Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:03
Zachód słońca: 19:39
Dzień trwa:
14 Godzin 36 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 3:58
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

IVO JIMA III "NOWY ?WIT"
IVO JIMA III "NOWY ?WIT"PROMOCJA IVO-PIRO firmy Taniefajerwerki.pl SPONSORA PIROTECHNIKI IVO JIMA III


PROMOCJA IVO-AZTEKO -10% www.Azteko.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA III


PROMOCJA IVO-VEST-10% www.Vest.pl PARTNERA EVENT'U IVO JIMA IIIIVO JIMA III "NOWY ?WIT"


Lata 80-te. W g??bi wyspy IVO JIMA odnaleziono zw?oki turystów. Badania balistyczne wykaza?y i? pociski pochodz? z karabinu Arisaka Type 38 u?ywanego przez wojska Japo?skie do ko?ca IIWW.

Komisja Narodów Zjednoczonych za przyzwoleniem rz?du JAP w obawie o podró?uj?cych obywatelach pa?stw nale??cych do Strefy Narodów Zjednoczonych, wys?a?a ma?y oddzia? rozpoznawczy.

Raport, który zosta? sporz?dzony wskazywa? na zaskakuj?ce fakty. Rozpoznanie nie natrafi?o na przeciwnika, jednak wiele ?ladów pozostawionych po bytowaniu do?? liczebnej jednostki wojsk, wskazywa?y na JAP oddzia? z okresu IIWW. W celu zbadania i ustabilizowania sytuacji na wyspie IVO JIMA, Komisja Narodów Zjednoczonych uruchomi?a nabór do misji stabilizacyjnej.

Postanowiono, ?e zostan? rozes?ane Listy Powo?ania jednostek specjalnych z wielu krajów nale??cych do Strefy Narodów Zjednoczonych. Oficjalnie misja b?dzie polega?a na odnalezieniu ?ród?a krwawych mordów oraz ustabilizowania sytuacji na wyspie IVO JIMA.

Par?set km od wyspy IVO JIMA. Gabinet. Wieczór wype?nia czerni? pomieszczenie. Lampa o?wietla dyskretnie stolik na którym le?? dokumenty w tym star? po?ó?k?? teczk? z piecz?ci? podwójnej tajno?ci. W wielkim skórzanym fotelu cie? postaci dopala papierosa, energicznie odk?adaj?c s?uchawk?. Przed chwil? wyda? wa?ny rozkaz swojemu najlepszemu Agentowi. Co si? wydarzy?o skrywaj? ?ciany tego gabinetu i rozmówcy. Niebawem Agent rozpocznie ca?y ?a?cuch wydarze?, które nie koniecznie musz? by? oczywiste, nawet dla ludzi znaj?cych zawarto?? po?ó?k?ej teczki z piecz?ci? podwójnej tajno?ci....Niebawem dowiecie si? wi?cej!


LINK DO MODERNIZACJI MAGAZYNKÓW HI-CAP

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. I IVO JIMA III "NOWY ?WIT" - NAJNOWSZE DONIESIENIA WYWIADU

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. II "Navigacja" Raport Zwiadu NZ

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. III - Harmonogram dzia?a?

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. IV - PRAWDZIWA HISTORIA

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. V - SZEF WYWIADU

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VI - JAK WYGL?DA TEREN ROZGRYWKI

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VII - IVO JIMA "Serce wyspy" - dzienniki zwiadu vol II

LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. VIII - N?dzna Speluna Samuraja


LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. IX - Pokrak II Reaktywacja


LINK DO DODATKOWYCH INFORMACJI VOL. X - Ostatnie doniesienia ze Strefy Bezpiecze?stwa na IVO JIMA


IVO JIMA 3 - PODSUMOWANIE UCZESTNIKÓWLINK DO PODSUMOWANIA IVO JIMA 3
ASG PEGI autorstwa Hindusa. Zasady IVO 3.


Podzi?kowania dla wszystkich, którzy pomogli w Organizacji IVO3 "Nowy ?wit":


Wszyscy Koledzy z Team 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC pomagali wzajemnie przeplataj?c si? swoimi rolami. Zawsze gotowi pomóc i dzia?a? aby?cie lepiej mogli wczu? si? w IVO3. Od pomys?ów t?a fabularnego, opowiada?, grafik, elementów artefaktów, po ca?? logistyk? Projektu IVO-JIMA. Podzi?kowania serdeczne, dla wszystkich Rangers! Hooah!!!


Gruby


Powy?ej Sztabi??i. Gruby i Mario odpowiedzialni za logistyk? imprezy, "zaczyn" algorytmu IVO3, oraz wszystko co spi?? w ca?o?? nale?a?o. Sokom - Sztabista, Tworzenie Dziennika Dzia?a? IVO3, komunikacja tekstowa z jednostkami, pomoc przy tworzeniu map. Przygotowanie ponad dwustu granatów z "od?amkami".Fubar - odpowiedzialny za przygotowanie opasek w sumie ok 300stu dla NZ, SF, JAP, Orgów i Fotoreporterów. Godziny ?mudnej pracy. Do tego wsparcie w opracowaniu Algorytmu IVO3Dantee i Bones z racji du?ej odleg?o?ci nie uczestniczyli jak pozostali w Rekonesansach terenu oraz nanoszenia poprawek oznacze? szlaków na mapach. Odpowiedzialni za wykonanie Hachimachi oraz ropocz?cie na Parkingu2Sebi - jeden z najbardziej zaanga?ownych w projetk IVO3 ludzi. Dzi?ki jego pomys?om i r?kom mogli?cie cieszy? si? naprawd? kapitalnie wykonanymi Artefaktami oraz wzmocnionym zawieszeniem Pokraka II. Równie? wk?ad w mechanik? i Algorytm IVO3Szuwi i Skura - odpowedzialni za poprowadzenie remontu Pokraka II oraz modyfikacji. Pomoc w poprawkach map. Rekonesansy bojowe IVO3 pozwalaj?ce wyliczy? czas i odleg?o?ci.Patol - nasz wspania?y Grafik. To on m?czy? si? wiele dni nad zmianami map, nad ca?? opraw? graficzn? imprezy. Niestety rozchorowa? si? na IVO3 i nie dotar? ze specjalnie przygotowywanym Bannerem. On stworzy? karty zada? dla Assasinów, do których materia? przygotowywa? Dantee. Patol wykona? tak wiele pracy, ?e ci??ko si? rozpisywa?, aby nie zam?cza? waszych oczu. Oprócz tego Rekonesanse, poprawki mapy, zawsze ch?tny do pomocy.Marduk i Harper - ludzie odpwiedzialni za kontakty ze Sponsorami i Partnerami IVO3 aby?cie mogli dosta? jak najwi?cej za jak najmniej Wink


Bardzo wiele maili, telefonów, rozmów i za?atwiania. Ludzie reperezentuj?cy IVO3 na "zewn?trz".Reni - Skarbnik. Odpwiedzialny za przelewy, listy Teamów oraz ich nieustanne zmiany numeracji. Dopilnowanie równie? p?atno?ci z kontrachentami.


Impreza nie odby?aby si? równie? bez wsparcia:SPONSOR - PIROTECHNIKA NA IVO3CAPRI ASG SPONSORO.T.G.S. PARTNERGunfire.pl Partner - dzi?ki GFC mogli?cie odnale?? zrzuty z amunicj? oraz wylosowa? Polary i CzapeczkiPartner - dzi?ki Vest.pl mogli?cie dokona? zakupów ze zni?k? oraz wylosowa? okulary Uvex Super G wg. akcji Vest chorni Twoje oczy.Partner - dzi?ki Azteko.pl mi?dzy innymi dokonali?cie wiele zakupów z rabatami, aby mie? jak walczy? na IVO3


 


Podzi?kowania wszystkim za par? miesiecy przygotowa?. Podzi?kowania wszystkim uczestnikom, za par?na?cie a czasem par?dziesi?t km. które przeszli?cie bez marudzenia w pe?nym szpeju szukaj?c Artefaktów, walcz?c o Pokraka, oraz neutralizuj?c Anomali? Magnetyczn?. Do zobaczenia za rok. Mamy nadziej?, ?e na 24h IVO4.Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mario75 dnia December 24 2010 01:36:05
Niebawem rozes?ane zostan? powo?ania dla konkretnych Teamów. W przysz?ym News o IVO JIMA II "Nowy ?wit" zostanie równie? podana lista Teamów, do których wys?ano powo?ania.

D-cy Teamów oczekujcie zatem na Powo?ania. Ekipy nie wymienione w przysz?ej li?cie b?d? mog?y zg?osi? /Prosz? wys?a? PW do Mario75/ swoj? ch?? wyruszenia na My?lij?, na wyspie IVO JIMA, która odb?dzie si? 2010.03.27. Po potwierdzeniu w ?rodowisku airsoftowym stosowania si? do zasad fair play b?dzie mo?na liczy? na dopisanie do listy i otrzymanie przydzia?u.
#2 | Mario75 dnia January 18 2011 21:26:02
Prosz? D-ców Teamów o rejestracj? na FORUM oraz zg?aszanie akcesu do tajnych sztabów na PW do Mario.75 wg wzoru:

Login na forum: Leon
Nazwa Teamu: T30 Dar?owo
Powo?anie: Armia Narodów Zjednoczonych
#3 | Mario75 dnia January 20 2011 02:40:05
Przeczytajcie koniecznie http://www.asgpol...admore=359 a zrozumiecie wi?cej co dzieje si? na wyspie IVO JIMA w III ods?onie.
#4 | Patol dnia January 22 2011 05:58:48
Na forum, w sztabach, zosta?y umieszczone mapy...
#5 | Mario75 dnia January 22 2011 16:43:31
Prosz? o zg?aszanie si? pozosta?ych D-ców aby otrzyma? akces do swoich tajnych sztabów.

Je?li chcecie zabra? fotoreporterów podajcie osobn? list?. Postaramy si? aby fotoreporterzy nie ponosili ?adnych op?at. B?dziemy informowali w tym temacie na bie??co.
#6 | Mario75 dnia January 31 2011 12:10:26
Dopuszczono przez Nadle?niczego poruszanie si? pojazdami po szlakach le?nych. Tj.
1. Quad z przyczepk? dla jednostki szybkiego reagowania Armii Narodów Zjednoczonych.
2. Samochód terenowy z oznaczeniami bia?ego krzy?a na samochodzie, oznaczaj?cymi i? do samochodu nie wolno strzela?.
3. Pokrak II - pojazd pancerny, który uruchamiany jest dopiero po skompletowaniu generatora i z?o?eniu generatora w odpowiedniej kolejno?ci.

Na terenie rozgrywki stanie przyczepa Master Game w obszarze Offgame, gdzie b?d? znajdowali si? tylko: Master Game oraz Navigator, RTO do obs?ugi scenariusza. Obok przyczepy sztabowej Master Game b?dzie zaparkowany samochód gotowy do wyruszenia w przypadku zdarze? losowych. Tam te? w czasie pó?niejszym stanie kuchnia polowa. Wszystko otrzymacie zaznaczone na mapach z podanym nr tel awaryjnym do Orgów.

Pami?tajcie, ?e poruszacie si? po terenie lasu na w?asn? odpowiedzialno??. To nie niedzielna "jeba..a", zadania b?d? trudne,.

Co nale?y ze sob? zabra?:
1. Kompas
2. Latarka
3. Poncho lub co? co ochroni przed deszczem /chyba, ?e wierzycie w prognoz? pogody z TV/ ale ?eby nie by?o jak na PFIV. Dodam, ?e w przypadku opadów lans lansem, ale replik? lepiej schowa? pod poncho z wystawion? luf? skierowan? w dó? Z przymru?eniem oka
4. Sprawna replika mieszcz?ca si? w przepisach MCS LT
5. D-c? OK)
6. Dobry humor Z przymru?eniem oka

Co otrzymacie /co ju? jest w naszym magazynie lub dogadane na 100%/:
1. Banda? szt. 1
2. Strona JAP Hachimachi
3. Wszyscy opask? na rami? z kol. swojej strony i indywidualnym nr
4. Ka?dy granat szt.1
5. D-cy ?wiece dymne do rozdania /do niszczenia Pokraka II/ Jak zu?yjecie na co? innego nie b?dzie czym niszczy? i przejmowa? Pokraka II. Dodam, ?e mo?e znale?? si? w r?kach ka?dej ze stron. Punkty otrzyma ta strona konfliktu, która dojedzie Pokrakiem II do punktu ewakuacyjnego, ró?nego dla stron konfliktu.
6. Grochówka z wk?adk?
7. Sporo artefaktów do znalezienia, które przyczyni? si? do rozwoju scenariusza.
8. Nagrody do rozlosowania
9. Szykuje si? dodatkowo par? ciekawych niespodzianek, ale o tym niebawem.
10. Radiokomunikacja w 98% terenu przenoszona przez waszych S?dziów.
11. Mapy z regulaminem manewrów
12. Dobre s?owo Orgów.

Mo?liwe zrzuty amunicji BB, o których zostaniecie poinformowani i zostan? podane koordynaty zrzutów. B?d? przyznawane punkty za odnalezienie zrzutów. Nie nale?y dopu?ci?, aby wróg móg? znale?? dodatkow? amunicj?. Zdobyte ammmo BB b?dzie mo?na dowolnie wykorzysta?, byleby nie rozrzuca? po lesie.

[size=16]Pami?tajcie! Je?li nabrudzimy w lesie Nadle?niczy nie pozwoli na ogromnym obszarze od wybrze?a, a? do Szczecinka prowadzi? Manewrów ASG. Zasada podstawowa: co wnios?em do lasu to wynosz? /mowa o papierkach, torebkach itp/ Kompozytu nie ka?e wam zbiera?, aczkolwiek sam u?ywam biodegradalnego. Szturmowiec nie zauwa?y zbytniej ró?nicy.
[/size]
Kuchnia polowa rozstawi si? ok. 16:00 aby przygotowa? si? na wydawanie posi?ków. Przy kuchni polowej uruchomimy w?asne o?wietlenie halogenowe, tak aby maruderzy wracaj?cy z My?liji mogli spokojnie trafi? i zje??. Ca?o?? rozgrywki odbywa? si? b?dzie w pobli?u oznaczonych szlaków turystycznych gdzie g?ównym szlakiem b?dzie szlak niebieski "Koliber". Otrzymacie mapy z zaznaczonymi szlakami, dla lepszej orientacji tych s?abiej czytaj?cych map?.


Mo?liwe, ?e po terenie b?d? poruszali si? snajperzy ze zleceniami, a w waszych szeregach pojawi si? szpieg lub inne postacie fabularne.

Jest jeszcze czas, ?eby wyruszy? w Teamach w teren po?wiczy? czytanie mapy i orientowanie si? w terenie, np. który to zakr?t w lewo min?li?my? Eeee nie wiem! To gdzie jeste?my? Jak dojdziemy do morza to ci powiem. /Dodam, ?e do morza jest z 15km Z przymru?eniem oka /. Zgubi? si? nie ma jak bo id?c na pó?noc lub na po?udnie dojdzie si? do drogi asfaltowej. W lesie s? oznaczone szlaki, dobrze utwardzone.

P.S. Mia? by? ?mig?owiec wg. pomys?u i mo?liwo?ci Marduka 75th Ranger RGT KP Koszalin, ale nie mamy odpowiedniego miejsca na l?dowanie. Do tego zabra?by na pok?ad niewielk? ilo?? ludzi do jednego przerzutu. Zatem mo?e zrealizujemy w Ustce na letnim zlocie zainicjowanym przez SHAFT Ustka KP.
#7 | Leon dnia March 09 2011 19:05:33
Jako ?e zosta?o tylko 17 dni czy mo?na utworzy? na "KP" jeden temat/dzia? po?wi?cony "Ivo III" ? bo tak czytam, przedzieram si? przez artyku?y/posty na "KP" i na forum i dla mnie to "moda na sukces", "Nieko?cz?ca si? opowie??" albo inny "klan" Z przymru?eniem oka ... mo?na prosi? o "najwa?niejsze rzeczy" w jednym miejscu ?
#8 | Mario75 dnia March 14 2011 14:24:48
Oczywi?cie. Ka?da ze stron konfliktu posiada swój tajny dzia? na forum. Dost?p do niego maj? D-cy którzy zg?osili akces o przydzia?. Du?o informacji pojawi si? po 15.03.2011 kiedy zako?czymy ksi?gowanie wp?at. Zapytaj Leon swojego D-cy McGregora to prawd? Tobie powie. Mo?e nawet zdradzi, kto zosta? wybrany na Sztabistów U?miech
#9 | muniekole dnia August 12 2017 06:36:57
Rehabilitacja leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana a najakuratniej jest dokonywa? pomiaru u do?u wobec obni?enia dawce zaczerwienienia twarzy i metamorfoz palnych, uszczuplenia liczebno?ci, frazeologizmu pozostawania i sile wymiotów a paralelnych wska?ników ?wi?du, p?oni?cia natomiast uczucie. Dwie zasadnicze sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe natomiast http://zylakiodbytu.net.pl/ ustne specyfiki antybiotyczne. Leczenie laserowa chwyci?a i zaliczona jako forma leczenia. W toku gdy w szyku kilku tygodni ?rodki notorycznie pobudzaj? krótkotrwa?ego pocenie si?, zaczerwienienie przewa?nie powraca po zabiegu. D?ugookresowe leczenie, przewa?nie od czasu niepewnego do dwóch latek, prawdopodobnie przemyka? a? do ondulacji warcie stanu tu? przy niektórych pacjentów. Ondulacje terapia istnieje notorycznie potrzebnego, aczkolwiek poniektóre trafy ?agodniej? po pewnym czasie tudzie? obstaj? trwale. Ciep?e kazusy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u z up?ywem czasu.
#10 | muniekole dnia August 29 2017 18:05:33
jak usun?? zmarszczki mimiczne tr?dzik ró?owaty zabiegi http://papuzki.webd.pl/forum/index.php/topic,30449.0.html ba?ki na cellulit leki hormonalne na tr?dzik
#11 | shareways dnia September 16 2017 18:17:39
lek na tr?dzik co na hemoroidy Zabiegi Sposoby zmarszczki mimiczne mimiczne krem na zmarszczki mimiczne ma?? na ?upie? pstry
#12 | clibin009 dnia April 10 2018 10:46:01
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
LIGA ASG Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS Combat KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Podcast ASG Alice Custom Nowe pistolety WP Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[color=#cc3366][url=ht...
[color=#ff3300] [u...
I would go so far as t...
[url=http://www.replic...
[url=http://www.replic...
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:545
Wczoraj:7,241
W tym tygodniu:31,022
W tym miesiącu:138,601
W tym roku:1,325,027
Wszystkich:42,932,323
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: