Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:38
Zachód słońca: 20:22
Dzień trwa:
15 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

RED SYSTEM


Czym jest RED System i dlaczego powsta??

RED System to system symulacji zranie? który k?adzie nacisk na ?wiczenie w ramach MilSim elementów czerwonej taktyki. Prawid?owe udzielenie pomocy medycznej na polu walki premiowane jest mo?liwo?ci? powrotu do gry osób które uzyska?y ran? ci??k? lub zosta?y zabite je?li zostan? spe?nione odpowiednie warunki.

Funkcjonuje kilka modeli symulacji zranie?. Najprostszy z nich to r0;one shot, one killr1; w którym trafiony eliminowany jest z gry. Problem w tym ?e jest to du?e uproszczenie w stosunku do tego co spotkamy na prawdziwym polu walki. Brakuje rannych którzy w prawdziwych warunkach na pewno by byli.

W u?yciu jest system CCS. Jego twórcy przez kilka lat wypracowywali standardy dotycz?ce nie tylko tego co si? dzieje w odniesieniu do rany postrza?owej ale tak?e innych aspektów dotycz?cych wspó?czesnego pola walki które CCS opisuje. Znacz?c? zmian? by?o wprowadzenie talii 9 kart z których ranny losowa? jedn? które decydowa?a o jego dalszym losie. Rozwi?zanie rodem z gier RPG wprowadzi?o do MilSimów element niepewno?ci i przenios?o go na wy?szy poziom. Teraz gracz je?li mia? szcz??cie, po trafieniu móg? opatrzy? sobie ran? i wróci? do walki. Sam bole?nie to odczu?em gdy cz?owiek którego postrzeli?em 10 minut po postrzale zaszed? mnie od ty?u i wyeliminowa?.

RED System to zupe?nie inny model symulacji zranie?. Nie ma w nim losowania kart tylko jedna karta z instrukcj? jak ma zachowywa? si? osoba postrzelona oraz kod rany który jest informacj? dla medyka jak mo?na udzieli? rannemu pomocy.

Trafiony po postrzale ma upa?? na ziemi? sprawdzi? godzin? a nast?pnie post?powa? zgodnie z instrukcj? zawart? na karcie.

Medyk po dotarciu do rannego ma na podstawie kodu dowiedzie? si? co w istocie sta?o si? poszkodowanemu a nast?pnie udzieli? mu pierwszej pomocy tak by ustabilizowa? jego stan do czasu dowiezienia do Punktu Ewakuacji Medycznej z którego zostanie wywieziony poza pole walki.


Mechanika systemu

Karta ran

Przed walk? ka?dy z graczy otrzymuje jedn? Kart? Ran (kartka A5 z nadrukowanym tekstem z?o?ona na 2 razy i spi?ta zszywaczem). Kart? rozrywa si? po otrzymaniu postrza?u. Na karcie znajduje si? 5 pól tekstowych przyporz?dkowanych do rejonów trafienia w kolejno?ci r11; g?owa, tu?ów góra, tu?ów dó?, noga, r?ka. Gracz czyta z karty tyko nag?ówek i pole tekstowe dotycz?ce rejonu w który zosta? trafiony a nast?pnie post?puje zgodnie z instrukcj?.
Drugi postrza? zawsze zabija. Seria liczona jest jako jeden postrza?. Je?li gracz otrzyma? postrza? w kilka sektorów wybiera cz??? cia?a która pierwsza wyst?puje na karcie.
Ka?dy gracz powinien mie? ze sob? zegarek. Jest to istotne poniewa? jego stan jako rannego b?dzie zmienia? si? wraz z up?ywem czasu.
Karty ran dostarcza organizator. Osoba nie posiadaj?ca karty lub posiadaj?ca kart? nieczyteln? po postrzale ginie od razu.

Chusty Sygnalizacyjne

W systemie funkcjonuj? dwie chusty sygnalizacyjne do oznaczania stanu gracza.
czerwona - do oznaczania krwawienia i ?mierci (w nocy nie wyst?puj? oznaczenia ?wiat?em).
?ó?ta - do oznaczania osób off-game (w nocy wykorzystywane jest ?ó?te lub czerwone ?wiat?o pulsacyjne). Zamiennie mo?na u?ywa? ?ó?tej kamizelki.

Chusty i karta ran powinny by? przenoszone tak by by? do nich natychmiastowy dost?p.

Zachowanie po postrzale

Ka?dy postrzelony pada na ziemi? i oznacza miejsce trafienia czerwon? chust?.
Wyci?ga i czyta kart? rany oraz zapami?tuje kod rany. Ma go poda? ka?demu który o to zapyta. Nast?pnie chowa kart? rany do kieszeni.

Je?li up?ynie czas do zgonu podany w karcie, gracz przykrywa g?ow? (twarz) czerwon? chust?. Je?li zosta? dobity post?puje tak samo. Zabity gracz nadal pozostaje w grze. Pozostaje na swoim miejscu w oczekiwaniu a? kto? zabierze jego cia?o. Je?li pozosta? na terenie kontrolowanym przez w?asne wojsko mo?e zosta? dowieziony do Punktu Ewakuacji Medycznej i wróci? do gry po wyznaczonym czasie.

Przej?cie off-game

Je?li gracz zostanie porzucony na polu walki, tzn. nikt z jego oddzia?u nie podj?? próby ewakuowania jego cia?a. Oznacza si? ?ó?t? chust? i wraca indywidualnie do bazy. Nie mo?e rozmawia? z innymi graczami.
Gracz mo?e przej?? off-game równie? wtedy gdy warunki walki s? dla niego zbyt ci??kie. Wszyscy gracze off-game odpadaj? z gry i licz? si? do strat bojowych.

Wyposa?enie medyczne

Ka?dy gracz jest zobowi?zany posiada? przy sobie Indywidualny Zestaw Medyczny (IFAK, Improved First Aid Kit) w nim co najmniej 2 banda?e.
Dopuszcza si? w ramach jego, szerokie banda?e elastyczne w wodoodpornym opakowaniu do wielorazowego u?ytku.
Medyk powinien mie? apteczk? oddzia?ow? zawieraj?c? ?rodki medyczne w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenie potrzeb oddzia?u.
Oddzia?y powinny by? zaopatrzone w nosze sk?adane w ilo?ci odpowiedniej do zaspokojenia ich potrzeb.

Udzielanie pomocy rannemu

Pomoc dora?na (tamowanie krwawienia)

Ka?dy ?o?nierz mo?e zatamowa? krwawienie. Do tego celu u?ywa banda?a osobistego rannego lub w?asnego. Opatrunek powinien by? za?o?ony na mundur lub go?? skór?.
Czerwon? chust? nale?y w?o?y? pod opatrunek tak by nie wystawa?a na zewn?trz i zabanda?owa?. Je?li wysunie si? ona spod banda?a, oznacza to wykrwawienie rannego.
Nie zak?ada si? opatrunku na oporz?dzenie, kamizelk? kuloodporn? lub kurtk? zimow? lub przeciwdeszczow?. Opatrunek musi by? za?o?ony prawid?owo odpowiednio do rany której dotyczy i nie mo?e si? zsuwa?. Je?li opatrunek b?dzie za?o?ony prowizorycznie moderator mo?e nakaza? graczowi za symulowanie wykrwawienia si? do skutku ?miertelnego w??cznie (zale?nie od ci??aru rany któr? otrzyma?).

Pomoc przedmedyczna (stabilizowanie rannego)

Medyk mo?e wchodzi? w sk?ad walcz?cego pododdzia?u lub znajdowa? si? w Punkcie Zbiórki Rannych (CCP). Musi dysponowa? oznaczeniem które jasno identyfikuje go jako medyka. Inna osoba po ?mierci lub zranieniu medyka nie mo?e przej?? jego funkcji. Medyk ma za zadanie opatrzy? ran? zale?nie od jej rodzaju. Czynno?ci jakie powinien wykona? opisane s? w Podr?czniku Medyka.
W celu opatrzenia rannego medyk identyfikuje miejsce trafienia na podstawie opatrunku tamuj?cego krwawienie lub przewi?zanej czerwonej chusty. Nast?pnie pyta rannego o kod rany (kod 4 cyfrowy znajduj?cy si? w lewym dolnym rogu ka?dego z opisów trafienia). Sprawdza z ksi??k? medyka jakie wyst?pi?o obra?enie i jakie zastosowa? ?rodki na dan? ran?. Symuluje to diagnozowanie stanu rannego.
Opatruje ran? i kieruje rannego zgodnie z instrukcj? do pododdzia?u lub Punktu Ewakuacji Medycznej.

Pomoc medyczna, ewakuacja poza pole walki (uzupe?nienia)

Ka?da ze stron dysponuje Punktem Ewakuacji Medycznej. Jest to miejsce do którego dowozi si? rannych z pola walki. Punkt musi by? oznaczony tablic? rEwakuacja Medycznar1;. Na Punkcie Ewakuacji Medycznej musi znajdowa? si? lekarz-moderator który przyjmuje rannych na punkt i sprawdza poprawno?? za?o?onego opatrunku oraz zgodno?? opatrzenia z kodem rany.

Punkt Ewakuacji Medycznej mo?e przybiera? dwie formy.

a) Szpital Polowy - namiot w bazie wojskowej, gdzie przebywa lekarz-moderator.
b) L?dowisko ?mig?owca - miejsce w terenie gry na którym jest mo?liwe l?dowanie ?mig?owca. Na l?dowisko lekarz-moderator przyje?d?a na wezwanie. Je?li wskazane miejsce nie spe?nia warunków do l?dowania lekarz-moderator mo?e odmówi? "l?dowania" i zabrania rannych i zabitych.

Ka?da ze stron dysponuje jednym lekarzem-moderatorem. Je?li opu?ci on rejon szpitala polowego nie jest mo?liwe przyjmowanie tam rannych.
Lekarz-moderator nie mo?e bra? udzia?u w grze jako gracz. Nie jest mo?liwa eliminacja lekarza-moderatora ale jest mo?liwo?? zablokowania Punktu Ewakuacji Medycznej. Mo?na to zrobi? poprzez zaj?cie punktu lub osaczenie (okr??enie lub pozostawanie w bezpo?rednim kontakcie ogniowym).

Uzupe?nienia w trybie cyklów transportowych

Powrót do gry realizowany jest w cyklach transportowych. Przebiega to w ten sposób ?e ranni gromadzeni s? w Punkcie Ewakuacji Medycznej gdzie oczekuj? na transport poza pole walki. Organizator przed walk? przydziela stronie umowny ?rodek transportu posiadaj?cy okre?lon? ilo?? miejsc siedz?cych lub odpowiednio, miejsc le??cych (3 miejsca siedz?ce = 1 le??ce).

?rodki transportowe

a) ?mig?owiec - 4 miejsca le??ce, 12 siedz?cych
b) ci??arówka - 6 miejsc le??cych, 18 siedz?ce

W ramach tej pojemno?ci mo?na zabiera? np. do ci??arówki 3 osoby le??ce + 9 siedz?cych w jednym transporcie.

Zabici i ranni ewakuowani na noszach zajmuj? w transporcie miejsca le??ce, pozostali siedz?ce. Ka?da osoba wp?ywaj?ca na Punkt Ewakuacji Medycznej wpisywana jest na transport. Na polecenie dowódcy lub wyznaczonego zast?pcy dowódcy uruchamia si? transport który trwa 2 godziny. Po dwóch godzinach wszyscy ranni którzy dostali si? na transport zdejmuj? opatrunki, otrzymuj? od moderatora nowe karty ran i wracaj? do gry jako uzupe?nienie - czyli szeregowi przywiezieni spoza rejonu dzia?a?. Zabici którzy wyjechali danym transportem omijaj? powrót po 2 godzinach i wracaj? dopiero z kolejnym transportem.

Wracaj?cy mog? wykorzystywa? maksymaln? liczb? miejsc w transporcie (wszyscy na siedz?co).
Je?cy mog? zosta? odratowani na takich samych zasadach jak wojska w?asne za wyj?tkiem zabitych którzy przechodz? off-game i nie wracaj? ju? do walki.
Uratowanego wroga mo?na wymieni? na swojego je?ca (jeden za jeden). Wymian? realizuj? moderatorzy.

Osoby pe?ni?ce jak?kolwiek funkcj? w ramach dzia?a? (np. dowódca plutonu, medyk) nie wracaj? na ni? jako uzupe?nienie i mog? wróci? wy??cznie jako szeregowi.
Nad porz?dkiem cyklu transportowego czuwa lekarz-moderator.

Organizator mo?e zrezygnowa? z przywracania rannych i zabitych do gry przydzielaj?c w zamian punktacj? zale?n? od ilo?ci i jako?ci dostarczonych rannych.

Informacje dodatkowe oraz download:

FAQ - RED SYSTEM

Podr?cznik medyka

Karty ran

Autor: FIA Agapow
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jazzman dnia December 22 2010 12:33:34
Du?o dobrej pracy i tre?? bardzo zwi?zana z tym czego chcia?em wiedzie?, dzi?ki!
#2 | Mario75 dnia December 22 2010 12:39:50
System nad którym na pewno warto si? zastanowi?. Jaki? czas temu rozgl?dali?my si? za noszami polowymi i znale?li?my par? lekkich i wygodnych /do z?o?enia w ma?y gabaryt/ rozwi?za?.

Je?li do tego doda? ch?? przeprowadzenia szkole? z zakresy ratownictwa medycznego i poruszenia w przysz?o?ci tematów z zakresu Czerwonej Taktyki, to mo?e by? idealne rozwi?zanie.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Act od Valor Niemcy zamykaj? Combat Zwyci?zcy wrzesie? LIGA ASG Skarby... Taktyka zielona Nowe pistolety WP
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Zrodlo [url=http://pow...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:7,966
Wczoraj:12,465
W tym tygodniu:7,966
W tym miesiącu:265,310
W tym roku:2,222,092
Wszystkich:39,414,851
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

RichardGene
03-06-2017 22:59
ueqivhj http://www.vivalur
.fr/945-adidas-ult
ra-boost-trace-car
go.php http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad
idas-ultra-boost-r
elease-date-triple
-black-957.html http://www.histoir
esdinterieur.fr/ad

CurtisDob
03-06-2017 22:29
miiexdc http://www.estime-
moi.fr/adidas-flux
-rose-courir-005.p
hp http://www.attitud
esinde.fr/987-adid
as-eqt-adv-olive-f
or-sale.php http://www.estime-
moi.fr/adidas-zx-f
lux-pink-floral-09
3.php h

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: