Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:51
Dzień trwa:
8 Godzin 33 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:00
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Pi?tno Tatua?u
Pi?tno tatua?u


Kwesti? tatua?y na ciele ?o?nierzy porusza rozporz?dzenie ministra obrony narodowej z 8 stycznia 2010 roku w sprawie orzekania o zdolno?ci do zawodowej s?u?by wojskowej. O tatua?u mówi si? w za??czniku numer 1, w rozdziale II rSkóra, tkanka podskórna i w?z?y ch?onner1;, zawieraj?cym wykaz chorób i u?omno?ci. Rozporz?dzenie stanowi podstaw? do dzia?ania wojskowych komisji lekarskich. Mog? si? te? z nim zapozna? kandydaci na ?o?nierzy lub ch?tni do s?u?by poza granicami kraju. Niestety, z tej lektury nie dowiedz? si?, czy posiadanie tatua?u
jest przeszkod? w podj?ciu s?u?by, czy nie. Nie ustal? te?, co oznacza termin rtatua? szpec?cyr1;,
a co rnieszpec?cyr1;. Nie zrozumiej?, w jaki sposób wojskowa komisja lekarska ocenia wytatuowanego kandydata na ?o?nierza i czy w przypadku dyskwalifikacji (przez tatua?) mo?na zakwestionowa? orzeczenie komisji.


REGULAMIN NIE ZABRANIA
Jedno z podstawowych narz?dzi w r?kach ka?dego ?o?nierza, rRegulamin ogólny Si? Zbrojnych RPr1; (ROSZ), nic nie mówi o tatua?u i nawet kwestie wygl?du zewn?trznego traktuje nieprecyzyjnie. W rozdziale rStosunek ?o?nierzy do munduru. Wygl?d zewn?trzny ?o?nierzar1; autorzy ROSZ opisali go w dwunastu krótkich zdaniach. O ile o sposobach noszenia elementów umundurowania dowiemy si? z odr?bnych przepisów, nazywanych cz?sto ubiorczymi, o tyle na temat fryzury, brody czy w?sów przeczytamy tu jedynie trzy zdania, bardzo zreszt? lakoniczne. W sprawach zarostu wyroczniami s?: lekarz r11; gdy chodzi o aspekt medyczny r11; oraz prze?o?ony, je?li chodzi o estetyk?. Dowódca kompanii zatem (od takiego poziomu jest si? osob? funkcyjn? uprawnion? do wydawania zgody) staje si? stylist? i ekspertem od mody. To od jego opinii zale?y, czy w?osy s? dostatecznie krótkie, w?sy odpowiednio przystrzy?one, a broda schludna.
Prze?o?ony okre?la warunki brzegowe, a to mo?e mie? charakter uznaniowy i prowadzi? do sytuacji konfliktowych.
Niedawno ?o?nierz odmówi? wykonania rozkazu zgolenia brody. S?d Najwy?szy uzna?, ?e jego wyst?pek (przest?pstwa dziel? si? na zbrodnie i wyst?pki) mia? charakter porz?dkowy, nie kryminalny. Z tego wniosek, ?e kwesti? wygl?du zarostu powinien rozstrzyga? regulamin jako dokument porz?dkuj?cy tok s?u?by wojskowej.
Sprawa tatua?y w przepisach wojskowych w ogóle jest przemilczana. W Sztabie Generalnym WP trwaj? prace nad nowelizacj? zapisów rRegulaminu ogólnego Si? Zbrojnych RPr1;, które maj? by? wydane w formie aneksu. Jak us?yszeli?my w Oddziale Analiz i Szkolenia Wojsk Zarz?du Szkolenia r11; P7 SGWP, zapisy ROSZ w cz??ci dotycz?cej wygl?du zewn?trznego, którego elementami s? tatua?, fryzura, broda, w?sy, nie zostan? zmienione. Na wrze?niowej naradzie roboczej w sprawie nowelizacji ROSZ jedna z instytucji resortu obrony stara?a si? uregulowa? d?ugo?? paznokci. Próba si? nie powiod?a. Pozosta?e 37 instytucji potrzeby zmian regulaminowych dotycz?cych wygl?du zewn?trznego nie zauwa?y?y.
Na pytanie, czy sprawa fryzur, tatua?y, bród i w?sów nie powinna by? w jaki? sposób usystematyzowana, moi rozmówcy odpowiadaj? twierdz?co. Uwa?aj?, ?e w ten sposób ograniczy
si? swobod? interpretowania istniej?cych ju? zapisów regulaminu lub ich braku. Kto? jednak musi wyj?? z tak? propozycj?.


PECHOWY SNAJPER
Cho? regulamin nie zabrania posiadania tatua?u, jeden z ?o?nierzy za tak? ozdob? na skórze zosta? wydalony ze s?u?by. M?ody, zdolny, zdrowy, maj?cy wyjecha? na misj? do Afganistanu snajper stan?? przed komisj? lekarsk?. Medycy uznali, ?e stan jego zdrowia nie budzi zastrze?e?, ale do s?u?by ekspedycyjnej nie jest zdolny. Zdyskwalifikowa? go tatua?. A dok?adniej, rozleg?e, szpec?ce tatua?e. W orzeczeniu komisja stwierdzi?a, ?e wytatuowany wojskowy nie wzbudza?by zaufania i szacunku w?ród miejscowej ludno?ci. Wed?ug komisji, ozdoby na ciele mog?yby si? kojarzy? z przesz?o?ci? kryminaln? lub zaburzeniami emocjonalnymi.
Wydaje si?, ?e lekarze kierowali si? bardzo subiektywnymi kryteriami. Mo?liwe zaburzenia
emocjonalne, o których mówiono, dotyczy?y ?o?nierza, i to specjalisty z krwi i ko?ci, strzelca wyborowego. Jak powiedzia? rzecznik prasowy 1 Brygady Pancernej z Weso?ej, kapitan
Zbigniew Gierczak, ?o?nierz ten by? jednym z najlepszych w swoim fachu, przynajmniej
w Wojskach L?dowych. Szkolili go mi?dzy innymi Kanadyjczycy. By? strzelcem niezawodnym,
cho? mia? wad? wzroku (rucieka?or1; mu jedno oko). Aby si? jej pozby?, zaci?gn?? kredyt bankowy na pokrycie kosztów zabiegu okulistycznego. M?odo?? mia? burzliw?, z tego w?a?nie okresu pochodz? jego tatua?e, niektóre do?? kontrowersyjne. Nie przeszkodzi?o mu to jednak zosta? ?o?nierzem nadterminowym. Wed?ug jednego z kolegów, odrzucony przez komisj? lekarsk? ?o?nierz wyjecha? za granic? i by? mo?e s?u?y teraz komu? innemu. Nie uda?o nam si? z nim skontaktowa?.
Kapitan Gierczak pami?ta po?egnanie ze snajperem. Zapyta?, czy je?li decyzja o jego wydaleniu ze s?u?by zosta?aby cofni?ta, to by wróci?. Odpowiedzia?, ?e tak, bo to jego ?ycie.


ARBITER ELEGANCJI
Przewodnicz?cy Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej pu?kownik Janusz Maciorowski widzia? ju? wielu ?o?nierzy z tatua?ami. Nie przypomina sobie jednak, by kiedykolwiek by? z tym problem. Ale przyznaje, ?e przepisy reguluj?ce dzia?anie wojskowych komisji lekarskich w tej kwestii powinny by? doprecyzowane. Pu?kownik niech?tnie u?ywa s?owa ru?omno??r1;, cho? tak w?a?nie w rozporz?dzeniu ministra obrony narodowej zakwalifikowano tatua?. Wed?ug jego opinii, wytatuowana skóra jest jedynie organem, którego pierwotny wygl?d zosta? zmieniony za pomoc? barwnika. Je?eli barwnik ten nie spowodowa? zmian klinicznych, które mo?na wykry? na podstawie badania krwi, moczu lub innego, nie powinno si? traktowa? tatua?u jako u?omno?ci.
Do komisji lekarskiej, przed któr? staje wytatuowany ?o?nierz lub kandydat na ?o?nierza, nale?y jedynie wyartyku?owanie w?tpliwo?ci, których skutkiem jest skierowanie delikwenta do specjalisty, w tym wypadku psychiatry. Od decyzji komisji lekarskiej mo?na si? odwo?a? do komisji wy?szego szczebla. Ta za? mo?e zakwestionowa? decyzj? poprzedniczki.
Skoro tatua? to nie u?omno?? i z medycznego punku widzenia wszystko jest w porz?dku, to dlaczego nie uwzgl?dni? go w regulaminie, tak by nie pozostawia? ?adnych w?tpliwo?ci? Nie chodzi tu o kodyfikowanie wszystkiego, ale o to, by ?o?nierze wiedzieli, co im wolno, a czego
nie. Tym bardziej ?e coraz wi?cej osób decyduje si? na tatua?.


PRAWDA NA SKÓRZE
Docent Stanis?aw Ilnicki, kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, mówi, i? psychiatrzy badaj? motywy, którymi kierowa? si? robi?cy sobie tatua?. Kto? móg? si? przecie? wytatuowa? dawno temu, gdy by? m?ody. Teraz tego nie akceptuje, ale ju? nic nie mo?e na to poradzi?, i boi si?, ?e tatua? zawa?y na jego dalszym ?yciu.
Z kolei kto? inny bardzo chce go sobie zrobi? i te? si? obawia, czy spo?ecznie i zawodowo to go nie zdyskwalifikuje. S? te? tacy, którzy funduj? sobie tatua?e w trakcie s?u?by i ich równie? dr?czy niepokój, jak na to zareaguj? prze?o?eni. Zdaniem Ilnickiego, w opiniowaniu wytatuowanych potrzebne jest indywidualne podej?cie. Tylko specjalista mo?e stwierdzi?, czy motywacja, któr? kierowa?a si? osoba robi?ca sobie tatua?, ma charakter patologiczny. Osobnik z obra?liwym napisem na czole b?dzie natychmiast zdyskwalifikowany, bez anga?owania w to specjalistów. Ale czy taki sam napis na plecach wykonany wiele lat temu ma by? pi?tnem na ca?e
?ycie?
Mo?na tak spekulowa? bez ko?ca. Kto?, kto kaza? si? wytatuowa?, bo ?onie si? to podoba?o, a sam tatua? nie zawiera tre?ci zakazanych prawem lub obra?aj?cych uczucia innych, nie powinien si? jednak niczego obawia?. Ilnicki wskazuje, ?e sformu?owanie rmotyw szpec?cyr1;, na który powo?uje si? rozporz?dzenie ministra obrony, ma charakter nieobiektywny i jest kryterium estetycznym. Mimo swej ogólno?ci stanowi o tym, jak dana osoba jest odbierana w ?rodowisku. Dlatego w?tpliwo?ci co do tre?ci tatua?u i motywów jego wykonania s? wnikliwie badane. Wszelkie negatywne afiliacje kulturowe czy te? buntownicze postawy s? brane pod uwag? przy kwalifikowaniu kandydata na ?o?nierza i do s?u?by poza granicami pa?stwa. Demonstrowanie (na przyk?ad w formie tatua?u) postaw w kontrze wobec ogólnie przyj?tych obyczajowych norm spo?ecznych nie mo?e by? przecie? dysfunkcjonalne dla wojska.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Combat Nowe pistolety WP KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Szkolenie Certyfikowane Act od Valor Podcast ASG MG 42 by MG Schutze Skarby... Survival LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,925
Wczoraj:34,292
W tym tygodniu:8,925
W tym miesiącu:592,503
W tym roku:592,503
Wszystkich:57,310,003
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: