Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:08
Zachód słońca: 17:03
Dzień trwa:
10 Godzin 55 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 7:38
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

" Kroniki Bicha?a"
Historia.
10 15 mieszkanie


W r?rodku nocyr1; ze snu wyrwa?o mnie najwi?ksze przekle?stwo XXI wieku. Kiedy ju? odebra?em ten cholerny telefon mój g?os ocieka? serdeczno?ci? i mi?o?ci?.
-Czy? Ty, k**wa, o**uja??! Wiesz, która godzina?!
-Nie, nie o***ja?em, ale niewiele brakuje. Jest 10 15 i normalni ludzie s? ju? od trzech godzin w pracy.
-ALE JA NIE JESTEM NORMALNY!! r11; mój wrzask nie zrobi? na Edku wra?enia.
-Wiem. I nie interesuje mnie to r11; a jego spokojny ton, w**rwia? mnie niepomiernie r11; a wr?cz gówno mnie to obchodzi. Rusz dup? i dawaj gazem do firmy. Stary wrzeszczyr30;
Teraz to mnie zatka?o, a w g?owie odezwa? si? alarmowy buczek. Edek musia? to wyczu?, bo doda?:
-Wszyscy si? schodz?, nie tylko Ty dzi? na mnie wrzeszczysz. Stary ruszy? nawet Kasprzaka.
-Ale Kasprzak le?y w szpitalu z nog? na wyci?gur30; r11; do buczka do??czy?y dzwony na trwog?.
-Laptop z kamer? i netem jest ju? w drodze do szpitala, na 11 00 jest zebranie wszystkich obecnych po??czone z wideokonferencj? dla reszty.
Mój buczek dosta? zawa?u, a dzwony rozsypa?y w ryku huraganu. Ostatni raz co? podobnego by?o jak run??a z dnia na dzie? Federacja, czylir30;
-Bo?e. Amerykanie si? rozpadli, czy przeszli na komunizm?
-Gorzej. O 4 35 Bicha?czycy zestrzelili rozpoznawczy chameryka?ski F-35 nale??cy do MSS i a o 7 og?osili niepodleg?o??. W ci?gu trzech godzin 11 krajów z by?ej Federacji i po?owy Jewuropy uzna?o t? niepodleg?o?? i zaoferowa?o pomoc wojskow? w jej obronie, a 14 innych pomoc dla Sabrii w zwalczeniu tego haniebnego buntu, w tym chamerykanie. Reszty dowiesz si? na miejscu. r11; i roz??czy? si?. Zszokowanym wzrokiem wpatrywa?em si? w telefon, a w g?owie ucich? huragan i zako?ata?o ko?ata?o pytanie:
-Co to, do k**wy n?dzy, jest Bicha??!





11 01 Narodowa Agencja Prasowa, Sala Posiedze?, zebranie nadzwyczajne

-K**WA MA?!! r11; g?os szefa dochodz?cy z korytarza nie pozostawia? nikomu z?udze? co do stanu psychicznego w jakim si? znajduje. Cz?owiek zwany Budd?, Guru, który NIGDY nie przeklina? i s?yn?? ze swojego spokoju i kultury osobistej, wzór TYSIECY dziennikarzy i studentów, NIEOFICJALNY doradca prezydenta, cz?owiek nazwany SUMIENIEM JEWUROPY wszed? i powiedzia?:
-Co za po****ny burdel!
Nawet jak z dnia na dzie? run?? s?ynny mur Federacji, Ojciec, jak go nazywali w agencji pracownicy ( bo taki by?, jak ojciec, jak by?o trzeba to przytuli? i cz?owiek to czu? i wiedzia?, ale i rklapsar1; te? ) nie krzycza?. A ju? takie s?owa?!?!? Wszyscy zaniemówili!
-Wszyscy ju? s??
-Dzia?y w komplecie, 9 brak, z czego 7 jest on line, pozosta?ych dwoje z dzia?u weryfikacji elektronicznej dotrze w ci?gu 10 minutr30; - powiedzia? szef Archiwum, de facto tzw. Drugi.
-Dobra. To zaczynamy. Tadziu, wprowad? nas w sytuacje.- szef zawsze do swoich zaufanych ludzi zwraca? si? po imieniu.
- A wi?c tak. W skrócie: o 4 35 Bicha?czycy zestrzelili na pu?apie 10000 metrów rozpoznawczy chameryka?ski F-35 nale??cy do MSS i a o 7 00 og?osili niepodleg?o??. Do tej pory 11 krajów z by?ej Federacji i po?owy Jewuropy uzna?o t? niepodleg?o?? i zaoferowa?o pomoc wojskow? w jej obronie, a 14 innych pomoc dla Sabrii w zwalczeniu tego haniebnego buntu, w tym chamerykanie. Genera? Witalij Kliczko dowódca by?ych Federacyjnych Si? Powietrznych na konferencji prasowej ze ?miechu nie móg? mówi?, cytuje rA taki ?adny by?, niewidzialny, a banda wie?niaków go zdj??a!r1; Tu salwa ?miechu i r1;Pewnie z dwururki!r1;. Jak si? mo?na domy?le? chamerykanie dostali sza?u.
-Jasiu co mo?esz nam powiedzie? o tym burdelu? r11; pytanie by?o skierowane do Jana Kasprzaka naszego guru od bajzlu powsta?ego po upadku Federacji. Wie kto naprawd? poci?ga za sznurki i najwa?niejsze dlaczego TO robi.
- Totalnie nic. To si? po prostu nie trzyma kupy. Za czasów Federacji nie by?o tam nic szczególnego, ot rolniczo-le?ne zadupie. Jak Federacja posz?a w gruzy, fakt, mogli przej?? troch? sprz?tu wojskowego, wtedy, wybuch?o wiele lokalnych wojen i konfliktów, nie raz bardzo krwawych. T?ukli si? dos?ownie o wszystko, o wiar?, o pochodzenie, o kopalnie i surowce, raz nawet o mecz pi?ki no?nej. W tym wojennym tyglu rejon równiny Bicha?ckiej by? oaz? spokoju. Nikt tam nie walczy? i to by?o w sumie troch? niesamowite, bo przez ten region przetoczy?y si? dwie najkrwawsze wojny jedna religijna i s?ynna o mecz, co przesz?a w etniczne czystki. Na powojennej fali wyp?yn??y w?a?nie Sabria i Horwycja. Niezbyt si? lubi?, a rejon Bichacia od samego pocz?tku by? terenem spornym, o który móg? wybuchn?? konflikt, który móg?by przerodzi? si? w otwart? lokaln? wojn?. Jednak?e nie zmienia to faktu ?e to jest cholerne zadupie. Ja po prostu tego nie rozumiem. Nawet je?li Sabria i Horwycja wezm? si? za ?by to i tak jest to nic nie znacz?cy konflikt lokalny! Maj? troch? broni po Federacji, troch? nowszego sprz?tu dosz?o im w trakcie wojen, ale nic czym mogliby zaszale?. Zreszt? nie jestem specem, ale wydaje mi si? ?e aby ?ci?gn?? z nieba z 10000 metrów F 35 potrzeba chyba czego? wi?cej ni? dwururki, nie jestem pewien ale i stingera by?oby chyba ma?or30;
-Takr30; -szef wyrwa? si? z zadumy, ale by?o wida? ?e wraca rekin, który zwietrzy? krew! r11;Dobra! Ruszamy do boju! Skoro tak, to trzeba si? dowiedzie? o co tu chodzi! Trzeba dowiedzie? si? jak dosz?o do zestrzelenia, i kto ma tak? bro?, dalej kto to jest ten So?tys i czego chce, wreszcie o co tu NAPRAWD? chodzi!
-Szefier30; Ja chyba wiem z kim pogada?r30;-zagai?em nie?mia?o, i nagle zapad?a cisza. Wszyscy patrzyli na mnie, a ja tego nie lubi?r30; Peszy mnie to i zaczynam si? czerwieni? jak uczniak.
-No dalej prosz?, mo?e jakie? szczegó?y? r11; w g?osie szefa nie by?o ironii, a zaciekawienie.
-Na uniwerku jest taki jeden profesor, on jest w?a?nie stamt?d. Robi jakie? badania ir30; No poznali?my si? na jakim? spotkaniu ir30; noor30; eeeer30; no zapoznali?myr30;
-Tak, czyli tradycyjnier30; schlali?cie si? jak ?winie i sprawdzali?cie, który ma wi?kszego kut*sa. r11;Stary przejecha? si? po mnie bez lito?ci.
-No nie zupe?nie tak to by?or30;-Próbowa?em si? nie?mia?o t?umaczy?, bo nie sprawdzali?my d?ugo?ci, a pisali?my sikami nasze nazwiska na ?niegu. Cyrylic? jest to strasznie trudner30;
-Niewa?ne r11; uci?? mi krótko r11; le? i wydob?d? co? z niego.



1330 Uniwersytet, Katedra Historii


Biuro Gorana znalaz?em bez trudu, cho? ma?o precyzyjne. Budynek Historii w sutenerze, trzecie drzwi po lewej za babskim sraczem. Zastuka?em w odrapane drzwi i wszed?em. Na mój widok pulchny grubasek zerwa? si? z krzes?a.
-Witaj, mordo kochana!!! Ju? my?la?em ?e? o mnie zapomnia?! A tu telefon i Ty!! Chod? prosz?, siadaj. Czego si? napijesz? - Po b?ysku w oczach wiedzia?em ju? ?e nie pyta? o kaw?, czy herbat?.
-Masz jeszcze to swoje paskudztwo? r11; zapyta?em w nadziei, ?e wytr?bi? ju? wszystko.
-Dla Ciebie znajd? jeszcze z litr! Ty wiesz co dobre, cwaniaku. r11; powiedzia? to z tak? dum?r30; a mnie ciarki przesz?y po plecach - litr Palinki. To cholerstwo destyluj? z wi?ni i ma jakie? 50 procent. Z?apa?y mnie dreszczer30; Mo?e by? ci??ko.
Rozsiad?em si? wygodnie i rozejrza?em. W?a?ciwie to bardziej pasowa?oby okre?lenie pakamera ni? biuro. 3 metry na jakie? 3 i pó?. Wielgachne biurko, dwa krzes?a i nie bardzo by?o ju? gdzie nogi wyci?gn??. Ca?e biurko zawala?y jakie? papiery i notatki.
Kiedy na stole stan??a herbata, a Goran nalewa? do szklanek zagadn??em delikatnie.
-S?uchaj s?ysza?e? najnowsze wie?ci, Ty chyba gdzie? tam mieszkaszr30;
Goran skamienia?.
-S?ysza?emr30; ?le si? sta?or30; Bardzo ?ler30; Tyle czasu by? spokój, tyle wysi?ków i wszystko na marner30;- i wypi? duszkiem ze swojej szklanki. Jestem dobry, ale zadziwi? mnie tym, bo potrzebowa?em trzech podej?? i szklanki wody... 50 gradusów i nawet si? nie skrzywi?.
-Nie rozumiemr30; O co tu chodzi? Wiesz, ?e jestem reporterem i ?e trzymam r?k? na pulsie, ale nic z tego nie rozumiem. Wie?, która chce by? niepodleg?ym pa?stwem. To trocher30;
Goran nala? ponownie. Jak na 54 lata wygl?da? nie?le, ale teraz w oczach przybywa?o mu lat.
-To i tak si? teraz wyda, wi?cr30; Jakby to powiedzie?? Ju? wiem! W IXw w Anglii modlono si? rod gniewu Wikingów wybaw nas Panier1;. Rozumiesz? - zapyta?
-Tak, ale co to ma do Bichacia?!
-Wbrew pozorom du?o. Po 200 latach Pan wys?ucha? mod?ów Anglików. Tu ludzie modl? si? do dzi? rod Bichacia wybaw nas Panier1;r30; Wiem ?e brzmi to dziwnie, ale prosz? uwierz mi, to miejsce wzbudza dzi? taki sam strach jak 900 lat temu. W moich stronach o ludziach okrutnych mówi si? rjakby z Bichacia by?r1;.
-Jaja sobie ze mnie robisz?!
-Nie, gdzie? bym ?mia? r11; profesor u?miechn?? si? smutno r11; Otó? Bicha? powinien sta? na piedestale naszej historii. Powinien, ale nie stoi i sta? chyba nie b?dzier30; Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodz? z 766r.n.e. ze wspomnie? Marcjusza Barbatusa Glicynusa, dowódcy birantyjskiego Legia Ferrata. Po ?acinie legion jest ?e?ski, a Legia Ferrata znaczy zakuta w ?elazo. Legion ten, zreszt? najlepszy w Brizancjum, zosta? w 764 r na polecenie Cesarza Justyninusa skierowany do zaprowadzenia porz?dku na wybrze?u morza Jorskiego, a na jego czele postawiono rzeczonego Glicynusa . Chodzi?o o ukrócenie piractwa, które si? tu szerzy?o. Glicynus mia? wtedy 44 lata i od 11 lat by? tzw. Biczem Bo?ym cesarzy, do specjalnych zada?. Maj?c poparcie samego Cesarza Glicynus w dwa lata spacyfikowa? ca?e wybrze?e. Szacujemy ?e w tej kampanii ?o?nierze Ferraty wyci?li oko?o 100 tysi?cy ludzi, w niewole sprzedano dwa razy tyle. Piractwo przesta?o istnie?. Ostatnim bastionem piratów by?a piracka republika Kylk. To prawdziwy naturalny port, do dzi? doskona?e miejsce, gor?co polecam zobaczy? i zwiedzi?! Ale wracajmy do tematu. Otó? po upadku ostatniego bastionu w porcie resztki obro?ców uciek?y furtk? w murze do lasów. Pogo? dosz?a piratów stoj?cych nad brzegiem strumienia. ?aden z nich nie przeszed? na drug? stron?. Wszyscy zgin?li. Ich zachowanie by?o tak dziwne, ?e legioni?ci przepytali rannych, nim ich dobili, dlaczego nie uciekali dalej. Glicynus zanotowa? ?e jedyn? odpowiedzi? by?o rTam jest Bicha?, lepiej tu umrze? jak tam i??r1;r30;
- Chyba nie wierzysz w te mity?-zapyta?em beztrosko.
-Ten fragment wspomnie? Glicynusa r11; profesor ci?gn?? dalej niezra?ony - jest opisany tak dok?adnie, ?e uda?o si? ustali? nie tylko tras? pogoni, ale i miejsce samej bitwy. W 1988r w miejscu domniemanej bitwy zorganizowano wykopaliska. W ich trakcie znaleziono masowy grób i 233 ludzkie szkielety, oraz du?o broni i ozdób z czasów pó?no bizantyjskich.
Moja mina musia?a by? niez?a, bo profesor u?miechn?? si? z wy?szo?ci?.
-Ca?y czas nie bardzo rozumiesz o czym ja do Ciebie mówi?r30; Ja nie opowiadam legend czy mitów. Od dwudziestu lat badamy historie tego miejsca i wci?? znajdujemy nowe faktyr30;
-Badamy? r11; zapyta?em zdziwiony. Do?wiadczenie mówi?o mi ?e staruszek nie k?amie mi chyba, ?e trafi?em na co? grubszego, ni? zwyk?a lokalna ruchawka.
-Ochr30; A jak my?lisz co ja tu robi?? Nasz Uniwersytet wspó?pracuje ze wszystkimi uczelniani na ?wiecie. Pocz?tkowo by? to nasz lokalny projekt dotycz?cy w?a?nie weryfikacji wiarygodno?ci Glicynusa i jego wspomnie?. Jak ju? wspomnia?em okaza? si? bardzo wiarygodny...
Profesor si?gn?? po szklank?, upi? ?yk i ci?gn?? dalej.
-Glicynus, jak sam napisa?, zaciekawi? si? kogo tak panicznie bali si? piraci i wys?a? jedn? kohort? na zwiad. Po dwóch dniach, kiedy nikt nie wróci?, Legia Ferrata wesz?a w lasy Bichacia. Ta cz??? zapisków zawsze by?a niejasna. Glicynus opisywa? w nim rze? swego legionu. Doszed? do wsi, ale nikogo i niczego nie zasta?. Legioni?ci tradycyjnie podpalili zabudowania i rozpocz?li odwrót. Nagle zasypa? ich grad strza?. Natychmiast przyj?li szyk testudo, czyli ?ó?wia i przygotowali si? na odparcie ataku. Wiesz co to jest ?ó?w?
-Tak r11; skin??em g?ow?.- ?o?nierze okrywaj? si? tarczami. I id? tak razemr30;
-Dok?adnie. Tu urywa si? spójno?? rWspomnie?r1;. Uwa?ali?my, ?e kopi?ci przepisuj?cy Wspomnienia zmy?lali ten fragment , albo go wyolbrzymiali. Kto? nawet wysun?? teori?, ?e Glicynus móg? oszale? od tego i napisa? bzdury. Fakt faktem, fragment ten opisywa? masakr? Legia Ferrata. W ci?gu kilku godzin Ferrata straci?a kilkuset legionistów, nie widz?c nawet przeciwnika. r11; Nagle zmieni? temat -Dwa lata temu w Kornstantynopolu pod ko?cio?em Haga Dorfia, podczas prac renowacyjnych odkryto bibliotek? z IIX w. Powiniene? pami?ta? lub cho?by s?ysze??
-Oczywi?cie! By?o to przecie? sensacyjne znalezisko! Ponad 6 tysi?cy zwojów!!
-W ?ród nich znaleziono zwój rWspomnie?r1;, prawdopodobnie jest to oryginalny r?kopis Glicynusa, albo jego pierwszy odpis. Czyta?em go. Kopi?ci nic nie zmy?lili, ani nie dodali, oni WYCI?LI spore fragmenty, bo nawet dla nich by?y zbyt niewiarygodne i przera?aj?ce.

CDN...



Wielki Kronikarz zastrzela...tfu! - zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie ;)
_________________
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jacek1246 dnia January 12 2011 18:22:28
Poprawi?em kolor tekstu z czarnego na srebrny.
#2 | Patol dnia January 12 2011 18:29:42
Jacku poprawi?em kolory i linki do fotek... Pokazuje j?zyk
#3 | Jacek1246 dnia January 12 2011 18:48:22
Kurcze, to ?e? mnie Patol powali? Szyderca) Nie zauwa?y?em tych linków. bz)
#4 | Leon dnia January 12 2011 20:24:16
A dzi?kuj? Kolegom za korekty, taki ze mnie informatyk jak ... Z przymru?eniem oka
#5 | Dantee dnia January 12 2011 20:36:07
Wci?gaj?ca opowie?? i czeka si? na CDN.BTW Eh Palinka z W?gier to mia?o dopiero moc Cyk)
#6 | Mario75 dnia January 12 2011 22:06:21
Powiem tak. Moc to mo?e ma i palinka, ale na pewno ten tekst. Czekam koniecznie na dalsz? cz???! Mo?na by by?o czasem doda? histeryczne tfu U?miech historyczne foty Felixa. Falix zgadaj si? z Kronikarzem i objaw prace jako ilustracyje do nast?pnej cz??ci dobrze napisanej historii.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Luty 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Arctic Combat MG 42 by MG Schutze Zmiana Taktyka zielona Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Elektryczny Blow Back Mndur Gorka E SPOS Niemcy zamykaj? Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
[url=https://www.123.c...
[url=https://overthefa...
[url=http://glittergla...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://www.quitt...
[url=https://launchpad...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=http://escortcomp...
[url=https://www.rilux...
[url=https://overthefa...
[url=https://launchpad...
[url=http://glittergla...
[url=https://floaterla...
[url=https://dirgeobiz...
[url=https://www.123.c...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.mbtsho...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
[url=http://www.offwhi...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,055
Wczoraj:15,784
W tym tygodniu:77,417
W tym miesiącu:437,135
W tym roku:830,938
Wszystkich:49,319,342
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

expexpeno
14-11-2019 19:50

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: