Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

RED SYSTEM


Czym jest RED System i dlaczego powsta??

RED System to system symulacji zranie? który k?adzie nacisk na ?wiczenie w ramach MilSim elementów czerwonej taktyki. Prawid?owe udzielenie pomocy medycznej na polu walki premiowane jest mo?liwo?ci? powrotu do gry osób które uzyska?y ran? ci??k? lub zosta?y zabite je?li zostan? spe?nione odpowiednie warunki.

Funkcjonuje kilka modeli symulacji zranie?. Najprostszy z nich to r0;one shot, one killr1; w którym trafiony eliminowany jest z gry. Problem w tym ?e jest to du?e uproszczenie w stosunku do tego co spotkamy na prawdziwym polu walki. Brakuje rannych którzy w prawdziwych warunkach na pewno by byli.

W u?yciu jest system CCS. Jego twórcy przez kilka lat wypracowywali standardy dotycz?ce nie tylko tego co si? dzieje w odniesieniu do rany postrza?owej ale tak?e innych aspektów dotycz?cych wspó?czesnego pola walki które CCS opisuje. Znacz?c? zmian? by?o wprowadzenie talii 9 kart z których ranny losowa? jedn? które decydowa?a o jego dalszym losie. Rozwi?zanie rodem z gier RPG wprowadzi?o do MilSimów element niepewno?ci i przenios?o go na wy?szy poziom. Teraz gracz je?li mia? szcz??cie, po trafieniu móg? opatrzy? sobie ran? i wróci? do walki. Sam bole?nie to odczu?em gdy cz?owiek którego postrzeli?em 10 minut po postrzale zaszed? mnie od ty?u i wyeliminowa?.

RED System to zupe?nie inny model symulacji zranie?. Nie ma w nim losowania kart tylko jedna karta z instrukcj? jak ma zachowywa? si? osoba postrzelona oraz kod rany który jest informacj? dla medyka jak mo?na udzieli? rannemu pomocy.

Trafiony po postrzale ma upa?? na ziemi? sprawdzi? godzin? a nast?pnie post?powa? zgodnie z instrukcj? zawart? na karcie.

Medyk po dotarciu do rannego ma na podstawie kodu dowiedzie? si? co w istocie sta?o si? poszkodowanemu a nast?pnie udzieli? mu pierwszej pomocy tak by ustabilizowa? jego stan do czasu dowiezienia do Punktu Ewakuacji Medycznej z którego zostanie wywieziony poza pole walki.


Mechanika systemu

Karta ran

Przed walk? ka?dy z graczy otrzymuje jedn? Kart? Ran (kartka A5 z nadrukowanym tekstem z?o?ona na 2 razy i spi?ta zszywaczem). Kart? rozrywa si? po otrzymaniu postrza?u. Na karcie znajduje si? 5 pól tekstowych przyporz?dkowanych do rejonów trafienia w kolejno?ci r11; g?owa, tu?ów góra, tu?ów dó?, noga, r?ka. Gracz czyta z karty tyko nag?ówek i pole tekstowe dotycz?ce rejonu w który zosta? trafiony a nast?pnie post?puje zgodnie z instrukcj?.
Drugi postrza? zawsze zabija. Seria liczona jest jako jeden postrza?. Je?li gracz otrzyma? postrza? w kilka sektorów wybiera cz??? cia?a która pierwsza wyst?puje na karcie.
Ka?dy gracz powinien mie? ze sob? zegarek. Jest to istotne poniewa? jego stan jako rannego b?dzie zmienia? si? wraz z up?ywem czasu.
Karty ran dostarcza organizator. Osoba nie posiadaj?ca karty lub posiadaj?ca kart? nieczyteln? po postrzale ginie od razu.

Chusty Sygnalizacyjne

W systemie funkcjonuj? dwie chusty sygnalizacyjne do oznaczania stanu gracza.
czerwona - do oznaczania krwawienia i ?mierci (w nocy nie wyst?puj? oznaczenia ?wiat?em).
?ó?ta - do oznaczania osób off-game (w nocy wykorzystywane jest ?ó?te lub czerwone ?wiat?o pulsacyjne). Zamiennie mo?na u?ywa? ?ó?tej kamizelki.

Chusty i karta ran powinny by? przenoszone tak by by? do nich natychmiastowy dost?p.

Zachowanie po postrzale

Ka?dy postrzelony pada na ziemi? i oznacza miejsce trafienia czerwon? chust?.
Wyci?ga i czyta kart? rany oraz zapami?tuje kod rany. Ma go poda? ka?demu który o to zapyta. Nast?pnie chowa kart? rany do kieszeni.

Je?li up?ynie czas do zgonu podany w karcie, gracz przykrywa g?ow? (twarz) czerwon? chust?. Je?li zosta? dobity post?puje tak samo. Zabity gracz nadal pozostaje w grze. Pozostaje na swoim miejscu w oczekiwaniu a? kto? zabierze jego cia?o. Je?li pozosta? na terenie kontrolowanym przez w?asne wojsko mo?e zosta? dowieziony do Punktu Ewakuacji Medycznej i wróci? do gry po wyznaczonym czasie.

Przej?cie off-game

Je?li gracz zostanie porzucony na polu walki, tzn. nikt z jego oddzia?u nie podj?? próby ewakuowania jego cia?a. Oznacza si? ?ó?t? chust? i wraca indywidualnie do bazy. Nie mo?e rozmawia? z innymi graczami.
Gracz mo?e przej?? off-game równie? wtedy gdy warunki walki s? dla niego zbyt ci??kie. Wszyscy gracze off-game odpadaj? z gry i licz? si? do strat bojowych.

Wyposa?enie medyczne

Ka?dy gracz jest zobowi?zany posiada? przy sobie Indywidualny Zestaw Medyczny (IFAK, Improved First Aid Kit) w nim co najmniej 2 banda?e.
Dopuszcza si? w ramach jego, szerokie banda?e elastyczne w wodoodpornym opakowaniu do wielorazowego u?ytku.
Medyk powinien mie? apteczk? oddzia?ow? zawieraj?c? ?rodki medyczne w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenie potrzeb oddzia?u.
Oddzia?y powinny by? zaopatrzone w nosze sk?adane w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenia ich potrzeb.

Udzielanie pomocy rannemu

Pomoc dora?na (tamowanie krwawienia)

Ka?dy ?o?nierz mo?e zatamowa? krwawienie. Do tego celu u?ywa banda?a osobistego rannego lub w?asnego. Opatrunek powinien by? za?o?ony na mundur lub go?? skór?.
Czerwon? chust? nale?y w?o?y? pod opatrunek tak by nie wystawa?a na zewn?trz i zabanda?owa?. Je?li wysunie si? ona spod banda?a, oznacza to wykrwawienie rannego.
Nie zak?ada si? opatrunku na oporz?dzenie, kamizelk? kuloodporn? lub kurtk? zimow? lub przeciwdeszczow?. Opatrunek musi by? za?o?ony prawid?owo odpowiednio do rany której dotyczy i nie mo?e si? zsuwa?. Je?li opatrunek b?dzie za?o?ony prowizorycznie moderator mo?e nakaza? graczowi za symulowanie wykrwawienia si? do skutku ?miertelnego w??cznie (zale?nie od ci??aru rany któr? otrzyma?).

Pomoc przedmedyczna (stabilizowanie rannego)

Medyk mo?e wchodzi? w sk?ad walcz?cego pododdzia?u lub znajdowa? si? w Punkcie Zbiórki Rannych (CCP). Musi dysponowa? oznaczeniem które jasno identyfikuje go jako medyka. Inna osoba po ?mierci lub zranieniu medyka nie mo?e przej?? jego funkcji. Medyk ma za zadanie opatrzy? ran? zale?nie od jej rodzaju. Czynno?ci jakie powinien wykona? opisane s? w Podr?czniku Medyka.
W celu opatrzenia rannego medyk identyfikuje miejsce trafienia na podstawie opatrunku tamuj?cego krwawienie lub przewi?zanej czerwonej chusty. Nast?pnie pyta rannego o kod rany (kod 4 cyfrowy znajduj?cy si? w lewym dolnym rogu ka?dego z opisów trafienia). Sprawdza z ksi??k? medyka jakie wyst?pi?o obra?enie i jakie zastosowa? ?rodki na dan? ran?. Symuluje to diagnozowanie stanu rannego.
Opatruje ran? i kieruje rannego zgodnie z instrukcj? do pododdzia?u lub Punktu Ewakuacji Medycznej.

Pomoc medyczna, ewakuacja poza pole walki (uzupe?nienia)

Ka?da ze stron dysponuje Punktem Ewakuacji Medycznej. Jest to miejsce do którego dowozi si? rannych z pola walki. Punkt musi by? oznaczony tablic? rEwakuacja Medycznar1;. Na Punkcie Ewakuacji Medycznej musi znajdowa? si? lekarz-moderator który przyjmuje rannych na punkt i sprawdza poprawno?? za?o?onego opatrunku oraz zgodno?? opatrzenia z kodem rany.

Punkt Ewakuacji Medycznej mo?e przybiera? dwie formy.

a) Szpital Polowy - namiot w bazie wojskowej, gdzie przebywa lekarz-moderator.
b) L?dowisko ?mig?owca - miejsce w terenie gry na którym jest mo?liwe l?dowanie ?mig?owca. Na l?dowisko lekarz-moderator przyje?d?a na wezwanie. Je?li wskazane miejsce nie spe?nia warunków do l?dowania lekarz-moderator mo?e odmówi? "l?dowania" i zabrania rannych i zabitych.

Ka?da ze stron dysponuje jednym lekarzem-moderatorem. Je?li opu?ci on rejon szpitala polowego nie jest mo?liwe przyjmowanie tam rannych.
Lekarz-moderator nie mo?e bra? udzia?u w grze jako gracz. Nie jest mo?liwa eliminacja lekarza-moderatora ale jest mo?liwo?? zablokowania Punktu Ewakuacji Medycznej. Mo?na to zrobi? poprzez zaj?cie punktu lub osaczenie (okr??enie lub pozostawanie w bezpo?rednim kontakcie ogniowym).

Uzupe?nienia w trybie cyklów transportowych

Powrót do gry realizowany jest w cyklach transportowych. Przebiega to w ten sposób ?e ranni gromadzeni s? w Punkcie Ewakuacji Medycznej gdzie oczekuj? na transport poza pole walki. Organizator przed walk? przydziela stronie umowny ?rodek transportu posiadaj?cy okre?lon? ilo?? miejsc siedz?cych lub odpowiednio, miejsc le??cych (3 miejsca siedz?ce = 1 le??ce).

?rodki transportowe

a) ?mig?owiec - 4 miejsca le??ce, 12 siedz?cych
b) ci??arówka - 6 miejsc le??cych, 18 siedz?ce

W ramach tej pojemno?ci mo?na zabiera? np. do ci??arówki 3 osoby le??ce + 9 siedz?cych w jednym transporcie.

Zabici i ranni ewakuowani na noszach zajmuj? w transporcie miejsca le??ce, pozostali siedz?ce. Ka?da osoba wp?ywaj?ca na Punkt Ewakuacji Medycznej wpisywana jest na transport. Na polecenie dowódcy lub wyznaczonego zast?pcy dowódcy uruchamia si? transport który trwa 2 godziny. Po dwóch godzinach wszyscy ranni którzy dostali si? na transport zdejmuj? opatrunki, otrzymuj? od moderatora nowe karty ran i wracaj? do gry jako uzupe?nienie - czyli szeregowi przywiezieni spoza rejonu dzia?a?. Zabici którzy wyjechali danym transportem omijaj? powrót po 2 godzinach i wracaj? dopiero z kolejnym transportem.

Wracaj?cy mog? wykorzystywa? maksymaln? liczb? miejsc w transporcie (wszyscy na siedz?co).
Je?cy mog? zosta? odratowani na takich samych zasadach jak wojska w?asne za wyj?tkiem zabitych którzy przechodz? off-game i nie wracaj? ju? do walki.
Uratowanego wroga mo?na wymieni? na swojego je?ca (jeden za jeden). Wymian? realizuj? moderatorzy.

Osoby pe?ni?ce jak?kolwiek funkcj? w ramach dzia?a? (np. dowódca plutonu, medyk) nie wracaj? na ni? jako uzupe?nienie i mog? wróci? wy??cznie jako szeregowi.
Nad porz?dkiem cyklu transportowego czuwa lekarz-moderator.

Organizator mo?e zrezygnowa? z przywracania rannych i zabitych do gry przydzielaj?c w zamian punktacj? zale?n? od ilo?ci i jako?ci dostarczonych rannych.

Informacje dodatkowe oraz download:

FAQ - RED SYSTEM

Podr?cznik medyka

Karty ran

Autor: FIA Agapow
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jazzman dnia December 22 2010 12:33:34
Du?o dobrej pracy i tre?? bardzo zwi?zana z tym czego chcia?em wiedzie?, dzi?ki!
#2 | Mario75 dnia December 22 2010 12:39:50
System nad którym na pewno warto si? zastanowi?. Jaki? czas temu rozgl?dali?my si? za noszami polowymi i znale?li?my par? lekkich i wygodnych /do z?o?enia w ma?y gabaryt/ rozwi?za?.

Je?li do tego doda? ch?? przeprowadzenia szkole? z zakresy ratownictwa medycznego i poruszenia w przysz?o?ci tematów z zakresu Czerwonej Taktyki, to mo?e by? idealne rozwi?zanie.
#3 | muniekole dnia August 12 2017 01:52:49
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najlepiej jest okre?la? wielko?? pod w stosunku do powstrzymania cz??ci zaczerwienienia p?ci oraz przemiany zapalnych, z?agodzenia warto?ci, wieku wytrzymania za? pot?dze wymiotów a jednoczesnych zwiastunów ?wi?du, dymienia oraz mi?o??. Dwaj kanonicznego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? ujedrnianie-biustu.pl/ ustnego leki antybiotyczne. Leczenie laserowa pozosta?a tak?e przyporz?dkowana jako odmiana leczenia. Podczas podczas gdy w zaci?gu kilku tygodni farmaceutyki cz?sto skutkuj? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków zawraca po zabiegu. Przewlek?ego leczenie, w wi?kszo?ci wypadków odk?d jakiego? a? do dwóch latek, przypadkiem wi? si? a? do trwa?ej ochronie stanu obok niektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja istnieje cyklicznie konieczne, aczkolwiek niektóre trafy ?agodniej? po jakie? czasie za? stanowi? trwale. Niedrugie casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego z przeciekiem wieku.
#4 | muniekole dnia August 29 2017 19:05:40
tr?dzik ró?owaty zabiegi domowa maseczka na t?ust? cer? http://chorobatarczycy.net.pl/jak-wyleczyc-tradzik/ krem przeciwzmarszczkowy 40+ zmarszczki mimiczne likwidacja
#5 | clibin009 dnia April 10 2018 09:28:38
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Nowe pistolety WP ?o?nierz Specnazu Survival Arctic Combat Tajna bro? LIGA ASG Makarov KWC Zwyci?zcy wrzesie?
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:578
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:31,055
W tym miesiącu:138,634
W tym roku:1,325,060
Wszystkich:42,932,356
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: