Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 g³osów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 g³osy]

Ogó³em g³osów: 172
Musisz zalogowaæ siê, aby móc zag³osowaæ.
Rozpoczêto: 11.01.11

Archiwum ankiet
S³oneczny panel
Dzi¶ jest:

Wschód s³oñca: 6:49
Zachód s³oñca: 15:29
Dzieñ trwa:
8 Godzin 39 minut
Jest krótszy od najd³u¿szego dnia o: 9:54
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Prezentacja 6th Forest Recon Division
Prezentacja 6th Forest Recon Division KOALICJA PÓ?NCOC Koszalin
W dzisiejszym artykule chcia?bym przedstawi? dru?yn? 6th Forest Recon Division KP. Jako, i? Mario mnie od kilku miesi?cy o to prosi w ko?cu nasz?y mnie tajemne si?y ciemnej strony mocy i postanowi?em napisa? o nas kilka s?ów.

Jeste?my stosunkowo m?odym teamem, ale staramy si? aktywnie uczestniczy? w ?yciu naszego lokalnego airsoftu. Regularnie trenujemy podnosz?c swój poziom umiej?tno?ci, a naszym obecnym poligonem jest koszali?ski las przy BOWiDzie. Teren w tym miejscu jest zró?nicowany, a dzi?ki temu dostosowany do naszych treningów zielonej taktyki.

Nie straszne nam mokrad?a jak te? inne przeszkody terenowe. Nie boimy si? zabrudzi? naszych zabawek, czy te? mundurów. Dzia?amy o ka?dej porze roku, czy to lato czy to zima, zawsze jeste?my gotowi, aby wyruszy? w teren.

 

Arctic Combat Mission. Organizatorzy w komplecie po wr?czeniu pucharu dla zwyci?skiej frakcji.

Impreza organizowana przez 6th FRD - ARCTIC COMBAT Mission. Zako?czenie odprawy i wyruszenie uczestników do walki.

Teraz kilka spraw od zaplecza dru?yny. Sk?d nazwa 6th Forest Recon Division? Jak ju? cz??? z Was wie, wcze?niej nazywali?my si? KSD czyli Koszali?skie Si?y Desantowe, nazwa ta mia?a by? chwilow?, ale pozosta?a na d?u?ej. W lato 2010 do??czy?o do nas kilka nowych osób, które, ?e tak powiem zaczyna?y zabaw? z ASG. Od wakacji do pó?nej jesieni starali?my si? ?wiczy?, aby dru?yna si? zgra?a i aby poziom umiej?tno?ci by? wyrównany. Kiedy ju? doszli?my do pe?nej organizacji wewn?trznej, pad?a propozycja zmiany nazwy na bardziej profesjonaln?. Zorganizowali?my zebranie u mnie w domu i ustalili?my wszelkie sprawy dotycz?ce ekipy, aby?my mogli zamkn?? rozdzia? z docieraniem si? osób i szkoleniem ich, i aby mo?na by?o otworzy? nowy zwi?zany ze wspó?prac? z innymi dru?ynami, a jego symbolem mia?a by? impreza organizowana przez nas - ARCTIC COMBAT Mission 2010, na któr? zaproszone by?o kilka ekip: 75th Rangers RGT Koszalin, Black Widow S?upsk, Navy Team Ustka, Shaft AT Ustka, Team40/30/20 S?awno/Dar?owo/S?upsk, Navy Seals Koszalin oraz W?ciek?e Bobry Ko?obrzeg. Z powodu bardzo z?ych warunków drogowych kilka osób nie dotar?o, ale mimo tego impreza odby?a si? i s?dz?c po opiniach uczestników podoba?o si?. :)

Orzech dowódca W?ciek?ych Bobrów, Arctic Combat Mission.

Chronowanie replik na odprawie przed rozgrywk?. Arctic Combat Mission.

Ju? po walce. Czas na ognisko, co? do jedzenia i wypicia. Arctic Combat Mission.

W?ciek?e Bobry, cz?onek frakcji White Soldiers, która zdoby?a puchar za pierwsze miejsce w Arctic Combat Mission organizowanej przez 6th FRD.

Teraz pragn? przedstawi? po kolei naszych cz?onków i ich funkcje:

1. Tomek: Nick: Pecu Imi?: Tomek Wiek: 23 lata Umundurowanie: WZ.93 Replika: M4A1 Funkcja w dru?ynie: Nawigator, dowódca wewn?trzny

2. Adam: Nick: Salkin Imi?: Adam Wiek: 22 lata Umundurowanie: Woodland Replika: M4A1 Funckja w dru?ynie: Dywersja

3. Jacek: Nick: Jacek1246 Imi?: Jacek Wiek: 16 lat Umundurowanie: Woodland Replika: M4A1 Funkcja w dru?ynie: Dowódca 1FT, osoba do kontaktów zewn?trznych mi?dzy teamami.


4. Piotrek: Nick: Piter, SpatekKSP Imi?: Piotrek Wiek: 17 lat Umundurowanie: WZ.93 Replika: MP5 Funckja w dru?ynie: Zwiadowca

6. Kacper: Nick: KacperKSP, Kacper Imi?: Kacper Wiek: 16 lat Umundurowanie: WZ.93 Replika: MP5 Funkcja w dru?ynie: Dywersja

7. Szymon: Nick: Rykacz Imi?: Szymon Wiek: 16 lat Umundurowanie: WZ.93, za chwil? woodland Replika: M4A1 CQB Funkcja w dru?ynie: Szturmowiec

 

 


Zapraszamy na nasze forum: http://www.koalicjapolnoc.pl/

Komentarze
Podziel siê tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Jazzman dnia January 20 2011 18:53:49
Mundurami to raczej partyzanci ni? zwiad.
#2 | Grey dnia January 20 2011 18:58:00
Jak wiadomo, ?o?nierza poznaje si? po mundurze...
Najlepiej ubrani s? zwykle magazynierzy i sztabowcy Szeroki u?miech
#3 | Jacek1246 dnia January 20 2011 19:06:25
Zdj?cia s? w wi?kszo?ci stare, ?e tak powiem. ?wie?e sobie zrobimy wiosn?. W dru?ynie s? tylko dwa rodzaje mundurów - WZ.93 i Woodland, gdy? dzielimy si? na dwa fireteamy i ka?dy FT ma swój rodzaj munduru. Pokazuje j?zyk bz)
#4 | Patol dnia January 20 2011 20:53:30
Pytania za sto punktów:
Skoro, to prezentacja 6thFRD dlaczego s? fotki z lud?mi z innych team'ów? Co tu robi Orzech i reszta W?ciek?ych Bobrów? Dlaczego pod tekstem "Dzia?amy o ka?dej porze roku, czy to lato czy to zima, zawsze jeste?my gotowi, aby wyruszy? w teren." jest fotka wyj?cia w teren 75thRangerRGT i W?ciek?ych Bobrów? Ja wiem, ?e to z Waszej imprezy ale www.skyscrapercity.com/images/smilies/wtf.gif Warto by chyba by?o podpisa??! www.skyscrapercity.com/images/smilies/sly.gif
#5 | Leon dnia January 20 2011 21:10:49
Obywatelu Patol ! "czepiacie si?" Fajne mnie te? wida? na 2 fotkach i dobrze ! niech inni wiedz? ?e "dzieci Koalicji" staraj? si? i organizuj? imprezy na których pojawiaj? si? znani i lubiani Z przymru?eniem oka ( pisz? oczywi?cie o sobie Fajne ) OK)
#6 | Jacek1246 dnia January 20 2011 21:13:12
W tek?cie jest mowa o imprezie organizowanej przez nas, a wi?c wstawi?em losowe zdj?cia z imprezy, a jako i? dzia?ali?my na pocz?tku po dwóch stronach terenu, to stety albo niestety samych uczestników jest du?o wi?cej ni? nas organizatorów i mo?e by? nas ma?o wida?. Z przymru?eniem oka W miejscu, gdzie jest napisane, ?e dzia?amy o ka?dej porze roku, chcia?em wstawi? fotk? z zimy, gdy? akurat jest to w sumie najci??sza pora roku dla nas airsoftowców, a zdj?cie przedstawia uczestników AC oraz gdzie? tam z boku jeste?my my, a innych zdj?? z terenu w zimie nie mieli?my, a wydaje mi si?, ?e organizuj?c imprez? w zimie to te? zalicza si? do dzia?a? o ka?dej porze roku...?

Je?li chodzi o zdj?cia, gdzie s? m.in. W?ciek?e Bobry, to te fotki maj? na celu przedstawienie chocia? w tej niewielkiej cz??ci przebiegu Arctic Combat, o której napisane jest nad zdj?ciami. dc)

P.S Sory, ale na Arctic Combat byli?my zabiegani i nie znale?li?my czasu na strzelenie sobie sweet fotek. zk) Szyderca)
#7 | Patol dnia January 20 2011 21:20:49
Leonie nie chcia?em odbiera? Tobie blasku chwa?y w gronie celebrytów w ko?cu te? tam jestem dlatego doskonale Ci? rozumiem Z przymru?eniem oka

Gdybym robi? tak? prezentacj? i chcia? si? polansi?, to bym podpisa? z kim i gdzie owa okazja mia?a miejsce.

Czepiam si? w dobrej wierze, by czytaj?cy tekst mogli si? dowiedzie? przy kim "dzieci Koalicji" dojrzewaj? Z przymru?eniem oka

EDIT
Jacku nie mam zamiaru odbiera? Ci medalu za Arctic Combat. Nie ukrywam, ?e by?o bardzo fajnie i jestem zdania i? by? to ?wietny koniec roku z ASG. U?miech NIE ka?e równie? robi? s?it foci chodzi mi o przekaz informacji my - Ci którzy byli i wiedz? sk?d i czyje s? te fotki nie b?d? mie? problemu lecz reszt? osób odwiedzaj?cych portal mo?e to wprowadzi? w b??d...
#8 | Leon dnia January 20 2011 21:28:33
No co racja to racja...Fajne a tak wogle to za ma?o zdj?? "weteranów" ,nie Z?o?? zk)
#9 | Jazzman dnia January 20 2011 21:28:47
Patol si? nie czepia, news jest niedok?adny.
#10 | Mario75 dnia January 20 2011 21:31:18
Tak jak Patol pisze powinni?my faktycznie zwraca? uwag? do szczegó?owego podpisywania fot. Dotyczy to nas wszystkich. Na Portal zagl?daj? ludzie, którzy nie koniecznie znaj? wszystkich.

Namawia?em Jacka, ?eby przedstawi? 6th Forest Recon Division bo jest to chyba jedyny Koszali?ski Team ASG, który si? nie przedstawi? na Portalu, a wypada?oby. Dodam niebawem do menu nawigacyjnego: Zaprzyja?nione ekipy.

Powiem Wam szczerze, ?e prezentacja Teamów ma wielka zalet?. Najcz??ciej rozpoznawalni s? D-cy Teamów. Podczas prezentacji Teamów mo?emy pozna? lepiej wszystkich cz?onków Team'ów. Cz?sto znamy si? z jednymi lepiej innymi gorzej, czasem tylko z widzenia.

Je?li mo?na prosi? Jacku uzupe?nij podpisy do zdj?? o informacje kto jest na zdj?ciu, lub ew. je?li nie kojarzysz to chocia? z jakiego jest Teamu. Z góry bardzo dzi?kuj?.

Generalnie dobrze skrojona prezentacja pc)
#11 | Leon dnia January 20 2011 21:33:24
To ja przepraszam bardzo co si? ftrancam Fajne
#12 | Mario75 dnia January 20 2011 21:44:13
Spoko Leon. Masz te? racj?, nie nale?y zra?a? naszej Airsoftowej m?odzie?y. Zw?aszcza, ?e chc? dzia?a? i dzia?aj? aktywnie.

Zwróci? delikatnie uwag?, ?eby co? poprawi? nie jest jednak grzechem. Sam s?ucham cz?sto rad ludzi, którzy pisz? czy mówi? co powinienem zmieni? czy poprawi?.
#13 | Jacek1246 dnia January 20 2011 21:59:26
No ju? spoko spoko bzz)

Patol my nie chcemy si? tu polansi?, dc) tylko wype?niam pro?b? Maria. Jako? do tej pory nie znalaz?o si? wystarczaj?co wiele czasu, aby napisa? prezentacj? dru?yny, aby wstawi? j? do "zaprzyja?nionych ekip".

Tekst ju? poprawiam i dzi?ki za dobre rady. bz) OK)

Poza tym tak jak mówi?, wybra?em losowe fotki z AC i akurat byli na nich uczestnicy, bo nie wiem czy gdziekolwiek mo?na znale?? zdj?cie z tej imprezy na którym jest chocia? po?owa naszej ekipy, a raczej wypada?oby o tym pierwszym naszym wi?kszym przedsi?wzi?ciu wspomnie? kilka s?ów i przedstawi? par? fotek.
OK) Z przymru?eniem oka

Ju? poprawiam i ?ycz? mi?ego wieczoru. bz)
#14 | Patol dnia January 20 2011 22:08:26
Mo?e si? przyda?...
http://img197.ima.../6thfh.jpg
#15 | Jacek1246 dnia January 20 2011 22:11:45
A jednak gdzie? znalaz?e? OK) Dzi?kuj? w imieniu dru?yny. Ju? zamieszczam w artykule.
#16 | Mario75 dnia January 20 2011 22:17:08
Gdzie? by?a jeszcze fota Jacka z chrono na AC.
#17 | Jacek1246 dnia January 20 2011 22:23:46
Jest w artykule jedna.
#18 | Jazzman dnia January 21 2011 00:27:43
No och?on?li?cie, w takich sytuacjach wraca si? do punktu wyj?cia, "kto zacz?? afer??" Tak wiec mi?ej nocki ?ycz? Szeroki u?miech
#19 | Jacek1246 dnia January 21 2011 09:22:21
E tam, Patol po prostu uwa?nie czyta artyku?y i wychwytuje b??dy, nawet te natury stylistycznej, za co mu bardzo dzi?kujemy. U?miech Na pocz?tku nie zajarzy?em, ?e chodzi tu tylko o ma?? poprawk?. cs) Teraz jest poprawione i my?l?, ?e wszystkim si? podoba. dc)
#20 | kubawianecki dnia June 03 2012 19:29:22
Jaki? kontakt ?eby mo?na si? umówi? na rekrutacje?
#21 | Mario75 dnia June 03 2012 20:08:44
Tutaj masz link bezpo?rednio do Podforum Forestów: http://www.koalic....php?f=133
#22 | muniekole dnia August 29 2017 17:57:56
g??bokie zmarszczki mimiczne preparaty na cellulit http://www.kapitalludzki.gov.pl/forum/go:temat/art1,86,1,uslugi-firm-z-jakich-oplaca-sie-skorzystac.html oczyszczenie organizmu z toksyn lek na hemoroidy
#23 | shareways dnia September 16 2017 10:13:31
dobry krem na cellulit ma?? na blizny po tr?dziku powstaje metabolicznymi skuteczny krem na cellulit najlepszy krem przeciwzmarszczkowy
Dodaj komentarz
Zaloguj siê, aby móc dodaæ komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani u¿ytkownicy mog± oceniaæ zawarto¶æ strony
Zaloguj siê lub zarejestruj, ¿eby móc zag³osowaæ.

Brak ocen. Mo¿e czas dodaæ swoj±?
Kalendarz
<< Listopad 2017 >>
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
?o?nierz Specnazu Radio ASG Homemade Libia Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Act od Valor Makarov KWC Arctic Combat Szkolenie Certyfikowane Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa u¿ytkownika

Has³oNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj siê

Nie mo¿esz siê zalogowaæ?
Popro¶ o nowe has³o
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przet³umacz stronê

Szybki t³umacz
Ostatnie Komentarze
News
With a long background...
When you are going to ...
Reproduction purses ar...
Nonetheless, when acqu...
Style is a significant...
In case you're questio...
On the other hand, Can...
In contemporary societ...
Unlike pants or t-shir...
Shimada, who is alread...
Brands do not develop ...
It is noticeable exact...
You make sure to get o...
Nike makes some outsta...
In all honesty, few of...
Yes, in addition to Ro...
These are all powerful...
Each August, "Classic ...
For that reason, each ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Or, or rose, platine, ...
Artyku³y
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.outlet...
Od 20110217 Odwiedziny go¶ci:
Dzi¶:4,923
Wczoraj:10,195
W tym tygodniu:4,923
W tym miesi±cu:214,706
W tym roku:3,650,142
Wszystkich:40,842,901
Shoutbox
Musisz zalogowaæ siê, aby móc dodaæ wiadomo¶æ.

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portée
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-porté.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Clintonrub
11-07-2017 23:06
&#1058;&#1080;&#1085;
&#1077;&#1076;&#1086;
&#1083;
&#8211; &#1101;&#1092;&#1092;
&#1077;&#1082;&#1090;
&#1080;&#1074;&#1085;
&

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: