Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:14
Zachód słońca: 15:55
Dzień trwa:
8 Godzin 41 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:53
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

RED SYSTEM


Czym jest RED System i dlaczego powsta??

RED System to system symulacji zranie? który k?adzie nacisk na ?wiczenie w ramach MilSim elementów czerwonej taktyki. Prawid?owe udzielenie pomocy medycznej na polu walki premiowane jest mo?liwo?ci? powrotu do gry osób które uzyska?y ran? ci??k? lub zosta?y zabite je?li zostan? spe?nione odpowiednie warunki.

Funkcjonuje kilka modeli symulacji zranie?. Najprostszy z nich to r0;one shot, one killr1; w którym trafiony eliminowany jest z gry. Problem w tym ?e jest to du?e uproszczenie w stosunku do tego co spotkamy na prawdziwym polu walki. Brakuje rannych którzy w prawdziwych warunkach na pewno by byli.

W u?yciu jest system CCS. Jego twórcy przez kilka lat wypracowywali standardy dotycz?ce nie tylko tego co si? dzieje w odniesieniu do rany postrza?owej ale tak?e innych aspektów dotycz?cych wspó?czesnego pola walki które CCS opisuje. Znacz?c? zmian? by?o wprowadzenie talii 9 kart z których ranny losowa? jedn? które decydowa?a o jego dalszym losie. Rozwi?zanie rodem z gier RPG wprowadzi?o do MilSimów element niepewno?ci i przenios?o go na wy?szy poziom. Teraz gracz je?li mia? szcz??cie, po trafieniu móg? opatrzy? sobie ran? i wróci? do walki. Sam bole?nie to odczu?em gdy cz?owiek którego postrzeli?em 10 minut po postrzale zaszed? mnie od ty?u i wyeliminowa?.

RED System to zupe?nie inny model symulacji zranie?. Nie ma w nim losowania kart tylko jedna karta z instrukcj? jak ma zachowywa? si? osoba postrzelona oraz kod rany który jest informacj? dla medyka jak mo?na udzieli? rannemu pomocy.

Trafiony po postrzale ma upa?? na ziemi? sprawdzi? godzin? a nast?pnie post?powa? zgodnie z instrukcj? zawart? na karcie.

Medyk po dotarciu do rannego ma na podstawie kodu dowiedzie? si? co w istocie sta?o si? poszkodowanemu a nast?pnie udzieli? mu pierwszej pomocy tak by ustabilizowa? jego stan do czasu dowiezienia do Punktu Ewakuacji Medycznej z którego zostanie wywieziony poza pole walki.


Mechanika systemu

Karta ran

Przed walk? ka?dy z graczy otrzymuje jedn? Kart? Ran (kartka A5 z nadrukowanym tekstem z?o?ona na 2 razy i spi?ta zszywaczem). Kart? rozrywa si? po otrzymaniu postrza?u. Na karcie znajduje si? 5 pól tekstowych przyporz?dkowanych do rejonów trafienia w kolejno?ci r11; g?owa, tu?ów góra, tu?ów dó?, noga, r?ka. Gracz czyta z karty tyko nag?ówek i pole tekstowe dotycz?ce rejonu w który zosta? trafiony a nast?pnie post?puje zgodnie z instrukcj?.
Drugi postrza? zawsze zabija. Seria liczona jest jako jeden postrza?. Je?li gracz otrzyma? postrza? w kilka sektorów wybiera cz??? cia?a która pierwsza wyst?puje na karcie.
Ka?dy gracz powinien mie? ze sob? zegarek. Jest to istotne poniewa? jego stan jako rannego b?dzie zmienia? si? wraz z up?ywem czasu.
Karty ran dostarcza organizator. Osoba nie posiadaj?ca karty lub posiadaj?ca kart? nieczyteln? po postrzale ginie od razu.

Chusty Sygnalizacyjne

W systemie funkcjonuj? dwie chusty sygnalizacyjne do oznaczania stanu gracza.
czerwona - do oznaczania krwawienia i ?mierci (w nocy nie wyst?puj? oznaczenia ?wiat?em).
?ó?ta - do oznaczania osób off-game (w nocy wykorzystywane jest ?ó?te lub czerwone ?wiat?o pulsacyjne). Zamiennie mo?na u?ywa? ?ó?tej kamizelki.

Chusty i karta ran powinny by? przenoszone tak by by? do nich natychmiastowy dost?p.

Zachowanie po postrzale

Ka?dy postrzelony pada na ziemi? i oznacza miejsce trafienia czerwon? chust?.
Wyci?ga i czyta kart? rany oraz zapami?tuje kod rany. Ma go poda? ka?demu który o to zapyta. Nast?pnie chowa kart? rany do kieszeni.

Je?li up?ynie czas do zgonu podany w karcie, gracz przykrywa g?ow? (twarz) czerwon? chust?. Je?li zosta? dobity post?puje tak samo. Zabity gracz nadal pozostaje w grze. Pozostaje na swoim miejscu w oczekiwaniu a? kto? zabierze jego cia?o. Je?li pozosta? na terenie kontrolowanym przez w?asne wojsko mo?e zosta? dowieziony do Punktu Ewakuacji Medycznej i wróci? do gry po wyznaczonym czasie.

Przej?cie off-game

Je?li gracz zostanie porzucony na polu walki, tzn. nikt z jego oddzia?u nie podj?? próby ewakuowania jego cia?a. Oznacza si? ?ó?t? chust? i wraca indywidualnie do bazy. Nie mo?e rozmawia? z innymi graczami.
Gracz mo?e przej?? off-game równie? wtedy gdy warunki walki s? dla niego zbyt ci??kie. Wszyscy gracze off-game odpadaj? z gry i licz? si? do strat bojowych.

Wyposa?enie medyczne

Ka?dy gracz jest zobowi?zany posiada? przy sobie Indywidualny Zestaw Medyczny (IFAK, Improved First Aid Kit) w nim co najmniej 2 banda?e.
Dopuszcza si? w ramach jego, szerokie banda?e elastyczne w wodoodpornym opakowaniu do wielorazowego u?ytku.
Medyk powinien mie? apteczk? oddzia?ow? zawieraj?c? ?rodki medyczne w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenie potrzeb oddzia?u.
Oddzia?y powinny by? zaopatrzone w nosze sk?adane w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenia ich potrzeb.

Udzielanie pomocy rannemu

Pomoc dora?na (tamowanie krwawienia)

Ka?dy ?o?nierz mo?e zatamowa? krwawienie. Do tego celu u?ywa banda?a osobistego rannego lub w?asnego. Opatrunek powinien by? za?o?ony na mundur lub go?? skór?.
Czerwon? chust? nale?y w?o?y? pod opatrunek tak by nie wystawa?a na zewn?trz i zabanda?owa?. Je?li wysunie si? ona spod banda?a, oznacza to wykrwawienie rannego.
Nie zak?ada si? opatrunku na oporz?dzenie, kamizelk? kuloodporn? lub kurtk? zimow? lub przeciwdeszczow?. Opatrunek musi by? za?o?ony prawid?owo odpowiednio do rany której dotyczy i nie mo?e si? zsuwa?. Je?li opatrunek b?dzie za?o?ony prowizorycznie moderator mo?e nakaza? graczowi za symulowanie wykrwawienia si? do skutku ?miertelnego w??cznie (zale?nie od ci??aru rany któr? otrzyma?).

Pomoc przedmedyczna (stabilizowanie rannego)

Medyk mo?e wchodzi? w sk?ad walcz?cego pododdzia?u lub znajdowa? si? w Punkcie Zbiórki Rannych (CCP). Musi dysponowa? oznaczeniem które jasno identyfikuje go jako medyka. Inna osoba po ?mierci lub zranieniu medyka nie mo?e przej?? jego funkcji. Medyk ma za zadanie opatrzy? ran? zale?nie od jej rodzaju. Czynno?ci jakie powinien wykona? opisane s? w Podr?czniku Medyka.
W celu opatrzenia rannego medyk identyfikuje miejsce trafienia na podstawie opatrunku tamuj?cego krwawienie lub przewi?zanej czerwonej chusty. Nast?pnie pyta rannego o kod rany (kod 4 cyfrowy znajduj?cy si? w lewym dolnym rogu ka?dego z opisów trafienia). Sprawdza z ksi??k? medyka jakie wyst?pi?o obra?enie i jakie zastosowa? ?rodki na dan? ran?. Symuluje to diagnozowanie stanu rannego.
Opatruje ran? i kieruje rannego zgodnie z instrukcj? do pododdzia?u lub Punktu Ewakuacji Medycznej.

Pomoc medyczna, ewakuacja poza pole walki (uzupe?nienia)

Ka?da ze stron dysponuje Punktem Ewakuacji Medycznej. Jest to miejsce do którego dowozi si? rannych z pola walki. Punkt musi by? oznaczony tablic? rEwakuacja Medycznar1;. Na Punkcie Ewakuacji Medycznej musi znajdowa? si? lekarz-moderator który przyjmuje rannych na punkt i sprawdza poprawno?? za?o?onego opatrunku oraz zgodno?? opatrzenia z kodem rany.

Punkt Ewakuacji Medycznej mo?e przybiera? dwie formy.

a) Szpital Polowy - namiot w bazie wojskowej, gdzie przebywa lekarz-moderator.
b) L?dowisko ?mig?owca - miejsce w terenie gry na którym jest mo?liwe l?dowanie ?mig?owca. Na l?dowisko lekarz-moderator przyje?d?a na wezwanie. Je?li wskazane miejsce nie spe?nia warunków do l?dowania lekarz-moderator mo?e odmówi? "l?dowania" i zabrania rannych i zabitych.

Ka?da ze stron dysponuje jednym lekarzem-moderatorem. Je?li opu?ci on rejon szpitala polowego nie jest mo?liwe przyjmowanie tam rannych.
Lekarz-moderator nie mo?e bra? udzia?u w grze jako gracz. Nie jest mo?liwa eliminacja lekarza-moderatora ale jest mo?liwo?? zablokowania Punktu Ewakuacji Medycznej. Mo?na to zrobi? poprzez zaj?cie punktu lub osaczenie (okr??enie lub pozostawanie w bezpo?rednim kontakcie ogniowym).

Uzupe?nienia w trybie cyklów transportowych

Powrót do gry realizowany jest w cyklach transportowych. Przebiega to w ten sposób ?e ranni gromadzeni s? w Punkcie Ewakuacji Medycznej gdzie oczekuj? na transport poza pole walki. Organizator przed walk? przydziela stronie umowny ?rodek transportu posiadaj?cy okre?lon? ilo?? miejsc siedz?cych lub odpowiednio, miejsc le??cych (3 miejsca siedz?ce = 1 le??ce).

?rodki transportowe

a) ?mig?owiec - 4 miejsca le??ce, 12 siedz?cych
b) ci??arówka - 6 miejsc le??cych, 18 siedz?ce

W ramach tej pojemno?ci mo?na zabiera? np. do ci??arówki 3 osoby le??ce + 9 siedz?cych w jednym transporcie.

Zabici i ranni ewakuowani na noszach zajmuj? w transporcie miejsca le??ce, pozostali siedz?ce. Ka?da osoba wp?ywaj?ca na Punkt Ewakuacji Medycznej wpisywana jest na transport. Na polecenie dowódcy lub wyznaczonego zast?pcy dowódcy uruchamia si? transport który trwa 2 godziny. Po dwóch godzinach wszyscy ranni którzy dostali si? na transport zdejmuj? opatrunki, otrzymuj? od moderatora nowe karty ran i wracaj? do gry jako uzupe?nienie - czyli szeregowi przywiezieni spoza rejonu dzia?a?. Zabici którzy wyjechali danym transportem omijaj? powrót po 2 godzinach i wracaj? dopiero z kolejnym transportem.

Wracaj?cy mog? wykorzystywa? maksymaln? liczb? miejsc w transporcie (wszyscy na siedz?co).
Je?cy mog? zosta? odratowani na takich samych zasadach jak wojska w?asne za wyj?tkiem zabitych którzy przechodz? off-game i nie wracaj? ju? do walki.
Uratowanego wroga mo?na wymieni? na swojego je?ca (jeden za jeden). Wymian? realizuj? moderatorzy.

Osoby pe?ni?ce jak?kolwiek funkcj? w ramach dzia?a? (np. dowódca plutonu, medyk) nie wracaj? na ni? jako uzupe?nienie i mog? wróci? wy??cznie jako szeregowi.
Nad porz?dkiem cyklu transportowego czuwa lekarz-moderator.

Organizator mo?e zrezygnowa? z przywracania rannych i zabitych do gry przydzielaj?c w zamian punktacj? zale?n? od ilo?ci i jako?ci dostarczonych rannych.

Informacje dodatkowe oraz download:

FAQ - RED SYSTEM

Podr?cznik medyka

Karty ran

Autor: FIA Agapow
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jazzman dnia December 22 2010 12:33:34
Du?o dobrej pracy i tre?? bardzo zwi?zana z tym czego chcia?em wiedzie?, dzi?ki!
#2 | Mario75 dnia December 22 2010 12:39:50
System nad którym na pewno warto si? zastanowi?. Jaki? czas temu rozgl?dali?my si? za noszami polowymi i znale?li?my par? lekkich i wygodnych /do z?o?enia w ma?y gabaryt/ rozwi?za?.

Je?li do tego doda? ch?? przeprowadzenia szkole? z zakresy ratownictwa medycznego i poruszenia w przysz?o?ci tematów z zakresu Czerwonej Taktyki, to mo?e by? idealne rozwi?zanie.
#3 | muniekole dnia August 12 2017 01:52:49
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje leczona a najlepiej jest okre?la? wielko?? pod w stosunku do powstrzymania cz??ci zaczerwienienia p?ci oraz przemiany zapalnych, z?agodzenia warto?ci, wieku wytrzymania za? pot?dze wymiotów a jednoczesnych zwiastunów ?wi?du, dymienia oraz mi?o??. Dwaj kanonicznego wybiegi leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe za? ujedrnianie-biustu.pl/ ustnego leki antybiotyczne. Leczenie laserowa pozosta?a tak?e przyporz?dkowana jako odmiana leczenia. Podczas podczas gdy w zaci?gu kilku tygodni farmaceutyki cz?sto skutkuj? przej?ciowego pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków zawraca po zabiegu. Przewlek?ego leczenie, w wi?kszo?ci wypadków odk?d jakiego? a? do dwóch latek, przypadkiem wi? si? a? do trwa?ej ochronie stanu obok niektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja istnieje cyklicznie konieczne, aczkolwiek niektóre trafy ?agodniej? po jakie? czasie za? stanowi? trwale. Niedrugie casusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? co do jednego z przeciekiem wieku.
#4 | muniekole dnia August 29 2017 19:05:40
tr?dzik ró?owaty zabiegi domowa maseczka na t?ust? cer? http://chorobatarczycy.net.pl/jak-wyleczyc-tradzik/ krem przeciwzmarszczkowy 40+ zmarszczki mimiczne likwidacja
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Zwyci?zcy wrzesie? ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Tajna bro? LIGA ASG Survival Zmiana Mndur Gorka E SPOS Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...