Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:02
Zachód słońca: 17:13
Dzień trwa:
10 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 8:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Taktyka w airsofcie (cz. 1) - Podstawy natarcia i obrony

 

 

 

 

 

 

 

 Grey, darmowy Podr?cznik Taktyki ASGPisz?c o taktyce w airsofcie automatycznie nale?y odpowiedzie? - po co? Z jednej strony autor nara?a si? zwolennikom taktyki wojskowej, którzy nie bez racji wskazuj?, ?e materia?ów o taktyce w ogóle napisano wiele, a autorzy to cz?sto osoby z do?wiadczeniem bojowym, z którymi nijak równa? si? komu?, kto zna tylko zabaw? na kulki. Z drugiej strony pojawiaj? si? g?osy "niedzielnych" strzelców, którzy wprost przyznaj?, ?e taktyka jest im zb?dna, poniewa? liczy si? ilo?? FPS, rate of fire oraz przyjemno?? z oddychania ?wie?ym powietrzem

Natarcie i obrona - podstawy

Podczas wi?kszo?ci dzia?a? w airsofcie mamy do czynienia z natarciem i obron?. Natarcie w airsofcie, okre?lane zazwyczaj przez graczy atakiem (my atakujemy, wy si? bronicie), wymaga aktywnych dzia?a? maj?cych na celu opanowanie jakiego? terenu. Obrona za? ma za zadanie utrzymanie terenu, uniemo?liwienie realizacji zada? nacieraj?cemu przeciwnikowi i maksymalizacj? strat ( lub zazwyczaj w przypadku airsoftu ) jeden z tych celów.

Rozwa?ania na przyk?adzieAby lepiej przedstawi? sprawy, o których pisz? wyobra?my sobie sze?ciu obro?ców wzgórza i o?miu nacieraj?cych. W tym przypadku stosunek si? wynosi? b?dzie 4:3. Wzgórze od pó?nocy i zachodu zaro?ni?te jest lu?nym lasem iglastym, na po?udniu i wschodzie pokryte jest terenem otwartym, dzikimi ??kami. Na po?udniu znajduje si? dalsza cz??? kompleksu le?nego.

Najbardziej oczywistym kierunkiem natarcia jest pó?noc, gdzie pod os?on? drzew gracze mog? dotrze? do samego szczytu po niewielkiej pochy?o?ci. W przypadku gier airsoftowych takie rozwi?zanie wybierane jest najcz??ciej, poniewa? jest najbardziej oczywiste. W nomenklaturze wojskowej tryb szybkiego wyprowadzenia natarcia nazywa si? atakiem dora?nie przygotowanym.

Bez wzgl?du na to, czy obro?cy s? taktycznie obyci, czy nie, najpewniej przewidz? taki obrót sytuacji. Na kierunku pó?nocnym ustawi? wi?kszo?? swoich si?, czyli w naszym przypadku przynajmniej czterech graczy. W najgorszym dla atakuj?cych wypadku ustawi? tam wszystkich graczy, jednak taka sytuacja raczej nie nast?pi?aby w rzeczywisto?ci. Obro?cy nie mogliby by? pewni, czy nacieraj?cy nie spróbuj? ich zaatakowa? z mniej oczekiwanego kierunku. Dlatego te? mo?emy za?o?y?, ?e obro?cy obstawi? dwoma graczami pozosta?e kierunki - jak na obrazku.

W ten sposób nacieraj?cy uzyskuje przewag? chwilow? 2:1 w momencie pierwszego starcia z lini? obrony w lesie. Taki stosunek si? daje mo?liwo?? atakuj?cym wygrania, je?li mimo przewagi wysoko?ci s? w stanie skutecznie prowadzi? ogie? ze wszystkich replik. Tutaj daje o sobie zna? potrzeba odpowiedniego prowadzenia linii natarcia. Wiedz?c, ?e przeciwnik znajduje si? tylko z przodu, nacieraj?cy powinni utworzy? w miar? równ? lini?, by natrafiaj?c na gracza przeciwnej dru?yny móc na nim komasowa? swój ogie?. Na obrazku wida?, ?e gdy pierwszy obro?ca otwiera ogie?, strzela do jednego przeciwnika (czerwona linia). Tymczasem czterech nacieraj?cych stara si? prowadzi? ogie? do obro?cy. Nawet likwiduj?c z ukrycia jednego atakuj?cego obro?ca nie zyskuje przewagi. Trac?c jeden do jednego utrzymywana jest przewaga 2:1 na korzy?? natarcia.

1. Za?ó?my, ?e czterech strzelaj?cych w gór? wzgórza likwiduje obro?c? na lewej flance, trac?c przy tym jednego gracza. Linia naciera dalej i natyka si? na kolejnych trzech, dobrze skrytych w poszyciu za drzewami, obro?ców. Nawi?zuje si? strzelanina, w której czterej atakuj?cy z lewej flanki tworz? tak zwan? (z angielskiego) base of fire, czyli os?on? ogniow?. Pozosta?ych trzech z prawej flanki nie anga?uje si? wprost w wymian? kompozytu, lecz zachodz? obro?ców od zachodu, czyli flankuj? . Flankowanie polega na obej?ciu linii przeciwnika z boku i likwidacj? wroga poprzez prowadzenie ognia krzy?owego. Na obrazku wida?, ?e obro?ca na lewej flance wymienia si? kompozytem z nacieraj?cym graczem od pó?nocy i zostaje ostrzelany z boku przez trzech flankuj?cych. Sytuacja obro?ców staje si? dramatyczna.

Nadchodzi czas, aby u?y? rezerwy taktycznej, czyli w naszym przypadku dwóch obro?ców obserwuj?cych dot?d pozosta?e kierunki. Ich wykorzystanie jest krytyczne, poniewa? atakuj?cy uzyskali ju? spor? przewag?. Uznajmy, ?e obro?cy trafili ze swoich dobrze dobranych pozycji le??c, jednego atakuj?cego od pó?nocy i stracili kolejnego gracza na swojej lewej flance (tego pod ogniem krzy?owym). Zostaje im dwóch obro?ców na g?ównej linii obrony i dwóch w odwodzie. Atakuj?cy za? maj? trzech ludzi w base of fire i trzech flankuj?cych. Stosunek wynosi 3:2 na korzy?? tych drugich. Dwóch 'wolnych' obro?ców zbiera si? na po?udniu wzgórza i ?ukiem pod??a tak, by uderzy? atakuj?cych od po?udniowego zachodu. Innymi s?owy, tak?e dokonuj? flankowania. Poniewa? robi? to w obronie, dzia?anie takie nazywa si? kontratakiem.

Dwóch graczy uderzaj?c od boku trzech nastawionych na natarcie przeciwników, ma realn? szans? ich zlikwidowa? bez strat. Wiele zale?y od ?wiadomo?ci niebezpiecze?stwa. Je?li najbardziej wysuni?ty na prawo gracz poza strzelaniem do przodu zwraca uwag? na ods?oni?t? przestrze?, kontratak mo?e nie by? a? tak udany. W takim przypadku kontratak jedynie zatrzyma atakuj?cych i sprawi, ?e ich front si? rozci?gnie. Taka sytuacja pokazana jest na kolejnym rysunku, gdzie udaje si? obro?com zdj?? jednego ze szturmuj?cych na prawej flance.

Na zachodzie wynik starcia zale?y od pozycji jakie wybrali sobie gracze, ich replik, celno?ci i szcz??cia. Tymczasem na pó?nocy nacieraj?cy maj? wci?? przewag? liczebno?ci, a obro?cy pozycji - wybrali sobie wcze?niej pozycje strzeleckie i maj? przewag? wysoko?ci. Je?li nacieraj?cy na lewej flance wiedz?, ?e prawa strona otrzyma?a spore straty, a pozycja tam jest o wiele lepsza do natarcia (mniejsza ró?nica wysoko?ci), mog? postanowi? zwin?? si? w prawo i kontynuowa? atak jako centrum. Kolejny obrazek przedstawia tak? sytuacj?.

Obro?ca na skrajnie prawym ko?cu linii obrony reaguje na sytuacj? i przesuwa si? tak, by nawi?za? walk? z przeciwnikiem. W tej sytuacji nacieraj?cy maj? przewag? jednego gracza. Jedn? z mo?liwo?ci wykorzystania tej przewagi jest szturm krótkimi skokami, inaczej zwany bounding overwatch. Technika ta polega na zastosowaniu typowej wojskowej zasady move & shoot, czyli ruch z jednoczesnym prowadzeniem ognia, gdzie jeden element prowadzi ogie? (lub prowadzi obserwacj? z mo?liwo?ci? prowadzenia ognia), a drugi element wykonuje ruch. Ta zasada w wojsku ma zastosowanie na ka?dym szczeblu taktycznym - od batalionu przez pluton, a? po dwójk? ?o?nierzy. I teraz obja?ni?, jak to ostatnie mia?oby wygl?da? w warunkach airsoftu i naszej przyk?adowej sytuacji.

Podsumowanie natarcia Natarcie zosta?o poprowadzone na najbardziej oczywistym kierunku, ale dzi?ki przewadze liczebnej i skomasowaniu si? mia?o spore szanse powodzenia. Oczywi?cie przyk?ad nie pokrywa si? w pe?ni z rzeczywisto?ci? i w praktyce poszczególne wymiany kompozytu mog?yby si? sko?czy? ró?nie. Przewaga wysoko?ci i zakamuflowanie pozycji obro?ców zapewne sprawi?yby, ?e w wyniku wymiany kompozytu atakuj?cy otrzymaliby wi?ksze straty. W innym artykule, o ile b?dzie takie zapotrzebowanie, porusz? temat dzia?a? pozoracyjnych i ró?nego rodzaju tricków, maj?cych na celu zyskanie wi?kszej przewagi w natarciu. Gdyby zabrak?o komunikacji w ko?cowej fazie walki ,gracze na lewym skrzydle nie wiedzieliby, ?e na prawym s? spore straty. Nie wykonaliby wtedy zwini?cia, oddaj?c inicjatyw? atakuj?cym, je?li tym z kolei uda?oby si? 'odstrzeli?' pozosta?ych ludzi na prawej flance. Wspomnian? komunikacj? mo?e by? radiostacja PMR, ale wystarczy aby oba skrzyd?a okrzykiwa?y si? w miar? zmian w sytuacji. Najgorsze w przypadku walki jest skupienie si? tylko na celu, do którego si? strzela. W omówionym przypadku by?o to te? bardzo wa?ne podczas flankowania . Gdyby nie uwaga zwrócona na prawe, ods?oni?te skrzyd?o, kontratak obro?ców zmiót?by nacieraj?cych. Strata skrzyd?owego nie by?a a? tak dotkliwa dzi?ki temu, ?e zdo?a? ostrzec towarzyszy o niebezpiecze?stwie. Warto zauwa?y?, ?e im szybciej post?powa?oby natarcie, tym trudniej obro?com by?oby u?y? na czas odwodu na czas. Jednak nie nale?y te? nadto si? spieszy? . Mo?e si? okaza?, ?e nie zauwa?aj?c wcze?niej zakamuflowanego obro?cy, ca?y atakuj?cy pododdzia? niemal na niego wejdzie i po pierwszej salwie straty b?d? olbrzymie. Podczas bounding overwatch nale?y pokonywa? teren bardzo krótkimi, oko?o pi?ciometrowymi skokami, ale zawsze odczeka?, a? kolega z dwójki przygotuje si? do prowadzenia ostrza?u i nie zostawi nas 'pod ogniem' samym sobie. Podsumowanie obrony Skoncentrowanie obrony na g?ównym kierunku natarcia to najlepsze rozwi?zanie, o ile wiemy, ?e przeciwnik nie szykuje nam niemi?ej niespodzianki. W praktyce takiej pewno?ci nigdy nie ma - chyba, ?e dobrze zna si? nawyki strony przeciwnej lub dostatecznie wcze?nie wykryje natarcie i ilo?? osób w nim bior?cych udzia?. Si?y rezerwowe wed?ug ka?dego podr?cznika wojskowego to klucz do sukcesu. W przedstawionym przyk?adzie zosta?y one u?yte zbyt pó?no. Gdyby kontratak zosta? wyprowadzony wcze?niej, uniemo?liwi?by nacieraj?cym flankowanie i tym samym wcze?niej odebra? im inicjatyw?. Nie pozwoli?by te? uzyska? atakuj?cym na chwil? ca?o?ciowej przewagi 3:2, która by?a bardzo niebezpieczna. Zako?czenie Niniejszy artyku? to tylko zainicjowanie tematu i przedstawienie sposobu, w jaki mo?na o nim pisa?. Tre?? jest podstawowa i, mam nadziej?, dla wi?kszo?ci doskonale znana. Niemniej lepszym pomys?em wydaje mi si? pisa? od pocz?tku i rozwija? temat, ni? zaczyna? od nazbyt skomplikowanych problemów. Od was czyli czytelników zale?y, czy cykl b?dzie kontynuowany, czy nie oraz jakie tematy b?d? w nim poruszane. Tre?? powsta?a w oparciu o manuale wojskowe, kilka lat airsoftowych treningów i strzelankowo-milsimow? praktyk?. Autor artyku?u jest tak?e autorem darmowego Podr?cznika Taktyki ASG, którego Patronem Medialnych jest WMASG.pl. Obrazki i tekst - Grey Zdj?cia - Awi ?ród?o tekstu - Witryna Maniaków AirsoftGun (wmasg.pl)l

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jacek1246 dnia January 17 2011 15:16:24
Tyle, ?e autor tego tekstu to w?a?nie Grey i to on wstawi? tu go do nas na portal. zk)
#2 | Jazzman dnia January 17 2011 15:50:47
Ok, skasowa?em moja obiekcj?.
#3 | Mario75 dnia January 17 2011 18:39:15
Witamy Grey w naszym ma?ym grajdo?ku. Twoje artyku?y s? na pewno cenne dla bardzo wielu Airsoftowców. pc)
#4 | Patol dnia January 22 2011 06:20:55
Gdyby po?owa ludzi zwi?zana z ASG przeczyta?a ten text ze zrozumieniem, to by?my mieli same PRO rozgrywki... ;-]
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Październik 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Mndur Gorka E SPOS Arctic Combat Taktyka zielona Odda? r?k? Homemade Libia Makarov KWC Zmiana Niemcy zamykaj? Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:13,405
Wczoraj:38,361
W tym tygodniu:160,125
W tym miesiącu:800,785
W tym roku:5,670,282
Wszystkich:54,158,686
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: