ona spod banda?a, oznacza to wykrwawienie rannego.
Nie zak?ada si? opatrunku na oporz?dzenie, kamizelk? kuloodporn? lub kurtk? zimow? lub przeciwdeszczow?. Opatrunek musi by? za?o?ony prawid?owo odpowiednio do rany której dotyczy i nie mo?e si? zsuwa?. Je?li opatrunek b?dzie za?o?ony prowizorycznie moderator mo?e nakaza? graczowi za symulowanie wykrwawienia si? do skutku ?miertelnego w??cznie (zale?nie od ci??aru rany któr? otrzyma?).

Pomoc przedmedyczna (stabilizowanie rannego)

Medyk mo?e wchodzi? w sk?ad walcz?cego pododdzia?u lub znajdowa? si? w Punkcie Zbiórki Rannych (CCP). Musi dysponowa? oznaczeniem które jasno identyfikuje go jako medyka. Inna osoba po ?mierci lub zranieniu medyka nie mo?e przej?? jego funkcji. Medyk ma za zadanie opatrzy? ran? zale?nie od jej rodzaju. Czynno?ci jakie powinien wykona? opisane s? w Podr?czniku Medyka.
W celu opatrzenia rannego medyk identyfikuje miejsce trafienia na podstawie opatrunku tamuj?cego krwawienie lub przewi?zanej czerwonej chusty. Nast?pnie pyta rannego o kod rany (kod 4 cyfrowy znajduj?cy si? w lewym dolnym rogu ka?dego z opisów trafienia). Sprawdza z ksi??k? medyka jakie wyst?pi?o obra?enie i jakie zastosowa? ?rodki na dan? ran?. Symuluje to diagnozowanie stanu rannego.
Opatruje ran? i kieruje rannego zgodnie z instrukcj? do pododdzia?u lub Punktu Ewakuacji Medycznej.

Pomoc medyczna, ewakuacja poza pole walki (uzupe?nienia)

Ka?da ze stron dysponuje Punktem Ewakuacji Medycznej. Jest to miejsce do którego dowozi si? rannych z pola walki. Punkt musi by? oznaczony tablic? rEwakuacja Medycznar1;. Na Punkcie Ewakuacji Medycznej musi znajdowa? si? lekarz-moderator który przyjmuje rannych na punkt i sprawdza poprawno?? za?o?onego opatrunku oraz zgodno?? opatrzenia z kodem rany.

Punkt Ewakuacji Medycznej mo?e przybiera? dwie formy.

a) Szpital Polowy - namiot w bazie wojskowej, gdzie przebywa lekarz-moderator.
b) L?dowisko ?mig?owca - miejsce w terenie gry na którym jest mo?liwe l?dowanie ?mig?owca. Na l?dowisko lekarz-moderator przyje?d?a na wezwanie. Je?li wskazane miejsce nie spe?nia warunków do l?dowania lekarz-moderator mo?e odmówi? "l?dowania" i zabrania rannych i zabitych.

Ka?da ze stron dysponuje jednym lekarzem-moderatorem. Je?li opu?ci on rejon szpitala polowego nie jest mo?liwe przyjmowanie tam rannych.
Lekarz-moderator nie mo?e bra? udzia?u w grze jako gracz. Nie jest mo?liwa eliminacja lekarza-moderatora ale jest mo?liwo?? zablokowania Punktu Ewakuacji Medycznej. Mo?na to zrobi? poprzez zaj?cie punktu lub osaczenie (okr??enie lub pozostawanie w bezpo?rednim kontakcie ogniowym).

Uzupe?nienia w trybie cyklów transportowych

Powrót do gry realizowany jest w cyklach transportowych. Przebiega to w ten sposób ?e ranni gromadzeni s? w Punkcie Ewakuacji Medycznej gdzie oczekuj? na transport poza pole walki. Organizator przed walk? przydziela stronie umowny ?rodek transportu posiadaj?cy okre?lon? ilo?? miejsc siedz?cych lub odpowiednio, miejsc le??cych (3 miejsca siedz?ce = 1 le??ce).

?rodki transportowe

a) ?mig?owiec - 4 miejsca le??ce, 12 siedz?cych
b) ci??arówka - 6 miejsc le??cych, 18 siedz?ce

W ramach tej pojemno?ci mo?na zabiera? np. do ci??arówki 3 osoby le??ce + 9 siedz?cych w jednym transporcie.

Zabici i ranni ewakuowani na noszach zajmuj? w transporcie miejsca le??ce, pozostali siedz?ce. Ka?da osoba wp?ywaj?ca na Punkt Ewakuacji Medycznej wpisywana jest na transport. Na polecenie dowódcy lub wyznaczonego zast?pcy dowódcy uruchamia si? transport który trwa 2 godziny. Po dwóch godzinach wszyscy ranni którzy dostali si? na transport zdejmuj? opatrunki, otrzymuj? od moderatora nowe karty ran i wracaj? do gry jako uzupe?nienie - czyli szeregowi przywiezieni spoza rejonu dzia?a?. Zabici którzy wyjechali danym transportem omijaj? powrót po 2 godzinach i wracaj? dopiero z kolejnym transportem.

Wracaj?cy mog? wykorzystywa? maksymaln? liczb? miejsc w transporcie (wszyscy na siedz?co).
Je?cy mog? zosta? odratowani na takich samych zasadach jak wojska w?asne za wyj?tkiem zabitych którzy przechodz? off-game i nie wracaj? ju? do walki.
Uratowanego wroga mo?na wymieni? na swojego je?ca (jeden za jeden). Wymian? realizuj? moderatorzy.

Osoby pe?ni?ce jak?kolwiek funkcj? w ramach dzia?a? (np. dowódca plutonu, medyk) nie wracaj? na ni? jako uzupe?nienie i mog? wróci? wy??cznie jako szeregowi.
Nad porz?dkiem cyklu transportowego czuwa lekarz-moderator.

Organizator mo?e zrezygnowa? z przywracania rannych i zabitych do gry przydzielaj?c w zamian punktacj? zale?n? od ilo?ci i jako?ci dostarczonych rannych.

Informacje dodatkowe oraz download:

FAQ - RED SYSTEM

Podr?cznik medyka

Karty ran

Autor: FIA Agapow
Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jazzman dnia December 22 2010 12:33:34
Du?o dobrej pracy i tre?? bardzo zwi?zana z tym czego chcia?em wiedzie?, dzi?ki!
#2 | Mario75 dnia December 22 2010 12:39:50
System nad którym na pewno warto si? zastanowi?. Jaki? czas temu rozgl?dali?my si? za noszami polowymi i znale?li?my par? lekkich i wygodnych /do z?o?enia w ma?y gabaryt/ rozwi?za?.

Je?li do tego doda? ch?? przeprowadzenia szkole? z zakresy ratownictwa medycznego i poruszenia w przysz?o?ci tematów z zakresu Czerwonej Taktyki, to mo?e by? idealne rozwi?zanie.
#3 | muniekole dnia August 12 2017 01:52:49
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najlepiej jest okre?la? wielko?? pod w stosunku do powstrzymania cz??ci zaczerwienienia p?ci oraz przemiany zapalnych, z?agodzenia warto?ci, wieku wytrzymania za? pot?dze wymiotów a jednoczesnych zwiastunów ?wi?du, dymienia oraz mi?o??. Dwaj kanonicznego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? ujedrnianie-biustu.pl/ ustnego leki antybiotyczne. Leczenie laserowa pozosta?a tak?e przyporz?dkowana jako odmiana leczenia. Podczas podczas gdy w zaci?gu kilku tygodni farmaceutyki cz?sto skutkuj? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków zawraca po zabiegu. Przewlek?ego leczenie, w wi?kszo?ci wypadków odk?d jakiego? a? do dwóch latek, przypadkiem wi? si? a? do trwa?ej ochronie stanu obok niektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja istnieje cyklicznie konieczne, aczkolwiek niektóre trafy ?agodniej? po jakie? czasie za? stanowi? trwale. Niedrugie casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego z przeciekiem wieku.
#4 | muniekole dnia August 29 2017 19:05:40
tr?dzik ró?owaty zabiegi domowa maseczka na t?ust? cer? http://chorobatarczycy.net.pl/jak-wyleczyc-tradzik/ krem przeciwzmarszczkowy 40+ zmarszczki mimiczne likwidacja
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Nowe pistolety WP ?o?nierz Specnazu Zbrojownia Alice Custom Makarov KWC Zwyci?zcy wrzesie? Combat Niemcy zamykaj? Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,957
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,957
W tym miesi±cu:214,740
W tym roku:3,650,176
Wszystkich:40,842,935
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: