Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:15
Zachód słońca: 15:54
Dzień trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:55
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

RZECZ O AKU

Ale jak na?adowa? aku.?

To bardzo proste! Cz??? z was, nie ba? bym si? u?y? stwierdzenia wi?kszo??, posiada stockowe aku. jakie dostali?cie kupuj?c replik?. W niektórych przypadkach mo?na trafi? na dobrze wykonane ogniwa, w wi?kszo?ci nie do ko?ca.
Ni-Cd Ni-Mh
We?my przyk?ad: Aku. 1500mAh 8,4V firmy "krzak" z chin: Dostali?my do tego ?adowark? i teraz pytanie: Ile mam czasu ?adowa? akumulator?
Gdy aku. jest roz?adowany do oko?o 1V na ogniwo, mo?emy przyst?pi? do pe?nego cyklu ?adowania, spogl?damy na nasz? ?adowark? i czytamy: OUTPUT 8,4V 250mAh i t? warto?? dzielimy przez pojemno?? naszego aku . czyli: 1500/250 = 6 i wtedy nasze 6 odpowiada 6 godzinom ?adowania ale pod warunkiem ?e spe?nia norm? 1V na ogniwo.
W przypadku niekompletnego roz?adowania, aku. mo?e si? mocno nagrza? i uszkodzi?, je?li nie dysponujemy takimi informacjami i? na jedno ogniwo przypada 1V. musimy czuwa? nad procesem ?adowania, kiedy nasz aku. minimalnie si? nagrzeje, podniesie si? temperatura wyczuwalna dla d?oni, od??czamy aku. Jest to do?? barbarzy?ski i nieprofesjonalny sposób ?adowania ale na pewno uchroni nas przed zniszczeniem akumulatora.
Akumulatorów Ni-Cd Ni-Mh nie wolno roz?adowywa? domowymi sposobami jak: ?aróweczki wiatraczki i inne cuda. Mo?e to spowodowa? spadek pojemno?ci na przestrzeni czasu. Aku. b?dzie dzia?a? ale jego ?ywotno?? spadnie diametralnie kiedy zacznie przekracza? 1V. na ogniwo.
Istniej? ?adowarki mikroprocesorowe do naszych aku. w cenie od 100 do 250z? oko?o, jest to dobra ?adowarka poniewa? sama roz?aduje akumulator do odpowiednich warto?ci i na?aduje (czasami nieco grzej?c aku.) Z autopsji wynika ?e lepiej one ?aduj? aku. Ni-Cd a ni?eli Ni-Mh. Dla przyk?adu: 3 letni aku. G&P 3300mAh ?adowany ?adowark? mikroprocesorow?, straci? 1900mAh, pojemno?? da?o si? przywróci? dzi?ki roz?adowaniu i na?adowaniu pr?dem 0,1mAh dla obu warto?ci przy 3 cyklach ( trwa?o to 2 dni ). Aku. Sanyo Cadnica 1800mAh 3 letni po sprawdzeniu: Wysz?o równe 1745mAh. Jest lekka ró?nica.
Odnosz?c si? do efektu "pami?ci" jest to mylne pojecie poniewa? aku. mo?e j? straci? w skutek nieoprawnego u?ytkowania, mo?e (przez wielkie M) odzyska? dzi?ki formowaniu.


Wracaj?c do ?adowarek mikroprocesorowych: Nie b?d? si? one nadawa? do aku. typu mini o pojemno?ci 1100mAh, warto?? ?adowania to 0,5Ah która nie z?u?y akumulatorom poni?ej 2000mAh.
Je?eli za? zapytasz czy warto kupi? ?adowark? np. Asman to dopowiedz jest jasna! B?dzie lepsza ni? stockowa. Je?li za? nie chcesz si? martwi? kup ?adowark? mikroprocesorow? b?d? specjaln? tzw. kombajn, jej ceny wahaj? si? od 200-1000z? i nie zawsze s? zasilacze w zestawie, trzeba dokupi? osobno.

Szybkie ?adowanie Ni-Mh

Minimalny czas ?adowania akumulatorów NiMH wynosi oko?o 1 godziny ( NiCd ok. 15 min.). Gdy ogniwo akumulatora NiMH jest bliskie na?adowania, gwa?townie wzrasta jego temperatura. Wyst?puj?ce przy tym obni?enie napi?cia, jest jednak znacznie mniejsze (w porównaniu z akumulatorami NiCd), co wymaga zastosowania dok?adniejszej metody pomiaru przez uk?ad kontrolny. Przy szybkim ?adowaniu akumulatorów NiMH zalecane jest stosowanie co najmniej dwóch z trzech stosowanych systemów zabezpiecze?:
1) -delta V,
2) temperatura powierzchni t>45°C,
3) kontrola czasu ?adowania.
Uwaga! Czas eksploatacji ogniw NiMH po przegrzaniu jest wyra?nie krótszy.
Niew?tpliwie najwi?ksz? zalet? akumulatorów NiMH jest brak efektu pami?ciowego.

Szybkie ?adowanie Ni-Cd

Akumulatory niklowo-kadmowe maj? bardzo korzystn? w?a?ciwo??, polegaj?c? na mo?liwo?ci przyj?cia du?ego ?adunku w krótkim czasie. Im krótszy jest czas ?adowania, tym dok?adniejsza musi by? kontrola tego procesu. Napi?cie ogniwa NiCd w czasie ?adowania sukcesywnie wzrasta, aby w ko?cowym etapie nieznacznie zmale? gdy ogniwo jest w pe?ni na?adowane. W tym czasie temperatura ogniwa silnie wzrasta.


Troszk? wiedzy:


Akumulatory NiMH znane s? od po?owy lat 70. Prace nad ich rozwojem zintensyfikowano ostatnio, ze wzgl?du na wymogi ochrony ?rodowiska szkodliwo?? dzia?ania kadmu pochodz?cego z akumulatorów NiCd i mo?liwo?? ich zast?pienia przez akumulatory NiMH. W rzeczywisto?ci akumulatory NiMH posiadaj? pewne zalety w stosunku do akumulatorów NiCd, ale równie? liczne wady. W wielu dzisiejszych urz?dzeniach b?dzie mo?na zast?pi? szkodliwe dla ??rodowiska akumulatory NiCd, ale w wielu innych zastosowaniach b?dzie to niemo?liwe (np. nap?dy elektryczne o du?ym chwilowym poborze pr?du wi?kszym od 5C).
NiMH jest akumulatorem charakteryzuj?cym si? jedn? z najwy?szych g?sto?ci energii w?ród akumulatorów znajduj?cych si? w powszechnych zastosowaniach. Jest to jedna z najwi?kszych zalet tego akumulatora. Zasada dzia?ania ogniwa oparta jest na magazynowaniu gazowego wodoru w stopie metalu. P?ytka niklowa stanowi elektrod? dodatni?, a elektrod? ujemn? jest specjalny stop metali ziem rzadkich, niklu, magnezu, manganu, aluminium i kobaltu. Sk?ad procentowy jest pilnie strze?on? tajemnic? producentów. Separator wykonany jest z poliamidu lub polietylenu. Elektrolit jest zasadowy, co przy ?adowaniu i roz?adowaniu uwalnia atomy wodoru umo?liwiaj?c ich przemieszczanie si? pomi?dzy elektrodami. Zdolno?? poch?aniania wodoru przez stop metali wp?ywa decyduj?co na pojemno?? akumulatora.Akumulatory NiCd

Ju? ponad czterdzie?ci lat min??o od wyprodukowania pierwszego akumulatora niklowo-kadmowego. Dzisiaj s? to jedne z najcz??ciej stosowanych akumulatorów, szczególnie w urz?dzeniach elektronicznych powszechnego u?ytku. Sukces wielu urz?dze? bezprzewodowych jest zwi?zany z szerokim zastosowaniem akumulatorów niklowo-kadmowych i dynamicznym rozwojem ich konstrukcji. Akumulatory te charakteryzuj? si? du?? g?sto?ci? zgromadzonej energii (ilo?? energii w stosunku do obj?to?ci), mo?liwo?ci? poboru pr?du o du?ym nat??eniu, d?ugim czasem eksploatacji oraz du?? ilo?ci? cykli ?adowania i roz?adowania. Zwykle u?ywane s? akumulatory NiCd o pojemno?ciach od kilku mAh do oko?o 10 Ah. W celu uzyskania jak najlepszych parametrów dla danego zastosowania, produkowane s? ró?ne typy akumulatorów zasadowych. Niektóre charakteryzuje du?a pojemno??, inne mo?liwo?? szybkiego ?adowania, a jeszcze inne powinny pracowa? przy wysokich temperaturach otoczenia. Ogniwo zbudowane jest z elektrody ujemnej (kadm) i dodatniej (nikiel). Elektrolitem jest wodny roztwór wodorotlenku potasu. Aby elektrody nie ulega?y zwarciu, s? przedzielone porowatym separatorem, wykonanym najcz??ciej z tworzywa sztucznego. Ogniwa cylindryczne; w celu uzyskania mo?liwie du?ej powierzchni elektrod (wysoka pojemno??), nawijane s? spiralnie z mo?liwie najcie?szym separatorem (niska wewn?trzna rezystancja, a wi?c du?e nat??enie pr?du roz?adowania). Procesy elektrochemiczne przebiegaj? w taki sposób, by powstaj?ce przy ?adowaniu gazy (tlen powstaj?cy przy elektrolizie wody) by?y poch?aniane. Wszystkie ogniwa s? wyposa?one w zawór bezpiecze?stwa, który zapobiega tworzeniu nadci?nienia przy silnym prze?adowaniu.

Li-po
Czy Li-Poly naprawd? maj? mniejsz? wydajno?? pr?dow? i s? du?o dro?sze ni? ogniwa Ni-Cd, czy Ni-MH?


Spróbujmy porówna? np. klasyczne ogniwo modelarskie - RC 2400 z ogniwem Li-Poly E-Tec 1200.

Z ogniwa RC2400 mo?na pobiera? pr?d 40-50A, a w ekstremalnych zastosowaniach (selekcjonowane ogniwa) krótkotrwale obci??a? je nawet pr?dami ponad 100A.

3 ogniwa RC2400 po??czone szeregowo maj? napi?cie nominalne 3,6V i jest to niez?y punkt do porównania z ogniwem Li-Poly (a dok?adniej paczk? n ogniw po??czonych równolegle w uk?adzie 1SnP).

Masa 3 ogniw RC2400 to ok. 170 gram. To tyle, co 7 ogniw E-Tec 1200. W uk?adzie 1S7P maj? one pojemno?? a? 8400 mAh. Przy obci??eniu pr?dem 6C (nie wiesz co to znaczy nC? - zobacz tu) - zupe?nie standardowym dla tych ogniw - mamy ponad 50A. Przy dopuszczalnym krótkotrwa?ym obci??eniu 10C - ponad 80A.

Czyli wydajno?? pr?dow? przy tej samej masie mamy tylko nieznacznie ni?sz? - i to naprawd? tylko w skrajnie ekstremalnych zastosowaniach. Ale za to mamy ponad 3-krotnie wi?ksz? pojemno??.


We?my zatem typowy pakiet 8 ogniw RC2400 o masie ok.460gram. Jego bliskim odpowiednikiem (zamiennikiem) pod wzgl?dem napi?cia i wydajno?ci pr?dowej b?dzie pakiet 3S3P z ogniw E-Tec 1200. Zatem ??cznie mamy 9 ogniw Li-Poly czyli ok. 230gram.


Li-Poly s? nieodporne na zbyt g??bokie roz?adowanie. Graniczn? warto?ci? przy pomiarze pod obci??eniem jest ok. 2,5V na ogniwo. Je?li stosujemy regulator bez mo?liwo?ci programowania progu dzia?ania funkcji Cut-Off (odci?cia zasilania silnika) powinni?my si? ograniczy? do uk?adów nS2P. Próg Cut-Off wynosi w takich regulatorach zwykle ok. 5,5V, wi?c jeste?my "po bezpiecznej stronie". Jednak coraz wi?cej regulatorów pozwala na zaprogramowanie tej warto?ci i bezpieczne korzystanie z pakietów Li-Poly o wy?szych napi?ciach. Napi?cie nieobci??onego ogniwa nie mo?e by? ni?sze ni? 3V.

Li-Poly s? bardziej podatne na uszkodzenia mechanicznie - dotyczy to zarówno delikatnej obudowy ogniw, jak i cienkich wyprowadze?. Gdyby nie to - pewnie nale?a?oby je ju? na obecnym etapie rozwoju tej technologii poleca? jako ogniwa dla osób rozpoczynaj?cych swoj? przygod? z nap?dem elektrycznym.

Li-Poly nie mo?na ?adowa? ?adowarkami modelarskimi starszych typów - przeznaczonymi wy??cznie do szybkiego ?adowania ogniw Ni-Cd (i Ni-MH). Potrzebujemy zatem specjalnej ?adowarki (prost? mo?na zrobi? z elementów za kilka z?, lub kupi? za kilkadziesi?t). Wiele (wi?kszo???) nowoczesnych ?adowarek modelarskich ma ju? programy do ?adowania Li-Ion i Li-Poly.
Jeszcze kilka zalet

Bardzo powolne samoroz?adowanie. Rz?du u?amka promila pojemno?ci na dzie?. Ogniwa Ni-Cd i Ni-MH roz?adowuj? si? w tempie ok. procenta (lub wi?cej) pojemno?ci na dzie?.

Ca?kowity brak efektu "pami?ci". Mo?emy spokojnie do?adowywa? ogniwo bez konieczno?ci wcze?niejszego jego g??bokiego roz?adowania - ba, jest ono wr?cz (patrz wy?ej) niewskazane.

S?owniczek:


XSYP - co to znaczy?

Ogniwa Li-Poly (w odró?nieniu od np. ogniw Ni-Cd czy Ni-MH) mo?na (a cz?sto nawet nale?y) ??czy? równolegle. Pozwala to na powi?kszenie pojemno?ci i wydajno?ci pr?dowej akumulatora. Oczywi?cie ogniwa te (lub zestawy kilku ogniw po??czonych równolegle) ??czymy równie? szeregowo w celu uzyskania wy?szego napi?cia ca?ego pakietu. Zatem zamiast podawania liczby ogniw w pakiecie (tak jak robili?my to dla np. Ni-Cd pisz?c 8x2400) musimy poda? pe?niejsz? informacj? o uk?adzie ogniw w pakiecie. Podajemy liczb? pojedynczych ogniw ??czonych równolegle (P od ang. parallel) i ile takich zestawów zosta?o po?aczone szeregowo (S od ang. in series). Zatem pakiet zbudowany z 4 ogniw 1200 mAh/3,7V w uk?adzie 2S2P (szeregowo po??czone dwa zespo?y po dwa ogniwa po??czone równolegle) ma napi?cie nominalne 7,4V i pojemno?? 2400 mAh.
nC - co to znaczy?

Mówi?c o pr?dzie ?adowania, lub roz?adowywania cz?sto pos?ugujemy si? nie jego bezwzgl?dn? warto?ci?, ale krotno?ci? pojemno?ci. Czyli dla ogniwa o pojemno?ci 2400 mAh pr?d 0,1C (typowy pr?d powolnego ?adowania ogniw Ni-Cd) to 240 mA, pr?d 10C to 24A itd.

Patrz?c na to z drugiej strony - pr?d 0,1C mo?emy pobiera? z ogniwa przez 10 godzin, 1C przez godzin?, 6C przez 10 minut, 10C przez 6 minut, itd. Oczywi?cie jest to du?e uproszczenie, bo im wi?kszy pr?d, tym rzeczywista pojemno?? ogniwa jest mniejsza, zatem czasy dla du?ych pr?dów b?d? zauwa?alnie krótsze.

KLIK Ciekawostka KLIK

Opracowanie: Jazzman
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | chenjinyan dnia August 29 2018 10:03:44
20180829 junda ASDASD
ralph lauren polo shirts
fitflops shoes
salomon shoes
michael kors handbags
freshjive clothing
christian louboutin shoes
coach outlet
ed hardy clothing
toms shoes
true religion jeans
uggs outlet
true religion jeans
burberry outlet
giuseppe zanotti outlet
mbt shoes
air max 90
mulberry sale
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
kobe shoes
coach outlet
ugg outlet
ugg boots
swarovski crystal
ugg outlet
michael kors outlet
uggs
uggs outlet
karen millen dresses
air jordan shoes
gucci outlet
adidas wings
nike store
birkenstock outlet
ray ban outlet
canada goose jackets
barbour jackets
canada goose outlet
cavaliers jerseys
supra shoes
kate spade outlet
michael kors
nike free
coach outlet
polo ralph lauren
coach outlet
marc jacobs outlet
fitflops outlet
fitflops sale
world cup jerseys
kate spade outlet
oakley sunglasses
ubiq shoes
suns jerseys
mulberry handbags
cheap jordans
fred perry polo shirts
christian louboutin outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
kevin durant shoes
canada goose jackets
76ers jerseys
michael kors outlet
le coq sportif shoes
houston texans jerseys
pandora jewelry
pandora charms
isabel marant outlet
keen shoes
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
tory burch outlet
ralph lauren polo
adidas uk
manchester united jersey
canada goose outlet
michael kors outlet
canada goose outlet
ferragamo outlet
air jordan retro
suicoke sandals
polo outlet
air jordan release dates
jordan shoes
pandora jewelry
christian louboutin outlet
coach outlet online
polo ralph lauren
supreme clothing
canada goose outlet
mcm outlet
palladium boots
kate spade outlet
michael kors outlet clearance
champion clothing
ferragamo shoes
michael kors outlet
off white
adidas nmd
stussy clothing
true religion outlet
nike revolution
cheap nfl jerseys
kate spade outlet
moncler jackets
cheap jordans
denver broncos jerseys
true religion jeans
pandora charms
givenchy jewelry
prada handbags
saucony shoes
spurs jerseys
adidas trainers
red bottom shoes
valentino outlet
cheap jerseys
moncler jackets
true religion jeans
nike store uk
nike air max
hawks jerseys
longchamp pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet clearance
nike outlet
canada goose jackets
pandora outlet
coach outlet online
light up shoes
canada goose outlet
soccer shoes
uggs outlet
ralph lauren polo
adidas nmd
van cleef & arpels jewelry
adidas outlet
ralph lauren polo shirts
red bottom shoes
dior outlet
coach outlet online
canada goose outlet
nhl jerseys
nike air max 2015
cheap jordans
heat jerseys
longchamp solde
cheap jordans
tory burch outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
jordan 32
mulberry handbags
jordan shoes
ugg boots clearance
prada outlet
balmain jeans
polo ralph lauren
ferragamo outlet
coach outlet
off-white
coach outlet online
chloe outlet
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
coach outlet
fendi handbags
nike outlet
pandora charms
under armour outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
scarpe mbt
pandora charms
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
clippers jerseys
true religion uk
gucci outlet
jerseys from china
michael kors outlet
ecco shoes
pandora charms
fitflops
polo outlet
san antonio spurs jerseys
tory burch outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
reebok outlet store
jordan shoes
true religion outlet
ugg outlet
canada goose outlet
dansko shoes
pandora charms
guess factory
gentle monster sunglasses
timberwolves jerseys
moncler outlet
longchamp pliage
canada goose jackets
lakers jerseys
fitflops sale clearance
furla handbags
armani exchange
uggs outlet
canada goose outlet
kobe 9
hermes birkin
air jordan shoes
diesel jeans
chopard jewelry
pistons jerseys
ray ban sunglasses
louboutin pas cher
fitflops
air force 1
coach outlet online
coach factory outlet
kd 10 elite
canada goose outlet
michael kors outlet
ugg boots
coach outlet
christian louboutin shoes
coach outlet
coach outlet store online
san francisco 49ers jerseys
air max 90
canada goose outlet
pandora charms
kate spade outlet
nike presto
canada goose outlet
moncler outlet
nike air max 90
lacoste polo shirts
canada goose jackets
nike blazer pas cher
nike roshe
dolce and gabbana
hermes outlet
indianapolis colts jerseys
barcelona jersey
tods outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
isabel marant shoes
birkenstock sandals
oakley sunglasses
coach handbags
nba jerseys
nike pegasus
air max 1
warriors jerseys
michael kors outlet
mulberry handbags
ray ban sunglasses
moncler outlet
chicago blackhawks jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
canada goose jackets
jazz jerseys
cheap jordans
hermes belt
burberry outlet
soccer jerseys
coach outlet
kevin durant shoes
fitflops sale clearance
bucks jerseys
toms shoes
ysl outlet
ugg outlet
calvin klein jeans
true religion jeans
nobis outlet
ugg outlet
columbia sportswear
coach outlet
alife clothing
michael kors outlet
clarks shoes
christian louboutin outlet
longchamp handbags
dsquared2 jeans
nike lunarglide
mizuno running shoes
a bathing ape
reebok trainers
audemars piguet watches
air jordan 12
cheap jordans
coach outlet
chrome hearts outlet
jordan shoes
tory burch outlet
north face jackets
yeezy boost 350
carrera sunglasses
cartier jewelry
swarovski outlet
prada sunglasses
chrome hearts outlet
gucci handbags
nba jerseys
wellensteyn jackets
ugg boots
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet
bally shoes
soccer jerseys
longchamp outlet
nike cortez
longchamp handbags
mulberry bags
ray ban sunglasses
coach outlet
kate spade outlet
visvim shoes
jimmy choo shoes
gucci outlet
ugg boots clearance
ferragamo outlet
burberry outlet
ralph lauren pas cher
air max 90
ugg outlets
chrome hearts sunglasses
uggs outlet
cheap nhl jerseys
polo ralph lauren
cheap snapbacks
adidas crazy
ugg outlet
canada goose jackets
swarovski outlet
ugg outlet
coach outlet online
bape clothing
knicks jerseys
nhl jerseys
nike air force 1
kevin durant jerseys
uggs outlet
grizzlies jerseys
ralph lauren pas cher
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
mbt shoes
montblanc pens
coach outlet
pandora
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
bottega veneta outlet
ugg boots
g-star jeans
christian louboutin outlet
ugg outlet
nike roshe one
jeep shoes
swarovski outlet
north face jackets
kappa clothing
coach outlet
adidas ultra boost
merrell shoes
coach factory outlet
polo shirts
nuggets jerseys
moncler outlet
canada goose jackets
stuart weitzman shoes
cheap jerseys
yeezy boost
ugg outlet
true religion jeans
nike foamposite
bulgari jewelry
north face jackets
michael kors
bcbg dresses
michael kors outlet
golden goose sneakers
ferragamo outlet
true religion jeans
michael kors wallets
uggs outlet
canada goose jackets
ralph lauren shirts
oakley sunglasses
basketball jerseys
cheap mlb jerseys
longchamp handbags
christian louboutin outlet
belstaff jackets
michael kors outlet
adidas soccer shoes
true religion outlet
canada goose
christian louboutin outlet
celtics jerseys
michael kors
longchamp outlet
ferragamo outlet
christian louboutin outlet
nike factory outlet
football shirts
pandora outlet
chelsea jersey
dc shoes
tory burch outlet
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
celine outlet
swarovski crystal
tory burch outlet
bulls jerseys
balenciaga sneakers
pandora charms
moncler outlet
longchamp handbags
real madrid jersey
pandora charms sale clearance
coach outlet
polo ralph lauren
gucci outlet
ferragamo shoes
ralph lauren polo shirts
thunder jerseys
pandora jewelry
ugg outlet
tory burch outlet
new york knicks jersey
air jordan 4
malone souliers mules
nba jerseys
coach factory outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
adidas outlet
vans shoes
air more uptempo
oakley sunglasses
ugg boots clearance
baltimore ravens jerseys
stephen curry shoes
ugg boots
canada goose outlet
alexander mcqueen shoes
converse shoes
harry winston jewelry
kd 9
air huarache
michael kors
canada goose coats
nike shoes
ray ban sunglasses
polo outlet
christian louboutin shoes
harden shoes
canada goose jackets
air max 90
canada goose jackets
polo ralph lauren
magic jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet online
jordan shoes
puma outlet
christian louboutin outlet
nike shoes
cheap jordans
denver broncos jerseys
air jordan 4
cheap jordans
yeezy boost
polo ralph lauren
coach outlet
coach outlet online
rockets jerseys
pandora charms
lakers jerseys
fitflops sale clearance
links of london
swarovski outlet
oakley sunglasses
hornets jerseys
michael kors outlet
mulberry outlet
coach outlet
new balance shoes
lebron james shoes
canada goose parka
coach outlet
air max 97
bvlgari jewelry
kate spade outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors outlet
ugg boots
trailblazers jerseys
futbol baratas
ugg boots
canada goose outlet
moncler outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
nfl jerseys wholesale
brequet wathes
michael kors uk
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
polo ralph lauren
prada shoes
pelicans jerseys
ray ban sunglasses
michael kors outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
canada goose jackets
undefeated clothing
nets jerseys
camel shoes
coach outlet
golden state warriors jerseys
balenciaga sneakers
uggs outlet
coach outlet
air max 97
mulberry handbags
raptors jerseys
polo ralph lauren
air huarache
chloe sunglassess
ugg outlet
hermes outlet
ugg outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
michael kors handbags
givenchy handbags
canada goose outlet
michael kors outlet
mont blanc pens
polo outlet
ugg outlet
nike tennis
jordan shoes
manolo blahnik outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
ray ban sunglasses
air max 2017
air max uk
james harden jerseys
oakley sunglasses
oakley sunglasses
michael kors
air max 95
fitflops sale
toms shoes
tag heuer watches
canada goose outlet
red bottom shoes
kate spade outlet
coach outlet online
mavericks jerseys
fossil watches
supreme clothing
coach handbags
10 deep clothing
wizards jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
kate spade outlet
true religion jeans
coach outlet online
burberry outlet
longchamp bags
michael kors outlet
nike revolution
longchamp outlet
simulation shoes
true religion outlet
pandora charms
canada goose coats
cheap jordans
air max
red bottom shoes
five fingers shoes
cazal sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
supreme clothing
nike shoes
asics shoes
kings jerseys
nfl jersey wholesale
jordan shoes
jack wolfskin
uggs outlet
y3 shoes
christian louboutin boutique
huf clothing
nike dunks
ray ban sunglasses
mulberry outlet
jordan shoes
minnetonka outlet
air jordan 3
ugg boots
mulberry bags
christian louboutin outlet
canada goose outlet
coach canada
uggs outlet
michael kors outlet
kyrie 4
oakley sunglasses
nike store
canada goose outlet
ugg outlet
coach outlet
fila shoes
pacers jerseys
polo outlet
miu miu handbags
kate spade outlet
cheap football shirts
fingerlings monkey
cheap jordans
mbt shoes
longchamp solde
true religion jeans
pandora charms
cheap jordans
michael kors outlet online
coach outlet online
brequet wathes
canada goose outlet
basketball shoes
herve leger outlet
kobe bryant shoes
mac makeup
michael kors handbags
ralph lauren outlet
arcteryx jacket
canada goose outlet
jimmy choo sunglasses
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Combat Zbrojownia Odda? r?k? Taktyka zielona Szkolenie Certyfikowane ?o?nierz Specnazu LIGA ASG Skarby... Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:31,678
Wczoraj:34,947
W tym tygodniu:100,005
W tym miesiącu:683,583
W tym roku:683,583
Wszystkich:57,401,083
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: