Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:09
Zachód słońca: 16:02
Dzień trwa:
8 Godzin 53 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:40
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wydzia? Zabezpieczania Dzia?a? KOSG
Nowe Zadania SG
Polska Stra? Graniczna przede wszystkim odpowiada za kontrol? ruchu na odcinku b?d?cym równocze?nie granic? zewn?trzn? Unii. Nie oznacza to jednak, ze pozosta?a cz??? kraju zosta?a pozostawiona bez opieki. Po 2007 do Zada? SG nale?y mi?dzy innymi ujawnienie fa?szerstw dokumentów pozwalaj?cych wjazd na terytorium Wspólnoty Europejskiej, monitorowanie ruchu tranzytowego w celu zapobiegania takim zjawiskom jak handel lud?mi, przemyt broni, ?rodków odurzaj?cych i materia?ów niebezpiecznych. Kolejnym zadaniem jest ochrona mi?dzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Dodatkowo SG musi posiada? zdolno?? do czasowego przywrócenia kontroli na wszystkich granicach pa?stwa- zgodnie z uk?adem Schengen takie dzia?anie mo?e mie? miejsce podczas maj?cych odby? si? w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w pi?ce no?nej EURO 2012.
Specyfika zada? powoduje, ?e funkcjonariusze Stra?y zmuszeni s? operowa? na terenie ca?ego kraju, ?ci?le wspó?pracuj?c z innymi s?u?bami. Bogate kraje UE przyci?gaj? zorganizowane grupy przest?pcze zajmuj?ce si? handlem lud?mi, broni? czy narkotykami. Polska dzi?ki swojej lokalizacji, sta?a si? jednym z najwa?niejszych pa?stw tranzytowych. Przest?pcy zajmuj?cy si? przemytem ze wschodu s? dobrze zorganizowani oraz uzbrojeni. Stra?nicy musz? si? liczy? z determinacj? i czynnym oporem zatrzymywanych. Powoduje to, ?e znaczny odsetek dzia?a? mo?e mie? potencjalnie charakter operacji antyterrorystycznych.

Specjalni stra?nicy

Od czasu sformowania w 1990, SG tworzy specjalistyczne struktury odpowiedzialne za przeprowadzenie szczególnie niebezpiecznych zada?. Pocz?tkowo, w latach 1990, w ka?dym z przygranicznych oddzia?ów zosta?y powo?ane zosta?y plutony specjalne prowadz?ce bezpiecze?stwo granic zw?aszcza na terenie portów lotniczych. Po przyst?pieniu do uk?adu Schengen zmieni?a si? struktura jednostek specjalnych SG. Od 2007 jako wydzia?y Realizacyjne podlega?y pod Komend? G?ówn? SG. Wtedy tez funkcjonariusze otrzymali wi?kszo?? nowoczesnego uzbrojenia i wyposa?enia. W 2009 jako Wydzia?y Zabezpieczenia Dzia?a? (WZD) powracaj? do oddzia?ów regionalnych.

Karpacki WZD
Karpacki WZD funkcjonuje jako jedna z trzech tego typu jednostek w kraju. Wraz z Wydzia?em Morskiego Oddzia?u Stra?y Granicznej oraz Wydzia?em Sto?eczny odpowiadaj? za szczególnie niebezpieczne realizacje. Nadzór nad operacjami nale?y do dyrektora- Szefa sztabu Komendanta G?ównego SG.
Historia karpackiego WZD jest nierozerwalnie zwi?zana z jego dowódc?. Najwi?kszym wyzwaniem by?o skompletowanie zespo?u, stworzenie programu szkoleniowego oraz pozyskanie nowoczesnego uzbrojenia i wyposa?enia. Funkcjonariusze szlifowali swoje rzemios?o wspó?pracuj?c z innymi jednostkami specjalnymi. Pomimo, ze wszyscy cz?onkowie plutonu dysponowali do?wiadczeniem wyniesionym ze swoich macierzystych jednostek, konieczne by?o szkolenie pozwalaj?ce na wypracowanie unikalnej taktyki Wydzia?u Zabezpieczania Dzia?a?, na bazie do?wiadcze? w?asnych oraz innych oddzia?ów.
Technik pirotechnicznych oraz elementów walki miejskiej(CQB) uczono si? wspó?pracuj?c z krakowskim SPAP. Kolejnym etapem uzyskiwania gotowo?ci bojowej by?y wspólne ?wiczenia z formacjami zagranicznymi. Krokiem milowym okaza?y si? ?wiczenia, które WZD odby?o z Amerykanami w 2003. Ich przebieg jest obj?ty tajemnic?, jednak wiadomo, ?e po zako?czeniu na r?ce dowódcy zosta?o przekazane wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wyposa?enie jednostki.
Nowos?decki WZD dysponuje ?mig?owcem PZL W-3 Sokó? dostosowanym do potrzeb jednostek specjalnych. Helikopter wyposa?ony jest w wyci?gark?, komplet lin, specjalistyczne nosze oraz system nawigacji satelitarnej (GPS). Obecnie trwaj? prace maj?ce na celu przystosowanie awioniki do lotów przy u?yciu gogli noktowizyjnych.
Dzisiaj Karpacki Wydzia? Zabezpieczenia Dzia?a? jest jednostk? dojrza?? realizuj?ca zadania zarówno na rzecz SG, CB? oraz Policji.

Jednostka
WZD bezpo?rednio podlega Komendantowi KOSG. Obecnie w jednostce s?u?y ponad 30 funkcjonariuszy w wieku od 26 do 45 lat, podzielonych na specjalistyczne sekwencje. Trzon stanowi? dwie sze?cioosobowe sekcje realizacyjne, wsparte przez równie liczn? sekcj? rezerwow?. Operatorzy zabezpieczani s? przez sekcj? wsparcia, do której nale?y rozpoznanie miejsca akcji, zapewnienie kordonu zewn?trznego podczas realizacji oraz konwojowanie zatrzymanych. Docelowo, z racji specyfiki swoich dzia?a?, ma by? zespo?em operuj?cym na terenie po?udniowo-wschodniej Polski.
Dowódca planuje powo?anie sekcji strzelców wyborowych, sk?adaj?cej si? z dwóch zespo?ów w sk?adzie strzelec i obserwator. W po??czeniu z planowanymi zakupami nowoczesnych karabinów precyzyjnych pozwoli to na powa?ne rozbudowanie mo?liwo?ci ra?enia celów na wi?kszych dystansach.
W jednostce, jako jedynej w Polsce, s?u?y psycholog-mediator, do którego zada? nale?y udzielanie wsparcia funkcjonariuszom, prowadzenie negocjacji podczas sytuacji kryzysowych, udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom i ?wiadkom przest?pstw. Dodatkowo do zada? psychologa nale?y wspó?tworzenie programów szkoleniowych oraz udzia? w rekrutacji.


Selekcja

Do Karpackiej WZD przyjmowani s? przede wszystkim funkcjonariusze Stra?y Granicznej o nienagannej opinii. Istnieje mo?liwo?? przyj?cia kandydatów dobrze rokuj?cych spoza SG, jednak wi??e si? to ze znacznym wyd?u?eniem procedury, poniewa? pierwszym etapem musi by? odbycie przez ochotnika kursu podstawowego w Centrum Szkolenia Stra?y Granicznej.
Ka?dy z kandydatów musi mie? co najmniej wykszta?cenie ?rednie. Obecnie wszyscy funkcjonariusze WZD posiadaj? wykszta?cenie wy?sze lub studiuj?. Proces selekcji rozpoczyna rozmowa z dowódc?, podczas której kandydat musi zaprezentowa? swoja motywacj?. Nast?pnym krokiem s? badania psychologiczne i psychofizjologiczne, a nast?pnie kolejne rozmowy z szefem szkolenia. W nast?pnym etapie kontrolowana jest sprawno?? fizyczna. Preferowane s? osoby w wieku 25-30 lat, dojrza?e psychicznie i posiadaj?ce wcze?niejsze do?wiadczenia wynikaj?ce ze s?u?by w policji lub w wojsku.
Pozytywne uko?czenie rekrutacji wcale nie gwarantuje automatycznego rozpocz?cia szkolenia. Kandydaci wracaj? do macierzystych komórek, gdzie obserwowany jest dalszy przebieg ich s?u?by. Zwykle trwa to od 2 do 4 miesi?cy.

Szkolenie
W?a?ciwe szkolenie rozpoczyna sformowanie 5-6 osobowej sekcji ?wiczebnej najlepiej rokuj?cych kandydatów. Nauka przebiega dwutorowo. Na pocz?tek jest to cykl wyjazdów na poligony wojskowe, na których ?wiczone s? podstawowe czynno?ci zwi?zane z obs?uga broni, taktyki (czarnej i zielonej) oraz techniki linowe. Kolejny etap to trening strzelecki. Pocz?tkowo s? to strzelania z broni krótkiej (pistolet Glock G19) oraz d?ugiej (AKMS).
Rekruci ca?y czas poddawani s? presji psychicznej oraz musz? wykonywa? wyczerpuj?ce ?wiczenia fizyczne. Oceniane s?: szybko?? podejmowania decyzji pod presj?, umiej?tno?? oceny sytuacji, logicznego my?lenia, si?a oraz zwinno??. Zwykle na tym etapie wst?pnie typowani s? kandydaci do poszczególnych funkcji w sekcjach realizacyjnych. Ka?dy cz?onek sekcji oceniany jest zarówno pod k?tem wykonywania powierzonej funkcji, jak i predyspozycji dowódczych.
Po zako?czeniu tego etapu, nast?puje kwalifikacja do szkolenia zaawansowanego. Zwykle jest to moment rozstrzygaj?cy kto si? nadaje a kto nie do jednostki. Szkolenie o obejmuje techniki desantowania si? ze ?mig?owca metodami Long Rope, Fast Rope oraz bezpo?redniego desantu. Trening strzelecki jest znacznie bardziej wymagaj?cy. Rekruci zapoznaj? si? z broni? wykorzystywan? bojowo- Pistoletami Glock G19 i G26 oraz pistoletami maszynowymi MP5A3 i UMP9, wszystkimi do amunicji 9mm x 19. Pierwsze strzelania sytuacyjne- pocz?tkowo indywidualnie potem zespo?owo. Wprawdzie jednostka posiada konwersyjne FX CQT Simunition, jednak wiele elementów walk na najkrótszym dystansie ?wiczone jest ostr? amunicj?. Pocz?tkowo strzelania odbywaj? si? na poligonach nast?pnie uwie?czeniem treningu jest zespo?owe strzelanie z ostrej amunicji w specjalnie przygotowanym budynku- killing house. Poza ?wiczeniami kandydaci obserwuj? starszych kolegów realizuj?cych akcje bojowe.
Uzbrojenie i wyposa?enie WZD
Ka?dy z funkcjonariuszy dysponuje trzema kompletami umundurowania- do taktyki zielonej: mundury Tru-Spec w kamufla?u Multi-Cam), czarnej: Kombinezony NFM) oraz dzia?a? skrytych: odzie? z rodzaju 5.11. Umundurowanie wz.93 u?ywane jest jedynie podczas ?wicze? na poligonach. Obuwie: buty Kupczak, Magnum, Altama i Lowa. Do przenoszenia oporz?dzenia s?u?y kamizelka modu?owa z wk?adami balistycznymi JMD- Daniel Technologie. Dodatkowo ochron? balistyczna zapewniaj? he?my kevlarowe Moratex. Ostatnio do jednostki trafi?y maski przeciwgazowe Scott M05. Ca?o?? dope?niona indywidualnie dobieranymi r?kawiczkami ochronnymi do technik linowych oraz strzelania i nakolanniki Hatch.
Bro?
Podstawowym uzbrojeniem funkcjonariusza WZD to pistolet Glock G17 i pistolet maszynowy H&K UMP9 z celownikiem holograficznym EOtech lub Aimpoint. Dodatkowo ka?dy otrzymuje nó? Ka-Bar. Wydzia? równie? dysponuje kilkoma pistoletami maszynowymi H&K MP5A3. Funkcjonariusze Przenosz? równie? bro? specjaln? r11; strzelby Mossberg oraz paralizatory Taser X26.Pojazdy

Najcenniejszym nabytkiem WZD jest ?mig?owiec Sokó?. Maszyna wyposa?ona jest w wyci?gark? i system GPS. ?mig?owiec mo?e równie? wykonywa? zadania ratownicze cz?sto wspomaga lokalne grupy GOPR.
Na co dzie? funkcjonariusze przemieszczaj? si? pojazdami terenowymi Land Rover Defender, furgonetkami Volkswagen i Mercedes. Do forsowania drzwi u?ywane s? tarany, m?oty poste oraz sko?ne Blackhawk Thunderbolt. Do opornych zamków stosuje si? hydrauliczny zestaw wywa?ania Holmatro HDO 100. Obserwowanie w nocy umo?liwiaj? na he?mowe wzmacniacze obrazu BIG 25. Dowódca dysponuje specjalnym pojazdem PJN s?u??cym jako przewo?na jednostka nadzoru i dowodzenia. W terenie wykorzystuje przeno?n? kamer? termowizyjn? Thales ELVIR.


Zredagowa? Maras D-ca Navy Seals Koalicja Pó?noc?ród?o: Bro? i Amunicja
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | B1 dnia December 28 2010 21:10:58
#2 | SpatekKSP dnia December 29 2010 21:32:01
''Dzisiaj Karpacki Wydzia? Zabezpieczenia Dzia?a? jest jednostk? dojrza?? realizuj?ca zadania zarówno na rzecz SG, CB? oraz Policji.''
A? Mnie zatka?o Z przymru?eniem oka Nie wiem sk?d pochodz? te info, ale s? b??dne! Stra? Graniczna, nie wykonuje realizacji dla CB? czy PolicjHejkaCB? jest jednostk? podleg?? Komendzie G?ównej Policji), s? przypadki kiedy ''czarni'' z SG wchodz? do akcji, ale tylko wtedy, gdy dane czynno?ci prowadzone s? przez Stra? Graniczn? i PolicjFochwtedy opiera sie to na wspó?pracy)...Obecnie wi?kszo?? Komend Policji posiada w?asne Grupy RealizacjHejkaKomendy Miejskie, Komendy Powiatowe, Komenda Sto?eczna, Komendy Wojewódzkie), wi?c nie ma potrzeby korzystania z tego typu pomocy, jezeli dan? spraw? prowadzi tylko Policja...Centralne Biuro ?ledcze posiada równie? swój Zespó? Realizacyjny, znany pod nazw? Wydzia?u Specjalnego, ponadto do akcji z ramienia CB?KGP cz?sto wchodz? ch?opcy z BOA
#3 | B1 dnia December 31 2010 00:39:21
No i kolego mylisz si?...."zarówno na rzecz SG, CB? oraz Policji" wcale nie musi by? b??dne.
#4 | SpatekKSP dnia December 31 2010 14:45:59
Pyta?em si? o to policjanta, który jest w czynnej s?u?bie i doczyta?en sam troch?, wi?c je?eli moje informacje s? b??dne powiedz dlaczego U?miech
#5 | B1 dnia January 02 2011 00:02:08
S? przypadki/momenty kiedy ró?ne agencje w ramach tego samego resortu pracuj? na rzecz (lub wspó?pracuj?) z innymi. SG/Policja/BOR/CB? to jeden i ten sam resort MSWiA. Nie powiem dlaczego i w jakich przypadkach.
#6 | SpatekKSP dnia January 02 2011 17:53:18
Pisa?em o wpó?pracy mi?dzy SG i Policj?. O tym ?e ró?ne agencje w ramach tego samego resortu pracuj? na rzecz innych. Wiem np. Biuro Operacji Antyterrorystycznych, wykonuje realizacj? dla ABW, ale mowa tu jest o WZD który z pewno?ci? nie realizuje zada? dla powiedzmy Zarzadu warszawskiego CB?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Zmiana Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Podcast ASG Elektryczny Blow Back KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Makarov KWC Survival Skarby...
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:19,543
Wczoraj:35,078
W tym tygodniu:19,543
W tym miesiącu:849,903
W tym roku:849,903
Wszystkich:57,567,403
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: