Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

IVO JIMA III "NOWY ?WIT"
IVO JIMA III "NOWY ?WIT"PROMOCJA IVO-PIRO firmy Taniefajerwerki.pl SPONSORA PIROTECHNIKI IVO JIMA III


PROMOCJA IVO-AZTEKO -10% www.Azteko.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA III


PROMOCJA IVO-VEST-10% www.Vest.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA IIIIVO JIMA III "NOWY ?WIT"


Lata 80-te. W g??bi wyspy IVO JIMA odnaleziono zw?oki turystów. Badania balistyczne wykaza?y i? pociski pochodz? z karabinu Arisaka Type 38 u?ywanego przez wojska Japo?skie do ko?ca IIWW.

Komisja Narodów Zjednoczonych za przyzwoleniem rz?du JAP w obawie o podró?uj?cych obywatelach pa?stw nale??cych do Strefy Narodów Zjednoczonych, wys?a?a ma?y oddzia? rozpoznawczy.

Raport, który zosta? sporz?dzony wskazywa? na zaskakuj?ce fakty. Rozpoznanie nie natrafi?o na przeciwnika, jednak wiele ?ladów pozostawionych po bytowaniu do?? liczebnej jednostki wojsk, wskazywa?y na JAP oddzia? z okresu IIWW. W celu zbadania i ustabilizowania sytuacji na wyspie IVO JIMA, Komisja Narodów Zjednoczonych uruchomi?a nabór do misji stabilizacyjnej.

Postanowiono, ?e zostan? rozes?ane Listy Powo?ania jednostek specjalnych z wielu krajów nale??cych do Strefy Narodów Zjednoczonych. Oficjalnie misja b?dzie polega?a na odnalezieniu ?ród?a krwawych mordów oraz ustabilizowania sytuacji na wyspie IVO JIMA.

Par?set km od wyspy IVO JIMA. Gabinet. Wieczór wype?nia czerni? pomieszczenie. Lampa o?wietla dyskretnie stolik na którym le?? dokumenty w tym star? po?ó?k?? teczk? z piecz?ci? podwójnej tajno?ci. W wielkim skórzanym fotelu cie? postaci dopala papierosa, energicznie odk?adaj?c s?uchawk?. Przed chwil? wyda? wa?ny rozkaz swojemu najlepszemu Agentowi. Co si? wydarzy?o skrywaj? ?ciany tego gabinetu i rozmówcy. Niebawem Agent rozpocznie ca?y ?a?cuch wydarze?, które nie koniecznie musz? by? oczywiste, nawet dla ludzi znaj?cych zawarto?? po?ó?k?ej teczki z piecz?ci? podwójnej tajno?ci....Niebawem dowiecie si? wi?cej!


LINK DO MODERNIZACJI MAGAZYNKÓW HI-CAP

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. I IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. II "Navigacja" Raport Zwiadu NZ

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. III - Harmonogram dzia?a?

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. IV - PRAWDZIWA HISTORIA

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. V - SZEF WYWIADU

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VI - JAK WYGL?DA TEREN ROZGRYWKI

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VII - IVO JIMA "Serce wyspy" - dzienniki zwiadu vol II

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VIII - N?dzna Speluna Samuraja


LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. IX - Pokrak II Reaktywacja


LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. X - Ostatnie doniesienia ze Strefy Bezpiecze?stwa na IVO JIMA


IVO JIMA 3 - PODSUMOWANIE UCZESTNIKÓWLINK DO PODSUMOWANIA IVO JIMA 3
ASG PEGI autorstwa Hindusa. Zasady IVO 3.


Podzi?kowania dla wszystkich, którzy pomogli w Organizacji IVO3 "Nowy ?wit":


Wszyscy Koledzy z Team 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC pomagali wzajemnie przeplataj?c si? swoimi rolami. Zawsze gotowi pomóc i dzia?a? aby?cie lepiej mogli wczu? si? w IVO3. Od pomys?ów t?a fabularnego, opowiada?, grafik, elementów artefaktów, po ca?? logistyk? Projektu IVO-JIMA. Podzi?kowania serdeczne, dla wszystkich Rangers! Hooah!!!


Gruby


Powy?ej Sztabi??i. Gruby i Mario odpowiedzialni za logistyk? imprezy, "zaczyn" algorytmu IVO3, oraz wszystko co spi?? w ca?o?? nale?a?o. Sokom - Sztabista, Tworzenie Dziennika Dzia?a? IVO3, komunikacja tekstowa z jednostkami, pomoc przy tworzeniu map. Przygotowanie ponad dwustu granatów z "od?amkami".Fubar - odpowiedzialny za przygotowanie opasek w sumie ok 300stu dla NZ, SF, JAP, Orgów i Fotoreporterów. Godziny ?mudnej pracy. Do tego wsparcie w opracowaniu Algorytmu IVO3Dantee i Bones z racji du?ej odleg?o?ci nie uczestniczyli jak pozostali w Rekonesansach terenu oraz nanoszenia poprawek oznacze? szlaków na mapach. Odpowiedzialni za wykonanie Hachimachi oraz ropocz?cie na Parkingu2Sebi - jeden z najbardziej zaanga?ownych w projetk IVO3 ludzi. Dzi?ki jego pomys?om i r?kom mogli?cie cieszy? si? naprawd? kapitalnie wykonanymi Artefaktami oraz wzmocnionym zawieszeniem Pokraka II. Równie? wk?ad w mechanik? i Algorytm IVO3Szuwi i Skura - odpowedzialni za poprowadzenie remontu Pokraka II oraz modyfikacji. Pomoc w poprawkach map. Rekonesansy bojowe IVO3 pozwalaj?ce wyliczy? czas i odleg?o?ci.Patol - nasz wspania?y Grafik. To on m?czy? si? wiele dni nad zmianami map, nad ca?? opraw? graficzn? imprezy. Niestety rozchorowa? si? na IVO3 i nie dotar? ze specjalnie przygotowywanym Bannerem. On stworzy? karty zada? dla Assasinów, do których materia? przygotowywa? Dantee. Patol wykona? tak wiele pracy, ?e ci??ko si? rozpisywa?, aby nie zam?cza? waszych oczu. Oprócz tego Rekonesanse, poprawki mapy, zawsze ch?tny do pomocy.Marduk i Harper - ludzie odpwiedzialni za kontakty ze Sponsorami i Partnerami IVO3 aby?cie mogli dosta? jak najwi?cej za jak najmniej Wink


Bardzo wiele maili, telefonów, rozmów i za?atwiania. Ludzie reperezentuj?cy IVO3 na "zewn?trz".Reni - Skarbnik. Odpwiedzialny za przelewy, listy Teamów oraz ich nieustanne zmiany numeracji. Dopilnowanie równie? p?atno?ci z kontrachentami.


Impreza nie odby?aby si? równie? bez wsparcia:SPONSOR - PIROTECHNIKA NA IVO3CAPRI ASG SPONSORO.T.G.S. PARTNERGunfire.pl Partner - dzi?ki GFC mogli?cie odnale?? zrzuty z amunicj? oraz wylosowa? Polary i CzapeczkiPartner - dzi?ki Vest.pl mogli?cie dokona? zakupów ze zni?k? oraz wylosowa? okulary Uvex Super G wg. akcji Vest chorni Twoje oczy.Partner - dzi?ki Azteko.pl mi?dzy innymi dokonali?cie wiele zakupów z rabatami, aby mie? jak walczy? na IVO3


 


Podzi?kowania wszystkim za par? miesiecy przygotowa?. Podzi?kowania wszystkim uczestnikom, za par?na?cie a czasem par?dziesi?t km. które przeszli?cie bez marudzenia w pe?nym szpeju szukaj?c Artefaktów, walcz?c o Pokraka, oraz neutralizuj?c Anomali? Magnetyczn?. Do zobaczenia za rok. Mamy nadziej?, ?e na 24h IVO4.Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia December 24 2010 01:36:05
Niebawem rozes?ane zostan? powo?ania dla konkretnych Teamów. W przysz?ym News o IVO JIMA II "Nowy ?wit" zostanie równie? podana lista Teamów, do których wys?ano powo?ania.

D-cy Teamów oczekujcie zatem na Powo?ania. Ekipy nie wymienione w przysz?ej li?cie b?d? mog?y zg?osi? /Prosz? wys?a? PW do Mario75/ swoj? ch?? wyruszenia na My?lij?, na wyspie IVO JIMA, która odb?dzie si? 2010.03.27. Po potwierdzeniu w ?rodowisku airsoftowym stosowania si? do zasad fair play b?dzie mo?na liczy? na dopisanie do listy i otrzymanie przydzia?u.
#2 | Mario75 dnia January 18 2011 21:26:02
Prosz? D-ców Teamów o rejestracj? na FORUM oraz zg?aszanie akcesu do tajnych sztabów na PW do Mario.75 wg wzoru:

Login na forum: Leon
Nazwa Teamu: T30 Dar?owo
Powo?anie: Armia Narodów Zjednoczonych
#3 | Mario75 dnia January 20 2011 02:40:05
Przeczytajcie koniecznie http://www.asgpol...admore=359 a zrozumiecie wi?cej co dzieje si? na wyspie IVO JIMA w III ods?onie.
#4 | Patol dnia January 22 2011 05:58:48
Na forum, w sztabach, zosta?y umieszczone mapy...
#5 | Mario75 dnia January 22 2011 16:43:31
Prosz? o zg?aszanie si? pozosta?ych D-ców aby otrzyma? akces do swoich tajnych sztabów.

Je?li chcecie zabra? fotoreporterów podajcie osobn? list?. Postaramy si? aby fotoreporterzy nie ponosili ?adnych op?at. B?dziemy informowali w tym temacie na bie??co.
#6 | Mario75 dnia January 31 2011 12:10:26
Dopuszczono przez Nadle?niczego poruszanie si? pojazdami po szlakach le?nych. Tj.
1. Quad z przyczepk? dla jednostki szybkiego reagowania Armii Narodów Zjednoczonych.
2. Samochód terenowy z oznaczeniami bia?ego krzy?a na samochodzie, oznaczaj?cymi i? do samochodu nie wolno strzela?.
3. Pokrak II - pojazd pancerny, który uruchamiany jest dopiero po skompletowaniu generatora i z?o?eniu generatora w odpowiedniej kolejno?ci.

Na terenie rozgrywki stanie przyczepa Master Game w obszarze Offgame, gdzie b?d? znajdowali si? tylko: Master Game oraz Navigator, RTO do obs?ugi scenariusza. Obok przyczepy sztabowej Master Game b?dzie zaparkowany samochód gotowy do wyruszenia w przypadku zdarze? losowych. Tam te? w czasie pó?niejszym stanie kuchnia polowa. Wszystko otrzymacie zaznaczone na mapach z podanym nr tel awaryjnym do Orgów.

Pami?tajcie, ?e poruszacie si? po terenie lasu na w?asn? odpowiedzialno??. To nie niedzielna "jeba..a", zadania b?d? trudne,.

Co nale?y ze sob? zabra?:
1. Kompas
2. Latarka
3. Poncho lub co? co ochroni przed deszczem /chyba, ?e wierzycie w prognoz? pogody z TV/ ale ?eby nie by?o jak na PFIV. Dodam, ?e w przypadku opadów lans lansem, ale replik? lepiej schowa? pod poncho z wystawion? luf? skierowan? w dó? Z przymru?eniem oka
4. Sprawna replika mieszcz?ca si? w przepisach MCS LT
5. D-c? OK)
6. Dobry humor Z przymru?eniem oka

Co otrzymacie /co ju? jest w naszym magazynie lub dogadane na 100%/:
1. Banda? szt. 1
2. Strona JAP Hachimachi
3. Wszyscy opask? na rami? z kol. swojej strony i indywidualnym nr
4. Ka?dy granat szt.1
5. D-cy ?wiece dymne do rozdania /do niszczenia Pokraka II/ Jak zu?yjecie na co? innego nie b?dzie czym niszczy? i przejmowa? Pokraka II. Dodam, ?e mo?e znale?? si? w r?kach ka?dej ze stron. Punkty otrzyma ta strona konfliktu, która dojedzie Pokrakiem II do punktu ewakuacyjnego, ró?nego dla stron konfliktu.
6. Grochówka z wk?adk?
7. Sporo artefaktów do znalezienia, które przyczyni? si? do rozwoju scenariusza.
8. Nagrody do rozlosowania
9. Szykuje si? dodatkowo par? ciekawych niespodzianek, ale o tym niebawem.
10. Radiokomunikacja w 98% terenu przenoszona przez waszych S?dziów.
11. Mapy z regulaminem manewrów
12. Dobre s?owo Orgów.

Mo?liwe zrzuty amunicji BB, o których zostaniecie poinformowani i zostan? podane koordynaty zrzutów. B?d? przyznawane punkty za odnalezienie zrzutów. Nie nale?y dopu?ci?, aby wróg móg? znale?? dodatkow? amunicj?. Zdobyte ammmo BB b?dzie mo?na dowolnie wykorzysta?, byleby nie rozrzuca? po lesie.

[size=16]Pami?tajcie! Je?li nabrudzimy w lesie Nadle?niczy nie pozwoli na ogromnym obszarze od wybrze?a, a? do Szczecinka prowadzi? Manewrów ASG. Zasada podstawowa: co wnios?em do lasu to wynosz? /mowa o papierkach, torebkach itp/ Kompozytu nie ka?e wam zbiera?, aczkolwiek sam u?ywam biodegradalnego. Szturmowiec nie zauwa?y zbytniej ró?nicy.
[/size]
Kuchnia polowa rozstawi si? ok. 16:00 aby przygotowa? si? na wydawanie posi?ków. Przy kuchni polowej uruchomimy w?asne o?wietlenie halogenowe, tak aby maruderzy wracaj?cy z My?liji mogli spokojnie trafi? i zje??. Ca?o?? rozgrywki odbywa? si? b?dzie w pobli?u oznaczonych szlaków turystycznych gdzie g?ównym szlakiem b?dzie szlak niebieski "Koliber". Otrzymacie mapy z zaznaczonymi szlakami, dla lepszej orientacji tych s?abiej czytaj?cych map?.


Mo?liwe, ?e po terenie b?d? poruszali si? snajperzy ze zleceniami, a w waszych szeregach pojawi si? szpieg lub inne postacie fabularne.

Jest jeszcze czas, ?eby wyruszy? w Teamach w teren po?wiczy? czytanie mapy i orientowanie si? w terenie, np. który to zakr?t w lewo min?li?my? Eeee nie wiem! To gdzie jeste?my? Jak dojdziemy do morza to ci powiem. /Dodam, ?e do morza jest z 15km Z przymru?eniem oka /. Zgubi? si? nie ma jak bo id?c na pó?noc lub na po?udnie dojdzie si? do drogi asfaltowej. W lesie s? oznaczone szlaki, dobrze utwardzone.

P.S. Mia? by? ?mig?owiec wg. pomys?u i mo?liwo?ci Marduka 75th Ranger RGT KP Koszalin, ale nie mamy odpowiedniego miejsca na l?dowanie. Do tego zabra?by na pok?ad niewielk? ilo?? ludzi do jednego przerzutu. Zatem mo?e zrealizujemy w Ustce na letnim zlocie zainicjowanym przez SHAFT Ustka KP.
#7 | Leon dnia March 09 2011 19:05:33
Jako ?e zosta?o tylko 17 dni czy mo?na utworzy? na "KP" jeden temat/dzia? po?wi?cony "Ivo III" ? bo tak czytam, przedzieram si? przez artyku?y/posty na "KP" i na forum i dla mnie to "moda na sukces", "Nieko?cz?ca si? opowie??" albo inny "klan" Z przymru?eniem oka ... mo?na prosi? o "najwa?niejsze rzeczy" w jednym miejscu ?
#8 | Mario75 dnia March 14 2011 14:24:48
Oczywi?cie. Ka?da ze stron konfliktu posiada swój tajny dzia? na forum. Dost?p do niego maj? D-cy którzy zg?osili akces o przydzia?. Du?o informacji pojawi si? po 15.03.2011 kiedy zako?czymy ksi?gowanie wp?at. Zapytaj Leon swojego D-cy McGregora to prawd? Tobie powie. Mo?e nawet zdradzi, kto zosta? wybrany na Sztabistów U?miech
#9 | muniekole dnia August 12 2017 06:36:57
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana a najakuratniej jest dokonywa? pomiaru u do?u wobec obni?enia dawce zaczerwienienia twarzy i metamorfoz palnych, uszczuplenia liczebno?ci, frazeologizmu pozostawania i sile wymiotów a paralelnych wska?ników ?wi?du, p?oni?cia natomiast uczucie. Dwie zasadnicze sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast http://zylakiodbytu.net.pl/ ustne specyfiki antybiotyczne. Leczenie laserowa chwyci?a i zaliczona jako forma leczenia. W toku gdy w szyku kilku tygodni ?rodki notorycznie pobudzaj? krótkotrwa?ego pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie powraca po zabiegu. D?ugookresowe leczenie, przewa?nie od czasu niepewnego do dwóch latek, prawdopodobnie przemyka? a? do ondulacji warcie stanu tu? przy niektórych pacjentów. Ondulacje terapia istnieje notorycznie potrzebnego, aczkolwiek poniektóre trafy ?agodniej? po pewnym czasie tudzie? obstaj? trwale. Ciep?e kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u z up?ywem czasu.
#10 | muniekole dnia August 29 2017 18:05:33
jak usun?? zmarszczki mimiczne tr?dzik ró?owaty zabiegi http://papuzki.webd.pl/forum/index.php/topic,30449.0.html ba?ki na cellulit leki hormonalne na tr?dzik
#11 | shareways dnia September 16 2017 18:17:39
lek na tr?dzik co na hemoroidy Zabiegi Sposoby zmarszczki mimiczne mimiczne krem na zmarszczki mimiczne ma?? na ?upie? pstry
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG Zwyci?zcy wrzesie? Zbrojownia ?o?nierz Specnazu Combat LIGA ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Tajna bro? Podcast ASG Taktyka zielona
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,825
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,825
W tym miesi±cu:214,608
W tym roku:3,650,044
Wszystkich:40,842,803
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: