Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:43
Zachód słońca: 20:16
Dzień trwa:
15 Godzin 32 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:02
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

IVO JIMA III "NOWY ?WIT"
IVO JIMA III "NOWY ?WIT"PROMOCJA IVO-PIRO firmy Taniefajerwerki.pl SPONSORA PIROTECHNIKI IVO JIMA III


PROMOCJA IVO-AZTEKO -10% www.Azteko.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA III


PROMOCJA IVO-VEST-10% www.Vest.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA IIIIVO JIMA III "NOWY ?WIT"


Lata 80-te. W g??bi wyspy IVO JIMA odnaleziono zw?oki turystów. Badania balistyczne wykaza?y i? pociski pochodz? z karabinu Arisaka Type 38 u?ywanego przez wojska Japo?skie do ko?ca IIWW.

Komisja Narodów Zjednoczonych za przyzwoleniem rz?du JAP w obawie o podró?uj?cych obywatelach pa?stw nale??cych do Strefy Narodów Zjednoczonych, wys?a?a ma?y oddzia? rozpoznawczy.

Raport, który zosta? sporz?dzony wskazywa? na zaskakuj?ce fakty. Rozpoznanie nie natrafi?o na przeciwnika, jednak wiele ?ladów pozostawionych po bytowaniu do?? liczebnej jednostki wojsk, wskazywa?y na JAP oddzia? z okresu IIWW. W celu zbadania i ustabilizowania sytuacji na wyspie IVO JIMA, Komisja Narodów Zjednoczonych uruchomi?a nabór do misji stabilizacyjnej.

Postanowiono, ?e zostan? rozes?ane Listy Powo?ania jednostek specjalnych z wielu krajów nale??cych do Strefy Narodów Zjednoczonych. Oficjalnie misja b?dzie polega?a na odnalezieniu ?ród?a krwawych mordów oraz ustabilizowania sytuacji na wyspie IVO JIMA.

Par?set km od wyspy IVO JIMA. Gabinet. Wieczór wype?nia czerni? pomieszczenie. Lampa o?wietla dyskretnie stolik na którym le?? dokumenty w tym star? po?ó?k?? teczk? z piecz?ci? podwójnej tajno?ci. W wielkim skórzanym fotelu cie? postaci dopala papierosa, energicznie odk?adaj?c s?uchawk?. Przed chwil? wyda? wa?ny rozkaz swojemu najlepszemu Agentowi. Co si? wydarzy?o skrywaj? ?ciany tego gabinetu i rozmówcy. Niebawem Agent rozpocznie ca?y ?a?cuch wydarze?, które nie koniecznie musz? by? oczywiste, nawet dla ludzi znaj?cych zawarto?? po?ó?k?ej teczki z piecz?ci? podwójnej tajno?ci....Niebawem dowiecie si? wi?cej!


LINK DO MODERNIZACJI MAGAZYNKÓW HI-CAP

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. I IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. II "Navigacja" Raport Zwiadu NZ

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. III - Harmonogram dzia?a?

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. IV - PRAWDZIWA HISTORIA

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. V - SZEF WYWIADU

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VI - JAK WYGL?DA TEREN ROZGRYWKI

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VII - IVO JIMA "Serce wyspy" - dzienniki zwiadu vol II

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VIII - N?dzna Speluna Samuraja


LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. IX - Pokrak II Reaktywacja


LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. X - Ostatnie doniesienia ze Strefy Bezpiecze?stwa na IVO JIMA


IVO JIMA 3 - PODSUMOWANIE UCZESTNIKÓWLINK DO PODSUMOWANIA IVO JIMA 3
ASG PEGI autorstwa Hindusa. Zasady IVO 3.


Podzi?kowania dla wszystkich, którzy pomogli w Organizacji IVO3 "Nowy ?wit":


Wszyscy Koledzy z Team 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC pomagali wzajemnie przeplataj?c si? swoimi rolami. Zawsze gotowi pomóc i dzia?a? aby?cie lepiej mogli wczu? si? w IVO3. Od pomys?ów t?a fabularnego, opowiada?, grafik, elementów artefaktów, po ca?? logistyk? Projektu IVO-JIMA. Podzi?kowania serdeczne, dla wszystkich Rangers! Hooah!!!


Gruby


Powy?ej Sztabi??i. Gruby i Mario odpowiedzialni za logistyk? imprezy, "zaczyn" algorytmu IVO3, oraz wszystko co spi?? w ca?o?? nale?a?o. Sokom - Sztabista, Tworzenie Dziennika Dzia?a? IVO3, komunikacja tekstowa z jednostkami, pomoc przy tworzeniu map. Przygotowanie ponad dwustu granatów z "od?amkami".Fubar - odpowiedzialny za przygotowanie opasek w sumie ok 300stu dla NZ, SF, JAP, Orgów i Fotoreporterów. Godziny ?mudnej pracy. Do tego wsparcie w opracowaniu Algorytmu IVO3Dantee i Bones z racji du?ej odleg?o?ci nie uczestniczyli jak pozostali w Rekonesansach terenu oraz nanoszenia poprawek oznacze? szlaków na mapach. Odpowiedzialni za wykonanie Hachimachi oraz ropocz?cie na Parkingu2Sebi - jeden z najbardziej zaanga?ownych w projetk IVO3 ludzi. Dzi?ki jego pomys?om i r?kom mogli?cie cieszy? si? naprawd? kapitalnie wykonanymi Artefaktami oraz wzmocnionym zawieszeniem Pokraka II. Równie? wk?ad w mechanik? i Algorytm IVO3Szuwi i Skura - odpowedzialni za poprowadzenie remontu Pokraka II oraz modyfikacji. Pomoc w poprawkach map. Rekonesansy bojowe IVO3 pozwalaj?ce wyliczy? czas i odleg?o?ci.Patol - nasz wspania?y Grafik. To on m?czy? si? wiele dni nad zmianami map, nad ca?? opraw? graficzn? imprezy. Niestety rozchorowa? si? na IVO3 i nie dotar? ze specjalnie przygotowywanym Bannerem. On stworzy? karty zada? dla Assasinów, do których materia? przygotowywa? Dantee. Patol wykona? tak wiele pracy, ?e ci??ko si? rozpisywa?, aby nie zam?cza? waszych oczu. Oprócz tego Rekonesanse, poprawki mapy, zawsze ch?tny do pomocy.Marduk i Harper - ludzie odpwiedzialni za kontakty ze Sponsorami i Partnerami IVO3 aby?cie mogli dosta? jak najwi?cej za jak najmniej Wink


Bardzo wiele maili, telefonów, rozmów i za?atwiania. Ludzie reperezentuj?cy IVO3 na "zewn?trz".Reni - Skarbnik. Odpwiedzialny za przelewy, listy Teamów oraz ich nieustanne zmiany numeracji. Dopilnowanie równie? p?atno?ci z kontrachentami.


Impreza nie odby?aby si? równie? bez wsparcia:SPONSOR - PIROTECHNIKA NA IVO3CAPRI ASG SPONSORO.T.G.S. PARTNERGunfire.pl Partner - dzi?ki GFC mogli?cie odnale?? zrzuty z amunicj? oraz wylosowa? Polary i CzapeczkiPartner - dzi?ki Vest.pl mogli?cie dokona? zakupów ze zni?k? oraz wylosowa? okulary Uvex Super G wg. akcji Vest chorni Twoje oczy.Partner - dzi?ki Azteko.pl mi?dzy innymi dokonali?cie wiele zakupów z rabatami, aby mie? jak walczy? na IVO3


 


Podzi?kowania wszystkim za par? miesiecy przygotowa?. Podzi?kowania wszystkim uczestnikom, za par?na?cie a czasem par?dziesi?t km. które przeszli?cie bez marudzenia w pe?nym szpeju szukaj?c Artefaktów, walcz?c o Pokraka, oraz neutralizuj?c Anomali? Magnetyczn?. Do zobaczenia za rok. Mamy nadziej?, ?e na 24h IVO4.Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia December 24 2010 01:36:05
Niebawem rozes?ane zostan? powo?ania dla konkretnych Teamów. W przysz?ym News o IVO JIMA II "Nowy ?wit" zostanie równie? podana lista Teamów, do których wys?ano powo?ania.

D-cy Teamów oczekujcie zatem na Powo?ania. Ekipy nie wymienione w przysz?ej li?cie b?d? mog?y zg?osi? /Prosz? wys?a? PW do Mario75/ swoj? ch?? wyruszenia na My?lij?, na wyspie IVO JIMA, która odb?dzie si? 2010.03.27. Po potwierdzeniu w ?rodowisku airsoftowym stosowania si? do zasad fair play b?dzie mo?na liczy? na dopisanie do listy i otrzymanie przydzia?u.
#2 | Mario75 dnia January 18 2011 21:26:02
Prosz? D-ców Teamów o rejestracj? na FORUM oraz zg?aszanie akcesu do tajnych sztabów na PW do Mario.75 wg wzoru:

Login na forum: Leon
Nazwa Teamu: T30 Dar?owo
Powo?anie: Armia Narodów Zjednoczonych
#3 | Mario75 dnia January 20 2011 02:40:05
Przeczytajcie koniecznie http://www.asgpol...admore=359 a zrozumiecie wi?cej co dzieje si? na wyspie IVO JIMA w III ods?onie.
#4 | Patol dnia January 22 2011 05:58:48
Na forum, w sztabach, zosta?y umieszczone mapy...
#5 | Mario75 dnia January 22 2011 16:43:31
Prosz? o zg?aszanie si? pozosta?ych D-ców aby otrzyma? akces do swoich tajnych sztabów.

Je?li chcecie zabra? fotoreporterów podajcie osobn? list?. Postaramy si? aby fotoreporterzy nie ponosili ?adnych op?at. B?dziemy informowali w tym temacie na bie??co.
#6 | Mario75 dnia January 31 2011 12:10:26
Dopuszczono przez Nadle?niczego poruszanie si? pojazdami po szlakach le?nych. Tj.
1. Quad z przyczepk? dla jednostki szybkiego reagowania Armii Narodów Zjednoczonych.
2. Samochód terenowy z oznaczeniami bia?ego krzy?a na samochodzie, oznaczaj?cymi i? do samochodu nie wolno strzela?.
3. Pokrak II - pojazd pancerny, który uruchamiany jest dopiero po skompletowaniu generatora i z?o?eniu generatora w odpowiedniej kolejno?ci.

Na terenie rozgrywki stanie przyczepa Master Game w obszarze Offgame, gdzie b?d? znajdowali si? tylko: Master Game oraz Navigator, RTO do obs?ugi scenariusza. Obok przyczepy sztabowej Master Game b?dzie zaparkowany samochód gotowy do wyruszenia w przypadku zdarze? losowych. Tam te? w czasie pó?niejszym stanie kuchnia polowa. Wszystko otrzymacie zaznaczone na mapach z podanym nr tel awaryjnym do Orgów.

Pami?tajcie, ?e poruszacie si? po terenie lasu na w?asn? odpowiedzialno??. To nie niedzielna "jeba..a", zadania b?d? trudne,.

Co nale?y ze sob? zabra?:
1. Kompas
2. Latarka
3. Poncho lub co? co ochroni przed deszczem /chyba, ?e wierzycie w prognoz? pogody z TV/ ale ?eby nie by?o jak na PFIV. Dodam, ?e w przypadku opadów lans lansem, ale replik? lepiej schowa? pod poncho z wystawion? luf? skierowan? w dó? Z przymru?eniem oka
4. Sprawna replika mieszcz?ca si? w przepisach MCS LT
5. D-c? OK)
6. Dobry humor Z przymru?eniem oka

Co otrzymacie /co ju? jest w naszym magazynie lub dogadane na 100%/:
1. Banda? szt. 1
2. Strona JAP Hachimachi
3. Wszyscy opask? na rami? z kol. swojej strony i indywidualnym nr
4. Ka?dy granat szt.1
5. D-cy ?wiece dymne do rozdania /do niszczenia Pokraka II/ Jak zu?yjecie na co? innego nie b?dzie czym niszczy? i przejmowa? Pokraka II. Dodam, ?e mo?e znale?? si? w r?kach ka?dej ze stron. Punkty otrzyma ta strona konfliktu, która dojedzie Pokrakiem II do punktu ewakuacyjnego, ró?nego dla stron konfliktu.
6. Grochówka z wk?adk?
7. Sporo artefaktów do znalezienia, które przyczyni? si? do rozwoju scenariusza.
8. Nagrody do rozlosowania
9. Szykuje si? dodatkowo par? ciekawych niespodzianek, ale o tym niebawem.
10. Radiokomunikacja w 98% terenu przenoszona przez waszych S?dziów.
11. Mapy z regulaminem manewrów
12. Dobre s?owo Orgów.

Mo?liwe zrzuty amunicji BB, o których zostaniecie poinformowani i zostan? podane koordynaty zrzutów. B?d? przyznawane punkty za odnalezienie zrzutów. Nie nale?y dopu?ci?, aby wróg móg? znale?? dodatkow? amunicj?. Zdobyte ammmo BB b?dzie mo?na dowolnie wykorzysta?, byleby nie rozrzuca? po lesie.

[size=16]Pami?tajcie! Je?li nabrudzimy w lesie Nadle?niczy nie pozwoli na ogromnym obszarze od wybrze?a, a? do Szczecinka prowadzi? Manewrów ASG. Zasada podstawowa: co wnios?em do lasu to wynosz? /mowa o papierkach, torebkach itp/ Kompozytu nie ka?e wam zbiera?, aczkolwiek sam u?ywam biodegradalnego. Szturmowiec nie zauwa?y zbytniej ró?nicy.
[/size]
Kuchnia polowa rozstawi si? ok. 16:00 aby przygotowa? si? na wydawanie posi?ków. Przy kuchni polowej uruchomimy w?asne o?wietlenie halogenowe, tak aby maruderzy wracaj?cy z My?liji mogli spokojnie trafi? i zje??. Ca?o?? rozgrywki odbywa? si? b?dzie w pobli?u oznaczonych szlaków turystycznych gdzie g?ównym szlakiem b?dzie szlak niebieski "Koliber". Otrzymacie mapy z zaznaczonymi szlakami, dla lepszej orientacji tych s?abiej czytaj?cych map?.


Mo?liwe, ?e po terenie b?d? poruszali si? snajperzy ze zleceniami, a w waszych szeregach pojawi si? szpieg lub inne postacie fabularne.

Jest jeszcze czas, ?eby wyruszy? w Teamach w teren po?wiczy? czytanie mapy i orientowanie si? w terenie, np. który to zakr?t w lewo min?li?my? Eeee nie wiem! To gdzie jeste?my? Jak dojdziemy do morza to ci powiem. /Dodam, ?e do morza jest z 15km Z przymru?eniem oka /. Zgubi? si? nie ma jak bo id?c na pó?noc lub na po?udnie dojdzie si? do drogi asfaltowej. W lesie s? oznaczone szlaki, dobrze utwardzone.

P.S. Mia? by? ?mig?owiec wg. pomys?u i mo?liwo?ci Marduka 75th Ranger RGT KP Koszalin, ale nie mamy odpowiedniego miejsca na l?dowanie. Do tego zabra?by na pok?ad niewielk? ilo?? ludzi do jednego przerzutu. Zatem mo?e zrealizujemy w Ustce na letnim zlocie zainicjowanym przez SHAFT Ustka KP.
#7 | Leon dnia March 09 2011 19:05:33
Jako ?e zosta?o tylko 17 dni czy mo?na utworzy? na "KP" jeden temat/dzia? po?wi?cony "Ivo III" ? bo tak czytam, przedzieram si? przez artyku?y/posty na "KP" i na forum i dla mnie to "moda na sukces", "Nieko?cz?ca si? opowie??" albo inny "klan" Z przymru?eniem oka ... mo?na prosi? o "najwa?niejsze rzeczy" w jednym miejscu ?
#8 | Mario75 dnia March 14 2011 14:24:48
Oczywi?cie. Ka?da ze stron konfliktu posiada swój tajny dzia? na forum. Dost?p do niego maj? D-cy którzy zg?osili akces o przydzia?. Du?o informacji pojawi si? po 15.03.2011 kiedy zako?czymy ksi?gowanie wp?at. Zapytaj Leon swojego D-cy McGregora to prawd? Tobie powie. Mo?e nawet zdradzi, kto zosta? wybrany na Sztabistów U?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2017 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Odda? r?k? Arctic Combat Tajna bro? ?o?nierz Specnazu Skarby... Mndur Gorka E SPOS Radio ASG Taktyka zielona KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
mezoterapia na celluli...
Source [url=http://via...
Check [url=http://vial...
Check [url=http://cell...
Check [url=http://krem...
More [url=http://viali...
Read More [url=http://...
Zrodlo [url=http://via...
Go to [url=http://vial...
More [url=http://cellu...
Visit [url=http://cell...
Read More [url=http://...
Go to [url=http://sply...
Visit [url=http://zmar...
Source [url=http://oso...
Visit [url=http://bezp...
More [url=http://www.t...
Visit [url=http://plam...
Source [url=http://hem...
Read More [url=http://...
More [url=http://zacze...
More [url=http://kremy...
Go to [url=http://www....
Check [url=http://krem...
Zrodlo [url=http://wyg...
Zrodlo [url=http://pla...
Read More [url=http://...
Check [url=http://zmar...
Read More [url=http://...
Check [url=http://hemo...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
Read More [url=http://...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:179
Wczoraj:9,035
W tym tygodniu:35,683
W tym miesiącu:293,027
W tym roku:2,249,809
Wszystkich:39,442,568
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

RichardGene
11-07-2017 05:59
kbbzido http://www.pcdehoe
fijzertjes.nl/gucc
i-riem-namaak-kope
n-394.php http://www.bures.n
l/922-bijenkorf-ro
tterdam-michael-ko
rs-tassen.html http://www.sparkel
ecvideo.es/323-nik
e-roshe-run-gold

CurtisDob
24-06-2017 05:40
btimxbt http://www.postenb
lankestijn.nl/597-
nike-air-max-paars
.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/846-vans
-toy-story-collect
ion.htm http://www.poker-p
ai-gow.es/274-zapa
tos-skechers-mujer
-colegio.h

Jeffreynox
23-06-2017 19:50
2 &#1082;&#1086;&#1083;
&#1086;&#1085;&#1082;
&#1080; &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#10

RichardGene
19-06-2017 17:49
yinwolq http://www.los-gra
nados-apartment.co
.uk/569-y3-adidas-
ultra-boost.html http://www.la-bast
on.fr/adidas-tubul
ar-invader-rose-pa
le-343.html http://www.lesfees
bouledeneige.fr/pu
ma-suede-noi

ThomLig
19-06-2017 08:38
&#1050;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1074; &#1079;&#1077;&#1088;
&#1085;&#1072;&#1093;
&#8211; &#1101;&#1090;&#1086;
&#1074;&#1072;&#10

CurtisDob
19-06-2017 02:07
cghqtky http://www.depoelg
roningen.nl/006-as
ics-volleyball-sho
es.php http://www.bures.n
l/329-michael-kors
-tas-selma-beige.h
tml http://www.fiets4d
aagsekempenland.nl
/283-converse-witt
e-all-stars.

CharlesSTO
16-06-2017 08:55
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077; &#1074;&#1088;&#1077;
&#1084;&#1103; &#1076;&#1086;&#1089;
&#1090;&#1072;&#1090;
&#1086;&#1095

RichardGene
13-06-2017 16:44
gckoykp http://www.poker-p
ai-gow.es/140-salo
mon-x-ultra-2-gtx-
foro.htm http://www.conijn-
partyservice.nl/24
5-vibram-fivefinge
rs-nederland-winke
l.php http://www.familyc
ord.es/042-zapatos
-louis-v

CurtisDob
12-06-2017 11:11
pvbjsou http://www.rwpiete
rs.nl/739-vibram-f
ive-fingers-den-ha
ag.html http://www.harling
en-havenstad.nl/ph
ilipp-plein-shoes-
dames-676.html http://www.ruudsch
ulten.nl/028-nike-
huarache-groen-bes

Clintonrub
09-06-2017 14:54
&#1088;&#1072;&#1079;
&#1088;&#1091;&#1096;
&#1072;&#1102;&#1090;
&#1082;&#1083;&#1077;
&#1090;&#1082;&#1080;
&#1101;&#1087;&#1080;

CurtisDob
07-06-2017 05:01
xyzbxrb http://www.evcd.nl
/nike-air-presto-2
016-291.html http://www.cambiae
xpress.es/zapatos-
clarks-hombre-merc
adolibre-venezuela
-672.php http://www.xivcong
resoahc.es/ray-ban
-wayfarer-2140-54m
m

CurtisDob
05-06-2017 06:41
ihwencc http://www.softwar
etutor.co.uk/044-a
didas-tubular-prim
eknit-red.htm http://www.softwar
etutor.co.uk/319-a
didas-yeezy-3-ebay
.htm http://www.demetz.
co.uk/adidas-tubul
ar-x-black-white-5
57.h

RichardGene
04-06-2017 00:51
beaedve http://www.fashion
destock.fr/133-adi
das-nmd-r1-jaune.p
hp http://www.evil-e-
low.de/203-nike-ai
r-max-1-schwarz-wi
ldleder.html http://www.evil-e-
low.de/424-nike-ai
r-max-rose-gold-me
tallic.

RichardGene
04-06-2017 00:41
hdruavi http://www.auto-mo
bile.es/237-zapati
llas-nike-tiempo-2
016.php http://www.cheap-l
aptop-battery.co.u
k/895-adidas-stan-
smith-women-red.ht
m http://www.debezet
ting.nl/vans-schoe
nen-dames-504

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: